Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 405

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badania symulacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
EN
Shunting stations play an essential role in ensuring the proper functioning of the railway transport system. The proper organisation of their work allows trains to be dispatched on time and compensates for delays in other areas of the railway network. This paper presents a method for evaluating the technological process of wagon processing at shunting stations based on the author's formulation of evaluation measures and using a simulation model developed in Flexsim. A variant computational example was developed to verify it and demonstrate its capabilities. The method has many applications in assisting decision-makers in organising shunting station operations, adapting the shunting station layout to the tasks or identifying bottlenecks.
PL
Samojezdne maszyny górnicze takie jak kołowo-oponowe wozy wiercące charakteryzują się budową przegubową oraz wyposażone są w wysięgniki z organami roboczymi wysuniętymi daleko poza obrys podwozia. Taka konstrukcja powoduje, że maszyny te są podatne na utratę stateczności. Stąd też konieczne jest analizowanie rozkładu mas oraz ich szeroko pojętej stateczności podczas całego procesu projektowania, przy uwzględnienie wielu czynników wynikających ze sposoby i warunków ich pracy. Jednak brak jest odpowiednich modeli obliczeniowych pozwalających na przeprowadzenie badań analitycznych dla maszyn o takiej konstrukcji. W artykule przedstawiono autorski system wspomagający szybką ocenę stateczności jedno i dwuwysięgnikowych wozów wiercących. Model pozwala na przeprowadzenie analiz bez konieczności rozwiązywania równań różniczkowych występujących w modelach dynamicznych oraz bez stosowania badań modelowych za pomocą narzędzi CAD/CAE. Opracowany model obliczeniowy został zweryfikowany przez porównanie uzyskanych wyników z wynikami z pełnego modelu dynamicznego, z wynikami badań modelowych przeprowadzonych w programie CAD/CAE oraz z wynikami badań empirycznych nacisków kół i podpór na podłoże dla wybranego wozu wiercącego. Na podstawie weryfikacji i walidacji tego modelu stwierdzono jego pełną poprawność oraz przydatność. Model został wykorzystany do opracowania praktycznego i łatwego w obsłudze arkusza obliczeniowego. Następnie przeprowadzono badania analityczne stateczności wybranego wozu wiercącego. Model obliczeniowy jak i arkusz kalkulacyjny stanowią podręczne narzędzie wykorzystywane podczas procesu projektowania przez jedną z polskich firm produkujących wozy wiercące.
EN
Underground mining machines, such as wheel-tyre drilling rigs, are articulated and equipped with booms that project far beyond the undercarriage. Such a structure makes these machines prone to lose stability. Hence, it is necessary to analyse the distribution of masses and geometry as well as their broadly understood stability during the entire design process, taking into account many factors resulting from the manner and conditions of their operation. However, there are no ap-propriate computational models that would enable carrying out analytical tests for machines with this kind of construction. The article presents the author's support system which allows a quick assessment of the stability of single- and twin-boom drilling rigs. The model makes it possible to perform analyses without having to solve differential equations present in dynamic models or using model studies based on CAD/CAE tools. The developed computational model was verified by comparing the obtained results with the results of the full dynamic model, the results of model tests carried out in the CAD/CAE program and the results of empirical tests of wheel and jack pressures on the ground for the selected drilling rig. Based on the verification and validation of this model, it was found to be fully correct and useful. The model was used to prepare a practical and user-friendly calculation sheet. Next, analytical tests of the stability of the selected drilling rig were carried out. The computational model and the spreadsheet provide handy tools used during the design process by one of the Polish companies producing drilling rigs.
PL
Artykuł powstał w oparciu o pracę dyplomową zrealizowaną przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W artykule przybliżono tematykę stanów nieustalonych w obwodach RLC. Autorzy zaprezentowali aplikacje wykonaną w środowisku Matlab umożliwiającą uzyskanie przebiegów napięć na elementach obwodu dla podstawowych układów RLC. Wyniki symulacji zostały zweryfikowane z pomiarami laboratoryjnymi.
EN
The article is based on a thesis made by a student of the Military University of Technology. The article presents the topic of transients in RLC circuits. The authors presented an application made in the Matlab environment that allows obtaining voltage waveforms on circuit elements for basic RLC circuits. The simulation results were verified with laboratory measurements.
PL
W latach 70. ub. wieku następował rozwój metod symulacyjnych w badaniach naukowych układów dynamicznych i projektowaniu urządzeń. Stało się to dzięki rozwojowi techniki komputerowej i szerszym udostępnieniu komputerów w jednostkach badawczych oraz projektowych. Rozwój badań symulacyjnych następował tak samo szybko jak rozwój techniki komputerowej. Autor od końca lat 60. intensywnie rozwijał badania symulacyjne systemów automatyki i układów elektromechanicznych. Zaobserwował duże zainteresowanie symulowaniem układów dynamicznych w kraju, a organizując cykliczne konferencje pt. Metody Matematyczne w Elektrotechnice, postanowił rozpocząć cykl konferencji SPD. Konferencje SPD znalazły wielu zainteresowanych i w ciągu 19 lat, 10 tych konferencji zgromadziło ponad 1036 uczestników z różnych działów techniki, od elektryki po lotnictwo.
EN
In the 1970s, the development of simulation methods in scientific research of dynamical systems and design of devices took place. It happened thanks to the development of computer technology and the wider availability of computers in research and design units. The development of simulation research was as rapid as the development of computer technology. Since the end of the 1960s, the author has intensively developed simulation studies of automation and electromechanical systems. He noticed a great interest in simulating dynamical systems in the country, and by organizing cyclical conferences entitled Mathematical Methods in Electrical Engineering (MME), decided to start a series of SPD conferences. The SPD conferences found many interested, and in 19 years, 10 of these conferences gathered over 1000 participants from various technical fields, from electrics to aviation.
PL
W pracy tej przedstawiono przykłady rozwiązań zasilania napędów elektrycznych z magazynów energii elektrycznej i układów fotowoltaicznych i podano ich zalety oraz wady. Podano rodzaje magazynów energii wykorzystywanych w układach fotowoltaicznych. Dokonano przeglądu niektórych typów akumulatorów energii elektrycznej oraz przedstawiono ich uwagi, co do eksploatacji. Omówiono ich przydatność do zastosowań w układach fotowoltaicznych zasilających napędy elektryczne. W skład najczęściej spotykanych napędów wchodzą silniki elektryczne klatkowe jedno i trójfazowe oraz silniki bocznikowe prądu stałego z magnesami trwałymi w obwodzie wzbudzenia. Silniki elektryczne są podłączane do układów fotowoltaicznych poprzez interfejsy zawierające układy sterowania tych silników. Przedstawiono własne rozwiązanie konstrukcyjne układu zasilania układu napędowego, w omawianym temacie, oraz podano przykładowy wynik badań symulacyjnych z silnikiem prądu stałego z wykorzystaniem programu symulacyjnego PSpice. Otrzymano przebieg prędkości obrotowej wirnika w odpowiedzi na skok napięcia zasilania twornika maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w obwodzie wzbudzenia maszyny. Pracę zakończono wnioskami oraz sugestiami, co do przyszłego ulepszania podanej konstrukcji.
EN
This paper presents examples of solutions for powering electric drives from electricity storage and photovoltaic systems, and their advantages and disadvantages are given. The various types of energy storage used in photovoltaic systems are given. Some types of electric energy batteries were reviewed and their comments on operation were presented. Their suitability for applications in photovoltaic systems supplying electric drives is discussed. The most common drives include single- and three-phase squirrel-cage electric motors and shunt DC motors with permanent magnets in the excitation circuit. Electric motors are connected to the photovoltaic systems through interfaces containing the control systems of these motors. One presented the design solution of the power supply system of the drive system in the discussed topic, as well as an exemplary result of simulation tests with a DC motor using the PSpice simulation program. The rotational speed of the rotor was obtained in response to the voltage jump of the armature supply voltage of the DC machine with permanent magnets in the excitation circuit of the machine. The work was completed with conclusions and suggestions for the future improvement of the given structure.
PL
W pracy przedstawiono założenia i najważniejsze cechy modelu matematycznego wraz z przykładowymi wynikami badań symulacyjnych jakie wykonano w ramach analizy i oceny struktury techniczno-ekonomicznej, którą jest instalacja elektrociepłowni przed i po rozbudowie o instalację akumulacji ciepła. Opracowany model matematyczny pozwolił na odzwierciedlenie pracy rzeczywistego systemu oraz rozpatrywanych wariantów integracji z instalacją akumulacji ciepła w formie układu równań i nierówności z funkcją celu, którą jest maksymalizacja zysku ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia węgla i energii elektrycznej potrzeb własnych wynikających z optymalizacji warunków pracy poszczególnych urządzeń i dynamicznego wykorzystania zjawiska akumulacji ciepła. Prezentowane wyniki pochodzą z zakończonych badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z realizacją projektu badawczego mającego na celu określenie technologii zapewniającej optymalną współpracę elektrociepłowni z układem wysokoefektywnej akumulacji ciepła.
EN
The paper presents the assumptions and most important features of the mathematical model, along with sample results of simulation studies that were carried out as part of the analysis and evaluation of the technical and economic structure, which is the installation of a combined heat and power plant before and after expansion with a heat accumulation installation. The developed mathematical model allowed to reflect the operation of the real system and the considered variants of integration with the heat accumulation installation in the form of a system of equations and inequalities with the objective function, which is to maximize the profit from the sale of electricity and heat while minimizing the consumption of coal and electricity own needs resulting from the optimization of the operating conditions of individual devices and the dynamic use of the heat accumulation phenomenon. The results presented here come from completed industrial research and development work related to the implementation of a research project aimed at determining the technology that ensures optimal cooperation of a thermal power plant with a highly efficient heat accumulation system.
PL
Systemy telefonii komórkowej piątej i następnych generacji będą wykorzystywały nie tylko zakresy częstotliwości poniżej 6 GHz, lecz także pasma w zakresie fal milimetrowych oraz terahercowych. Z praktycznego punktu widzenia podejście to wymaga stosowania anten kierunkowych lub systemów z formowaniem wiązki. w celu zapewnienia większej efektywności energetycznej łącza bezprzewodowego istotne jest, aby wiązki radiowe po stronie nadawczej i odbiorczej były współosiowe. Modele tłumienia są powszechnie wykorzystywane przy projektowaniu systemów i sieci łączności radiowej. należy jednak podkreślić, że w literaturze nie ma dostępnych odpowiednich metod modelowania tłumienia dla przypadków braku współosiowości wiązek antenowych. w artykule zaproponowano sposób modyfikacji modelu tłumienia bazujący na wieloeliptycznym modelu propagacyjnym. w tym celu opracowano specjalne oprogramowanie w środowisku MATLAB, które posłużyło do przeprowadzenia badań symulacyjnych. w dalszej części przedstawiono przykładowe wyniki adaptacji empirycznych modeli tłumienia w zakresie fal milimetrowych, które otrzymano, wykorzystując opracowany program.
EN
The upcoming fifth and next generation mobile phone systems will use not only the frequency bands of sub-6 GHz but also the millimeter-wave and terahertz bands. From a practical viewpoint, this approach requires the use of directional antennas or beamforming systems. To ensure greater energy efficiency of the wireless link, the radio beams on the transmitting and receiving sides should be aligned ones. Path loss models are commonly used for designing the radio communication systems and networks. However, in the literature, there are no adequate methods of attenuation modelling available for the cases of misalignment of antenna beams. in this paper, a method of modifying the path loss model, based on a multi-elliptical propagation model, is proposed. For this purpose, dedicated software was developed in the MATLAB environment, which was used to conduct simulation tests. In the remainder of the paper, exemplary results of the adaptation of empirical path loss models in the range of millimeter-waves are presented, which were obtained using the developed program.
8
Content available remote Modelowanie przemiany fazowej w potrójnym systemie rurowym wzmocnionym żebrami
PL
Przedstawione badania symulacyjne dotyczą zjawiska przejścia fazowego ciała stałego w ciecz z uwzględnieniem konwekcji naturalnej w potrójnym systemie rurowym, wzmocnionym żebrami. Materiały zmiennofazowe (PCM) charakteryzują się niską przewodnością cieplną, zatem poszukuje się rozwiązań mających na celu intensyfikację wymiany ciepła w takich systemach. Wymiennik ciepła z materiałem PCM został poddany analizie numerycznej, w której zbadano wpływ parametrów konstrukcyjnych żeber na czas topnienia medium magazynującego. Badania symulacyjne przeprowadzono zgodnie z techniką planowania eksperymentów, a w analizie uwzględniono zmianę liczby żeber oraz ich wysokość. Wyniki badań ujawniły, że zwiększenie liczby i długości żeber skraca czas przemiany fazowej, jednakże zbyt długie żebra hamują ruchy konwekcyjne.
EN
A heat exchanger with phase change material was numerically analyzed and the effect of the fins design parameters on the melting time of the storage medium was examined. The simulations were conducted in accordance with the design of experiment technique. It took into account the change in the number of fins and their height. Increasing the number and length of fins shortened the time of the phase change, but too long fins inhibited convective currents.
PL
W ostatnim czasie dużo uwagi poświęca się systemom wytwarzającym energię odnawialną – w tym z wykorzystaniem fotowoltaiki. Powstało wiele różnych rozwiązań technicznych zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej. Systemy te bardzo często zawierają akumulatory do przechowywania energii. Istnieje duża różnorodność tych akumulatorów. Niektóre typy akumulatorów nie nadają się do zastosowań fotowoltaicznych. Znacznym problemem podczas ładowania akumulatorów w tych instalacjach jest szybkość ich ładowania. W artykule przedstawiono niektóre rodzaje akumulatorów znajdujących zastosowanie w układach fotowoltaicznych, podano ich zalety oraz wady. Podano również różne układy oraz metody szybkiego ich ładowania. W referacie ujęto własne rozwiązanie układu szybkiego ładowania baterii fotowoltaicznej wraz z jego badaniami symulacyjnymi oraz jego rozwiązaniem konstrukcyjnym. Przedstawiona konstrukcja oparta została na układzie regulatora dwustawnego pracującego w trybie regulacji prądu obciążenia. Badania symulacyjne wykonano przy wykorzystaniu programu PSpice ver. 9.1. Przedstawiono wyniki badań w postaci przebiegów prądu obciążenia dla różnych nastaw wartości zadanych. Pracę zakończono wnioskami nasuwającymi się podczas badań i konstruowania.
EN
Recently, much attention has been devoted to renewable energy systems - including those using photovoltaics. Many different technical solutions have been created, both in theoretical and practical areas. These systems very often contains batteries for energy storage. There is a wide variety of these batteries. Some battery types are not suitable for photovoltaic applications. A significant problem when charging batteries in these installations is the their rate of charging. The article presents some types of batteries used in photovoltaic systems, their advantages and disadvantages are given. Various systems and methods of fast charging of the batteries are also given. The paper presents our own solution of a fast solar battery charging system together with its simulation tests and its design solution. Presented construction of the circuit is based on bang – bang controller working in current control mode. Simulating tests one has done by using of Pspice ver. 9.1 program. The testing results are given in the form of current waveforms for different signal references. The work was ended with conclusions that emerged during research and construction.
11
Content available remote Microstructure, toughness and hardness of the simulated HAZ area of steel S1300QL
EN
The introduction contains information (found in available reference publications) concerning the weldability of steel S1300QL. The introduction also presents general information concerning the effect of the microstructure and the chemical composition of filler metals used in the welding of high-strength steels on the mechanical properties of weld deposit. The subject of simulation tests (discussed in the article) was structural steel S1300QL having a yield point of more than 900 MPa S1300QL. Simulations involved both single (Tmax = 1250°C) and double welding thermal cycles (Tmax = 1250°C + 600°C, Tmax = 1250°C + 760°C and Tmax = 1250°C + 900°C) as well as cooling times t8/5 = 3 s, 5 s and 10 s. Specimens with simulated HAZ areas were subjected to impact strength tests performed at a temperature of -40°C and +20°C, Vickers hardness tests (HV10) and microscopic metallographic tests involving the use of light microscopy. The test results are presented in related diagrams and photographs. The final part of the article contains a discussion concerning test results and concluding remarks. The tests revealed that, in terms of the test steel, the number of repetitions of thermal cycles having pre-set parameters did not explicitly translated into changes of impact energy values concerning the simulated HAZ areas. The tests also revealed that recommended thermal cycles making it possible to obtain the required combination of the high toughness and hardness of the simulated HAZ area of steel S1300QL (similar to that of the base material) were double thermal cycles of maximum temperature Tmax1 = 1250°C + Tmax2 = 600°C and Tmax1 = 1250°C + Tmax2 = 900°C combined with cooling times t8/5 = 5 s and 10 s and all numbers of repeated thermal cycles.
PL
We wprowadzeniu zamieszczono, pochodzące dostępnej literatury, informacje dotyczące spawalności stali typu S1300QL. Ponadto przedstawiono ogólne informacje literaturowe odnośnie wpływu rodzaju mikrostruktury oraz składu chemicznego materiałów dodatkowych do spawania stali o bardzo wysokiej wytrzymałości na właściwości mechaniczne stopiwa. Przedmiotem badań symulacyjnych (opisanych w artykule) była stal konstrukcyjna o granicy plastyczności powyżej 900 MPa typu S1300QL. Zostały przeprowadzone symulacje dla pojedynczego (Tmax = 1250°C) i podwójnego cyklu cieplnego spawania (Tmax = 1250°C + 600°C, Tmax = 1250°C + 760°C oraz Tmax = 1250°C + 900°C), dla czasów chłodzenia t8/5 = 3, 5 i 10 s. Próbki z zasymulowanymi obszarami SWC poddano badaniom udarności w temperaturach -40°C oraz +20°C, pomiarom twardości sposobem Vickersa HV10 oraz badaniom metalograficznym mikroskopowym przy użyciu mikroskopii świetlnej. Wyniki badań zestawiono na wykresach i na zdjęciach fotograficznych. Na zakończenie omówiono wyniki badań i sformułowano wnioski. W ramach tych ostatnich stwierdzono przede wszystkim, że dla badanej stali krotność powtórzeń cyklu cieplnego o zadanych parametrach nie powoduje jednoznacznej tendencji zmian wartości pracy łamania symulowanych obszarów SWC oraz, że zalecanymi cyklami cieplnymi, w celu uzyskania odpowiedniego powiązania wysokiej udarności i twardości obszaru symulowanej SWC stali S1300QL, na poziomie twardości materiału rodzimego tej stali, są podwójne cykle cieplne o temperaturze maksymalnej: Tmax1 = 1250°C + Tmax2 = 600°C oraz Tmax1 = 1250°C + Tmax2 = 900°C dla obydwu badanych czasów chłodzenia t8/5 = 5 i 10 s i wszystkich krotności nagrzewań.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w programie DIALux dotyczących wpływu współczynników odbicia światła na obliczenia fotometryczne. Analizę dokonano dla dwóch przykładowych pomieszczeń o różnym przeznaczeniu oraz różnej kubaturze. Dla każdego z pomieszczeń zdefiniowano parametry płaszczyzny obliczeniowej. Oprawy oświetleniowe zostały dobrane w zależności od pracy wykonywanej w każdym z pomieszczeń oraz wysokości sufitu. Założono wstępnie standardowe współczynniki odbicia światła dla każdego z pomieszczeń. Liczbę opraw oraz rozmieszczenie zaplanowano zgodnie z normą oświetleniową. Wykonano kalkulacje fotometryczne dla różnych wartości współczynników, przy jednoczesnym zachowaniu wartości początkowych pozostałych dwóch współczynników. Otrzymane wyniki zestawiono i porównano pod kątem wpływu zmienności współczynników na średnie natężenie oświetlenia oraz jego równomierność. Dla skrajnych przypadków niespełniających warunków normy oświetleniowej zaproponowano zoptymalizowane rozmieszczenia opraw oraz przedstawiono uzyskane wyniki. Badania wykazały, że w omawianych przypadkach pomieszczeń największy wpływ na wyniki obliczeń fotometrycznych ma współczynnik odbicia światła od ścian. Rozbieżności pomiędzy uzyskanym natężeniem w przypadku mniejszych pomieszczeń wskazuje jak ważnym czynnikiem w procesie projektowania oświetlenia ma informacja na temat planowanego wykończenia wnętrz.
EN
The article presents the results of simulation tests carried out in the DIALux program concerning the influence of light reflection coefficients on photometric calculations. The analysis was made for two exemplary rooms for various purposes and for different capacities. For each of the rooms, the parameters of the calculation plane have been defined. The lighting fixtures were good depending on the work being done in each of the rooms and the height of the ceiling. The standard reflection coefficients for each room have been pre-assigned. The number of fittings and placement is planned in accordance with the lighting standard. Photometric calculations were made for different values of co-factors, while maintaining the initial values of the other two coefficients. The results obtained were compiled and compared in terms of the impact of variability of coefficients on average illumination and its uniformity. For extreme cases that do not meet the lighting standards, the optimized arrangement of the luminaires was proposed and the results obtained were presented. The research has shown that in the case of the rooms in question, the biggest influence on the results of photometric calculations has the reflectivity of light from the walls. Discrepancies between the intensity obtained in the case of smaller rooms indicate how important factor in the lighting design process is information about the planned interior design.
PL
Zrywaki wibracyjne stosowane są do urabiania mechanicznego skał zwięzłych, średnio zwięzłych i luźnych. Stanowią alternatywę dla wydobycia surowców skalnych metodą z użyciem materiałów wybuchowych, a także skutecznie ją uzupełniają przy rozdrabnianiu brył ponadgabarytowych. Elementami roboczymi zrywaków są zęby, które ulegają szybkiemu zużyciu. Autorzy proponują sposób regeneracji zębów przy zastosowaniu technik spawalniczych w oparciu o wykonane symulacje procesów napawania łukowego z wykorzystaniem programu Simufact Welding. Przeprowadzone procesy regeneracji pozwoliły nie tylko na przywrócenie parametrów początkowych zębów, ale także na zwiększenie ich trwałości względem elementów fabrycznie nowych.
EN
Vibrating ripper are components used mechanical mining of compact, medium and loose rocks. Rock mining technology using rippers are an alternative to explosive methods, moreover is a complement for explosive method to crushing oversized lumps. Working elements of ripper are teeth, which are liable to quick wear. The authors propose a tooth regeneration method using welding techniques aided by numerical simulations of arc welding processes performed in Simufact Welding software environment. Regeneration processes can be used not only for achieve primary properties of brand-new element but also to increase material durability over new elements.
PL
Zgodnie z definicją manipulatorem antropomorficznym nazywany jest układ podobny do kończyny człowieka pod względem kształtu w znaczeniu anatomicznym oraz funkcjonalnym [20, 21]. Konstrukcje te znacząco różnią się od innych typów manipulatorów, na przykład przemysłowych [4, 19]. Różnice te wynikają z liczby stopni swobody oraz charakteru i rodzaju wykonywanych prac. Na rysunku 1 przedstawiono przykładową konstrukcję manipulatora antropomorficznego oraz przemysłowego.
EN
The paper presents the anthropomorphic manipulator as a functionally and kinematically similar structure to the human arm. The Identification tests of elastic - damping parameters of the susceptible elements of the hydrostatic drive system were carried out. An anthropomorphic manipulator model was developed and simulation studies of the dynamics of its operation were developed.
15
Content available remote Wpływ parametrów algorytmu mrówkowego na efektywność połączeń w sieciach
PL
W artykule zdefiniowano algorytm mrówkowy ACO, jego miejsce wśród dziedzin sztucznej inteligencji oraz przedstawiono jego przykładowy przebieg. Scharakteryzowano także parametry algorytmu mrówkowego i przeprowadzono testy zachowania mrówek w przykładowych grafach. W szczególności omówiono wpływ każdego parametru na sposób wyznaczania najkrótszych ścieżek w grafach o różnych rozmiarach. Badania symulacyjne przedstawiono dla czterech zestawów parametrów ACO.
EN
The article defines Ant Colony Optimization algorithm (ACO), its place among the fields of artificial intelligence and an example of its implementation was presented. The crucial parameters of the algorithm were also characterized and tests of ant behavior in sample graphs were carried out. In particular, the influence of each parameter on the method determining the shortest paths in graphs of various sizes was discussed. Simulation tests were presented for four sets of ACO parameters.
PL
Utworzono wspomaganą ewolucyjnie oraz inspirowaną kwantowo Sztuczną Sieć Neuronową, którą zaimplementowano w Simulinku na bazie danych Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii Elektrycznej. Dane wejściowe, wagi i biasy poddano kwantyzacji. Kwantowe obliczenia quasi-równoległe przeprowadzono na bazie 100 wygenerowanych kwantowych liczb mieszanych za pomocą metody kwantyzacji na bazie stanów czystych |0> i |1>, a uzyskane w wyniku obliczeń kwantowe liczby mieszane poddano dekwantyzacji za pomocą Sztucznej Sieci Neuronowej (SSN). Model symulacyjny składający się ze wspomaganej ewolucyjnie oraz kwantowo inspirowanej Sztucznej Sieci Neuronowej, oprócz badań symulacyjnych, umożliwia przeprowadzanie badań komparatystycznych uzyskiwanych sygnałów z danymi rzeczywistymi oraz z danymi wyjściowymi z perceptronowej Sztucznej Sieci Neuronowej. Wyniki badań wskazują na wysoką dokładność przeprowadzanego eksperymentu.
EN
An evolutionary-assisted and quantum-inspired Artificial Neural Network was created, which was implemented in Simulink on the Day-Ahead Market of the Polish Power Exchange. Input data, weights and bias were quantized. Quantum quasi-parallel calculations were carried out on the basis of 100 generated quantum mixed numbers using the quantization method based on pure states |0> and |1>, and the resulting quantum mixed numbers were dequantized using another Artificial Neural Network. The implemented simulation model consists of evolutionarily assisted and quantum-inspired Artificial Neural Network, which in addition to simulation studies allows conducting comparative studies of obtained signals with real data and with output data from the perceptron Artificial Neural Network. The test results indicate the high accuracy of the experiment.
17
Content available remote Simulation tests of a VCR engine as a propulsion unit in rail vehicles
EN
The paper presents the possibility of using a VCR engine as a driving unit of a generating set in rail vehicles. Thermodynamic analyzes of the engine were also performed. For the purposes of the research, the piston path was generated in the dynamic simulation in Solidworks to study the processes occurring during the combustion process. This path was used to simulate the AVL Fire program for the same initial conditions. Different variants of the engine cam control with the same compression ratio were compared. The article analyzed the moment and the period of time that the piston remains in the Upper Dead Center (TDC).
PL
W ramach pracy przedstawiono możliwość zastosowania silnika VCR jako jednostki napędowej zespołu prądotwórczego w pojazdach szynowych. Dokonano również analiz termodynamicznych silnika. Na potrzeby badań wygenerowano drogę tłoka w symulacji dynamicznej w programie Solidworks do badania procesów zachodzących podczas procesu spalania. Droga ta została wykorzystana do przeprowadzenia symulacji w programie AVL Fire dla jednakowych warunków początkowych. Porównane zostały różne warianty wysterowania krzywki silnika przy jednakowym stopniu sprężania. W rozpatrywanym artykule analizowano moment oraz okres czasu jaki tłok pozostaje w Górnym Martwym Położeniu (GMP).
EN
In recent years, more and more renewable energy sources are connected to power system, which is enforced by law related to limiting the usage of conventional energy sources in order to reduce emissions of carbon dioxide and environmental pollution. The development of renewable energy sources infrastructure is associated with development of Smart Grid – an intelligent, integrated electricity network, in which the presence of renewable energy sources is one of the key elements. At the same time artificial intelligence is considered as a solution for solving problem with regulations in power distribution system with distributed generation and a way to support evolution of Smart Grid. In this article three kinds of intelligent computational techniques were used to operate Automatic Voltage Control relay. Comparison of these algorithms were made on the base of power flow data for nine different cases of power demand and system configuration.
19
Content available Zwarcia w obwodzie DC układów HVDC
PL
W referacie podjęto problem zwarć w obwodach DC układów przesyłowych prądu stałego na wysokim napięciu (HVDC). Przedstawiono aktualny stan rozwoju technologii HVDC, w tym osiągalne parametry elementów półprzewodnikowych istotne z punktu widzenia wytrzymałości zwarciowej. Opisano różnice w topologiach przekształtników układów tranzystorowych (VSC HVDC) wpływające na możliwości wyłączania prądów zwarciowych oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla wybranych z nich. Poddano analizie i porównano odpowiedzi układu z linią kablową i napowietrzną na zwarcia doziemne w obwodach DC.
EN
This paper concerns faults in a DC circuit of high voltage direct current (HVDC) systems. State-of-the-art of HVDC technology is presented, including rated parameters of semiconducting elements important from the short-circuit withstand capability standpoint. Differences in transistor-based (VSC) converter topologies that influence short-circuit clearing capability are described and simulations are performed for selected topologies. Analysed and compared are the responses of an overhead line and cable system to the single pole or both poles fault to ground. The results show that DC faults in a VSC system cause an abrupt rise of short-circuit current reaching very high values, which implies high requirements for still not commonly used DC breakers.
PL
Integracja dwóch metod: metody elementów skończonych MES oraz metody elementów dyskretnych DEM umożliwiła przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych, dzięki którym wyznaczono siły oddziaływania pomiędzy taśmą przenośnikową i krążnikami zestawu górnego. Dodatkowo wyznaczono długości stref kontaktu taśmy z krążnikami. Są to parametry niezbędne w obliczeniach przenośników taśmowych. Uzyskano dużą zbieżność sił normalnych na krążnikach w porównaniu ze zweryfikowaną pomiarami metodą analityczną. W zakresie stref kontaktu taśmy z krążnikami rozbieżności wyników symulacyjnych w stosunku do obliczeń są duże i wskazują na celowość prowadzenia analiz uwzględniających parametry taśmy i parametry konstrukcyjne przenośnika.
EN
Integration of two methods: Finite Element Method (FEM) and Discrete Element Method (DEM) enabled to proceed with simulation calculations to identify impact forces between a conveyor belt and carry (top) idlers. Additionally the simulations provided with the length of contact zones between belt and rollers. These parameters are compulsory for calculations of belt conveyors. A high level of convergence of measured and calculated normal forces at idlers was achieved. However, there are substantial differences between simulation and former, analytical results which indicates the purposefulness of further analysis that would take into account both conveyor belt and belt conveyor design parameters.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.