Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ITS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W kręgu inżynierów ruchu i szerzej – osób zajmujących się ruchem drogowym na co dzień, ogólnie znanym faktem jest możliwość zwiększenia przepustowości na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną poprzez wydłużenie cyklu sygnalizacji. Metoda ta jednak nie jest zwykle skuteczna w odniesieniu do komunikacji tramwajowej. W artykule omówiono dlaczego tak się dzieje i jakie kroki można podjąć, gdy na skutek awarii sytuacja ruchowa wymusza zwiększenie przepustowości w ruchu tramwajowym.
EN
Traffic engineers or generally - people working with road traffic, it is generally knows that on the intersections with traffic lights the way to increase capacity is extend the signal cycle. However, this method is usually not effective for tram traffic. The article discusses why this phenomenon occurs and what steps can be taken when, as a result of a failure, the situation makes an increase of tram traffic capacity necessary.
EN
The microalga Dunaliella has been the focus of attention over recent decades owing to its high biotechnological potential for the production of β-carotene, biofuels and even as a good expression system for the production of recombinant proteins. Different species of this genus have unique features, biological characteristics and biotechnological potential. Therefore, it is necessary to have a clear and reliable taxonomic method to identify different species of Dunaliella. Although several taxonomic systems are available for Dunaliella based on morphological, physiological and molecular features, none of these methods are reliable enough and some controversies exist over different classification systems. In the current study, molecular techniques and bioinformatics tools have been used to re-assess the phylogenetic position of Dunaliella species based on 18S ribosomal DNA (18S rDNA), ITS and rbcL regions. The overall findings based on these markers provide a new and more reliable tool for phylogenetic analysis of Dunaliella species/strains.
PL
W artykule opisano rozwiązania z zakresu C-ITS, które były uwzględnione w analizach przeprowadzonych dla potrzeb projektu RID 4D, pt. „Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”, zrealizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr DZP/RID-I41/7/NCBR/2016). Rozwiązania z zakresu C-ITS stanowią kolejny etap rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. Dane z tych systemów mogą być wykorzystywane w ramach tzw. lokalnych map dynamicznych, które stanowią narzędzie łączące statyczne informacje o drogach, infrastrukturze drogowej i przydrożnej, z dynamiczną informacją drogową. Zakres danych dynamicznych obejmuje przesyłane do pojazdów informacje m. in. o incydentach drogowych czy awaryjnym hamowaniu, a ich wykorzystanie może się przyczynić do wzrostu bezpieczeństwa drogowego. Ponadto zwiększenie liczby dostępnych danych umożliwi precyzyjniejsze reagowanie na zagrożenia przez systemy wspomagania kierowcy w sytuacjach awaryjnych, w tym przez systemy stosowane w pojazdach autonomicznych. W artykule opisano również możliwość wsparcia rozwoju elektromobilności przez rozwiązania z zakresu ITS, głównie dzięki sprawniejszemu informowaniu kierowców o możliwości ładowania akumulatora trakcyjnego samochodu i zastosowaniu inteligentnych plenerów podróży, uwzględniających poziom naładowania akumulatora, ale również rozmieszczenie i dostępność punktów ładowania.
EN
The article describes C-ITS solutions that were included in the analyzes carried out for the purposes of the RID 4D project, entitled "Impact of the use of Intelligent Transport Systems services on the level of road safety" implemented at the request of the General Directorate for National Roads and Motorways and the National Center for Research and Development (contract no. DZP/RID-I41/7/NCBR/2016). C-ITS solutions are the next stage in the development of Intelligent Transport Systems. Data from these systems can be used as part of the so-called Local Dynamic Maps, which are a tool combining static information about roads, road and roadside infrastructure with dynamic road information. The dynamic data range includes information sent to vehicles, including about road incidents or emergency braking, and their use can contribute to increasing road safety. In addition, increasing the amount of data available will enable more accurate response to threats by driver assistance systems in emergency situations, including systems used in autonomous vehicles. The article also describes the possibility of supporting the development of electromobility by ITS solutions, mainly due to more efficient information to drivers about the possibility of charging a car traction battery and the use of intelligent outdoor locations, taking into account the battery level, as well as the location and availability of charging points.
EN
The novelmachine learning technique Random Forest (RF) was used to test if the genetic differentiation of populations of marine species maybe related to any of the key environmental variables known to shape species distributions. The study was performed in North and Baltic Sea characterized by strong gradients of environmental factors and almost continuous distributions of Mytilus mussel populations. Assessment of the species identity was performed using four nuclear DNA markers, and previously published single nucleotide polymorphism (SNP) data. A general pattern of cline variation was observed with increasing Mytilus trossulus share towards the eastern Baltic Sea. Average allele share rose to 61% in Höga Kusten, Gulf of Bothnia. All Baltic Sea samples revealed a strong introgression of Mytilus edulis and a limited introgression of M. trossulus through the Danish Straits. The studied environmental variables described 67 and 68% of the variability in the allele frequencies of M. edulis and M. trossulus. Salinity defined over 50% of the variability in the gene frequencies of the studied Mytilus spp. populations. Changes along this environmental gradient were not gradual but instead a significant shift from gene dominance was found at a salinity of 12 PSU. Water temperature and the trophic status of the sea area had only moderate association with the gene frequencies. The obtained results showed that the novel machine learning technique can be successfully used for finding correlations between genetic differentiation of populations and environmental variables and for defining the functional form of these linkages.
PL
Architektura inteligentnych systemów transportowych (ITS) pozwala na planowanie realizacji współpracujących ze sobą aplikacji i usług. Ze względu na uwarunkowania formalne i praktyczne powinna to być architektura wypełniająca potrzeby użytkowników, wymagania funkcjonalne, techniczne, komunikacyjne oraz w zakresie bezpieczeństwa. Nagromadzona wiedza, doświadczenia i opracowania, w szczególności związane z europejską ramową architekturą ITS (FRAME) stają się pożytecznym punktem wyjścia zarówno do opracowania systemu bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i przyjęcia rozwiązań instytucjonalnych. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości obecne jak i przyszłościowe w zastosowaniu ITS w transporcie towarów niebezpiecznych.
EN
The article discusses the location of selected production enterprises in relation to the Eastern Poland road network. Road infrastructure is one of the most important factors during the process of location of enterprises. During its activity, entrepreneurs must use existing road infrastructures. The aim of the article is to emphasize the impact of good quality road infrastructure on business operations, which is revealed, among others by reducing transport costs. Last decade was a period of dynamic development of the highest category roads in Poland, but in the east of the country these changes are slower. The first part of the article describes the transport factor. This is one of the most important factor from the group of location factors. Network of the most important roads in the eastern region was briefly discussed. The second part of the article is a description of three production companies from this region and an analysis of their location in relation to the current and planned road network.
PL
W artykule omówiono zagadnienie oceny rozwiązań w zakresie logistyki miejskiej w Polsce, z punktu widzenia mieszkańców i władz samorządowych. Przedstawione przez autorkę artykułu wyniki badań dowodzą, że sprawność funkcjonowania miejskiej sieci logistycznej w nie musi wiązać się wyłącznie z kosztownym rozwojem infrastrukturalnym. Optymalizacja działań logistycznych na obszarach zurbanizowanych powinna być prowadzona przede wszystkim w oparciu o zmiany organizacyjne systemu transportowego, przyzwyczajeń i wzorców zachowań jego użytkowników oraz zmiany funkcji wybranych przestrzeni miejskich. Takie podejście jest najbliższe poglądom wyrażanym przez mieszkańców polskich miast, ale stoi często w sprzeczności z interesami pozostałych interesariuszy systemu, w szczególności władz samorządowych. Autorka opisuje bariery w planowaniu i wdrażaniu nowoczesnych, miejskich rozwiązań logistycznych. Artykuł zawiera również wnioski i rekomendacje w zakresie logistyki miejskiej. Autorka podkreśla, że w Polsce nadal brakuje długoterminowych planów inwestycyjnych w zakresie przewozów towarowych. Podkreśla jednocześnie, że wszelkie zmiany w zakresie układów transportowych miast, czy szerzej rozumianej polityce mobilności wymagają szerokiej partycypacji społecznej na etapie konsultacji i projektowania usprawnień. Niezbędne jest również wsparcie organizacyjne i finansowe, wraz z tworzeniem systemu zachęt.
EN
Dynamic growth of automotive indicator and increasing level of freight being carried in the Polish cities are causing serious transport problems. Migration to the cities is a trend observed still in Poland that is expected to continue. Bottlenecks, delivery obstacles, congestion, traffic jams and air pollutions require prompt organizational and technological intervention. The article starts a discussion about the condition of the urban logistics in Poland, comparing various models from the local government authorities point of view and inhabitants. The author outlines the barriers and obstacles in the planning and implementing of the modern urban logistical solutions. The majority of municipal and local government authorities, despite the declared enthusiasm for the smart city concept, prefer traditional infrastructure investments, instead of joint and interdisciplinary planning of the combined organizational and technological solutions tailored to the needs of a specific city. There is an urgent need to introduce regulations limiting freight traffic in the Polish cities, road tolls depending on emissivity, payloads, parking infrastructure. There should be rules planned determining time windows in the urban transport, organizing in-city consolidation centres, etc. The paper includes recommendations for creating Urban Vehicle Access Regulation Schemes for the Polish cities. The article includes also the findings and recommendation for the Polish cities in the field of urban logistics. The author emphasizes, however, that there is still a lack of long-term investment plans in the field of logistics and freight transport in so-called smart cities. The paper demonstrates that the efficiency of the functioning of Poland’s urban logistics network does not necessarily imply costintensive infrastructural development. The optimisation of logistics activities should be brought about in urbanised areas primarily based on the organisational changes in the transportation system, customs, habits and behavioural patterns of its users as well as the altered functions of selected. Such an approach is the closest to the views expressed by the inhabitants; however, it all too often proves contradictory to the interests of the other stakeholders of the system. Any changes to the city’s transport layouts or systems, or mobility policies (as a broader concept), call for a broad public contribution when it comes to consulting projects and designing the improvements. Organisational and financial support is likewise indispensable, along with the development of an incentives system. The author also pointed out a need to monitor comprehensively the solutions in the field of urban logistics and urban freight transport of the Polish cities using socio-economic analysis tools. The selected methods of evaluating the urban logistics solutions, incl. comparative best practices analysis, have been discussed.
EN
In the paper, 5G communication technologies implemented for Intelligent Transport Systems are discussed. Firstly, the essence of the 5G system concept is presented, and the problem of network functions virtualization (NFV) is analyzed. Moreover, the principle of virtualization is explained. Secondly, the analysis of network slicing is performed, from the point of view of transport systems implementation in the future 5G networks. The important part is the analysis of architecture proposals for the 5G communications system, implemented as ITS, for various scenarios of its work. The aim of this paper is the study on practice architecture of the 5G communication network for the ITS system, introduced as physical radio-informatics system implementation.
PL
Zmiany zachodzące na rynku globalnym rodzą potrzebę jak najefe-ktywniejszego wykorzystania tej gałęzi transportu poprzez tworzenie nowoczesnych systemów transportowych, modernizację środków transportu oraz usprawnianie działania infrastruktury drogowej. Ogromną szansą utrzymania się przewoźników na rynku europejskim są nowoczesne systemy telematyczne i informatyczne. Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych, w każdym aspekcie niesie za sobą pozytywne skutki. Od poprawy przepustowości dróg miejskich poprzez poprawę bezpieczeństwa na drogach (np. zapobieganie kolizji) poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla do środowiska naturalnego, aż do zwiększenia wykrywania przestępstw drogowych. Celem podjęcia tematu jest ocena i analiza systemów działających w Polsce oraz przedstawienie problemów związanych z ich wdrażaniem.
EN
Changes in the global market create the need for the most efficient use of this transport sector by creating modern transport systems, modernizing means of transport and improving road infrastructure. The modern telematics and IT systems are a great opportunity for carriers to survive on the European market. The use of intelligent transport systems, in every aspect entails positive effects. From improving the capacity of urban roads, by improving road safety (e.g. preventing collision traffic), by reducing carbon dioxide emissions to the environment, till on increasing the detection of road traffic offenses The aim of this topic is to assess and analyse the systems operating in Poland and to present issues related to their implementation.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych w Gliwicach. Rozwiązania, które zostały wdrożone miały na celu usprawnienie usprawnienie ruchu w mieście oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W pierwszej części artykułu skupiono się na identyfikacji pojęcia Inteligentnych Systemów Transportowych. W drugiej – na elementach poprawiających jakość podróży samochodem osobowym, pieszo oraz rowerem.
EN
The article presents the application of Intelligent Transport Systems in Gliwice. The solutions that were implemented were aimed at streamlining traffic in the city and improving road traffic safety. The first part of the article focuses on the identification of the concept of Intelligent Transport Systems. The second is on elements improving the quality of travel by car, on foot and by bicycle.
10
Content available remote Evaluation criteria for technical and teleinformatic solutions in ITS services
EN
Transport telematics systems integrate IT with telecommunications in applications for different transport systems. Through their implementation, the use of transport infrastructure and means of transport increases, while increasing the level of safety of vehicles and facilities performing transport tasks. The implementation of modern Intelligent Transport Systems in road transport necessitates their evaluation (including reliability and operation) and the rational selection for planned criteria. The article presents the author's work on criteria and sub-criteria that will be used to evaluate technical and teleinformatic solutions for ITS services.
PL
Systemy telematyki transportu integrują informatykę z telekomunikacją w zastosowaniach dla potrzeb różnych systemów transportowych. Poprzez ich wdrażanie wzrasta efektywność wykorzystania infrastruktury transportowej i środków transportu, a jednocześnie też zwiększa się poziom bezpieczeństwa pojazdów i obiektów realizujących zadania transportowe. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań Inteligentnych Systemów Transportowych w transporcie drogowym wymusza konieczność ich oceny (w tym także niezawodnościowo-eksploatacyjnej) i wybór racjonalnego przy założonych kryteriach. W artykule zaprezentowano autorskie opracowanie dotyczące kryteriów i subkryteriów, które zostaną wykorzystane do oceny rozwiązań technicznych i teleinformatycznych usług ITS.
11
Content available remote Comparative analysis of V2V and A2A technologies
EN
In recent years, around the world, there has been work underway on systems, which will increase not only the comfort of traveling but, above all, the safety and reliability of the road traffic. The systems in this field, designed to replace human beings in the future, thus eliminating their mistakes on the road, already have their prototypes. However, these prototypes are still being improved and require a lot of work so they could operate fully and reliably. The subject of the publication is a compilation of two new concepts in the field of Intelligent Transport Systems. These concepts are V2V (Vehicle - to - Vehicle) and A2A (Autonomous vehicle - to - Autonomous vehicle). Their comparison was carried out in terms of functionality, communication, vehicle equipment, legal aspects and the anticipated date of their entry into the market. Also examples of first tests and implementations of vehicles with driver assistance systems, and semi-autonomous vehicles were presented.
PL
W ostatnich latach na całym świecie trwają prace nad systemami, które zwiększą nie tylko komfort podróżowania, ale przede wszystkim zwiększą jego bezpieczeństwo oraz niezawodność ruchu drogowego. Systemy z tego zakresu, mające w przyszłości zastąpić człowieka, a tym samym wyeliminować jego błędy na drodze, mają już swoje prototypy. Niemniej jednak prototypy te są wciąż ulepszane oraz wymagają jeszcze sporego nakładu pracy, aby mogły działać w pełni samodzielnie oraz niezawodnie. Tematem publikacji jest zestawienie dwóch nowych koncepcji z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Koncepcje te to V2V (Vehicle - to - Vehicle) oraz A2A (Autonomous vehicle - to - Autonomous vehicle). Ich porównanie przeprowadzone zostało pod kątem funkcjonalności, sposobu komunikacji, wyposażenia pojazdów, aspektów prawnych, a także przewidywanej daty ich wejścia na rynek. Przedstawione zostały również przykłady pierwszych testów i wdrożeń pojazdów z systemami wspomagającymi kierowcę oraz pojazdów częściowo autonomicznych.
PL
W artykule omówione zostały zagrożenia terrorystyczne, w tym szczególnie ataki z wykorzystaniem samochodów. Dokonano analizy ataków terrorystycznych w zakresie strategii i taktyki terrorystów, uwzględniając dane statystyczne z 2016 roku. Przedstawiono dane dotyczące liczby ataków terrorystycznych, ofiar i osób rannych na świecie oraz w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat, przedstawiając ranking Instytutu Ekonomii i Pokoju. Ponadto omówiono ataki terrorystyczne z wykorzystaniem samochodów na świecie oraz państwach UE.
EN
Paper discussed the terrorist threats, including in particular attacks using vehicles. An analysis of terrorist attacks in the field of terrorist strategy and tactics was made, taking into account statistical data from 2016. Data on the number of terrorist attacks, victims and wounded people in the world and in the European Union over the past years were presented, presenting the ranking of the Institute of Economics and Peace. In addition, terrorist attacks with the use of vehicles in the world and the European Union member states were discussed.
13
Content available remote System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w radomskiej komunikacji miejskiej
PL
Podróżujący komunikacją publiczną, w tym także miejską, potrzebują szybkiej i rzetelnej informacji pasażerskiej. Zastępowanie prostej i niepełne informacji pasażerskiej opartej na sztywnych założeniach, przekazywanej głównie za pomocą tablic i drukowanych rozkładów jazdy, nowoczesnymi, dynamicznymi, adaptacyjnymi, ale i zarazem skomplikowanymi, systemami wykorzystującymi urządzenia audiowizualne stało się powszechnym trendem. W artykule przedstawiono charakterystykę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w radomskiej komunikacji miejskiej, oddanego do użytkowania w 2014 r. Omówiono główne potrzeby wprowadzenia SDIP oraz dokonano analizy złożoności i funkcjonalności systemu, a także oceniono jego zasadność.
EN
Passengers, who travel by public transport, including urban transport, are in need of fast and reliable passenger information. Replacement of simple and scant passenger information based on rigid assumptions, transmitted mainly using tables and printed time-sheets, with modern, dynamic and adaptive, but also complicated systems, which use audio-visual devices has become a common trend. The article presents the characteristics of the Dynamic Passenger Information System in Radom public transport, commissioned for use in 2014. The main needs of introducing the DPIS are discussed followed by the analysis of the complexity and functionality of the system and the assessment of its validity.
PL
Wprowadzając zmiany w przepisach dotyczących oznakowania na drogach należy dokładnie sprecyzować termin, do którego zarządcy dróg powinni dostosować do nich oznakowanie istniejące. W Dzienniku Ustaw Nr 220 Poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003 r. wprowadzono znaczne zmiany określające stosowanie oznakowania na drogach. Część z tych modyfikacji dotyczyła zasad funkcjonowania sygnalizacji świetlnych w Polsce. Zmiany te zgodnie z powyższym dokumentem powinny być wprowadzone do 31 grudnia 2008 roku. Jak można zaobserwować w polskich miastach nie wszystkie zarządy zdołały dostosować podlegające im sygnalizacje do nowych przepisów. W poniższym artykule zostały przedstawione wyniki analiz pod kątem zgodności z aktualnym rozporządzeniem 45 sygnalizacji świetlnych, przeprojektowanych w ramach wprowadzania Inteligentnych Systemów Transportowych w Bydgoszczy.
EN
By making changes in the regulations on road signs there should be specified a date for which the road manager should adapt an existing signs. The existing rules significantly changed the rules for the use of road signs. Some of these modifications concerned the traffic lights. According with that document these changes should be made up to 31 December 2008. As seen in Polish cities, not all managements have managed to adjust the traffic lights to the new rules. The following article presents results of analyzes to adapt 45 traffic lights to the current rules. Those traffic lights were redesigned to create Intelligent Transport Systems in Bydgoszcz.
EN
Paper presents important issues related to macroscopic/strategic transportation modelling for ITS projects – utility function and perceived travel time for mode choice in macroscopic model.
EN
The article presents the essential issues and algorithm of the methodology of a four-step transportation model, which was constructed in order to carrying out a household interview survey. The results of this research are source data for determining the travel behaviour of the users of transportation systems, including intelligent transport systems (ITS). The presented issues regarding the survey methodology also concern the specifics of the study area, an urban agglomeration area. The examples particularly relate to an urban agglomeration with the nature of a conurbation, namely, the Upper Silesian Agglomeration in Poland.
17
Content available Road traffic estimation using Bluetooth sensors
EN
The Bluetooth standard is a low-cost, very popular communication protocol offering a wide range of applications in many fields. In this paper, a novel system for road traffic estimation using Bluetooth sensors has been presented. The system consists of three main modules: filtration, statistical analysis of historical, and traffic estimation and prediction. The filtration module is responsible for the classification of road users and detecting measurements that should be removed. Traffic estimation has been performed on the basis of the data collected by Bluetooth measuring devices and information on external conditions (e.g., temperature), all of which have been gathered in the city of Bielsko-Biala (Poland). The obtained results are very promising. The smallest average relative error between the number of cars estimated by the model and the actual traffic was less than 10%.
EN
Travel time is a measure commonly used for traffic flow modelling and traffic control. It also helps to evaluate the quality of traffic control systems in urban areas. Traffic control systems that use traffic models to predict changes and disruptions in vehicle flows have to use vehicle speed-prediction models. Travel time estimation studies the effects of traffic volumes on a street section at an average speed. The TRISTAR Integrated Transport Management System, currently being deployed across the Tri-City (Gdansk, Sopot, Gdynia), is almost completed and data obtained from the System can be useful for the development of prediction models. A procedure for travel speed model selection for the Tri-City street network is presented in this paper. Matching of chosen volume-delay functions to the data obtained from the TRISTAR has been tested. Analyses have shown insufficient matching of functions that does not justify the possibility of their use in traffic control due to variability in different conditions of traffic, weather and, in the case of an incident, which justifies the need for further research aimed at satisfying matching of functions depending on the above-mentioned factors.
PL
Rozwój ekosystemów mobilności jest konsekwencją rozwoju inteligentnych systemów transportowych (IST), które są jednym z narzędzi wykorzystywanych do osiągnięcia długookresowych celów wspólnej polityki transportowej UE. Rozwój technologii związanych z urządzeniami mobilnymi i powszechnym dostępem do Internetu tworzy podstawę do oferowania nowych usług w sektorze transportu. Ich rozwój i upowszechnienie wymagają integracji systemowej na trzech płaszczyznach: instytucjonalnej, technologicznej i operacyjnej. Przykładem działań w tym kierunku jest unijna inicjatywa C-ITS Platform oraz ekosystemy mobilności funkcjonujące na zasadzie usług typu Mobility as a Service (MaaS). Przesłanki i efekty tych innowacyjnych rozwiązań są głównym przedmiotem rozważań w niniejszym artykule.
EN
The development of mobility ecosystems is a consequence of the development of intelligent transport systems (ITS), which are one of the tools used to achieve the long-term goals of the EU’s common transport policy. The development of technologies related to mobile devices and universal access to the Internet creates a basis for offering new services in the transport sector. Their development and dissemination requires system integration on three levels: institutional, technological and operational. Example of activities in this direction is the EU initiative C-ITS Platform and mobility ecosystems operating on the basis of Mobility as a service (MaaS) services. The rationale and effects of these innovative solutions are the main focus of this article.
20
Content available remote Inteligentne systemy transportowe a polityka zrównoważonej mobilności miejskiej
PL
W artykule poruszono pojęcie transportu w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dowiadujemy się, jak te kwestie postrzegano w dokumentach ONZ i Unii Europejskiej na przestrzeni lat. Dynamiczny rozwój miast, komunikacji zbiorowej i transportu indywidualnego wymusza stosowanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). To w Polsce stosunkowo nowe zagadnienie, aczkolwiek konieczne w polityce zrównoważonej mobilności. W artykule przybliżone zostały rodzaje podsystemów Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), wymieniono też korzyści, jakie przynoszą one w ruchu samochodowym i pieszym w mieście, dla środowiska naturalnego i gospodarki.
EN
The paper raises the notion of transport in the context of sustainable development. We learn how these issues have been perceived in the UN and European Union documents in various years. Dynamic growth of cities, and of public and individual transport forces to apply Intelligent Transport Systems (ITS). In Poland this is a relatively new issue, albeit necessary in the policy of sustainable mobility. The paper presents types of subsystems of Intelligent Transport Systems (ITS) and specifies benefits, which they provide for the car and pedestrian traffic in the city, for the natural environment and economy.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.