Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lightning overvoltages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy zaburzeń pochodzenia piorunowego, indukowanych w odcinku modelowej wiązki kablowej, ułożonej nad płaszczyzną metalową, w oparciu o przedstawione wyniki badań eksperymentalnych oraz komputerowych. Do przygotowania układu fizycznego użyto typowych lotniczych przewodów i oplotu ekranującego. Badania przeprowadzono dla wybranych wartości obciążenia linii oraz przy kilku sposobach uziemienia ekranu otaczającego wybrane przewody. W nieekranowanej linii tej samej wiązki wymuszano przepływ prądu udarowego. Zarejestrowano przebiegi czasowe napięć i prądów w określonych punktach systemu, będące efektem obecności zaburzenia piorunowego oraz sprzężeń pojemnościowych i indukcyjnych pomiędzy przewodami. Wyniki badań eksperymentalnych były podstawą do weryfikacji rezultatów symulacji komputerowej wykonanej w pakiecie oprogramowania CST Studio Suite 2017. Na bazie przygotowanej struktury trójwymiarowej badanego układu program umożliwił uzyskanie obwodowego modelu linii transmisyjnej, użytego w późniejszych obliczeniach w dziedzinie czasowej. Badania wykazały zależność konfiguracji obciążenia linii i sposobu jej ekranowania na kształt i wartość szczytową obserwowanych przepięć w układzie. Rezultaty obliczeń komputerowych charakteryzowały się dobrą zgodnością z wynikami eksperymentalnymi. Różnice wynikały między innymi ze stopnia dokładności odzwierciedlenia struktury 3D modelu fizycznego, sposobu zdefiniowania prądu wymuszającego oraz parametrów samej symulacji komputerowej.
EN
The paper presents an analysis of lightning overvoltages induced in the section of cable harness, located above the conducive metal plane, based on the presented results of experimental and computer studies. For the preparation of the physical model, typical wires and braided shield for aviation industry were used. The tests were carried out for various harness configuration. First of all, both the values of the resistive loads on both ends of the wires and the method of grounding the screen surrounding the selected wires were changed. In the unshielded wire of the same bundle, the lightning current was forced using a single impulse generator MIG0618SS with high accuracy and repeatability of generated disturbances. The overvoltages were transferred to the other wires of the line by capacitive and inductive coupling. Voltage and current waveforms at specific points of the system were recorded using a digital oscilloscope. The results of experimental research were the basis for verification of the computer simulation computation made in the CST Studio Suite 2017 software package. On the basis of the prepared 3D structure of the studied system, the program made it possible to obtain an equivalent transmission line model, used for later calculations in the time domain. Studies showed a clear and also the expected relationship of load configuration and the shield grounding method of the cable bundle on the shape and peak value of transients observed in the system. The differences resulted among other, from the degree of 3D model accuracy and the method defining the forcing current and parameters of the simulation. It is planned to use the presented software in further work on the analysis of lightning induced signals in electrical and electronic systems.
PL
W artykule przedstawiono wstępne rezultaty badań przepięć pochodzenia atmosferycznego, rejestrowanych w zasilonym systemie nawigacyjno-komunikacyjnym statku powietrznego, które prowadzono w Politechnice Rzeszowskiej, w laboratorium przeciwprzepięciowych badań awioniki. Badania wykonano metodą indukcyjnego sprzęgania pojedynczych udarów napięciowych o znormalizowanym kształcie WF4 6,4/69 μs do jednej z wiązek kablowych badanego zestawu. Pomiarów dokonano przy różnych wariantach uziemienia ekranów przewodów. Rejestrowano przebiegi prądowe i napięciowe indukowane w liniach zasilania oraz sygnałowych – obwodzie komunikacji audio. Wykazano wpływ obecności ekranu oraz sposobu jego podłączenia do uziemienia na wartość szczytową i kształt przebiegów napięciowych i prądowych w badanych obwodach.
EN
In this paper, the preliminary results of studies was presented of induced lightning transients in powered NAV/COMM system of the aircraft, conducted at Rzeszow University of Technology, Poland, in laboratory of lightning tests of avionics. The test was perform by coupling standardized voltage waveform WF4 6,4/69 μs into one selected cable bundle, connected to equipment under test. Measurements using different methods of grounding of cable shields were done. Voltage and current transients, induced in power supply and audio communication lines, were recorded. The influence of cable shield presence and shield grounding method to peak value and shape of transients, induced in observed circuits, was shown.
EN
Lightning overvoltages occurring in electrical power systems are especially dangerous for devices installed in network. Lightning transients may cause damages of devices installed in power system. Therefore, analysis of lightning overvoltages in electrical power systems is important to ensure reliability of power supply. For this purpose, development of mathematical models is necessary, however mathematical complexity can lead to slightly different results. In this paper, both various overhead transmission lines models as well as exemplary insulation coordination analysis performed in HV power system have been presented. Simulation results performed for various models of overhead lines implemented in EMTP/ATP software have been presented and compared in this paper.
PL
Przepięcia atmosferyczne są szczególnie niebezpiecznie dla urządzeń zainstalowanych w sieciach elektroenergetycznych. Z tego powodu, zdeterminowanie poziomu przewidywanych przepięć atmosferycznych jest istotne z punktu widzenia koordynacji izolacji. Do tego celu, konieczne jest opracowanie modeli matematycznych poszczególnych elementów sieci elektroenergetycznej. Jednakże, w zależności od sposobu modelowania, wyniki symulacji mogą się różnić pomiędzy sobą. Artykuł zawiera zestawienie trzech modeli matematycznych linii przesyłowych, mogących posłużyć do przeprowadzania symulacji przepięć atmosferycznych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć atmosferycznych przeprowadzonych dla przykładowego systemu z wykorzystaniem różnych modeli linii przesyłowych.
EN
Overvoltages occurring in electrical power networks are caused by changes of power network operation conditions (e.g. faults, lightning strikes or switching operations). In order to limitation of overvoltages, Metal Oxide Surge Arresters (MOSA) are installed in electrical networks. To analyze and determine overvoltages values in electrical power systems, dedicated simulations are necessary. This paper deals with frequencydependent surge arresters models utilized for overvoltages studies by means of EMTP/ATP simulation software. Various surge arresters models have been presented in this article. In order to compare simulation results, each surge arrester model has been used to perform lightning overvoltages simulations occurring in the analyzed electrical network. Simulation results show influence of surge arrester model type on obtained simulation results and estimated overvoltages observed in electrical network.
PL
Przepięcia występujące w sieciach elektroenergetycznych powodowane są przez zmianę warunków pracy obwodu – m. in. przez zwarcia, wyładowania atmosferyczne do linii przesyłowych, czy też operacje łączeniowe. W celu ograniczenia przepięć w sieciach elektroenergetycznych stosowane są ograniczniki przepięć z tlenków metali. Aby określić wartości przepięć podczas trwania stanów nieustalonych, konieczne jest przeprowadzanie symulacji komputerowych. Niniejszy artykuł zawiera opis zmienno-częstotliwościowych modeli ograniczników przepięć, wykorzystywanych do symulacji komputerowych. W celu porównania poszczególnych model, opracowano ich schematy zastępcze w programie EMTP/ATP, a także wykonano z ich użyciem analizę przepięć atmosferycznych w sieci elektroenergetycznej.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty analizy koordynacji izolacji wykorzystywane w praktyce projektowania stacji wysokich i najwyższych napięć. Omówiono główne założenia typowych analiz przepięciowych oraz przedstawiono metody obliczeniowe wspomagające proces poprawnego doboru środków ochrony odgromowej. Przedstawiono metody modelowania narażeń przepięciowych oraz modele poszczególnych elementów systemu, istotnych z puntu widzenia koordynacji izolacji. Szczególny nacisk położono na uwzględnienie zjawisk nieliniowych oraz charakterystyk częstotliwościowych, pozwalających na uzyskanie wymaganej dokładności obliczeń. Przedstawiono wyniki przykładowej analizy wpływu długości linii kablowej na wartości przepięć występujących w miejscu zainstalowania transformatora. Analizę przepięciową przeprowadzono dla schematu jednokreskowego typowej stacji rozdzielczej wysokich napięć w izolacji gazowej typu SF6, dla której przyjęto typowe parametry konstrukcyjne linii napowietrznych i kablowych, parametry konstrukcji wsporczych linii napowietrznych, oraz modele aparatów i urządzeń stacji wraz z doprowadzeniami, w szczególności modele transformatorów oraz ograniczników przepięć. Dla ograniczników przepięć dokonano oceny skuteczności i niezawodności ograniczników, związanej ze zdolnością ograniczników do pochłaniania i skutecznego odprowadzania energii wydzielanej podczas zadziałania, oraz pozwalającej na weryfikację poprawności doboru ograniczników dla pracy w danych warunkach przepięciowych. Przedstawiona w pracy analiza wskazuje, że połączenia kablowe mogą w znaczny sposób zmieniać narażenia powstałe w wyniku przepięć atmosferycznych w linie dochodzące do stacji, a tym samym wpływać na narażenia napięciowe, jakim w trakcie eksploatacji poddawane są układy izolacyjne aparatów i urządzeń.
EN
In the paper practical aspects of insulation co-ordination analyses are presented for high and ultra high voltage Gas Insulated Switchgear substations. Modeling methods are elaborated for proper selection of overvoltage protection measures, such as surge arresters, overhead lines towers grounding system, and line insulators chain lengths. The methods of lightning surges and substation equipment modeling were presented with special interest in modeling of nonlinear phenomena and high frequency characteristics, allowing for the required accuracy of the simulation results. The results for exemplary insulation co-ordination analysis are presented, showing the cable line impact on the substation overvoltages. The analysis was performed for a Single Line Diagram of an exemplary typical High Voltage GIS substation, for which a typical configuration and parameters of the elements have been assumed: overhead lines, substation apparatus, transformers and surge arresters. For the surge arresters, the analysis of the arresters reliable and efficient energy dissipation was analyzed, which allowed for evaluation and verification of proper selection and operation of the equipment in given voltage stress conditions and the assumed substation layout. The analyses presented in the paper shows that the cable line connections within or between substations have significant impact on overvoltages, which can threaten insulation system of transformers and can also influence selection of number and location placement of the surge arresters.
PL
Urządzenia elektryczne niskiego napięcia są poddawane działaniu przepięć powstających w sieciach i instalacjach niskiego napięcia oraz przepięć powstających w sieciach rozdzielczych. Analiza narażeń przepięciowych w sieciach niskiego napięcia ma duże znaczenie ze względu na wzrastającą liczbę urządzeń elektrycznych niskiego napięcia i aparatury elektrycznej wrażliwej na oddziaływanie przepięć oraz zwiększające się wymagania odnośnie do niezawodności ich działania. Przepięcia powstające w sieciach rozdzielczych docierają do sieci niskiego napięcia między innymi w wyniku zjawiska przenoszenia przepięć przez uzwojenia transformatorów rozdzielczych. Uzwojenia transformatorów stanowią bowiem złożone nieliniowe układy elektryczne między którymi istnieją silne sprzężenia elektromagnetyczne. Przyczyną powstawania przepięć o największych wartościach w sieciach rozdzielczych są wyładowania piorunowe do linii napowietrznych. Podstawą analizy przepięć w układach elektroenergetycznych są głównie wyniki symulacji komputerowych wykonane z zastosowaniem modeli urządzeń odzwierciedlających zjawiska fizyczne w warunkach szybkozmiennych zjawisk przejściowych. W artykule przedstawiono analizę przepięć piorunowych w sieciach niskiego napięcia przenoszonych przez transformatory rozdzielcze na podstawie wyników obliczeń przepięć wykonanych z zastosowaniem programu Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Do obliczeń zastosowano wysokoczęstotliwościowy model transformatora rozdzielczego, opracowany na podstawie wyników rejestracji funkcji przenoszenia. Analizowano wpływ beziskiernikowych ograniczników przepięć z tlenków metali na przepięcia piorunowe przenoszone przez transformatory rozdzielcze do sieci niskiego napięcia.
EN
Low voltage electrical devices are affected on overvoltages occurred in low voltage networks and in medium voltage networks. Analysis of overvoltages in low voltage networks is very important due to increasing number of low voltage equipment and increasing demands on electrical reliability. Overvoltages occurred in medium voltage networks are transferred through power transformer windings to low voltage networks. Transformer windings behave as non linear electromagnetic coupled elements. Origin of transferred overvoltages with biggest maximal values are lightning overvoltages to overhead lines. Main research area in this field of study is made with computer simulations which uses high frequency models. This paper presents analysis of lightning overvoltages transferred to low voltages netwoks through power transformer windings made by simulations performed in Electromagnetic Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP). Simulations uses high frequency transformer model which was developed with measured frequency characteristics. Analysis of influence of metal oxide surge arresters on maximal values of overvoltages transferred to low voltage windings was done.
PL
Niezawodna praca transformatorów energetycznych ma duże znaczenie dla ciągłości dostarczania energii elektrycznej. Przepięcia generowane podczas pracy układów elektroenergetycznych mają duży wpływ na stan techniczny transformatorów. Przebiegi przepięć oraz ich wartości maksymalne są zróżnicowane i zależą głównie od źródła. Szczególnie przepięcia piorunowe stanowią znaczne narażenia dla wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Podczas wyładowań piorunowych generowane są przepięcia o największych wartościach maksymalnych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych przepięć narażających układy izolacyjne zewnętrze transformatorów rozdzielczych podczas wyładowań piorunowych do napowietrznych linii zasilających. Do obliczeń wykorzystano program komputerowy Electromagnetics Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
Reliable work of power transformers is very important to proper electricity supply. Overvoltages generated during operation of electrical power systems have a significant impact on the technical condition of power transformers. The courses of overvoltages and its maximal values are differential and depend on overvoltage sources. Overvoltages generated during lightning strokes have the largest maximal values. The results of computer simulations for overvoltages which create exposure for insulation systems of power transformers during lightning strokes to overhead lines are presented in the paper. Calculations were done, using the computer program Electromagnetics Transients Program-Alternative Transients Program (EMTP-ATP).
EN
In the present paper simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical 420 kV SF6 GIS substations are presented. A new overvoltage mitigating passive device in a form of a high-voltage L-C filter is proposed. A process of its development and research is explained along with a simulation results. As demonstrated, the proposed device can be used in HV networks as an alternative or additional improvement for lightning overvoltages mitigation purposes. All simulations have been conducted using MATLAB and ATP/EMTP software.
PL
W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowych stacjach GIS. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą filtru L-C. Proponowane rozwiązanie może być użyte jako alternatywne lub spełniające dodatkową ochronę przeciwprzepięciową. Symulacje przeprowadzono przy użyciu programów MATLAB i ATP/EMTP.
EN
In the present paper simulations of the propagation of lightning overvoltages in a typical HV GIS substation are presented. The influence of HV LC filter on maximum overvoltages peak values was analyzed. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS substation and the transmission line has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez ograniczenie maksymalnej wartości przepięć za pomocą wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS.
10
Content available remote Impact of high voltage GIS substation configuration on lightning overvoltages
EN
In the present article simulations of the lightning overvoltages propagation phenomenon in a typical HV GIS substation are presented. As demonstrated, analyzed overvoltages are dependent on various system parameters. The influence of key factors on maximum overvoltage peak values was presented. Additionally, an improvement to the surge protection by using a HV filtering element introduced at the connecting point between the GIS station and the transmission line has been proposed.
PL
W artykule zostały zaprezentowane przykładowe symulacje wyładowań atmosferycznych i propagacji fali przepięciowej w typowej stacji GIS wysokiego napięcia. Wykazano zależność symulowanych przepięć od parametrów systemu oraz wykazano wpływ kluczowych parametrów na maksymalne wartości przepięć. Zaprezentowano możliwość zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej poprzez wprowadzenie wysokonapięciowego filtra w miejscu połączenia przesyłowej linii napowietrznej ze stacją GIS.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki obliczeń numerycznych przepięć indukowanych i przewodzonych, które mogą powstawać w układach przewodów ułożonych w dużych obiektach budowlanych typu halowego podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w instalacje piorunochronne lub przewodzące elementy konstrukcyjne takich obiektów. Analizowano głównie zagrożenia stwarzane przez prąd pierwszego wyładowania głównego. Rozważano różne rozwiązania urządzeń piorunochronnych i konstrukcji budynku.
EN
The article presents results of numerical calculations of overvoltages conducted and induced in cable systems of large industrial or trade halls during direct lightning strikes to the LPS (Lightning Protection System) or conductive construction elements of such object. The threat related mainly to the first lightning return stroke was analyzed. Different arrangements of LPS and building construction elements were considered.
12
PL
Od kilkudziesięciu lat podejmowane są próby oceny zagrożeń piorunowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W prowadzonych badaniach szczególna uwaga jest zwrócona na zjawiska zachodzące podczas bezpośrednich wyładowań piorunowych w różnorodne obiekty budowlane, w których pracują systemy elektroniczne. W takich przypadkach do wyznaczania występujących zagrożeń piorunowych można zastosować kompleksową metodę analizy zachodzących zjawisk. Podstawę tej metody stanowią badania symulacyjne prowadzone w rzeczywistych obiektach. Wyniki badań terenowych wykorzystano przy tworzeniu modeli matematycznych oddziaływania prądów piorunowych na systemy elektroniczne.
EN
The paper presents an overview on different research methods of lightning threat in electronic systems and equipment. These methods were divided in three major groups. The first group refers to measurements and registration of lightning currents and voltages generated during natural or triggered lightning strikes. Not many results of such investigations is available so far due to technical, economical and natural restrictions or limitations. Such researches are usually carried out for tall or large structures located in tropical areas. The second group of research on lightning threat consists of approximate, simulation methods in which surge current and voltage generators are used to force surge current flows in conductive elements of a building or a structure. Surge currents and voltages generated in wires and cables of electronic and electric systems using this method were recorded in various structures. Some example results are presented for large buildings, base stations of mobile communication system and high-voltage substations. Finally, the computer simulation methods of research on lightning threat are presented. The most widely known methods, namely the circuit method and the method based on electromagnetic field theory, are described in detail together with some examples of modeling of lightning strikes to the base station communication tower and the high-voltage substation.
13
PL
Linie kablowe wysokiego napięcia są coraz szerzej stosowane w systemach elektroenergetycznych. Przy zastosowaniu takich linii są zasilane rozdzielnie elektroenergetyczne zlokalizowane głownie w centrach miast. Są to zwykle linie o niewielkich długościach połączone z liniami napowietrznymi. W artykule przedstawiono analizę przepięć piorunowych w liniach kablowych wysokiego napięcia wykonaną na podstawie wyników symulacji komputerowych przepięć.
EN
High voltage cable lines more frequently work in electric power systems. Such lines are used for supplying the electric power substations localized mainly in city centres. These lines are usually of small lengths and are connected to overhead lines. Analysis of lightning overvoltages in high voltage cable lines made on the base of results of computer simulations are presented in the paper.
PL
Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt lub w jego pobliżu może spowodować uszkodzenie lub błędne działanie systemu przeciwpożarowego w tym obiekcie. Ochrona przed błędnym działaniem jest bardzo istotna, gdyż zapobiega ponoszeniu znacznych nakładów finansowych oraz zapewnia ciągłą gotowość systemu do pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności typowego systemu przeciwpożarowego na działanie zaburzeń impulsowych zgodnych z zaleceniami norm EMC oraz uwzględniających rzeczywiste zagrożenie piorunowe.
EN
Lightning strike to the LPS of structure with fire protection system or nearby can caused destruction of this system or malfunction in its work. In modern system this last case, when fires extinguish system is turn on, is also very significant and can cause large financial losses and temporal lack of protection against fire. In this paper the investigation of typical fire protection system during standard and non-standard EMC tests are presented. All tests were performed on the real one unit.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.