Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecodriving
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiona została analiza wprowadzonego systemu telematycznego FleetBoard w przedsiębiorstwie transportowym X. Ocenie poddane zostały wartości wskaźników, które generowane są w miesięcznych raportach. Do wskaźników należą takie kryteria jak: styl jazdy, trudność użytkowania, przebyta droga, średni ciężar, średnia prędkość, średnie zużycie całkowite, zużycie całkowite, emisja CO2, średnia wartość emisji CO2 i inne. Każdy raport dotyczy eksploatacji danego ciągnika siodłowego. Badania obejmują dane i informacje z raportów miesięcznych dla dwunastu pojazdów z okresu pół roku, który został podzielony na dwa trzymiesięczne okresy. Okres I obejmował miesiące od kwietnia do czerwca 2019r., a okres II obejmował miesiące od lipca do września 2019 r. Celem pracy jest potwierdzenie, bądź odrzucenie hipotezy: Wprowadzenie ecodrivingu przyczynia się do poprawy eksploatacji floty transportowej. Artykuł podzielony została na dwie części. Pierwsza część obejmuje przegląd literatury, a druga zawiera wyniki przeprowadzonej analizy, ich ocenę i wnioski.
EN
Article shows analysis of implemented telematic system FleetBoard in transportation company X. The values of gauges were evaluated, there generated in monthly reports. The gauges include such as criteria like: driving style, difficulty to use, distance, average weight, average of fuel consumption, CO2 emissions, average of speed and other. Each of report concerns of one truck and semi-trailer. Research include data and information for monthly reports for 12 trucks from six months, which splitted to two three month duration parts. The aim of article is affirm or override hypothesis: Include ecodriving contribute to improvement exploitation transportation fleet. The article witch splitted to two parts. First parts shows review of literature, second parts contains results of conducted analysis, scores and conclusions.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu oceny stylu jazdy kierowcy w oparciu o dane telematyczne, rejestrowane przez terminal GPS zainstalowany w pojeździe. Koncepcja obejmuje zespół wskaźników oceny, metod ich pomiaru oraz algorytm oceniający styl jazdy kierowcy prowadzącego pojazd, służący do drogowego przewozu towarów według zasad techniki prowadzenia pojazdu ecodriving (z jęz. ang.: jazda oszczędna). Koncepcja systemu zakłada, że kierowca będzie oceniany według zaproponowanych parametrów, a jego końcowa ocena zostanie sprowadzona do mierzalnej i porównywalnej wartości liczbowej, dzięki której może być porównywany z innymi kierowcami oraz z wynikami archiwalnymi konkretnego kierowcy. Symulacja działania algorytmu została przeprowadzona na rzeczywistych danych telematycznych udostępnionych przez jedną z małopolskich firm przewozowych na przykładzie 11 kierowców.
EN
The article presents the concept of a driver's driving style assessment system based on telematic data recorded by the GPS terminal installed in the vehicle. The concept includes a set of assessment indicators, methods of measuring them and an algorithm that evaluates the driving style of a driver driving a vehicle, used for road carriage of goods according to the principles of ecodriving techniques. The concept of the system assumes that the driver will be assessed according to the proposed parameters, and its final assessment will be presented in a measurable and comparable numerical value, thanks to which it can be compared with other drivers and archival results of a specific driver. The simulation of the algorithm's operation has been carried out on actual telematics data provided by one of the Małopolska transport companies on the example of 11 drivers.
3
Content available remote Ecodriving a użytkowanie pojazdu
PL
W tekście przedstawiono zagadnienia dotyczące praktycznego użytkowania pojazdów zgodnie z ekojazdą. Zaprezentowano również dziesięć zasad ecodrivingu, które to punkty zapoczątkowane były w Japonii oraz w Niemczech. Ostatnia część poświęcona jest kwestiom związanym z doborem ogumienia i wynikającymi z tych decyzji oszczędnościami paliwa.
EN
The text presents issues applicable to practical use of vehicles, related to ecodriving. Ten principles of ecodriving have also been presented, which were initiated in Japan and in Germany. The last part is devoted to issues related to the tyres selection and fuel savings resulting from such decisions.
EN
Environmental protection is becoming an increasingly important issue in every area of life. In recent times, a great emphasis has been placed on reducing the negative impact of automotive on human health at every stage of the vehicle's life. The most common impact of cars on the environment is the emission of pollutants from the exhaust system, created during the combustion of fuels in internal combustion engines. For this purpose, legislators introduce emission standards that must be met at the stage of vehicle approval for a given market. To meet these requirements, vehicle manufacturers modify the design of the drive units, body, and chassis to reduce weight and improve aerodynamic properties. This approach is methodologically correct because it is possible to compare the results obtained for different vehicles, but in real operation the level of harmful exhaust compounds, emissions and fuel consumption depend very much on the way the vehicle is used. As a manner of operation one can understand a variable load in the form of passengers or cargo, driving style, share of urban, extra-urban and motorway driving, terrain formation, ambient temperature and others. This article addresses issues related to the assessment of the impact of the light commercial vehicle operation manner on fuel consumption and the emission of harmful exhaust compounds. The problem was analysed in terms of the difference in vehicle load and driving style. Exhaust emission measurements were carried out using PEMS (Portable Emission Measurement System) analysers, which are state of the art devices for measuring exhaust emission in real operating conditions, called RDE (Real Driving Emissions).
PL
W artykule zaprezentowano analizę wpływu wdrożenia idei ekojazdy (jazdy ekologicznej) na koszty eksploatacji floty pojazdów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Omówiono ideę ekojazdy oraz budowę systemowego raportu, stosowanego w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Przedstawiono rzeczywiste dane i wyniki ich analizy, przeprowadzonej pod kątem wpływu stylu jazdy na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ekologię dla grup kierowców pojazdów hybrydowych oraz spalinowych.
EN
Paper discussed the impact of ecodriving idea on the road safety. The analysis shows the idea of ecodriving and ecodriving report structure which is used in the analyzed company. The driving style of drivers of hybrid and engine vehicles was analyzed for road security and ecology aspects.
6
Content available remote Ecodriving, czyli jak łączyć ekologię z ekonomią
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano ogólny przegląd literaturowy z zakresu ecodrivingu. Zaprezentowano ogólne sformułowania związane z tą tematyką oraz jej historię i cele. Artykuł ten ma również charakter zapoznawczy i wprowadzający do tematyki ekojazdy oraz podsumowujący najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ekologicznych technologii. Tekst ten ma swoje odniesienie również do logistyki i transportu zbiorowego. Przyjęto założenie, iż ecodriving zmniejszył koszty użytkowania pojazdów, co poskutkowało lepszą organizacją i optymalizacją procesów transportowych. Zaprezentowano również ogólną historię wprowadzenia norm emisji spalin EURO.
EN
This paper presents a general review of literature on ecodriving. General expressions related to the issue as well as its history and objectives have been presented. The paper is also intended to educate and introduce to the ecodriving issue, and to summarise the most recent achievements in the field of ecological technologies. The text refers also to the logistics and public transport. An assumption was made that the ecodriving has reduced the costs of vehicles use, which resulted in better organisation and optimisation of transport processes. Also a general history of exhaust gas emission EURO standards introduction has been presented.
PL
W ostatnich czasach w ogólnoświatowej gospodarce panuje słuszny trend w zmniejszaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. W opinii wielu ludzi sektorem, mającym znaczący wpływ na emisję związków szkodliwych jest motoryzacja. Powszechnie znanych jest wiele metod zmniejszania negatywnego oddziaływania motoryzacji na środowisko. Ostatnimi czasy bardzo popularne jest promowanie eco-drivingu, czyli tzw. eko-jazdy. Jak twierdzą twórcy tego stylu jazdy, stosowanie w praktyce przez kierowców pewnych zasad powinno skutkować najmniejszym zużyciem paliwa, a jednocześnie w najmniejszym stopniu wpływać na zanieczyszczenie środowiska. Innym parametrem, mającym wpływ na emisję związków szkodliwych spalin z pojazdów jest ich obciążenie ładunkiem, co szczególnie dotyczy pojazdów dostawczych i ciężarowych. W niniejszym artykule podjęto próbę ilościowego wpływu obciążenia pojazdu na emisję związków szkodliwych spalin oraz na zużycie paliwa.
XX
In recent times, the global economy there is a legitimate trend in reducing the negative impact of human activity on the environment. In the opinion of many people a industry sector, having a significant impact on the emission of harmful compounds is automotive . There are many well-known methods for reducing the negative environmental impact of automotive. Very popular in recent times is to promote eco – driving. As the developers claim that style of driving, the practical application of certain rules by drivers should result in the least fuel consumption, while the least impact on environmental pollution. Another parameter that affects the emission of harmful compounds from vehicle exhaust their load cargo, especially in the commercial vehicles and trucks. In this article the authors attempt to quantify the effect of vehicle load on the exhaust emission and on the fuel consumption.
PL
Eko-jazda (z języka angielskiego Eco driving) to termin, który został użyty po raz pierwszy w połowie lat 90. XX w. w Skandynawii, a dokładnie w Szwecji. Ekojazda to ekonomiczna i ekologiczna technika jazdy samochodem, oraz inteligentna taktyka poruszania się na drodze, korzystna dla portfela kierującego i dla środowiska naturalnego. W artykule zaprezentowano definicję ekojazdy oraz przepisy i akty prawne Unii Europejskiej w ramach których ekojazda funkcjonuje w Polsce. Zaprezentowano też instytucje i programy wdrażające i promujące ekojazdę w naszym kraju.
EN
The Eco driving is a term that was first used in the mid-90s of the twentieth century in Scandinavia, specifically Sweden. This eco driving represent an economic and ecological driving technique, intelligent tactics of driving, beneficial to the driver’s wallet and the environment. The article presents the definition of Ecodriving and regulations and legal acts of the European Union within which the eco driving operates in Poland. Presented are also institutions and programs implementing and promoting eco driving in our country.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
4994--5000, CD6
PL
Artykuł przedstawia podstawowe założenia ekonomicznego i ekologicznego stylu jazdy nazywanego „ecodriving” oraz korzyści z tego wynikające. Obliczono roczne jednostkowe korzyści prywatne i zewnętrzne dla różnych typów pojazdów, a także wskazano roczne potencjalne korzyści prywatne, zewnętrzne i społeczne w skali całej Polski. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski dotyczące zasadności promowania i wykorzystywania „ecodrivingu”.
EN
The article presents the basic principles of economic and ecological style of driving – “ecodriving” and the connected with it benefits. Moreover the article contains calculations of annual individual private and external benefits for different types of vehicles, and calculations of private, external and social annual potential benefits in Poland. On this basis, the conclusions concerning the validity of the promotion and use of “ecodriving” were drawn.
10
Content available remote 81° skala ocen ecodrivera
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie utylitarnych możliwości nowo opracowanej metody oceny energooszczędnego stylu jazdy kierującego dowolnym samochodem osobowym w rzeczywistych warunkach ruchu. Ostatecznie w 2005 r. dopracowana empirycznie 81-stopniowa skala współczynnika dynamiki jazdy KD na każdej trasie przejazdu pozwala na precyzyjną ocenę kierującego i wdrażanych przez niego udoskonaleń energooszczędnego sterowania prędkością samochodu.
EN
The aim of this study is to present functional benefits of the innovative method of energy- -efficient driving style of a driver who uses a passenger car in real traffic conditions. The 81-degree scale of the coefficient of drive dynamics KD can be employed for a precise assessm of driving and the improvements in energy-efficient vehicle speed control the driver makes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.