Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ocena stabilności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Stabilność materiału, podobnie jak jednorodność, może wnosić istotny wkład do niepewności wartości wielkości certyfikowanej, a wielkość tego wkładu decyduje o przydatności materiału odniesienia.
2
Content available remote Badania porównawcze wybranych metod oceny stabilności paliw zawiesinowych
PL
Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących paliwa węglowe w formie zawiesiny wodnej jest ich stabilność w czasie, odzwierciedlająca podatność na sedymentację. Literatura przedmiotu opisuje wiele stosowanych metod oceny tego parametru, niektóre z nich omówiono w pracy. Przedstawiono wyniki pomiarów stabilności zawiesin węglowo-wodnych trzema wybranymi metodami kwantyfikowalnymi. Uzyskane wyniki pomiarów pozwoliły na porównanie metod pod kątem jednoznaczności i przydatności uzyskiwanych za ich pomocą informacji o stabilności zawiesin węglowo-wodnych.
EN
Susceptibility to sedimentation of hard or brown coal slurries was tested by (i) optical observation of the interface between water and sediment, (ii) measuring a speed of descent of the std. rod in the suspension or (iii) detg. the av. speed of grains of slurry. The method (ii) was the best tool for assessing the tested property, because it minimized the possibility of making errors by the operator and facilitated a comparative anal. of this type of measurement performed in various centers. The least precise course of sedimentation of both types of suspensions was detd. by the method (i).
PL
Siarczkowe wody lecznicze w Krzeszowicach eksploatowane są z przerwami od 1780 roku. Wykorzystywane są wyłącznie w hydroterapii (kąpiele lecznicze). Od 2002 roku badania właściwości fizykochemicznych wód realizowane są przez akredytowane Laboratorium Hydrogeochemiczne Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę stabilności stężeń siarkowodoru, będącego składnikiem swoistym omawianej wody. Wykorzystano wyniki analiz 102 próbek wody pobranych w latach 2008–2016. Baza danych hydrogeochemicznych została zweryfikowana przy użyciu testów statystycznych i błędów liczonych wg bilansu jonowego. Ocenę stabilności przeprowadzono na podstawie kart kontrolnych pojedynczych pomiarów. Zasadnicza większość stężeń H2S mieści się w przedziale x±2σ (średnia + 2xodchylenie standardowe), zatem stężenie tego składnika należy uznać za stabilne w czasie. Z przeprowadzonej za pomocą programu GWSDAT analizy trendów wynika, że stężenie siarkowodoru nie wykazuje istotnie statystycznego trendu monotonicznego.
EN
The exploitation of sulphurous water in Krzeszowice has been taking place since 1780. The water is being used only for balneological treatment. The quality of this water has been controlled by Department of Hydrogeology and Geology Engineering (AGH University of Science and Technology, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection) since 2002. A detailed analysis of the hydrogen sulphide concentration was performed in this paper. The analysis is based on the result of 102 samples collected between 2008–2016. The box-and-whisker plot was used to assess the data differentiation. Two outliers observations were eliminated from further analysis. The Shapiro-Wilk test indicated that the data is normally distributed. The control chart was used to assess the stability of the examined hydrogen sulphide. This assessment shows that most of the values are in range x±2σ, so the concentration of hydrogen sulphide in curative water from „Zdrój Główny” may be classified as stable. The analysis performed using GWSDAT software shows that the trend is not detected.
PL
Niniejsza praca prezentuje ocenę stabilności stężenia kwasu metakrzemowego w wodach termalnych ujmowanych otworem Bańska PGP-1 opartą na wynikach analiz uzyskanych w latach 2012–2015. Analiza statystyczna danych została wykonana w programie IBM SPSS Statistics v.23, zaś analiza trendów za pomocą programu GWSDAT (Jones, Spence 2013). Wykonana ocena wykazuje, że stężenie kwasu metakrzemowego w wodach z ujęcia Bańska PGP-1 jest stabilne.
EN
This paper presents an analysis of the concentration stability of metasilic acid in the thermal waters exploited by the Bańska PGP-1 well, using the results of the chemical composition conducted in the years 2012–2015. The statistical analysis was performed using IBM SPSS v.23 and the assessment of trends was done by GWSDAT software (Jones, Spence 2013). This assessment shows that the concentration of metasilic acid in the thermal water from Bańska PGP-1 can be classified as stable.
EN
For the first time in Slovenia, the underground excavation of natural stone blocks was introduced on a trial basis at the Hotavlje I colourful limestone quarry in 1993, in 2002 at the Lipica II limestone quarry, In 2008 at the Lipica I limestone quarry and in 2009 also at the Doline limestone quarry. This was primarily because of the geological structure of the site, the quarry’s condition, the potentially large amounts of the overburden in the event of an expansion of the surface part of the quarry, and the increasing needs for this raw material, i.e. natural stone. The underground excavation of natural stone in all locations are done using a modified room-and-pillar excavation method that is adjusted to each site’s characteristics, with regularly or irregularly distributed high safety pillars. Since the underground excavation of natural stone blocks is performed at a relatively shallow level under the surface, i.e., at a depth of only 10-40 m, the value of the primary vertical stress state is also relatively low (less than 1.0 MPa). This significantly increases the risk of wedge-shaped pieces or blocks falling out of the ceiling In open underground spaces. In previous years, special attention was paid to the installation of stress-strain systems for controlling the planned dimensions (width and height) of large, open, underground spacer (rooms) and the dimensions of the high safety pillars, along with continual monitoring and identification of the instability phenomena in the ceiling and sides of the large open spaces (rooms). The paper presents the methods and devices used for the optimization and the safety monitoring of high safety pillars for the underground excavation of natural stone blocks in Slovenian natural stone mines.
PL
Wydobycie naturalnych bloków skalnych ze złóż podziemnych rozpoczęło się w Słowenii w roku 1993 w kamieniołomach wapieni kolorowych w Hotavlje I (etap próbny). W 2002 uruchomiono kamieniołom Lipica II (wapień), w 2008 kamieniołom Lipica I (wapień), w roku 2009 wapień pozyskiwać także zaczęto z kamieniołomu w Dolinie. Działo się to głównie z uwagi na strukturę geologiczną w tych miejscach, warunki geologiczne kamieniołomów, potencjalnie grube warstwy nadkładu w przypadku rozszerzania działalności w części odkrywkowej kamieniołomu, a także rosnący popyt na te surowce (kamień naturalny). Podziemne wydobycie kamieni naturalnych we wszystkich tych lokalizacjach odbywa się za pomocą zmodyfikowanej metody filarowo-komorowej, dostosowanej do uwarunkowań poszczególnych lokalizacji, z wykorzystaniem układu mniej lub bardziej regularnie rozmieszczonych filarów zabezpieczających. Ponieważ podziemne wydobycie naturalnych bloków skalnych odbywa się stosunkowo płytko pod powierzchnią, (na głębokościach rzędu 10-40 m), to wartości pierwotnego naprężenia pionowego są stosunkowo niewielkie (poniżej 1.0 MPa). Wskutek tego powstaje poważne ryzyko odrywania się od stropu bloków skalnych w kształcie klinów, zwłaszcza w dużych, otwartych komorach podziemnych. W latach ubiegłych instalowano układy monitorujące stan naprężeń i odkształceń, wykorzystywane przy planowaniu wymiarów (szerokości i wysokości) dużych, otwartych, przestrzennych komór podziemnych oraz wymiarów filarów zabezpieczających, a także układy zapewniające stałą kontrolę i wykrywanie niestabilności w obrębie stropu oraz w ścianach bocznych komór. Niniejsza praca zawiera przegląd metod i urządzeń wykorzystywanych do optymalizacji i bezpieczeństwa monitorowania stanu filarów zabezpieczających w podziemnych kopalniach kamieni naturalnych w Słowenii.
SK
Príspevok analyzuje základné predpoklady zabezpečenia stability štartovacej a cieľovej šachty pre výstavbu pretláčaného potrubia pod Dunajom. Inžinierskogeologické podmienky v mieste stavby sú zložité. Podložie je tvorené zle zrnenými štrkmi, hladina vody v Dunaji môže vystúpiť aj niekoľko metrov nad povrch terénu. Šachtu je potrebné zabezpečiť proti veľkým vztlakom pôsobiacim na dno šachty a zemným tlakom pôsobiacim na jej bočné steny. Preto výpočet zemných tlakov pôsobiacich na zvislé steny je vyhotovený metódou závislých tlakov. Na základe toho bol upravený rozperný systém a konštrukcia šachty tak, aby sme dosiahli rovnomerné rozdelenie vnútorných síl a momentov v navrhovanom systéme. Táto metóda výpočtu umožňuje optimalizáciu konštrukčného systému šachty a jej stabilitu pri rôznych zaťažovacích stavoch.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.