Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funnel flow system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki mieszania dwuskładnikowego niejednorodnego układu ziarnistego metodą przesypu (ang. funnel flow system) Mieszalnik laboratoryjny został wyposażony we wkładki daszkowe systemu Roof Shaped Insert. Wykonano cztery serie badań, trzy z wkładkami RSI o różnych średnicach podstawy oraz jedną kontrolną (bez elementów wspomagających). Do oceny rozmieszczenia składników ziarnistych posłużono się komputerową analizą obrazu. Na podstawie danych dotyczących udziału procentowego trasera na powierzchni analizowanych przekrojów poprzecznych obliczano stopień zmieszania Rose'a. Następnie wykonując analizę wariancji Anova określono wpływ zastosowanych wkładek.
EN
The paper presents results of mixing a two-component heterogeneous granular pattern using the funnel flow system method. Laboratory mixer was equipped with inserts of the Roof Shaped Insert system. Four test series were performed: three with the RSI inserts with varying base diameters and one check series (without supportive elements). Computer image analysis was employed to assess the layout of granular components. Data concerning percent share of tracer on the surface of analysed cross-sections allowed to compute Rose's mixing degree. Then, the researchers carried out analysis of variance (ANOVA) in order to determine the effect of employed inserts.
PL
Autorzy pracy badali przebieg procesu mieszania niejednorodnych komponentów ziarnistych systemem funnel flow w czasie kolejnych dziesięciu przesypów. Mieszalnik wyposażono we wkładkę daszkową systemu Roof Shaped Insert. Jakość mieszaniny ziarnistej oceniano w oparciu o komputerową analizę obrazu. Do określenia zmian przebiegu procesu mieszania w czasie kolejnych 10 kroków wykorzystano metodę taksonomicznego opisywania obiektów. Zaobserwowano, iż postęp procesu w czasie można podzielić na dwie fazy: gwałtowną i stabilną. Wyniki badań przedstawiono w sposób graficzny. Dokonano analizy możliwości zastosowania analizy skupień do określenia zmian procesu mieszania w czasie.
EN
Authors of this paper investigated progress of the process involving mixing of heterogeneous granular components using the funnel flow system during ten successive pourings. The mixer was equipped with roof insert of the Roof Shaped Insert system. Granular mix quality was determined on the grounds of computer image analysis. The method of taxonomical object description has been used to determine changes in progress of mixing process during 10 successive steps. The examination allowed to observe that the process progress in time may be divided into two phases: rapid and stable. The research results are shown graphically. The researchers analysed possibilities as regards using concentration analysis to determine mixing process changes in time.
PL
Autorzy dokonali opisu zmian jakości dwuskładnikowych niejednorodnych mieszanek ziarnistych podczas mieszania systemem funnel flow z zastosowaniem wkładek wspomagających. Modelowanie zmian wariancji rozkładu trasera (wyznacznik jakości) przeprowadzono w oparciu o dwa parametry: stosunek gęstości mieszanych komponentów (przy czym: p1/ p2 > od jedności, < od jedności i równy jeden) oraz średnica wkładki daszkowej (przy czym d1=120 mm, d2=150 mm, d3=180 mm). Zależność dwuwymiarową stanowił wzór funkcji kwadratowej. Modelowanie wykonano w oparciu o analizę regresji nieliniowej. Model dwuwymiarowy dobrze odzwierciedlał zmianę danych empirycznych.
EN
The authors described quality changes for binary non-homogeneous granular mixes during mixing by the funnel flow system, with supporting inserts. Modelling of tracer distribution variance changes (quality determinant) was based on two parameters: the ratio of mixed components density (where: p1/p2 > one, < one and equal to one), and roof insert diameter (where: d1=120 mm, d2=150 mm, d3=180 mm). Square function formula constituted the two-dimensional relation. The modeling was carried out on the basis of nonlinear regression. The two-dimensional model illustrated well the change in empirical data.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.