Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pareto-Lorenz diagram
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Due to the constantly increasing demands of customers and global competition, companies are forced to look for production reserves, increase efficiency and quality of manufactured products. Hence the need to monitor the quality level, which gives the possibility to recognize waste in the implemented technological processes. The article is an attempt to respond to the problems formulated in manufacturing companies, including practical aspects of the application of Key Performance Indicators (KPI) within production process controlling. The aim of the article is to determine the impact of the applied quality management techniques on selected KPI indicators in the production process of frame and panel exterior doors. As part of the study, an analysis of the reasons for the decrease in the level of quality indicators was performed using traditional quality management tools.
PL
W artykule przedstawiono analizę niezgodności stwierdzonych podczas badań stanu technicznego zapalnika MG-25 mających wpływ na jakość tego wyrobu w procesie jego eksploatacji. Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań partii zapalników MG-25 wyprodukowanych w latach 1970-2000. Do zilustrowania ilościowego udziału poszczególnych niezgodności mających wpływ na jakość tego wyrobu wykorzystana została metoda Pareto-Lorenza.
EN
The paper presents an analysis of faults of MG-25 fuse which affect the efficiency of this article in the life cycle and were detected at testing its technical status. The analysis was made on the grounds of test results received for production lots of MG-25 fuses from years 1970-2000. The quantitative contribution of particular faults affecting the quality of this article was illustrated by Pareto-Lorenz method.
EN
The analysis of the problem of the mechanical damage was made for a company manufacturing furniture and furniture fronts. From January to September the company identified 285 pieces of mechanically damaged products. The management of the company wanted to identify the source of the incompatibility; therefore, it was purposeful to analyse the problem of the mechanical damage using the sequence of the selected instruments of the quality management that enable this. Additionally, until now the company has not used the instruments of the quality managements to analyse the problems involving nonconformity, so it was important to show the company their practical use. The aim was to analyse the problem of the occurrence of the mechanical damage in fronts and furniture and to identify the root cause of the problem. Also to show the effective use of the sequence of the quality management instruments (i.e. 52WH method, Pareto-Lorenz diagram, Ishikawa diagram, 5Why method) to solve the problem of incompatibility. It was concluded that the root cause of the mechanical damage of fronts and furniture was the lack of management knowledge and awareness of the need to implement visualization principles in the company. The analysis and the proposed improvement actions may be practiced in other companies from both the production and service industries.
EN
In the article was presented the results of analysis of the nonconformities which occur during the production of PET bottles in the selected company from Poland. The analysis included six process unit operations of forming PET bottles. The aim of the analysis is to present specific corrective and improvement actions based on the results obtained. The article presents a short description of the process of shaping PET bottles for six selected operations. The block diagram of the PET bottle shaping process is presented. Quality management tools were used for quantitative and qualitative analysis. The use of the Pareto-Lorenz diagram allowed for quantitative an approach to the quality problems of PET bottles. The Ishikawa diagram was used to identify potential causes of the most frequent problem. Corrective actions were proposed to improve the quality of PET bottles tested. The research problem has been solved. As a critical element requiring improvement, the competences of employees and the process of operating machines and devices were indicated.
EN
All castings can have defects caused by, for example, deviations in material characteristics, structure or properties, but the skillful use of available technologies and quality management tools allows for the detection and elimination of casting incompatibilities as well as the prevention of their recurrence in the future. The aim of the article was to analyse the types of defects in castings, locate the areas with the most frequent occurrence of defects and identify the reasons for the presence of defects in castings of the control panel and its cover. The paper presents the usefulness of a combination of quality management instruments for diagnosing material discontinuities in the analyzed castings.
6
Content available remote Doskonalenie jakości wyrobów budowlanych z wykorzystaniem punktów kontroli
PL
Efektywne zarządzanie jakością stanowi czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstwa. Środki zarządzania jakością obejmują planowanie jakości, kontrolę jakości, zapewnienie jakości i poprawę jakości. Celem badań było zdiagnozowanie w punktach kontroli jakości stanu studni kablowej oraz precyzyjne określenie przyczyn, w stosunku do których odpowiednie działania zapobiegawcze mogłyby w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia liczby niezgodnych wyrobów. Dodatkowo celem było zaproponowanie sekwencji działań wspomagających analizę problemów produkcyjnych (występowanie niezgodności w badanym wyrobie). W związku z rosnącą liczbą reklamacji w przedsiębiorstwie oraz brakiem analiz przyczyn zaistniałej sytuacji zastosowano sekwencje metod zarządzania jakością, dzięki czemu sklasyfikowano niezgodności występujące w wyrobach pod kątem ich istotności oraz częstości występowania (diagram Pareto-Lorenza). Dodatkowo wykonano analizę przyczyn niezgodności (metoda 5Why?). Najistotniejszą niezgodnością w badanym wyrobie są pęknięcia dolnej części wyrobu, czego przyczyną są niskie kwalifikacje pracowników.
EN
Effective quality management is a factor that determines the development of a company. Quality management measures include quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement. The aim of the research was to diagnose the condition of a cable well at quality control points and to precisely define the reasons why appropriate preventive measures could significantly contribute to the reduction of the number of non-compliant products. Additionally, the aim was to propose a sequence of actions supporting the analysis of production problems (occurrence of incompatibilities in the tested product). Due to the growing number of complaints in the company and the lack of analysis of the causes of the situation. Sequences of quality management methods were applied, thanks to which inconsistencies occurring in products were classified in terms of their significance and frequency of occurrence (Pareto-Lorenza diagram). Additionally, the analysis of the reasons for non-compliance was performed (method 5Why?). The most important inconsistency in the tested product are cracks in the bottom part of the product, which is caused by low qualifications of the employees.
EN
The article presents the analysis of quality management tools, such as the Ishikawa diagram and the Pareto-Lorenz diagram for flaw structure assessment of pulleys founded in the enterprise that is being surveyed. The conducted research allowed to identify the most significant inconsistencies that appear in pulleys. The analysis helped to diagnose their causes, which gives the basis for proposing appropriate corrective actions. The defect structure of the process has been presented using the Pareto-Lorenz diagram. In order to recognize the reasons of identified incompatibilities, the Ishikawa cause-and-effect diagram has been applied. Moreover, the article also includes a number of recommendations that are aimed at improving the entire process of pulleys production in this company.
PL
System zarządzania jakością jest jednym z najważniejszych czynników zarządzania przedsiębiorstwem. Pomaga firmie określić i wybrać właściwy kierunek jej rozwoju. Systemy zarządzania zapewniają za pomocą metod i narzędzi stałą możliwość monitorowania procesów przedsiębiorstwa, a ponadto umożliwiają szybką reakcję na wszelkie niepokojące symptomy. Różnorodność narzędzi i metod zarządzania jakością oraz ich zastosowanie w organizacji stwarza możliwości do optymalizacji procesów produkcji. Wyniki przeprowadzonych badań w badanej firmie dotyczyły zastosowania różnych narzędzi zarządzania jakością, tj. Wykresu Pareto-Lorenza oraz diagramu Ishikawy. Natomiast analiza przeprowadzona za pomocą wyżej wymienionych narzędzi umożliwia szybkie określenie, problemów które dana firma eliminować powinna w pierwszej kolejności.
PL
Celem artykułu była analiza i propozycja rozszerzenia postepowania w badaniach radiograficznych. Badania te są często stosowane również i w przemyśle motoryzacyjnym. Wykorzystywane są m.in. do kontroli jakości tłoków silników wysokoprężnych stosowanych w samochodach osobowych, produkowanych w jednym z podkarpackich zakładów przemysłowych. W artykule przeprowadzono badania wybranego modelu tłoka do samochodu Toyota. Przedstawiono wyniki tych badań, zgłady metalograficzne z obszarów występowania nieciągłości, a także wnioski z tych analiz. Na tej podstawie zaproponowano rozszerzenie sposobu postępowania przy ocenie jakości badanych tłoków o wprowadzenie niestosowanych dotychczas narzędzi: wykresu Pareto-Lorenza i diagramu Ishikawy. Okazało się, że duży wpływ na jakość analizowanych tłoków mają nie tylko zanieczyszczenie aluminium, ale również resztki masy formierskiej w kokili.
EN
The aim of the study was to analyze and propose extending the procedure in radiographic studies. These studies are often used also in the automotive industry. Are used, among others for quality control of diesel engines used in passenger cars, produced in one of the industrial plants in Podkarpacie. The study carried out research on a selected piston model for a Toyota car. The results of these tests, metallographic data from the areas of occurrence of discontinuities as well as the conclusions drawn from them are presented. On this basis, it was proposed to extend the procedure for assessing the quality of the pistons under review to introduce the previously used tools: Pareto-Lorenz chart and Ishikawa diagram. It turned out that not only the contamination of aluminum, but also the leftovers of the molding sand in the mold, have a big impact on the quality of the pistons analyzed.
9
Content available Quality Improvement in the Production Company
EN
The article discusses the quality improvement concept in terms of companies’ competitiveness and its operations. The research object is a production company located in Silesia province. We analyzed the quality problems occurring in the company based on the selected quality management tools: Ishikawa diagram and the Pareto-Lorenz. It was presented and discussed basic types of waste occurring in the enterprise. It was proposed improvement actions and highlights the importance of immaterial resources - the company's workers.
EN
Downtimes caused by machine failures translate into a loss of effectiveness in the mining process. The main task of maintenance teams in hard coal mines is to ensure the uninterrupted work of the machines used. A measurable effect of these activities should be reducing machine maintenance and, as a consequence, reducing the costs of coal mining; i.e., a mine’s operating costs. In the present article, two longwall mining machines have been analyzed: a cutter-loader and a plow. The analysis was based on one of the quality engineering tools – the Pareto–Lorenz diagram. This tool allows for grouping the causes of breakdowns and establishing which of them are the most important and should be removed first. The analysis has demonstrated the significance of machine selection and its adjustment to the existing geological-mining conditions. Improper selection results in increased energy consumption in the mining process, premature wear, or prolonged downtimes caused by breakdowns.
PL
Głównym celem badań jest identyfikacja i ocena poziomu jakości w procesie produkcji form odlewniczych oraz przedstawienie sposobów zapobiegania niezgodnościom. W artykule wykorzystano dwa tradycyjne narzędzia zarządzania jakością, tj. diagram Pareto-Lorenza oraz diagram Ishikawy. W wyniku przeprowadzonych badań przy użyciu diagramu Pareto-Lorenza wyszczególniono główne niezgodności badanego produktu. Kolejnym etapem było wykorzystanie diagramu Ishikawy do analizy czynników powodujących najczęściej występującą niezgodność (niezgodność krytyczną). Do każdej niezgodnosci zaproponowano działania korygujące i zapobiegawcze.
EN
The main goal of the research is the identification and assessment of the quality level in the production process of molds and the presentation of methods to prevent nonconformities. The article uses two traditional quality management tools, such as Pareto-Lorenz diagram and Ishikawa diagram. As a result of the research carried out using the Pareto-Lorenz diagram, the main nonconformities was specified for the product under test. The next step was to use of the Ishikawa diagram to analyze the factors that cause the most common nonconformity. Corrective and preventive actions have been proposed for each nonconformities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wykorzystania dwóch narzędzi zarządzania jakością tj. diagramu Pareto-Lorenza oraz diagramu Ishikawy celem analizy i oceny jakościowej cięgna hamulca ręcznego do samochodu. Analiza wykorzystująca narzędzia miała na celu wykrycie najczęściej występujących przyczyn niezgodności hamulce ręcznego. Pogłębiona analiza umożliwiła identyfikację przyczyn, co pozwoliło na zaproponowanie odpowiednich działań korygujących.
EN
The article presents the results of the use of two quality management tools, ie the Pareto-Lorenz diagram and the Ishikawa diagram, in order to analyze and evaluate the quality of the handbrake cord for the car. Analysis using tools was aimed at detecting the most common causes of non-compliance of the handbrake. An in-depth analysis made it possible to identify the causes, which allowed to propose appropriate corrective actions.
PL
Głównym założeniem artykułu jest skontrolowanie jakości ram okiennych przy produkcji okien. W artykule wykorzystano tradycyjne narzędzie zarządzania jakością, jakim jest diagram Pareto - Lorenza. W wyniku przeprowadzonych badań przy użyciu diagramu Pareto - Lorenza określone priorytetowe dla badanego produktu niezgodności. Następnym krokiem było wskazanie sposobów ich zapobiegania. Zastosowanie diagramu Pareto - Lorenza pomogło zweryfikować częstość pojawiania się niezgodności. Wykorzystane narzędzie pozwoliło zweryfikować najczęstsze błędy pojawiające się podczas produkcji ram okiennych. Poprzez poddawanie produktów analizie jakości i zastosowaniu odpowiednich narzędzi, przedsiębiorstwo może polepszać jakość wytwarzanych produktów. Uzyskane wyniki przedsiębiorstwo może wprowadzać rozwiązania dotyczące występowania niezgodności mające na celu doskonalenie produktu.
EN
The main assumption of the article is to check on the quality of window frames in window production. The article uses a traditional quality management tool, which is the Pareto-Lorenz diagram. As a result of the tests carried out, using the Pareto-Lorenz diagram, the priority non-compliances for the tested product have been identified. The next step strived to identify the measures necessary to prevent them. The employment of the Pareto-Lorenz diagram allowed to verify the incidence of the occurrence of non-compliances. Moreover, the tool allowed to verify the most common errors that may appear during the production of window frames. Thanks to frequent quality controls and the application of appropriate tools, the company can improve the quality of manufactured products. The results obtained may push the company to introduce solutions aimed at improving the product and overcoming various non-conformities.
PL
Głównym założeniem artykułu jest skontrolowanie jakości prętów okrągłych wykonanych ze stali. W artykule zastosowano narzędzie zarządzania jakością, jakim jest diagram Pareto-Lorenza. W wyniku dokonanych badań przy wykorzystaniu diagramu Pareto-Lorenza określono niezgodności prętów okrągłych. Kolejnym krokiem było wskazanie sposobów ich zapobiegania. Użycie diagramu Pareto-Lorenza umożliwiło zweryfikować częstość pojawiania się niezgodności oraz błędów występujących podczas produkcji prętów okrągłych.
EN
The main assumption of the article is to check the quality of round bars made of steel. The article uses a quality management tool, Pareto-Lorenzo diagram. As a result of the tests carried out using the Pareto-Lorenz diagram, incompatibilities of round bars were determined. The next step was to identify ways to prevent them. The use of the Pareto-Lorenza diagram made it possible to verify the incidence of inconsistencies and errors occurring during the production of round bars.
PL
W rozdziale badaniu zostały poddane etapy procesu produkcji wybranego opakowania w przedsiębiorstwie branży poligraficznej. W analizie skupiono się na identyfikacji niezgodności występujących podczas produkcji. Do określenia struktury niezgodności wykorzystano diagram Ishikawy i diagram Pareto- Lorenza. W analizie uzyskanych wyników skupiono się na metodach doskonalenia jakości wybranych opakowań w celu zrealizowania procesu doskonalenia w oparciu o wymagania klienta.
EN
In the chapter were put through examination stages of the manufacturing process of the unit package in the enterprise from printing branch. In analysis focused on the identification of disagreements appearing during the production. For determining the structure of the disagreement of unit package a Pareto-Lorenz diagram was used. Classification of causes of the disagreement was carried out with using the FMEA method. In analysis of received results was focused on methods of quality improving of packages in connecting with the Deming cycle, PDCA and the SDCA cycle of the standardization in the purpose of fulfilling requirements of the customer.
PL
W rozdziale przedstawiono wyniki z zakresu analizy poziomu jakości wyrobu z tworzywa sztucznego – rurki gładkiej – wykorzystywanego w przemyśle motoryzacyjnym. Dokonano także analizy przebiegu procesu wytwórczego wyrobu, jej graficznej prezentacji z wykorzystaniem ujęcia technologicznego wraz z analizą operacji tworzących i nie tworzących wartości dodanej. W oparciu o technikę Big Picture opracowano mapę stanu obecnego, mapę stanu obecnego z propozycjami doskonalenia oraz mapę stanu przyszłego. Przeprowadzona analiza Big Picture wskazała na źródła strat w procesie produkcyjnym a następnie umożliwiła podjęcie trafnych działań je ograniczających, co w efekcie udoskonaliło przebieg procesu i skróciło czas jego realizacji.
PL
W opracowaniu przedstawiono analizę wadliwości wyrobów szklanych na przykładzie kieliszków. Dane do pracy uzyskano na podstawie badań przeprowadzonych w okresie 2 miesięcy w wybranej hucie szkła. Przedstawiono możliwości wykorzystania narzędzi jakościowych, którymi są diagram Pareto-Lorenza i diagram Ishikawy. Opracowano arkusze wadliwości wyrobów oraz zidentyfikowano kluczowe dla wyrobów wady. Zidentyfikowano przyczyny powstawania wad oraz zaproponowano sposoby ich eliminacji.
EN
The paper presents an analysis of the defects of glass products on the example of glass. The data obtained for work on the basis of research conducted in the period of two months in the selected glassworks. The possibilities of using quality tools, which are the ParetoLorenz diagram and the Ishikawa diagram, are presented. Defective product sheets have been developed and key defects have been identified. The cause of the defects was identified and proposed ways to eliminate them.
19
Content available remote Improving the production of utility artistic products
EN
Purpose: The purpose of this paper is evaluation quality problems in the production company by using chosen quality management tools like Pareto-Lorenz diagram and control card. Design/methodology/approach: Researches were carried out by using traditional quality management tools. The paper concerns the analysis and research in the interdisciplinary field of production trends. Findings: The paper attempts to improve the production process of the given assortment group, which is a single hook on the grille exhibition. Instruments were used to analyse the process and the problem. Research limitations/implications: Research and analysis, have been limited in the field of production processes. The production process of a single handle on the lattice in technology frame was presented. Traditional quality management tolls were used to show the main problems in the company. Practical implications: Analyse the quality problems in the company is the main issue to the way of its improvement. It was stated that employees are foundation of the company so the investment in subordinates is an excellent treatment for increase work efficiency. It was found that the most difficult area to change is directly related to the people. Originality/value: Presented in this paper author’s opinion in the field of production trend is an original approach of the subject. It was showed that the company has a good chance of development.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn i skutków powstawania potencjalnych wad/błędów w transporcie wewnętrznym oraz kontroli jakości komponentu wyrobu motoryzacyjnego. Celem badań była identyfikacja wad/błędów oraz miejsc i przyczyn ich powstawania w trakcie realizowanych procesów. Na podstawie przeprowadzonej analizy FMEA z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością t.j. analizy Pareto-Lorenza i diagramu Ishikawy zostały wyznaczone i zaproponowane rozwiązania w formie możliwych działań naprawczych i zapobiegawczych w celu zapewnienia najwyższej jakości wyrobu.
EN
The article presents the analysis of causes and effects of the potential faults/errors appearance in internal transport and quality control of the component part of the automotive product. The aim of the research was identification of faults/errors as well as places and causes of their occurrence during the realized processes. On the basis of the conducted FMEA analysis with the use of the quality management tools i.e. the Pareto-Lorenz analysis and Ishikawa diagram, the solutions have been assigned and offered, in form of possible recovery and prevention measures , in order to provide the highest quality of the product.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.