Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bankowość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The 2008 Global Financial Crisis makes systemic risk one of the focuses of research that continues to grow and makes the financial sector the center of analysis. The banking crisis is one of the sources of the financial crisis. This study attempts to analyze how the influence of bank internal variables and macroeconomics on systemic risk. Measurement of risk contribution uses the conditional value-at-risk (CoVaR) model with using a sample of five banks with the largest assets in Indonesia. The results of the study show that there are influences between internal banking and macroeconomic variables on systemic risk in Indonesia. Liquidity, leverage, and ROA have an effect on and are positively related to systemic risk, but in this case the ROA variable does not significantly influence while the deposit and size variables significantly influence and are negatively related. The results of this study refute the doctrine of "Too Big to Fail" which has been valid. In macroeconomic variables, namely the exchange rate and interbank money market interest rates (PUAB) have a positive relationship with the economic situation of a country that will affect the performance of the financial system in the country.
PL
Globalny kryzys finansowy z 2008 r. Sprawia, że ryzyko systemowe jest jednym z głównych kierunków badań, które stale się rozwija, i czyni sektor finansowy centrum analizy. Kryzys bankowy jest jednym ze źródeł kryzysu finansowego. W niniejszym badaniu podjęto próbę analizy wpływu zmiennych wewnętrznych banku i makroekonomii na ryzyko systemowe. Do pomiaru wkładu w ryzyko stosuje się model warunkowej wartości zagrożonej (CoVaR) z wykorzystaniem próby pięciu banków o największych aktywach w Indonezji. Wyniki badania pokazują, że między bankowością wewnętrzną a zmiennymi makroekonomicznymi istnieje wpływ na ryzyko systemowe w Indonezji. Płynność, dźwignia finansowa i ROA mają wpływ na ryzyko systemowe i są pozytywnie z tym związane, ale w tym przypadku zmienna ROA nie ma znaczącego wpływu, podczas gdy zmienne dotyczące depozytów i wielkości znacząco wpływają i są ujemnie powiązane. Wyniki tego badania obalają przyjętą doktrynę „Too Big to Fail”. W przypadku zmiennych makroekonomicznych, a mianowicie kursu walutowego i międzybankowych stóp procentowych rynku pieniężnego (PUAB), istnieje dodatni związek z sytuacją gospodarczą kraju, która wpłynie na wyniki systemu finansowego w tym kraju.
2
EN
The article provides a view on how the digitalization of banking is impacting Mergers and Acquisitions (M&A) transactions. First the M&A process is described, outlining high level stages of the deal making and their objectives. Then a number of digital considerations are listed to present the increasing complexity of M&A transactions in the current period of intensive digital transformation. The digital considerations are mapped onto the core IT architectural components, together with an expert rating of their impact. In the following chapter the paper outlines technology integration strategies. The summary contains important observations and guidelines on the relevance of digitalization that can be used by M&A teams to increase the probability of success in future transactions.
PL
W artykule przedstawiono perspektywę wpływu digitalizacji bankowości na transakcje fuzji i przejęć (ang. Mergers and Acuqsitions/M&A). W pierwszej kolejności opisano proces M&A, ze wskazaniem głównych etapów przeprowadzania transakcji oraz ich celów. Następnie przedstawione są uwarunkowania digitalizacyjne, wskazując na złożoność transakcji M&A w obecnym okresie dynamicznej transformacji cyfrowej. Uwarunkowania digitalizacyjne są następnie powiązane z kluczowymi komponentami architektury systemów informatycznych, wraz z ekspercką oceną ich wpływu na tą architekturę. W kolejnym rozdziale przedstawiono strategie integracji technologicznej. Podsumowanie zawiera istotne wnioski oraz wytyczne związane ze znaczeniem digitalizacji w transakcjach M&A i może zostać zastosowane przez zespoły M&A w celu zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu w kolejnych transakcjach.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza listów zastawnych jako instrumentów wspierających rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Zagadnienie to jest o tyle ważne, że listy zastawne są niedoceniane przez polskie banki. Celem artykułu jest pokazanie rozwoju bankowości hipotecznej (z doniesieniem do historii) oraz wpływu nowelizacji Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych na rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Artykuł jest oparty na następującej hipotezie: nowelizacja zasad funkcjonowania banków hipotecznych i listów zastawnych pozytywnie wpłynie na rozwój bankowości hipotecznej w Polsce. Analizę zilustrowano danymi z raportów NBP, KNF i BIK.
EN
The subject of the article is the analysis of mortgage bonds as instruments supporting the development of the mortgage market in Poland. This issue is important because mortgage bonds are underestimated by Polish banks. The aim of the article is to show the development of mortgage banking (with a report on the history) and the impact of the amendment to the Act on Mortgage Bonds and Mortgage Banks on the development of the mortgage market in Poland. The article is based on the following hypothesis: an amendment to the principles of functioning of mortgage banks and mortgage bonds will positively affect the development of mortgage banking in Poland. The analysis is illustrated by data from NBP, KNF and BIK reports.
4
PL
W rozdziale dokonano analizy zagadnienia innowacyjnego podejścia do bankowości- Lean Banking w świetle literatury przedmiotu. Skoncentrowano się głównie na zasobach literatury międzynarodowej jak i krajowej. Szczupłe zarządzanie ma na celu ciągłe podnoszenie umiejętności pracowników. Poruszono również problematykę Six Sigma i Lean Banking. W końcowej fazie zaprezentowano wnioski dotyczące implementacji tej koncepcji w przedsiębiorstwach działających w sektorze finansowym. Zauważono tutaj innowacyjność koncepcji Lean Banking, która wkracza do bankowości i należy ją dalej rozwijać
PL
Celem artykułu jest przegląd i ocena działań w zakresie edukacji finansowej klientów, podejmowanych przez banki w Polsce. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów dostępnych na stronach internetowych 21 największych pod względem sumy bilansowej banków komercyjnych (każdy z nich deklaruje wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu). Badania koncentrują się na różnych sposobach podnoszenia wiedzy i świadomości finansowej społeczeństwa polskiego przez instytucje finansowe jako formie realizacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiedza finansowa Polaków jest niska, a banki jako dystrybutorzy usług i produktów finansowych powinny udzielać jak najszerszej informacji, przyczyniając się tym samym do wzrostu świadomości finansowej klientów, a także budowania wizerunku organizacji dbającej o społeczeństwo i jego dobrobyt.
EN
The purpose of this article is to review and assess the financial education provided by banks in Poland. The analysis will be carried out on the basis of material available on the websites of the 21 largest banks, in terms of total assets, whereby it should be added that each of them declare the implementation of corporate social responsibility. The research focused on different ways of improving the financial knowledge and awareness of Polish society by financial institutions as a realization of the idea of corporate social responsibility. Financial literacy is low, and the banks as distributors of financial products and services should provide the widest information, thus contributing to the increase of clients' financial aware-ness and build the image of an organization that cares about society and its prosperity.
6
Content available remote Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce po 2000 roku
PL
Sektor bankowy jest największym i najbardziej rozwiniętym segmentem rynku finansowego w Polsce. Główną przyczyną łączenia się podmiotów działających w tym sektorze jest dążenie do osiągnięcia korzyści, dzięki zwiększeniu rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Łączenie banków umożliwia również rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, zmniejszenie kosztów stałych działalności banku, zwiększenie liczby posiadanych placówek, co prowadzi do zwiększenia ilości klientów i obrotów banku, skoncentrowanie funduszy własnych łączących się banków czy poprawienie jakości oferowanych produktów kredytowych. Konsolidacja w sektorze bankowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej miała inny charakter, niż w innych krajach kontynentu. Fakt ten wynikał przede wszystkim z innych warunków wyjściowych fuzji i przejęć banków, innego stopnia umiędzynarodowienia regionu oraz innych potrzeb w zakresie rozwoju systemów finansowych.
EN
The banking sector is the largest and most developed segment of financial market in Poland. The main reason for doing mergers and/or acquisitions in this sector is increasing the size and scope of market operation. It also allows banks to extend the range of banking products, reducing the fixed costs of bank, increasing the number of owned facilities, as well as it leads to increasing number of customers or improvement the quality of banking products. M&As in the banking sector in Poland, as well as in the Central and Eastern Europe had a different character than in the rest of Europe because of a different way of internationalization of the region and different reasons of the development of financial systems.
7
Content available remote Roles performed by bank branch managers in Malaysia
PL
W niniejszym artykule, bazując na modelu Mintzberga, przedyskutowano role pełnione przez menedżerów oddziałów banków w Malezji. Pogłębione rozumienie pełnionych ról menedżerskich jest istotne dla organizacji, co najmniej z dwóch powodów: dla celów poprawienia skuteczności rekrutacji na stanowiska menedżerskie oraz określenia odpowiednich programów szkoleniowych dla menedżerów. Dane pozyskano w badaniach przeprowadzonych metodą wywiadu od 143 menedżerów oddziałów banków zlokalizowanych na obszarze Półwyspu Malajskiego. Zauważono co najmniej cztery implikacje warte odnotowania. Po pierwsze, model struktury organizacyjnej zaproponowany przez Mintzberga (1971) jest rzeczywiście stosowany w Malezji, chociaż opracowany został ponad 38 lat temu. Po drugie, istotnie zaszły zmiany w ocenach poszczególnych ról, co wskazuje na ciągłą ich zmianę. Po trzecie, role częściej wskazywane przez współczesnych menedżerów kładą nacisk na funkcje interpersonalne i informacyjne bardziej niż na role decyzyjne. Po czwarte, zarówno mężczyźni jak i kobiety pełnią wszystkie 10 ról menedżerskich w tym samym stopniu. W niniejszym artykule dyskusji poddano praktyczne implikacje powyższych wyników badań.
EN
This paper discusses managerial roles performed by bank branch managers in Malaysia basing on Mintzberg's model. In-depth understanding of managerial roles performed is significant to organization in at least two ways: improve managerial recruitment effectiveness and identify suitable training programs for existing managers. Data was collected from 143 bank branch managers across Peninsular Malaysia via interview survey. There were at least four implications worth noting here. First, Mintzberg's (1971) framework was indeed applicable in Malaysia although it has been developed more than 38 years ago. Second, there were indeed changes in role rankings, suggesting role emphasis changes over time. Third, roles more emphasized by today’s managers were interpersonal and informational roles while role less emphasized was decisional role. Fourth, male and female managers were found to perform all 10 roles in the same extent. Practical implications were then discussed.
8
Content available remote Metody pomiaru konkurencyjności i efektywności sektora bankowego
PL
W artykule poruszono problem pomiaru konkurencyjności i efektywności w sektorze bankowym. Na wstępie zaprezentowano definicje i metody pomiaru efektywności oraz konkurencyjności. Następnie wskazano powiązania pomiędzy konkurencyjnością a koncentracją sektora bankowego w Polsce i Słowacji. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań efektywności sektora bankowego w Europie.
EN
The article describes the problem of competitiveness and effectiveness quantification in banking. At the beginning the definition and methods of competitiveness and effectiveness measurement are presented. Then the connections between competitiveness and concentration in banking sector in Poland and Slovakia are analyzed. In the second part of the article the definition of effectiveness is presented. After it the results of effectiveness in bank sector in Europe are given.
PL
Artykuł przedstawia nowoczesne kanały dystrybucji usług bankowych. Przed wprowadzeniem wielu kanałów dystrybucji relacje klient - bank skupiały się w typowej placówce bankowej. Obecnie, wraz z wprowadzeniem i rozwojem nowoczesnych technologii, klient obsługiwany jest również przez Internet i telefon. Analiza wskazuje, że klienci coraz rzadziej odwiedzają placówki bankowe a trend ten będzie kontynuowany w najbliższej przyszłości.
EN
The article focuses on Multi Channel Strategies in banks in order to built a new client relationship model. Before the advent of multi-channel distribution, the relationship between a client and the bank was [ based in the branch. Today, with the implementation of new technology, the client is served by Internet or I phone. The analysis shows that customers visit branches less and less and that trend is going to continue in the I near future.
PL
Na ogół private banking jest postrzegany jedynie jako część działalności banków skierowana na obsługę zamożnych klientów indywidualnych. Warto jednak dostrzegać szerszy kontekst bankowości prywatnej, Private banking posiada ogromne znaczenie makroekonomiczne dla współczesnej gospodarki i rynku finansowego. Podlega również procesom głębokiej ewolucji, co może być inspirujące dla pozostałej części nowoczesnej bankowości. Rynek private banking w roku 2006 jest szacowany na ponad 35 bin USD, które zainwestowano globalnie. Z kolei przemiany współczesnej bankowości obserwowane na przykładzie private banking dotyczą pozycji klienta w banku, charakteru i zakresu oferty finansowej, a także funkcjonowania instytucji bankowej.
EN
Generally, the perception of private banking (wealth management) sector is limited only to the part of banking activities dedicated to servicing rich individual customers. Modern private banking is very important from the macroeconomic point of view, as well. Moreover, private banking is submitted to substantial evolution processes, which can be inspiring for the remaining part of modern banking. In 2006 private banking market is estimated at 35 billion USD, which were globally invested. Next, the changes in banking sector observed in private banking sector concern the position of the customer, the nature of financial offer and the functioning of banking institutions.
EN
The modern economy operates with huge volumes of information which are simply incommensurable to what they 5-7 years back were literally. It is caused by the increased streams of information for the last years. If still yesterday the bookkeeper of a firm to lead payment, had to arrive to the bank and physically bring in means for the settlement of account today it can be made, without leaving the computer, having taken advantage of the system Client - Bank
DE
In der Arbeit wurden die Probleme sowie die Rolle und Bedeutung der Kreditpolitik in der Bankrisikoverwaltung dargestellt. Weiterhin wurde das Wesen der Banksend-ung, der Strategie und der Kreditpolitik sowie dereń grundsatzliehen Elemente und Bedingungen erlautert. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Darstellung der Instrumente des Bankrisikomanagements.
EN
CAMEL and CROCODILE models (methods) have been presented in the article. By comparing a bank with its peers and with historical performance, the relative strengths and weaknesses of the bank and emerging or reversing trends can be discerned. The heart of the analytical inquiry, as always, is to evaluate the bank's creditworthiness and to determine its strength, diversification and prospects. The CAMEL model is used almost universally as the framework for mainstream bank credit analysis. Although the CAMEL model is by far the most widespread approach to bank credit analysis, variants and alternative methods have been developed. In the recent times the CAMEL of traditional bank risk analysis becomes a CROCODILE - not that one will ever replace the other so that an easily remembered system can be utilised to check new, start up or well established banks for their potential for fraud in banking environment.
14
Content available remote Employment in banks in Poland in the period of transformation
EN
In the paper on "Employment in banks in Poland in the period of transformation" basic features and trends in job creation in banking of transforming economic systems, such as those of Central and Eastern Europe, were analyzed. Along with the need to adjust formerly backward systems and institutions to new challenges and demand of individuals and corporate clients the changes have been generated by an immense progress both in communication technology and in IT. The role played by bank personnel, its professional skills and predispositions, was underlined in the article. In respect to this main features of the Polish system of professional standards in banking were described. The changes in this area were a precondition of adjusting the banking sector and banks to the standards of the EU.
PL
W artykule pt. "Employment in banks in Poland in the period of transformation" (Zatrudnienie w bankach w Polsce w okresie transformacji) za cel obrano analizę najważniejszych uwarunkowań kształtujących zatrudnienie w sektorze bankowym w okresie zmian systemowych. Polska jest przykładem kraju, w którym droga, jaką musiały przebyć transformujące się banki, wymagała zarówno wykorzystania elementów istniejącej struktury, jak i intensywnego dostosowania do wymagań, jakie stawiane są przed rozwiniętymi systemami pośrednictwa. W procesie zmian ważną rolę odegrała i odgrywa kadra bankowa. Podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu umiejętności wśród bankowców w Polsce sprzyjało opracowanie i wdrożenie systemu standardów kwalifikacyjnych. Standardy te stopniowo dostosowywane były do warunków dominujących w bankowości na obszarze Unii Europejskiej. W artykule wskazano również na znaczenie podstaw kapitałowych banku.
EN
Preservation and maintenance of relations with customers through electronic channels of distribution is a relatively new topic. This article is consecrated to this domain, especially in the area of electronic retail banking. The authors explain that customers' expectations towards banks differ depending on the distribution channel through which the same service is provided. Furthermore a thesis is proposed, which states that the lack of traditional channels of communication in Internet-only banks doesn't necessarily imply that the traditional needs of the customers connected with the non-electronic channels do not exist or cannot be satisfied. Those needs might perhaps be satisfy through inclusion oftechnology as one of the important factors in marketing management.
PL
Utrzymanie relacji z klientami poprzez elektroniczne kanały dostępu jest stosunkowo nowym tematem. Artykuł jest poświęcony w szczególności środowisku bankowości elektronicznej. Scharakteryzowane są różnice w oczekiwaniach klientów w zależności od kanału utrzymania relacji z bankami. Autor stawia tezę, że brak tradycyjnych kanałów obsługi klienta w bankach 'wirtualnych' nie oznacza niemożności zaspokojenia potrzeb normalnie zaspokajanych tradycyjnymi metodami obsługi klientów.
PL
Zmiany w systemie pośrednictwa finansowego w transformowanych gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej wymagały przekształcenia, w stosunkowo krótkim okresie, banków i instytucji okołobankowych w sposób odpowiadający roli i miejscu zajmowanemu w gospodarce rynkowej przez współczesnego pośrednika finansowego, sprawnie kojarzącego podmioty nadwyżkowe i deficytowe. W przekształceniach tych konieczne było uwzględnienie kierunkowych rozwiązań stosowanych w skali międzynarodowej, w tym - przede wszystkim - w państwach Unii Europejskiej. Zmiany musiały dotyczyć zarówno samych banków, w działalności których zaczęto uwzględniać m.in. zasady racjonalnego gospodarowania i standardy ostrożnościowe, jak i systemu bankowego i rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, dotyczących np. nadzoru bankowego, systemu gwarantowania depozytów, czy systemu rozliczeń międzybankowych. W artykule, posługując się przykładem Polski, wskazano na działania służące zapobieganiu procederowi prania pieniędzy przez instytucje finansowe. Jako bardzo zaawansowany oceniono stan przygotowania systemu bankowego i banków w tym systemie do akcesji i do obowiązujących standardów międzynarodowych.
EN
Changes in financial intermediation in transforming economies of Central and East European Countries demanded rapid rearrangements in commercial banks and in central banking institutions. It was indispensable to take into account both international solutions connected with modem financial intermediation, and legal demands of the European Union. In the article, actions - exemplified by Polish case - that have been undertaken against money laundering in financial institutions are analyzed. Conclusions lead to good evaluation of the "state-of-art" of preparation of banks and other financial institutions to acces sion and to international standards.
PL
Konkurencyjna pozycja współczesnego banku zależy od wielu czynników, w tym od jakości relacji występujących między bankiem a jego klientami. Ważnym segmentem klientowskim jest dla banków uniwersalnych klient instytucjonalny - przedsiębiorstwo. W artykule dokonano analizy wyników badań prowadzonych wśród małych i średnich firm, koncentrując się na zróżnicowaniu, jakie w postrzeganiu jakości usług bankowych przypisywać można różnym kategoriom banków. Wskazano m.in. na wyższe oceny nadawane przez małe firmy bankom o dominującej własności zagranicznej.
EN
The role and place of a contemporary bank on the market depends on many factors. Very significant factors are constituted by quality of relations between the bank and its customers. Corporations create an important segment of customers for banks. In the article results of a questionnaire research among smali and medium size businesses were analyzed from a perspective of differentiation in perception of quality of bank services among different categories of banks. One of the conclusions is that higher marks are attributed by smalI firms to banks with predominant foreign ownership.
PL
W zabezpieczeniu systemów płatniczych technikami biometrycznymi, zarówno w usługach finansowych, jak i w opiece społecznej, chodzi o sprawdzenie uprawnień klienta. W systemach bankowych główny nacisk położony jest na weryfikacje transakcji, a w opiece społecznej - bezpieczną rejestrację. W artykule zwrócono uwagę na stoiska sprzedaży i bankomaty, a przede wszystkim zabezpieczenie kart płatniczych, najczęściej inteligentnych (elektronicznych).
20
Content available remote The role of marketing in the Polish banks
EN
The undergoing changes in Poland economy concern also banking. Banks have to adapt to the free-market economy with using the marketing in their activity. In the marketing mix of bank services can be distinquished the main tools: the product, price, the promotion, distribution and personnel. Polish banks offer range asortment of bank services and bas introduced many of the new kind products. Price of bank services have assential effect on competitiveness of banks. In promotion of banks services the most often are used following canals for setting up advertisement: postal, TV, posters and publishing. The dominant role in distribution of bank services play the direct canals. However there are developing indirect distribution in the shape of stockbroker, leasing, services, of financial advisory and insuarances. The bank personnel is the main criterion of choce this bank services by the customer. Thus banks regard as the great importance choosing staff and reaching a high standars of qualification by them.
PL
Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce objęły też banki. Muszą one przystosować się do gospodarki rynkowej przez stosowanie marketingu. W marketingu - mix usług bankowych można wyróżnić następujące podstawowe instrumenty: produkt, cenę, promocję dystrybucję i personel. Polskie banki oferują szeroki asortyment usług bankowych i wprowadziły wiele nowych produktów. Ceny usług bankowych mają istotny wpływ na konkurencyjność banków. W promocji usług bankowych najczęściej stosuje się reklamę: pocztową, prasową, telewizyjną, plakatową i wydawniczą. W dystrybucji usług bankowych dominującą rolę odgrywają kanały bezpośrednie. Ale rozwija się też dystrybucja pośrednia w postaci usług maklerskich, usług leasingowych, doradztwa finansowego i ubezpieczeń. Personel banków stanowi podstawowe kryterium wyboru banku przez klienta. Stąd banki przywiązują duże znaczenie do doboru pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.