Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbrojenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania istniejących fundamentów żelbetowych jako fundamentów pod nową baterię silosów stalowych do magazynowania rzepaku i soi w Zakładach Tłuszczowych. Wykonano badania wizualne płaszcza żelbetowego, niszczące i nieniszczące badania wytrzymałości betonu, badania lokalizacji zbrojenia, karbonatyzacji betonu i stopnia korozji stali. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski końcowe oraz zalecenia dotyczące warunków dalszej eksploatacji.
EN
The paper presents an assessment of the possibility of using existing reinforced concrete foundations as foundations for a new battery of steel silos for storing rapeseed and soybean at Zakłady Tłuszczowe. Visual tests of reinforced concrete cladding, destructive and non-destructive tests of concrete strength, tests of reinforcement placement, concrete carbonation, and extent of steel corrosion were performed. Based on the analyses performed, final conclusions and recommendations are formulated regarding the conditions of further operation.
2
Content available remote Estetyka i trwałość elewacji obiektu sakralnego z prefabrykatów betonowych
PL
Wykorzystanie prefabrykowanych elementów architektonicznych na elewacjach budynków ma w Polsce długą tradycję. W artykule zwrócono uwagę na aspekt trwałości elementów w przypadku takiego zastosowania na przykładzie kościoła św. Michała Archanioła w Warszawie, w którym frontowa elewacja wykonana jest z ażurowych prefabrykatów betonowych. Po wieloletnim okresie użytkowania elementy te wymagają naprawy, co stanowi ogromne wyzwanie techniczne. Analiza charakteru uszkodzeń pozwala oszacować zakres niezbędnych napraw i w świetle aktualnych przepisów skłania do refleksji nad kształtowaniem trwałości elementów architektonicznych z betonu prefabrykowanego.
EN
The use of prefabricated architectural elements on building facades has a long tradition in Poland. The article highlights the aspect of the durability of elements in such applications, indicating the example of Church of St. Michael Archangel in Warsaw, where the front elevation is made of architectural concrete prefabricates. After many years of use, these elements require repair, which is a technical challenge. The analysis of the nature of the damage allows to estimate a wide range of necessary repairs and, in the light of the current regulations, prompts reflection in the field of shaping the durability of architectural elements made of prefabricated concrete.
PL
W artykule opisano najczęściej stosowane w Polsce metody wymiarowania geosyntetycznego zbrojenia nadpalowego. Podano przykłady zaprojektowanych oraz zrealizowanych nasypów dróg i kolei posadowionych na palach przy użyciu geosyntetycznego zbrojenia w podstawie.
EN
Methods of basal geosynthetic-reinforced piled embankments design commonly used in Poland are described in this paper. Examples of different designed and completed road and railway embankments with basal geosynthetic reinforcement on piles are provided.
EN
Nowadays, the global industries producing mechanical components are moving towards the usage of composites to reduce weight at the same time without compromising with characteristics of the material being used. This new combination of material provides specific desired properties when combined with various reinforcement materials like SiC, B4C, Al2O3, MgO etc., It is widely used in various industries like aerospace, automobile and marine industries. This property specific tailorable metal matrix composite with Al7075 as the base material can be fabricated using various techniques such as stir casting, high end ball milling, ultrasonic assisted casting, powder metallurgy, squeeze casting friction stir casting etc., out of which stir casting method is preferred by many researchers as stir casting method is seen to provide better distribution of reinforcement particles throughout the metal matrix. It is evident from the research of various authors that when the base material Al7075 is reinforced with the above-mentioned ceramic, it is found that there is a decrease in density and increase in hardness, compressive strength and wear resistance. Here, both physical and mechanical behaviour of aluminium reinforced composites with the effect of the particle size changes, effects after reinforcement and other processing and fabrication methods have been discussed.
PL
Przedstawiono i skomentowano ogólną metodę wyznaczania zbrojenia minimalnego z uwagi na spełnienie warunku szczelności ścian skrępowanych w podstawie, opartą na aktualnych wytycznych niemieckich. Metoda pozwala oszacować czas zarysowania elementów płytowych i ściennych charakteryzujących się różnymi grubościami oraz cementem o różnej szybkości narastania wytrzymałości. W stosunku do wytycznych krajowych stanowi alternatywne podejście polegające na projektowaniu rys o szerokościach spełniających wymagania klasy ekspozycji tylko we wnętrzu elementu, co w pewnych przypadkach pozwala na znaczne oszczędności w ilości zastosowanego zbrojenia.
EN
The general method of determining the minimum reinforcement required to fulfil the tightness condition of walls restrained at the bottom on current German guidelines has been presented and commented on. The method allows to estimate the cracking time of slab and wall elements characterized by various thicknesses and cement types with different strength increase rates. In relation to national guidelines, it is an alternative approach based on limitation of cracks widths that meets only the requirement of the exposure class inside the element, which in some cases, allows for significant savings in the number ot reinforcement bars applied.
PL
Deskowania tunelowe są to systemowe, wielkowymiarowe deskowania członowe, umożliwiające jednoczesne betonowanie ścian i stropów. Omówiono technologię stosowania deskowań tunelowych we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. Podano zalety tej technologii oraz przykłady z realizacji budynków.
EN
Tunnel formwork is a systemic, large-dimension articulated formwork that allows concreting walls and floors at the same time. The technology of using tunnel formwork in today's residential construction, its advantages as well as examples of construction works being carried out has been presented in the paper.
EN
The paper concerns the study of polymer-glass composite under tensile loading in order to determine changes in the tensile characteristics. Mechanical properties and features of damage zones important for operation and assessment of the technical conditions of the components made of this material are considered. Selected details of the experimental technique used are presented. The tensile characteristics of the polymer-glass composite are given. They were determined using specimens taken from various directions, with the main focus on the Young's modulus, elastic limit, yield point and ultimate tensile strength. An influence of the number of reinforcement layers, percentage content of the glass fibres as well as the resin quantity, on the mechanical parameters, are discussed.
PL
Praca dotyczy badania zachowania kompozytu polimerowo-szklanego pod obciążeniem rozciągającym w celu wyznaczenia zmian charakterystyki rozciągania, właściwości mechanicznych oraz cech stref uszkodzeń istotnych dla eksploatacji i oceny stanu technicznego wytworzonych z niego komponentów. Zaprezentowano wybrane szczegóły wykorzystanej techniki badawczej. Zamieszczono charakterystyki rozciągania kompozytu polimerowo-szklanego, wyznaczone z użyciem próbek pobranych z różnych kierunków, ze wskazaniem wartości modułu Younga, granicy sprężystości i plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie. Omówiono wpływ liczby warstw zbrojenia, procentowej zawartości włókien szklanych oraz żywicy na wyznaczone parametry mechaniczne.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie dynamicznych zmian w technologii fasad betonowych GRC, zachodzących w okresie dwóch pierwszych dekad XXI w. W tekście zawarto zarówno informacje na temat początkowych etapów rozwoju technologii betonu zbrojonego włóknem szklanym, jak i reprezentatywne przykłady zastosowań tego materiału budowlanego skategoryzowane pod kątem osiągnięcia konkretnych celów. Charakterystyka nowego materiału pokazuje szerokie możliwości zastosowania betonów fasadowych, w tym głównie GRC. Celem jest dokonanie przeglądu dobrych praktyk w stosowaniu systemów prefabrykowanych dla fasad z włóknobetonu i betonów zbrojonych polimerem oraz prezentacja studiów przypadku oraz przykładów zastosowania.
EN
The objective of the paper is to present the dynamic changes in the glass fibre reinforced concrete (GRC) facade technology, taking place in particular during the first two decades of the 21st century. The paper presents both information on the initial stages of development of the glass fibre reinforced concrete technology and representative examples of the application of this building material, categorized in terms of achieving specific goals. The characteristics of the new material show the wide possibilities of using facade concretes, mainly GRC. The aim is to review good practices in prefabricated systems of fibre and polymer reinforced concrete facades and to present case studies and examples of use.
EN
This paper presents a suggested approach for forensic investigation of bridge decks in which Ground penetrating radar (GPR) consisting of two antennas is used to assess the current conditions. The methodology was tested on a bridge deck in central Sicily. The acquired data were analyzed for identifying the asphalt overlay thickness, concrete cover depth and deck thickness and location of the rebar reinforcement. In the proposed approach for assessing bridge deck conditions the GPR survey was complemented with (i) a site investigation on layer thicknesses for calibration/verification purposes of the GPR response and (ii) a Terrestrial Laser Scanning system (TLS) to verify the bridge design slab curvature. The study shows that this methodology has significant merits on accurately assessing such bridge deck components when bridge design records are non-existing, and by using non-invasive methods such as laser scanning and GPR. The great advantage provided by the TLS technique is the possibility to obtain a 3D output model of the scanned element with the accuracy of the best topographic instruments in order to complement GPR data surveys for bridge inspection.
EN
The article presents a new approach to testing the strength of asphalt interlayer bonding. Two loading methods were used: static load and cyclic load. Before carrying out static shear strength tests, the interlayer bonding was subjected to cyclic loads with a constant number of cycles but with different frequencies. A number of layered samples with and without geosynthetic interlayers were tested at the set temperature. The comparative analyses allowed to determine the functions approximating the impact of the cyclic load frequency on the static strength of bonding at selected interlayer contact conditions. It was also possible to indicate the frequency of cyclic load at which this parameter has the largest and smallest impact on the static strength of the asphalt interlayer bonding.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obciążeń cyklicznych o różnych częstotliwościach na wartości statycznej wytrzymałości na ścinanie połączeń międzywarstwowych mieszanek mineralno-asfaltowych. Badaniom poddano próbki warstwowe z połączeniami z geosyntetyczną warstwą pośrednią oraz bez tej warstwy. Badania statyczne przeprowadzono wg metody Leutnera. Częstotliwości obciążeń cyklicznych dobrano w taki sposób, aby nawiązywały do rzeczywistych prędkości ruchu pojazdów samochodowych, a charakterystykę cyklu obciążenia ustalono tak, aby naprężenia styczne w strefie kontaktu odpowiadały naprężeniom stycznym w konstrukcji nawierzchni od obciążenia kołem pojazdu ciężkiego.
11
Content available remote Examining the reinforcement of a reinforced concrete industrial chimney
EN
The article exams the walls of a reinforced concrete chimney with a rectangular cross-section in Huta Częstochowa. A Ferroscan Hilti FS10 was used for the test. An example protocol of the results obtained from the device and several graphical images of the reinforcement signal are presented. Despite significant wall damage, the measurements were carried out with success. An orthogonal reinforcement solution was found. Bars in both directions differ significantly in diameter. Considerable density changes of the reinforcement in the corner zone were recorded in both the vertical and horizontal direction. As a result of the test, considerable carelessness in the reinforcement execution was observed, which manifested in a variety of cover and deviation of the reinforcement direction from the designed one. The conclusions state that a control forging the concrete up to the reinforcement and measuring the diameter of the reinforcement is necessary for the proper testing of the reinforcement using the electromagnetic method.
PL
W artykule przedstawiono badanie zbrojenia ścian komina żelbetowego o przekroju prostokątnym, na terenie Huty Częstochowa. Do badania wykorzystane zostało urządzenie Ferroscan Hilti FS10. Przedstawiono przykładowy protokół analizy wyników uzyskanych z urządzenia i kilka obrazów graficznych sygnału zbrojenia. Mimo znaczących uszkodzeń ścian pomiary udało się przeprowadzić. Stwierdzono ortogonalny układ zbrojenia. Pręty obu kierunków różnią się wyraźnie średnicą. Zarejestrowano również znaczne zagęszczenie zbrojenia w strefie narożnej zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym. W wyniku badania stwierdzono znaczną niestaranność wykonania zbrojenia przejawiającą się zmiennością otuliny i nieprawidłowym przebiegiem prętów. We wnioskach stwierdzono, że kontrolna odkrywka zbrojenia jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia badania zbrojenia metodą elektromagnetyczną.
PL
W artykułach [1, 2] opisano wynik badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W [3] przedstawiono wyniki drugiego etapu badań, przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analizę strefy połączenia ścian prostopadłych. Ten artykuł stanowi kontynuację [3]. Opisano w nim sposób uszkodzeń modeli badawczych oraz podano wytyczne dotyczące zbrojenia strefy połączenia ścian prostopadłych. Stwierdzono, że zbrojenie w styku ścian prostopadłych powinno być stosowane, gdy różnica odkształceń w tym miejscu będzie większa niż 0,0003. Jeżeli jednak odkształcenia te przekroczą wartość 0,0008, to w połączeniu ścian należy zastosować dylatację lub połączenie wykonać z elementu zdolnego do przejęcia takiej różnicy odkształceń.
EN
In [1, 2] the results of wall models on a full scale were presented, and the zone around the window opening was analyzed. In [3] the research technique and main tests results of the second stage tests carried out on the same research models, i.e. analysis of the perpendicular zone connection zone were described. This article presents an analysis of the obtained tests results, describes the damage of models and provides guidelines for the usage of reinforcement in the connection zone of perpendicular walls. It was found that the reinforcement in the connection zone of perpendicular walls should be used when the difference in deformation at the wall will be greater than 0.0003. However, if these deformations exceed the value of 0.0008, then dilatation should be used or a connection made of an element capable of taking over such a strains difference.
PL
Przedstawiono wyniki nieniszczących badań słupów żelbetowych nowej konstrukcji przemysłowej. Przeprowadzono badania lokalizacji zbrojenia metodami: elektromagnetyczną, ultradźwiękową i radarową oraz badania lokalizacji wad wewnętrznych struktury betonu metodami ultradźwiękową i radarową. Badania metodą ultradźwiękową i radarową umożliwiły wytypowanie miejsc zawierających wady wewnętrzne. Stwierdzono, że metodą tomografii ultradźwiękowej dokładniej wykrywa się wady wewnętrzne niż metodą radarową.
EN
The article presents the results of non-destructive tests of reinforced concrete columns of a new industrial structure. Investigations of the reinforcement location of bay using electromagnetic, ultrasonic and radar methods as well as investigations of the internal defects location with help of ultrasonic and radar methods were carried out. Ultrasonic and radar tests allowed for the selection of places containing internal defects. It was found that the ultrasound tomography method more accurately detects internal defects than the radar method.
PL
Przedstawiono metodę zapewnienia trwałości projektowanych konstrukcji żelbetowych w środowisku zawierającym chlorki według prenormy FIB Model Code for Service Life Design. Stałe działanie roztworów wodnych oraz cykliczne zwilżanie i schnięcie ujęto zmodyfikowanym rozwiązaniem równania dyfuzji Ficka. W rozwiązaniu uwzględniono statystycznie skwantyfikowane parametry materiałowe wyznaczone doświadczalnie. Warunki zbliżone do przewidywanych w projektowanej konstrukcji określono na podstawie izotermy adsorpcji chlorków oraz przyśpieszonych polem elektrycznym badań pozornego współczynnika dyfuzji.
EN
The method of ensuring the durability of the designed reinforced concrete structures in the chloride environment is presented, according to the FIB Model Code for Service Life Design pre-standard. The constant action of aqueous solutions and cyclic wetting and drying were included in the modified solution of the Fick diffusion equation. The solution includes statistically quantified material parameters determined experimentally. Conditions similar to those anticipated in the designed structure were determined on the basis of the isotherm of chlorides adsorption and electric field accelerated tests of the apparent diffusion coefficient.
PL
Omówiono zasady wymiarowania z uwagi na przebicie płyt płaskich z lekkich betonów kruszywowych. Pokazano różnice w porównaniu z projektowaniem płyt z betonów zwykłych. Oceniono wymagania normowe w świetle wyników własnych badań eksperymentalnych. Przedstawiono przykład obliczeniowy prezentujący różnice w rezultatach analizy statycznej jak również ilości zbrojenia na przebicie, wynikające ze zmiany betonu zwykłego na lekki beton kruszywowy.
EN
In the paper the principles of punching shear design of flat slabs from lightweight aggregate concrete were discussed. The differences in the design procedure of ordinary and lightweight aggregate reinforced concrete slabs were demonstrated. The code provisions in the light of authors’ investigations were assessed. A working example demonstrating the differences in the results of static analysis as well as the amount of punching shear reinforcement resulting from the change of ordinary concrete to lightweight aggregate concrete was presented.
17
Content available Tarcza żelbetowa
PL
W pracy przedstawiono krótką definicję tarcz żelbetowych, rozkład naprężeń, zasady kształtowania otworów drzwiowych i zbrojenia w tarczach. W części zasadniczej przedstawiono przypadek utworzenia tarczy żelbetowej z murowanej ściany poddasza, dzięki czemu możliwe było usunięcie wewnętrznego słupa w piwnicy budynku trójkondygnacyjnego. Tarcza ze ściągiem, do której zostały podwieszone niższe elementy, pozwoliła osiągnąć rozpiętość 10 m. Rozwiązanie to porównano z innymi rozważanymi, takimi jak zastosowanie belek stalowych lub belki sprężonej.
EN
The article presents the case of the creating reinforced concrete deep beam instead of brick wall. As a result of this it was possible to remove the inner column in the garage of a 3-story building. Lower elements are suspensioned to deep beam with tie beam and thanks to that beam reaches a span of 10 meters. The analysis below broaches basing on three various of application of structural elements in that issue. This solution will be compared with others, such as steel beam or prestressed beam.
18
Content available remote Badanie zbrojenia żelbetowej konstrukcji nośnej pomnika
PL
W artykule przedstawiono badanie zbrojenia konstrukcji żelbetowej fundamentu i cokołu pomnika Bohaterów Bitwy pod Mokrą. Do badania wykorzystane zostały dwa urządzenia: Ferroscan Hilti FS10 i Profometr PM–650. Szczegółowe wyniki uzyskane z urządzeń nie są w pełni zgodne, jednakże oba urządzenia wskazały znaczną głębokość położenia zbrojenia zarówno w cokole, jak i w fundamencie. Żadne z urządzeń nie wskazało wiarygodnej średnicy prętów. Biorąc pod uwagę siłę zarejestrowanych sygnałów i wskazaną grubość otuliny, należy sądzić, że użyto prętów o małej średnicy. Zastosowanie dwóch urządzeń bazujących na tej samej metodzie badawczej, ale różniących się parametrami pracy i sposobem analizy oraz prezentacji wyników okazało się być pomocne w interpretacji wyników.
EN
The article presents the study of the RC foundation and pedestal reinforcement of the Monument of the Heroes of Mokra Battle. Two devices were used for the test: Ferroscan Hilti FS10 and PM–650. Detailed results obtained from the devices are not fully compliant, however, both devices indicated a significant depth of reinforcement position both in the pedestal and in the foundation. None of the devices indicated the reliable diameter of the rebar. Considering the level of recorded signals and the indicated thickness of the cover, it should be assumed that small diameter rods have been used. The use of two devices based on the same research method but differing in the work parameters and the method of analysis and presentation of the results turned out to be helpful in the interpretation of the results.
19
Content available O obliczeniach płyt fundamentowych
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu sposobu przyłożenia obciążenia na wyniki wymiarowania zbrojenia w płycie fundamentowej. Dodatkowo autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury z zakresu płyt fundamentowych.
EN
The paper presents the analysis of influence of the load application method on the results of sizing up of reinforcement in the foundation slab. In addition, the authors have prepared a brief review of literature in the scope of foundation slabs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań 9 zbrojonych ścian murowych wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). W ścianach zastosowano zbrojenie w postaci stalowych kratowniczek oraz siatek z tworzywa sztucznego. Analizowano wpływ otulenia zbrojenia na parametry ścian. W sześciu modelach zastosowano tzw. spoinę jednostronną (zbrojenie zagłębiano w zaprawie), a w kolejnych trzech spoinę dwustronną (zbrojenie układano w warstwie zaprawy i przykrywano kolejną warstwą). Modele zbadano na ściskanie wg normy PN-EN 1052-1:2000. Wyniki porównano z rezultatami badań ścian niezbrojonych.
EN
The paper presents the results of tests of 9 reinforced masonry walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The models were reinforced with truss type steel reinforcement or with plastic grids. The influence of reinforcement cover on the wall parameters was analysed. In 6 models, a so-called one-sided bed joints was used (reinforcement was embedded in the mortar), and the next in 3 models a two-sided bed joints was used (reinforcement was laid on the mortar joint and covered with another layer of mortar). The models were tested under compression in accordance with PN-EN 1052-1:2000. The results were compared with the results of tests of unreinforced walls.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.