Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CDT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to analyse the influence of the initial heat treatment of polyacrylonitrile fibres on their sorption properties in relation to selected basic and disperse dyes, in order to select the dyeing variants most beneficial from the point of view of increasing the sorption capacity of commonly used dyes and improving the dyeing process. Research was carried out on a fibre produced on an industrial scale, using dyes of basic application importance, which differ in the diffusion properties of the molecules and the mechanism of binding with the fibre material. Thermal treatment of the fibre was carried out in various media (air, water, steam), with various variants of the temperature and its duration, i.e. under the conditions commonly used in fibre preprocessing processes and their "improvement". During the research, several different measurement methods were used to assess changes in the molecular and supramolecular structure of the fibre material: the infrared absorption spectroscopy method, the critical fibre dissolution measurement method, the densitometric method, and the interferential polarisation microscopy method. Fibre sorption changes resulting from the modification of the structure of the fibre under the influence of thermal treatment were analysed from the point of view of improving the efficiency of dye use and shortening the dyeing time based on commonly accepted values of the sorption index Cb and kinetic sorption index: t0.5 for basic dyes and t0.7 for disperse dyes.
PL
Celem badań było określenie wpływu wstępnej obróbki cieplnej badanych włókien poliakrylonitrylowych na ich właściwości sorpcyjne w stosunku do wybranych barwników zasadowych i zawiesinowych. Badania prowadzono na włóknach produkowanych w skali przemysłowej, używając barwników o dużym znaczeniu aplikacyjnych, różniących się właściwościami dyfuzyjnymi cząsteczek oraz mechanizmem wiązania z tworzywem włókna. Obróbkę termiczną prowadzono w różnych mediach (powietrze, woda, para wodna), w różnych wariantach temperatury i czasu jej trwania. W badaniach zastosowano metody pomiarowe, pozwalające oceniać zmiany parametrów budowy cząsteczkowej i nadcząsteczkowej tworzywa włókien: metodę spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, metodę pomiaru krytycznego czasu rozpuszczania włókien, metodę densytometryczną oraz metodę mikroskopii interferencyjno-polaryzacyjnej. Zmiany zdolności sorpcyjnej włókien analizowano z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania barwników i skrócenia czasu barwienia w oparciu o wartości wskaźnika sorpcji Cb oraz kinetycznych wskaźników sorpcji: t0,5 dla barwnika zasadowego i t0,7 dla barwników zawiesinowych.
EN
The aim of the paper is to assess the range and the mechanisms of transformations of the molecular structure and the physical microstructure of polyacrylonitrile (PAN) fibers produced by various manufacturers under the influence of thermal treatment in different conditions. The thermal treatments were carried out in different media (such as air, water, and steam), at various temperatures, and using different periods of treatment. Changes in the molecular structure were assessed using infrared (IR) absorption spectroscopy and evaluation of the differences in molecular cohesion energy of the fiber material during the dissolution processes. Changes in the fibers’ physical microstructure were investigated using densitometric, IR spectrophotometric, and X-ray diffraction methods; for assessment of both the reconstruction process of the paracrystalline matter of the fibers and the changes in the fibers’ total orientation, interferential polarization microscopy was used.
PL
Przedstawiono wpływ parametrów technologicznych i określono ich najkorzystniejsze wartości w procesie epoksydacji Z,E,E-1,5,9- -cyklododekatrienu (CDT) do 1,2-epoksy- -Z,E-5,9-cyklododekadienu (ECDD) za pomocą nadtlenku wodoru w układzie katalitycznym Na₂WO₄/H₃PO₄/[CH₃(n-C₈H₁₇)₃N⁺]HSO₄ ⁻ / H₂O₂. Proces rozpatrywano pod kątem uzyskania najwyższej selektywności przemiany ECDD i wysokiej konwersji CDT.
EN
Z,E,E-1,5,9-Cyclododecatriene (CDT) was epoxidized in PhMe to 1,2-epoxy-Z,E-5,9-cyclododecadiene (ECDD) with H₂O₂ on Na₂WO₄/H₃PO₄/[Me(n-C₈H₁₇)₃N⁺]HSO₄ ⁻ catalyst. The highest selectivity of ECDD formation (94% by mole) at a high conversion of CDT (64%) was achieved at 50°C for 90 min when Na₂WO₄/H₃PO₄ ratio was 2:1, H₂O₂/Na₂WO₄ 75:1 and H₂O₂/CDT 1,5:1.
EN
This paper is devoted to numerical studies of composite structures with delaminations made with the use of CDT. Analysis of temperature distribution provides the opportunity to determine the geometry of subsurface defects. Results confirm the validity of the FE model in comparison to previous experimental investigations.
PL
Praca jest poświęcona badaniom numerycznym struktur kompozytowym z delaminacjami z wykorzystaniem CDT. Analiza rozkładu temperatury daje możliwość określenia grubości defektów podpowierzchniowych. Wyniki potwierdzają słuszność opracowanego modelu numerycznego w porównaniu do wcześniejszych badań eksperymentalnych.
5
Content available remote Detection of defects in composite plates by cooling down thermography (CDT)
EN
In this work, a novel approach of thermal non-destructive testing of composite structures is presented. Among the widely-known pros and cons of Active Infrared Thermography (AIRT), there is still space for its cognition and development. In general, AIRT is based on heat transfer which is changed by the presence of subsurface flaws, variation of thicknesses, corrosion etc. Internal defects disturb normal heat diffusion within the material due to different thermophysical properties, and the result is variation of the amplitude and phase of the response signal on the surface of investigated objects. Typically, external excitation is performed by different heat sources (i.e. halogen lamps). Application of a thermoelectric module as a heat flux activation source presents clear disadvantages in terms of versatility, but it creates new possibilities of testing components which cannot be heated e.g., due to thermal expansion or space limitation for the excitation source. In addition, this approach provides quick measurement. The investigated samples are previously cooled down by the thermoelectric module, and then they are exposed to a higher ambient temperature. An infrared camera monitors the surface temperature variation both during the cooling and heating stage in order to reveal subsurface flaws. The main aim of this work is to examine the effectiveness of Cooling Down Thermography (CDT) to detect artificial delaminations in composite plates.
PL
Zaprezentowano innowacyjne podejście w termicznych badaniach nieniszczących struktur kompozytowych. Wśród powszechnie znanych zalet i wad metod termografii aktywnej istnieje nadal dużo miejsca do ich poznania i rozwoju. Generalnie, omawiane techniki oparte są na transporcie ciepła, który może być zaburzony poprzez defekty podpowierzchniowe, zmiany grubości, korozję etc. Wewnętrzne uszkodzenia zmieniają normalną dyfuzję cieplną w materiale z powodu różnych właściwości termofizycznych, czego wynikiem są zmiany w amplitudzie i fazie sygnału odpowiedzi na powierzchni badanych obiektów. Zwykle jako źródło ciepła używane są lampy halogenowe. Zastosowanie ogniwa termoelektrycznego do ochładzania próbki wykazuje wyraźne wady z punktu widzenia wszechstronności, tworzy jednak nowe możliwości badania komponentów, które nie mogą być ogrzewane, np. z powodu rozszerzalności cieplnej lub ograniczeń przestrzeni niepozwalających na zastosowanie źródła wzbudzenia cieplnego. Ponadto takie podejście zapewnia dużą szybkość pomiaru. Badane próbki są początkowo ochładzane za pomocą ogniwa termoelektrycznego, a następnie ogrzewane przez temperaturę otoczenia. Kamera termowizyjna monitoruje temperaturę powierzchni zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania próbki, aby ujawnić uszkodzenia podpowierzchniowe, które zmieniają przepływ ciepła w materiale. Głównym celem tej pracy jest zbadanie efektywności metody termografii ochładzania (CDT) do detekcji sztucznej delaminacji w płytach kompozytowych.
7
Content available remote Epoksydowanie 1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-5,9-cyklododekadienu
PL
Przedstawiono sposoby prowadzenia reakcji epoksydowania cis,trans,trans-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-5,9-cyklododekadienu przy zastosowaniu różnych czynników epoksydujących i różnych systemów katalitycznych. Przeprowadzono analizę porównawczą wydajności epoksydu uzyskiwanych w omawianych warunkach. Opisano zastosowanie procesów epoksydowania w przemyśle. Przedstawiono przykładowy schemat technologiczny epoksydowania CDT przy użyciu H2O2.
EN
A review with 35 refs. covering epoxidation of cis, trans, trans-1,5,9-cyclododecatriene (CDT) with org. peracids, alkyl and alkylbenzene hydroperoxides, hydrogen peroxide, and a/r, homogeneous catalysts for epoxidation with hydroperoxides, and heterogeneous catalysts. Processes involving H2O2 and heterogeneous catalysts deserve particular attention.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.