Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction chemicals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Osady po koagulacyjnym oczyszczaniu ścieków z produkcji chemii budowlanej
PL
Ścieki surowe (SS) o pH 9,1–12,9 i zawartości zawiesin ogółem 611,3–4190,8 g/m³, biochemicznym i chemicznym zapotrzebowaniu na tlen odpowiednio 295,5–1522,0 i 1729,0–9407,7 g/m³, pochodzące z produkcji wyrobów chemii budowlanej poddano wstępnemu oczyszczaniu w dwóch identycznych konfiguracyjnie instalacjach pracujących w trybie sekwencyjnym. Zastosowano koagulację jednostopniową z wykorzystaniem reagentów żelazowych PIX® (110, 113, 116) lub glinowych PAX® (16, 18, 25), a także ALK® i flokulację (0,3-proc. roztwór FLOPAMTM FO 4800 SNF Floerger). Przy końcowym pH 7,8±0,4 pozwoliło to na uzyskanie zadowalających poziomów zmniejszenia wartości wielkości wskaźnikowych charakteryzujących ścieki podczyszczone oraz szlamy poprocesowe, które poddano odwadnianiu i ocenie. Zastosowano dwie techniki odwadniania: (i) ciśnieniową oraz (ii) grawitacyjną. Ocenę odwodnionych osadów oparto na TCLP (toxicological characteristic leaching procedure) i wykorzystaniu techniki ICP-OES do analizy zawartości metali ciężkich w ekstraktach z tej procedury (Ex(TCLP)). Zależnie od zastosowanego koagulanta w oczyszczaniu SS i techniki odwadniania szlamów poprocesowych oznaczane stężenia Cr, Cu, Ni i Zn w Ex(TCLP) były zróżnicowane ilościowo: niskie (poniżej 4,7 mg/dm³) po procesie (i) oraz śladowe (poniżej 1,6 mg/dm³) po (ii).
EN
Crude wastewater from prodn. of paints, adhesives and plasters was treated in 2 identical installations operating in the sequential mode. Single-stage coagulation with com. coagulants and flocculation were used. Post-process sludge was dehydrated by gravity and pressure techniques. The content of heavy metals in the sludge was low (< 4.7 mg/L) after pressure filtration and very low (traces, < 1.6 mg/L) after gravity dewatering.
2
Content available remote Geopolimeryzacja odpadów glinokrzemianów wykorzystywanych w chemii budowlanej
PL
Geopolimeryzacja pozwala na przekształcenie odpadów glinokrzemianowych w materiały budowlane o doskonałych właściwościach. Badano aktywację alkaliczną dziesięciu różnych materiałów glinokrzemianowych (popiołów lotnych i odpadów mineralnych) w celu określenia wpływu ich właściwości chemicznych, fizycznych i mineralogicznych na wytrzymałość na zginanie i ściskanie produktów po aktywacji alkalicznej. Charakterystykę materiałów glinokrzemianowych określono metodą granulometrii laserowej, BET, SEM, XRF, XRD oraz obróbki chemicznej w 1-proc. roztworze HF. Materiały glinokrzemianowe aktywowano alkalicznie 12 M roztworem wodorotlenku sodu i utwardzono w temperaturze pokojowej. Test wytrzymałości mechanicznej przeprowadzony po 7, 28, 90, 180 i 360 dniach wykorzystano do określenia reaktywności glinokrzemianów jako materiałów aktywowanych alkalicznie. Uzyskane wyniki wykazały, że nie wszystkie badane materiały glinokrzemianowe były odpowiednie do aktywacji alkalicznej. Duża zawartość glinokrzemianu, fazy szklistej i jednorodny rozkład wielkości cząstek wykazywały korzystny wpływ na aktywację alkaliczną. Z drugiej strony, negatywny wpływ wywierała duża wielkość strat przy prażeniu oraz duża zawartość SO₃ i Ca.
EN
Ten aluminosilicate waste materials (fly ashes and mineral wastes) were studied for their chem., phys. and mineral. properties, leached with 1% HF soln. at room temp., calcinated at 1000°C, alkali-activated (cured) in 12 M NaOH soln. and studied for flexural and compressive strengths. All aluminosilicate materials were converted to useful building materials. The high contents of aluminosilicate and vitreous phase resulted in an improvement of the product properties. The high contents of SO₃ and Ca as well as high ignition losses contributed to deterioration of the product quality.
PL
Producent kruszyw mineralnych (m.in. żwirów płukanych i mieszanek piaskowo-żwirowych) oraz bazaltowych, wytwórca oraz sprzedawca piasków suszonych, a także suchych zapraw budowlanych – tym razem redakcja „Kruszyw” odwiedziła firmę Kruszywa Polskie S.A. Zapraszamy na Kaszuby.
PL
Ile korzyści daje stosowanie domieszek do betonu? Nie sposób ich wszystkich wymienić z racji wielkiej różnorodności chemicznej domieszek oraz zróżnicowanego i skomplikowanego charakteru ich oddziaływania na poszczególne składniki mieszanki betonowej. Pewne jest to, że dzięki domieszkom właściwości betonu są stale modyfikowane i ulepszane, co stwarza coraz większe możliwości w zakresie projektowania architektonicznego i konstrukcyjnego.
EN
How many benefits from the use of concrete admixtures? It is impossible to list them all because of the great variety of chemical additives and the diverse and complex nature of their impact on individual components of a concrete mix. What is certain is that with additives the properties of concrete are constantly being modified and improved, thus creating more and more opportunities for architectural design and construction.
PL
Types of chemical admixtures and their influence on cement concrete properties
PL
Specjalistyczna chemia budowlana nie jest tylko dodatkiem w budownictwie inżynieryjnym, ale sama tworzy zaawansowaną technologię, w wielu przypadkach jeśli nie zastępującą, to uzupełniającą tradycyjne rozwiązania budowlane. Wytworzenie zaawansowanych technologicznie produktów, równocześnie charakteryzujących się wysoką jakością, poprzedzają setki godzin prac laboratoryjnych, badań i testów wymagających także ogromnych nakładów finansowych. W rezultacie tych działań powstają rozwiązania materiałowe niezwykle skuteczne i trwałe o bardzo szerokiej skali możliwych zastosowań.
EN
Specialised construction chemical are not merely additives in engineering construction, but create an advanced technology of their own which in many cases if not replaces then at least complements traditional construction solutions.
7
Content available remote Gładzie gipsowe - teoria i praktyka
PL
W artykule poruszono podstawowe kwestie związane ze stosowaniem gładzi gipsowych. Przedstawiono ich klasyfikację według normy PN-EN 13279:2009 oraz nazwy stosowane na określenie tych wyrobów. Dokonano przeglądu oferty handlowej producentów chemii budowlanej pod kątem stosowanych klasyfikacji. Opisano właściwości gładzi z uwzględnieniem aspektów wykonawczych.
EN
The article raises basic issues related to the use of gypsum finishing coats. It presents their classification in accordance with the PN-EN 13279:2009 standard, as well as the names used to describe these products. The article also contains an overview of commercial offers of the manufacturers of construction Chemicals with regard to their classifications in use. It describes the properties of finishing coats, taking into consideration contracting aspects.
8
Content available remote Uszczelnienia pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
PL
Zalanie mieszkania sąsiada to tylko najbardziej oczywista konsekwencja niewłaściwej hydroizolacji lub jej braku w tzw. pomieszczeniach mokrych (łazienkach, umywalniach, kuchniach, pomieszczeniach WC, pralniach). Jest jeszcze kilka innych, od odspojenia lub pękania płytek, poprzez pękanie murów, aż do rozwoju korozji biologicznej. Autor publikacji podpowiada, jak takich skutków unikać.
9
Content available remote Ochrona i uszczelnianie powierzchni betonu
PL
Naturą betonu jest łatwość wchłaniania wody i wilgoci. Aby beton ochronić przed negatywnymi skutkami tego zjawiska, stosuje się różne zabiegi. Są one niezbędne w przypadku naprawianych budowli żelbetowych, ale nie tylko. Co w tym celu można stosować? Sprawdzonych możliwości jest wiele. Niniejsza publikacja informuje o impregnatach hydrofobizujących płynnych i w kremie, o akrylowych powłokach ochronnych, drobnoziarnistych zaprawach uszczelniających, modyfikowanych powłokach bitumicznych oraz powłokach z żywic reaktywnych.
10
PL
Publikacja omawia wymagania normowe dotyczące mas i taśm papierowych stosowanych do montażu przegród w pomieszczeniach, gdzie korzysta się z technologii systemów suchej zabudowy z udziałem płyt gipsowo-kartonowych.
11
Content available remote Kotwienie chemiczne w budownictwie
PL
Techniki kotwienia chemicznego znane są już od 50 lat, jednak jak dotąd nie doczekały się poważniejszych publikacji. Jedyne źródło informacji o nich stanowią katalogi producentów i instrukcje postępowania. Artykuł przedstawia rys historyczny tej metody mocowania, definiuje pojęcie kotwy chemicznej i opisuje jej działanie, wymienia zalety i wady tej technologii, wyszczególnia fazy postępowania i zasady, których trzeba w każdej fazie wykonawczej przestrzegać w zależności od rodzajów podłoża i żywic oraz dokonuje porównania ich właściwości.
12
Content available remote Wpływ materiałów budowlanych na zdrowie użytkowników
PL
Praktycznie wszystkie materiały wykorzystywane w budownictwie podlegają procedurom certyfikacji i dopuszczenia do stosowania w określonych warunkach, również pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i wymagań higieniczno-zdrowotnych. Niekiedy jednak materiały dopuszczone do stosowania mogą być w pewnych warunkach uciążliwe, szkodliwe, a nawet stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
PL
Przemiany związków organicznych zawartych w szczątkach roślinnych i zwierzęcych prowadzą do powstania humusu, będącego mieszaniną związków wielkocząsteczkowych tzw. substancji humusowych (SH). Substancje te, ze względu na rodzaj obecnych w nich grup funkcyjnych wykazują charakter kwasów organicznych. Związki te uczestniczą w wielu procesach zachodzących w środowisku wodno-gruntowym. Są jedną z przyczyn niszczenia materiałów konstrukcyjnych. Ze względu na zdolności kompleksotwórcze uczestniczą w obiegu pierwiastków - w tym także metali toksycznych - w przyrodzie. Substancje humusowe znajdują zastosowanie w rolnictwie i przemyśle.
EN
Conversion of organic compounds which are contained in plant and animal fragments leads to formation of humus, which is a mixture of high-molecular compounds, called humus substances (SH). These substances, considering the sort of functional groups inside them, have a character of organic acids. Moreover, the humus substances take part in many processes in water and ground medium. They are also one of the causes of decay of construction materials. Considering their complexing power the humus substances participate in the circulation of elements in environment, among them also toxic metals. Additionaly, they are used in agriculture and industry.
14
Content available remote Modyfikacja właściwości technicznych betonu
PL
Od kilku lat w Polsce obserwuje się stały wzrost różnego typu środków chemii budowlanej. W tym artykule przedstawione zostały wybrane aspekty wpływu modyfikacji mieszanki betonowej plastyfikatorem PL.-Super, domieszką hydrofobizującą Hydromiks-Fluid 50, wprowadzeniem nowego typu mikrozbrojenia rozproszonego TECHNOFIBER zwłaszcza w strefie przypowierzchniowej, oraz zastosowania różnego typu wkładek stabilizacji zbrojenia na rysoodporność betonu, a tym samym na trwałość elementów w konstrukcjach budowlanych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.