Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ice
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Researchers and architects responsible for the design of Martian habitats currently direct their attention towards unconventional construction materials, such as water-ice. In this article, a method of architectural forming based on safe radiation levels, insolation and radiation simulations (OLTARIS) is proposed. The suggested methodology allows for a delineation of the design guidelines in a graphical form legible for the architect designing an ice habitat.
PL
Badacze i architekci pracujący nad projektami habitatów marsjańskich coraz częściej zwracają się ku niekonwencjonalnym materiałom budowlanym, w tym ku wodnemu lodowi. W niniejszym artykule zaproponowano metodę kształtowania formy architektonicznej lodowej bazy marsjańskiej w oparciu o bezpieczne dla mieszkańców poziomy szkodliwego promieniowania kosmicznego, symulacje nasłonecznienia i promieniowania jonizującego (OLTARIS). Zaprezentowana metoda pozwala opracować graficzne wytyczne dla architekta projektującego lodowy habitat.
2
Content available Strategia rozwoju klimatyzacji kopalń
PL
Zagrożenie klimatyczne w polskim górnictwie węgla kamiennego oraz rud miedzi wzrosło w ostatniej dekadzie. Istniejące instalacje klimatyzacyjne w tych kopalniach powoli wyczerpują swoje możliwości obniżania tego zagrożenia. Konieczne staje się poszukiwanie nowych rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności schładzania powietrza na stanowiskach pracy. W artykule przedstawiono przegląd techniki klimatyzacyjnej w górnictwie światowym. Wskazano na wykorzystywanie lodu jako kolejnego etapu zwiększania mocy chłodniczych w kopalniach podziemnych. Omówiono możliwe sposoby wytwarzania i wykorzystania lodu w klimatyzacji kopalń. Przedstawiono uwarunkowania polskich kopalń w zakresie stosowania lodu. Zaproponowano koncepcje wykorzystania lodu zarówno dla kopalń eksploatujących istniejące instalacje klimatyzacje, jak i dla kopalń, które zamierzają wprowadzić klimatyzację.
EN
The climate hazard in the Polish hard coal and copper ore mining industry has increased in the last decade. The existing mine cooling installations in mines are slowly depleting their possibilities to reduce this hazard. It is necessary to look for new solutions aimed at improving the efficiency of cooling air at workplaces. An overview of mine cooling technology in global mining is presented in the article. The use of ice was indicated as the next stage of increasing cooling capacity in underground mines. Possible ways of making and using ice in mine cooling are discussed. The conditions of Polish mines in the field of ice use are presented. The concepts of using ice are proposed for both mines operating on the existing cooling installations and for mines that intend to introduce cooling systems.
EN
The article presents the results of friction coefficient measurements of selected polymer materials applied for elements of winter sports equipmentsliding against ice. After testing, one of thematerials, polyethylene, which is the most commonly used material for ski slides, was selected and tested again, this time, in the presence of various types of ski lubricants. The research was carried out on a pin-on-disc tester placed in a climatic chamber. Obtained results revealed that the selection of the lubricant is a matter of great importance to the reductionof the frictional resistance and should be strictly conditioned by the ambient temperature and associated prevailing snow conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika tarcia różnych materiałów polimerowych, stosowanych na elementy zimowego sprzętu sportowego podczas ślizgania po lodzie. Następnie wyselekcjonowano jeden z nich, polietylen, jako materiał najczęściej aplikowany na ślizgi nart i ponownie przebadano jego współpracę ślizgową z lodem, tym razem w obecności różnego rodzaju smarów narciarskich. Badania przeprowadzono na stanowisku typu pin-on-disc umieszczonym w komorze klimatycznej. Wyniki badań wykazały, że dobór odpowiedniego środka smarującego ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia oporów tarcia i powinien być ściśle uwarunkowany temperaturą otoczenia oraz panującymi warunkami śniegowymi.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań niepodatnego modelu wiązki przewodów linii energetycznej, przeprowadzonych w celu wyznaczenia współczynników aerodynamicznych Cx, Cy i Cm w wybranych przypadkach ośnieżenia, oblodzenia i oszronienia przewodów. Określono współczynniki aerodynamiczne przewodów nawietrznych i zawietrznych, a także wzajemną interferencję aerodynamiczną przewodów linii napowietrznych.
EN
The subject of this paper is the set of tests, performed on rigid aerodynamic model of wire bundle, that aimed at determination of aerodynamic coefficients Cx, Cy and Cm for selected cases of snow, ice and frost covers of wires. Both windward and leeward wires were taken into consideration. On this basis, aerodynamic interferences of overhead line wires was determined.
PL
Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce („TCHiK”, nr 9/2017). Część trzecia cyklu poświęcona jest sposobom przygotowania wody strukturyzowanej w warunkach domowych oraz przykładom praktycznego zastosowania takiej wody, m. innymi do przekazywania informacji na odległość.
EN
Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? Over 12 years have passed since the first publication of the first part of this paper („TCHiK” No 8/2005 and re-release in No 6-7/2017). The work has aroused great interest of our readers. Meanwhile some new papers have been published reporting further investigations of extreme water properties from different countries including Poland („TCHiK” No 9/2017). This third part deals with methods of structured water preparation in domestic conditions and examples of practical application of such a water for information transfer purposes.
PL
Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce. Istotny jest fakt, że informacje te stają się co raz bardziej dostępne w języku polskim.
EN
Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? Over 12 years have passed since the first publication of the first part of this paper („TCHiK” nr 8/2005 and re-release in nr 6-7/2017). The work has aroused great interest of our readers. Meanwhile some new papers have been published reporting further investigations of extreme water properties from different countries including Poland. It should be noticed that this information becomes more and more available in polish.
PL
W artykule omówiono konstrukcję oraz zasadę działania naturalnych przechowalni żywności, tzw. lodowni. Przedstawiono kilka przykładów takich konstrukcji wraz z opisem ich budowy. Na przykładzie jednego rozwiązania szczegółowo opisano zasadę działania procesów zachodzących wewnątrz przechowalni. Podkreślono neutralność tego typu budowli wobec środowiska. Przedstawiono zalety i wady analizowanego rozwiązania na tle sprężarkowych urządzeń chłodniczych.
EN
The article describes the structure and principle of operation of natural food coolers, the so-called icehouses. Several examples of such storage were presented along with a description of their construction. Based on the example of one solution there was explained in detail the principle of the processes, taking place inside the vault. The authors hale stressed the environmental neutrality of this type of buildings. The summary compares the advantages and disadvantages of the analyzed solution against compressor refrigeration equipment.
8
Content available A case study of the wind impact on ship ice-sticking
EN
In the paper, the impact of wind on a ferry sailing in ice field is described and analysed. Two ice-sticking events on the Gulf of Finland are taken for the case study. The wind, especially its direction, is stated as an important factor to entrap a vessel in the ice. The wind blowing across the vessel longitude axis caused both the ships to stick.
PL
Elektryczne układy napędowe w systemach transportu są dobrze znane jako środki przyjazne środowisku. Przeważnie do zasilania napędów stosowane są ze względu na ich zalety sieci trakcyjne, co wymaga dedykowanego systemu zasilania trakcji. System ten obejmuje: systemy zasilania sieci jezdnej, sieci powrotnej i źródeł energii (podstacje trakcyjne). Pojazdy trakcyjne są ruchome, a połączone do obwodu w punktach styku: sieć trakcyjna z odbierakiem prądu i koła do szyn: punkt styku z siecią powrotną. Kolejowa i tramwajowa trakcja elektryczna mają górne zasilanie wykonane jako wieloprzewodowe linie napowietrzne, a sieć powrotna obejmuje szyn toru. W zelektryfikowanych systemach transportu kolejowego, sieci trakcyjne są wrażliwe, podatne na awarie i działają bez możliwości rezerwowego dostarczania energii elektrycznej ze źródła zasilania trakcji elektrycznej (podstacji trakcyjnej) do pojazdu trakcyjnego (ruchomego pociągu). Ze względu na brak możliwości rezerwowania, wymagania eksploatacyjne nałożone na sieci trakcyjne są niezwykle wysokie, tj.:- ciągłe i niezawodne dostawy energii dla elektrycznych pojazdów w okresie eksploatacji przez kilka dziesięcioleci,- właściwa współpraca z odbierakami prądu (pantografami), które wraz z pojazdem stanowią ruchome połączenia elektryczne,- minimalizacja zużycia przewodów oraz nakładek stykowych pantografów podczas obecności zjawisk elektrycznych i mechanicznych, które wpływają na jakość prądu w punkcie styku przewodu jezdnego z pantografem ruchomego pojazdu,- wytrzymałość na zmienne temperatury i zjawiska atmosferyczne, również w ekstremalnych warunkach (temperatura, opady, wiatr, lód, mróz). Przedstawiono koncepcje rozwiązań technicznych, które mogłyby przyczynić się do ochrony sieci trakcyjnej przed lodem i szronem gromadzącym się na przewodach sieci trakcyjnej, zanim w pełni ją pokryją i uniemożliwią bieżącą eksploatację pojazdów trakcyjnych. Proponowane rozwiązania są technicznie skuteczne w stosunku do wcześniej stosowanych rozwiązań: umożliwiają monitorowanie on-line sieci trakcyjnej w zmiennych warunkach pogodowych, bez zakłócania bieżącego rozkładu jazdy pociągów, ich ruchu i zapewnią oszczędzanie energii.
EN
This work is a continuation of research on the differences in the sublimation speed of free ice and ice contained in the porous material. The results of previous research were published in Technica Agraria 12(1-2)/2013 (Diakun, Dolik, Kopec “The sublimation speed of free ice and ice in the sprat carcass”). A test stand used in studies was supplemented by a cold trap to prevent the steam flow into the vacuum pump and for the intensification of the ice sublimation process. The comparative tests: with the cold trap and without were performed. The research material (samples) was in the form of ice nugget, frozen sprat carcasses and ice frozen within the sponge (porous material model). The aim of the study was to examine the cold trap impact on the conditions within the vacuum chamber during sublimation and the speed of the process. The differences in the sublimation speed for the free ice, the ice from the frozen sprat and from the model were rated. The results showed a significant increase in the sublimation speed during the process with the active cold trap.
PL
Praca stanowi kontynuację badań dotyczących różnic w szybkości sublimacji lodu czystego i zawartego w materiale porowatym, których wyniki opublikowano w Technica Agraria 12(1-2)/2013 (Diakun, Dolik, Kopeć „Szybkość sublimacji lodu swobodnego i lodu z tuszki szprota"). Wykorzystane w badaniach stanowisko pomiarowe uzupełniono o wymrażacz pary wodnej, który ma za zadanie zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do pompy próżniowej oraz intensyfikację procesu sublimacji lodu. Wykonano porównawczo próby działania instalacji z wymrażaczem pary wodnej i bez wymrażacza. Materiałem badawczym (próbkami) były: bryłka lodu, zamrożone tuszki szprotów i lód zamrożony w gąbce (model materiału porowatego). Celem badań było sprawdzenie wpływu wymrażacza na warunki panujące w komorze podczas sublimacji oraz na szybkość procesu. Oceniono również różnice w szybkości sublimacji lodu: z powierzchni swobodnej, z tuszki ryby i zamrożonego w gąbce. Uzyskane wyniki wykazały znaczne zwiększenie szybkości sublimacji lodu podczas prowadzenia procesu z aktywnym wymrażaczem pary wodnej.
PL
W pracy przedstawiono model komputerowy obciążonej płyty lodowej. Założono obciążenia rozłożone i siły skupione. Pole naprężenia zostało wyznaczone dla potrzeb analizy wytrzymałościowej. Uwzględniono siłę hydrostatycznego wyporu wody działająca na lód . Wyniki zostały uzyskane metodą elementów skończonych z wykorzystaniem systemu programowania ABAQUS. System Abaqus jest wykorzystywany na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego przy wspomaganiu zajęć dydaktycznych z wytrzymałości materiałów.
EN
In the paper the computer model of an ice plate on a natural water reservoir has been presented. The plate was loading with pressure and concentrated force . It has been assumed buoyancy force acting upon the plate. The stress field in the ice plate was calculated for the strength analysis. The results have been obtained with the finite element method using the Abaqus programming system. The Abaqus system is utilized in Faculty of Managment and Computer Modelling during lessons of strength materials.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2003--2010, CD 1
PL
W opracowaniu przedstawiono podstawy planowania nawigacji morskiej na podstawie dokumentów IMO oraz w świetle Kodu Polarnego. Opisano strukturę Kodu Polarnego oraz fragmenty związane z jego zaleceniami, co do prowadzenia bezpiecznej nawigacji.
EN
The paper refers to the principle of passage planning based on the IMO documents in the light of the Polar Code. Structure of the Polar Code has been presented in connection to its functional requirements to conduct safe ice navigation.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8121--8128, CD2
EN
Arctic is very specific environment for offshore industry. Rescue in polar conditions is much more difficult due to harsh environment where unprotected human being has no chance to survive. Offshore logistic is responsible for EER at Arctic offshore fields where SAR services support is limited and takes long time. To meet these challenges offshore industry developed new techniques and equipment for rescue purposes. Arctic can be split in three separate regions. Each of them needs different rescue methods and equipment. Rescue methods at Barents Sea are similar to North Sea but taking into consideration much lower temperatures and possibility of ice. Pechora Sea in autumn and winter times has one year ice cover impeding use of typical offshore vessels. Supply operations and EER in such conditions are provided by new class of Multifunction Ice-Breaking Supply Vessels. Third type of Arctic environment is Beaufort Sea with shallow water installations built on made-made islands. Special type of amphibious craft has been developed by offshore industry to facilitate EER for such installations.
PL
Arktyka jest specyficznym środowiskiem dla przemysłu ofshorowego. Ratownictwo w warunkach polarnych jest utrudnione z powodu ostrego klimatu gdzie człowiek bez ochrony nie ma szansy na przeżycie. Logistyka offshorowa jest odpowiedzialna za ratownictwo i ewakuację na arktycznych polach naftowych, gdzie wsparcie służb ratowniczych jest ograniczone i dostępne dopiero po długim czasie. Aby sprostać tym wymaganiom, przemysł ofshorowy opracował nowe techniki ratownicze oraz sprzęt przeznaczony do tego celu.. Metody ratownicze na Morzu Barentsa są podobne do Morza Północnego ale uwzględniaja zancznie niższe temperatury i możliwość wystąpienia lodu. Morze Peczorskie w okresie jesiennym i zimowym jest pokryte jednorocznym lodem, który ogranicza wykorzystanie typowych statków ofshorowych. Zaopatrzenie oraz ratownictwo w takich warunkach zapewniają statki nowego typu: wielofunkcyjne lodołamacze zaopatrzeniowe. Trzecim typem środowiska arktycznego jest Morze Beauforta z płytkowodnymi instalacjami zbudowanymi na sztucznych wyspach. Dla nich przemysł ofshorowy opracował specjalny pojazd amfibijny służący do celów ratowniczych.
14
Content available remote Usuwanie zadziorów kryształami lodu
PL
Specyficzne właściwości wody znajdującej sie w fazie stałej (lodu) umożliwiają ślizganie sie po niej innych ciał stałych przy niewielkim współczynniku tarcia. Podczas ślizgania materiału polimerowego po powierzchni lodu zachodzi wiele różnych zjawisk, które wpływają na opory tarcia. Autorzy przedstawili wyniki badań wpływu temperatury otoczenia w zakresie od -30 do -5°C na wartość współczynnika tarcia (statycznego i kinetycznego) wybranych tworzyw sztucznych (termoplastycznych: PTFE, POM PE-HD oraz elastomerów: NBR, PUR, SI) po lodzie. Badania przeprowadzono na stanowisku typu pin-on-disk, które umieszczono w komorze klimatycznej. Umożliwiło to kontrolowanie warunków otoczenia. Uzyskane wyniki wykazały, że współczynnik tarcia badanych materiałów maleje wraz ze wzrostem temperatury. Wyjątkiem były materiały elastomerowe (NBR, PUR), dla których zaobserwowano obniżenie współczynnika tarcia w temperaturze poniżej -20°C. Przyczyniła się do tego zmiana elastyczności (sztywności) tych materiałów wraz z obniżeniem temperatury.
EN
Specific properties of the water in the solid state (ice) allow sliding other solids on ice with low friction. There are some different phenomena that affect the friction during sliding polymer materials on ice. The authors present the results of the influence of ambient temperature (from -30 to -5°C) on the friction coefficient (static and kinetic) of selected plastics (thermoplastics: PTFE, POM PE-HD and elastomers: NBR, PUR, SI) during sliding on ice. Tribological investigations were carried out on the rig "pin-on-disk" which was placed in a climatic chamber. It enabled us to control the environment conditions. The results showed that the frictional coefficients of investigated materials decreases with temperature increase. The exceptions were the elastomeric materials (NBR, PUR), for which the reduction in the frictional coefficient was observed at temperatures below -20°C. The reason was the change in the elasticity (stiffness) of these materials together with the temperature decrease.
PL
Zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa w czasie przygotowania i realizacji operacji powietrznych jest gwarantem ich powodzenia. Warunki pogodowe i towarzyszące im zjawiska należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń dla wykonywania operacji powietrznych. Liczne analizy jednoznacznie wskazują, że wielu zdarzeń lotniczych spowodowanych oblodzeniem można byłoby uniknąć w przypadku prawidłowo działającego personelu lotniczego. Uwaga ta odnosi się zarówno do służb naziemnych jak również i załóg samolotów. W poniższym materiale odniesiono się do możliwości przeciwdziałania oblodzeniu przy użyciu urządzeń naziemnych, jak również i systemów przeciwoblodzeniowych samolotu. W ostatnim podrozdziale artykułu wskazano na zasady którymi powinien kierować się pilot w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia oblodzenia na ziemi i w powietrzu.
EN
Maintaining high safety standards in the preparation and execution of air operations is a guarantee of their success. Weather conditions and the accompanying phenomena are among the most dangerous threats to air operations. Many studies clearly show that the number of air events caused by icing could be avoided by a proper activity of aviation staff. This remark applies equally to ground services and flight crews. The following material refers to the possibility of using de-icing ground equipment, as well as anti-acing aircraft systems. In the last section of the article referred to the principles which should guide a pilot in the case of the likelihood of icing on the ground and air.
PL
Zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa w czasie przygotowania i realizacji operacji powietrznych jest gwarantem ich powodzenia. Warunki pogodowe i towarzyszące im zjawiska należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych zagrożeń dla wykonywania operacji powietrznych. Liczne przykłady tragicznych zdarzeń lotniczych w ostatnich latach, będących efektem niesprzyjających warunków atmosferycznych wzbudziły zainteresowanie tą problematyką zarówno specjalistów jak i przypadkowych obserwatorów życia lotniczego. W niniejszym artykule odniesiono się do statystyk wypadków lotniczych spowodowanych niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem oblodzenia. Zdefiniowano podstawowe pojęcia oblodzenia, jego rodzajów i symptomów wskazujących na prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Przeanalizowano wrażliwość poszczególnych elementów struktury płatowca i silnika na oblodzenie.
EN
Maintaining high safety standards in the preparation and execution of air operations is a guarantee of their success. Weather conditions and the accompanying phenomena are among the most dangerous threats to air operations. Numerous examples of the tragic air events in recent years, resulting from the negative effects of adverse weather conditions caught the attention of this issue, both experts and casual observers of the aviation. In this article referred to the statistics of accidents caused by hazardous weather events, with particular emphasis on the ice. Described the basic concept of ice, its types and symptoms indicating the likelihood of its occurrence. We analyzed the sensitivity of the elements of the structure of the airframe and engine icing.
PL
W pracy dokonano oceny zachowania się świeżego lodu w aspekcie jego pękania oraz parametrów konstytutywnych. Zastosowano lepkoplastyczny model zniszczenia. Lód jest uważany za jeden z bardziej skomplikowanych materiałów w naturze, ponieważ ma on różną liczbę i długość granic ziaren. Zachowanie się tego materiału różni się znacząco pomiędzy quasi-statycznymi i dynamicznymi prędkościami odkształcenia, to znaczy lód ma w tych stanach odpowiednio plastyczną i kruchą charakterystykę. Zachowanie się lodu w warunkach quasi-statycznych jest znacznie bardziej skomplikowane niż przy obciążeniach dynamicznych, co jest spowodowane wystę-powaniem kruchości a także mięknięciem pod wpływem odkształcenia. W niniejszej pracy przystosowano lepkoplastyczny model do opisu zjawisk zachodzących w lodzie w warunkach quasi-statycznych. Oceniono zjawisko zniszczenia lodu pod wpływem obciążeń ściskających tak aby uniknąć wywołania mechanizmu wzrostu pęknięcia. Zależny od prędkości lepkoplastyczny model pękania został sformułowany i zaimplementowany w programie ABAQUS jako procedura użytkownika. Pozwoliło to na ilościowe przewidywanie pękania lodu. W celu weryfikacji zaproponowanej metody wyniki symulacji pękania lodu porównano z wynikami prób ściskania.
EN
In the present paper, the material behavior characteristics of fresh ice, such as material failure as well as constitutive behavior, have been evaluated based on the viscoplastic-damage mechanism. Ice is considered as one of the most complex materials in naturę since it has various amounts and sizes of grain boundaries. The material behavior also significantly differs between the quasi-static and dynamic strain rates, namely, it has ductile and brittle material characteristics, respectively. In particular, the ice behavior under quasi-static strain rate is more complicated than under dynamic strain rate due to its ductile behavior, strain softening phenomenon, etc. Therefore, in the present paper, the unified viscoplastic model has been adopted to describe this phenomenon of ice under quasi-static strain rate. The material failure phenomenon of ice under compressive loading has been evaluated to avoid the fraction growth damage mechanism. The rate-dependent viscoplastic-damage model has been implicitly formulated and implemented to the ABAQUS user defined sub-routine to simulate the ice failure quantitatively. In order to validate the proposed analysis method, the simulation results of ice failure have been compared to a series of compression tests of ice.
PL
W pracy przedstawiono eksploatacyjne problemy techniczne, które powstały w wielorodzinnych starych budynkach mieszkalnych po wykonaniu modernizacji dachu. W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych wybudowanych metodą tradycyjną w latach pięćdziesiątych dokonano modernizacji dachu polegającej na zmianie pokrycia z dachówki ceramicznej na blachodachówkę. W przedstawionej sytuacji takiej modernizacji, po wymianie pokrycia, w porach zimowych po śnieżnych i mroźnych okresach, następowało intensywne oblodzenie rynien, rur spustowych oraz przyokapowych fragmentów dachu. Powstawały także zacieki na ścianach i sufitach, a nawet zalewania w mieszkaniach położonych na najwyższej kondygnacji. W celu podjęcia środków zaradczych przeprowadzono pomiary temperatury na poddaszu, odkrywki stropu i warstw pokrycia przy okapie, analizę zjawiska, ustalono przyczyny i określono sposoby eliminowania występowania zjawisk destrukcyjnych.
EN
In multi-family buildings after replacing ceramic tiles with metal tiles, in winter periods, intensive icing of rain pipes, outlet pipes and parts of the roof near eaves were appeared. Damp patches on the external walls and in flats were appeared too. In paper the reasons of coming out of this destructive phenomenon were identified and ways of their elimination were presented.
EN
Basic technologies and theoretical basis of a cube ice manufacturing in cellular forms have been described. The thesis is formulated that bilateral freezing is a possible and most effective means of increasing an output of thermoelectric icemakers.
PL
Omówiono podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne dotyczące wytwarzania lodu kostkowego w formach komórkowych. Sformułowano tezę, iż dwustronne zamrażanie jest możliwym do osiągnięcia i najbardziej efektywnym środkiem zwiększenia wydajności masowej termoelektrycznych wytwornic lodu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.