Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solar cooling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available A Review of Desiccant Dehumidification Technology
EN
This study focuses on dehumidification technologies. It identifies the different types of dehumidification technologies and seeks to understand each technology’s competitive advantages. On the various technologies, the study concentrates on three standard systems. The systems are the solid desiccant-wheel, solid desiccant air conditioner, and the liquid desiccant dehumidification system. The study establishes the characteristics of each of them and how they can be preferred. The study also looks at the applicability of the technologies to different uses and discusses in details application in hotels, supermarkets, and office blocks. In these application areas, the study focuses on benefits and possible consequences for the non-adoption of such systems. The study establishes reasons to support the relevance of this technology to those essential industries. This study concludes by looking at current developments in dehumidification technology. A focus is made on the drivers for the advancement and a discussion of some of the recent improvements. The study adopts this discussion to help advise on the future of dehumidification technology.
PL
W artkule przedstawiono techniczne aspekty chłodzenia z wykorzystaniem energii słonecznej oraz ciepła sieciowego. Zaprezentowano wyniki obliczeniowe dla instalacji zlokalizowanej w Warszawie. Przyjęta w obliczeniach, wymagana moc chłodnicza na cele klimatyzacji budynku wynosi 45 kW. Jako źródła ciepła służą: instalacja płaskich kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 200 m2, oraz miejska sieć ciepłownicza. Z przeprowadzonej analizy ustalono, że adsorpcyjny agregat chłodniczy, w okresie od maja do września może pracować ze średnim współczynnikiem wydajności SEER = 0,4, w tym czasie ciepło generowane w instalacji kolektorów słonecznych pokrywa 60% całkowitego zapotrzebowania.
EN
This article presents the technical aspects of cooling using solar energy and heat network. The results of the energy analysis of such a system operating in Warsaw are presented. The required cooling power is 45 kW. As heat sources, system use the installation of flat solar collectors with a total area of 200 m2 and a district heating network. The analysis showed that the adsorption chiller in the operating period which is from May to September can work with the average efficiency coefficient SEER = 0.4, at this time, the heat generated in the solar collector installation covers 60% of the total demand.
PL
W artykule zawarto wyniki analizy możliwości współpracy systemu fotowoltaicznego z urządzeniami klimatyzacyjnymi. Rozwiązanie tego rodzaju jest jedną z możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do chłodzenia. Przeprowadzone obliczenia dotyczą instalacji klimatyzacyjnych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym. Na podstawie bilansu cieplnego budynku, który posłużył do przeprowadzenia obliczeń, wyznaczono zapotrzebowanie na chłód w kolejnych godzinach roku. Na zapotrzebowanie na chłód, jak i ciepło, wpływ mają m.in. straty ciepła przez przegrody zewnętrzne i zyski od promieniowania słonecznego. W następnym kroku wybrano urządzenie klimatyzacyjne, które jest w stanie zapewnić niezbędną moc chłodniczą i uwzględniając jego parametry wyznaczono zapotrzebowanie na energię elektryczną. Do wyznaczonych wartości maksymalnego poboru energii w czasie jednej godziny, jak i zapotrzebowania na energię w kolejnych miesiącach, dopasowano wielkość instalacji fotowoltaicznej. Obliczone wartości zysków energetycznych z systemu fotowoltaicznego porównano z zapotrzebowaniem na energię niezbędną do napędu urządzenia klimatyzacyjnego. Do obliczeń związanych z produkcją energii elektrycznej przez generator fotowoltaiczny wykorzystano model izotropowy promieniowania słonecznego. Dane napromieniowania pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Na zakończenie przedstawiono wnioski płynące z przeprowadzonych obliczeń.
EN
The paper presents results of the analysis of possibility of cooperation of the photovoltaic system with the selected air conditioning unit. This kind of solution is one of the possibilities of use of solar energy for cooling. The calculations related to air conditioning systems have been made for existing single family house. Based on the heat balance of building, the demand for cooling in the following hours of the year has been estimated. Heat loss through the walls and solar radiation gains have influence on cooling and heating demand. In a next step, an air conditioner has been selected. It should be able to provide the necessary cooling power. On the base of considering parameters of the air conditioner, the electricity demand has been determined. The size of the photovoltaic installation has been selected to match the set values of maximum energy consumption. The calculated energy gains of the photovoltaic system have been compared with the energy required to drive the air conditioner. The solar isotropic model has been used to calculate the electricity generated by the photovoltaic generator. Irradiation data have been taken from the website of the Ministry of Infrastructure and Construction. At the end the conclusions of calculations have been summarized.
PL
W artykule przedstawiono praktyczną analizę możliwości wykorzystania rozwiązań energetyki słonecznej do produkcji chłodu przy zastosowaniu urządzeń absorpcyjnych. Do zasilania sprężarkowych urządzeń chłodniczych potrzebna jest energia elektryczna. Długotrwałe upały mogą spowodować znaczne pogorszenie dostaw energii elektrycznej – właśnie wtedy, kiedy jest na nią największe zapotrzebowanie dla celów chłodniczych. Z kolei najwięcej energii cieplnej z promieniowania słonecznego generowane jest w okresie największych upałów. Stosując urządzenia chłodnicze zasilane ciepłem wysokotemperaturowym, możliwe jest zbudowanie systemu pracującego wydajnie w okresie największego zapotrzebowania na chłód. Zaproponowano wykorzystanie systemu helioenergetycznego wykorzystującego skoncentrowane promieniowanie słoneczne. W tym celu opracowano hybrydowy system kolektorów słonecznych z koncentratorem promieniowania słonecznego do produkcji wysokotemperaturowego ciepła zasilającego chłodziarkę absorpcyjną. Przedstawione w artykule wyniki pomiarów potwierdzają zasadność wykorzystania układu skupiającego światło słoneczne do produkcji ciepła o wysokiej temperaturze.
EN
In the paper a practical analysis of solar energy applications for chilling purposes were presented. The usage of absorption chillers were considered with connection of hybrid solar system. The compressor chillers required electrical energy for their work, but as was experienced in August 2015, during a long, very hot period essential problems with energy supply may occurred. But by contrast the maximum of solar radiation energy is reached during such days. Absorption chillers gives possibility to use this energy for cooling purposes. The hybrid solar system including flat plate collectors and a solar radiation concentrator was constructed to show this possibility. In the paper selected results of conducted investigations were presented.
5
PL
Przedstawiono znaczenie rozwoju technologii chłodzenia z wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego. Systemy takie z reguły używają dodatkowego źródła ciepła pozwalającego osiągnąć temperaturę efektywnej pracy chłodziarki absorpcyjnej. W tym celu w wielu rozwiązaniach stosowane są dodatkowe źródła ciepła w postaci podgrzewaczy elektrycznych, gazowych i innych czyli używających energię nieodnawialną. W krajach południowych możliwa jest praca systemu chłodniczego wyłącznie w oparciu o energię odnawialną przy wykorzystaniu odpowiednio dużych zestawów kolektorów próżniowych. Jednakże w Polsce instalacje kolektorów słonecznych bazują najczęściej na kolektorach płaskich i nie posiadają tak dużej powierzchni. Dlatego przewidziano układ bazujący na kolektorach płaskich z dogrzewaniem czynnika roboczego w postaci koncentratora promieniowania słonecznego. W pracy przedstawiono opis stanowiska badawczego oraz wybrane wyniki badań pracy takiego hybrydowego układu. Wykonano modelowanie pracy układu hybrydowego w celu opisu temperatury na wyjściu z kolektora dla naturalnej zmienności godzinowej natężenia promieniowania słonecznego oraz dla kilku wybranych prędkości przepływu medium roboczego. Wykazano, że możliwy jest wystarczająco dokładny opis za pomocą uproszczonego modelu matematycznego koncentratora, jednakże wymagana jest znajomość parametrów technicznych koncentratora (m.in. sprawności odbiornika ciepła, sprawności koncentracji promieniowania i inne). W wielu przypadkach praktycznych dokładne określenie tych wielkości może być trudne. Dlatego przeprowadzono analizę czułości modelu na niepewności tych parametrów.
EN
The importance of developing solar cooling technologies was described in the paper. Described system mostly use additional heat source to achieve temperature sufficient for efficient operation of an absorption unit. In this aim, in many of the installation such auxiliary heat sources as: electric, gaseous, etc are applied. This heat source use non-renewable energy. In the countries of the south operation of the system using only renewable energy is possible - it require large areas of evacuated tube collectors. However, in Poland solar installations are mostly smaller and based of flat plate solar collectors. Therefore in this paper we consider system based on flate-plate collectors with heating up of working medium by a solar concentrator. Description of the experimental hybrid installation and selected results for variable medium flow are presented in the paper. It was confirmed that it is possible create sufficiently accurate description of the installation by simplified mathematical model, but it requires knowledge of some technical parameters as: efficiency of the heat receiver, concentrating ratio and others. In many practical cases accurate determination of those parameters is difficult. Appropriate anylysis of sensitivity of those parameters were performed.
EN
This paper presents the possibility of reducing the demand for nonrenewable primary energy for buildings using a new conceptual adsorption system of cooling and heating supplied by solar energy. Moreover, the aim of this study is to shorten the payback time of investment in the standard adsorption cooling system through its integration with the heating system. Research has been carried out for an energy-efficient medium-sized single-family building with a floor area of 140 m 2 and a heat load of 4.2 kW and cold load of 4.41 kW. It has been shown that the use of an adsorption system of cooling and heating supplied by solar energy decreased the demand for nonrenewable primary energy by about 66% compared to the standard building that meets the current requirements.
7
Content available remote Solar cooling in buildings
EN
The paper presents a kind of review of solar cooling technologies applied in construction. There are three cooling technologies: absorption, adsorption and DEC – Desiccant Evaporative Cooling – applied coupled with solar systems. What the stress is placed on are cooling systems of a high installed capacity of several hundred kW. Large scale solar cooling systems are not used in Poland. However, modern public buildings, especially offices with huge glazed facades very often require more energy for cooling than space heating. Solar cooling seems to be prospective technology to reduce energy consumption used by traditional air conditioning units.
PL
W artykule przedstawiono przegląd instalacji chłodzenia słonecznego stosowanych w budownictwie. Są stosowane trzy technologie chłodnicze: absorpcyjne, adsorpcyjne oraz oparte na chłodzeniu przez osuszanie i odparowanie, które kojarzy się z instalacjami słonecznymi. Rozważane są systemy dużych mocy rzędu kilkuset kW i więcej. Systemy słonecznego chłodzenia dużej mocy nie są stosowane w Polsce. Jednakże nowoczesne budynki użyteczności, szczególnie biurowce o dużych przeszklonych powierzchniach fasad, wymagają coraz częściej więcej energii do chłodzenia niż do ogrzewania. Technologie słonecznego chłodzenia są perspektywicznym rozwiązaniem na rzecz oszczędności zużycia energii w porównaniu z tradycyjnymi systemami klimatyzacyjnymi.
PL
W artykule został zaprezentowany przegląd instalacji chłodzenia słonecznego o dużej mocy. W tego typu instalacjach najczęściej są stosowane trzy technologie chłodnicze: absorpcyjne, adsorpcyjne oraz oparte na chłodzeniu przez osuszanie i odparowanie (DEC), które kojarzy się z instalacjami słonecznymi. W artykule rozważane są jedynie układy dużych mocy rzędu kilkuset kW i więcej. Systemów chłodzenia słonecznego tej wielkości nie spotyka się w Polsce, choć istnieje mała instalacja na Politechnice Wrocławskiej. Rozwój systemów chłodzenia słonecznego wynika z faktu, że nowoczesne budynki użyteczności publicznej, szczególnie biurowce o dużych przeszklonych powierzchniach fasad, wymagają coraz częściej więcej energii do chłodzenia niż do ogrzewania [14]. Technologie słonecznego chłodzenia są perspektywicz-nym rozwiązaniem na rzecz oszczędności zużycia energii w porównaniu z tradycyjnymi systemami klimatyzacyjnymi.
EN
The article presents an overview of the large solar cooling systems. In this type of systems arę most often used three refrigeration technologies: absorption, adsorption, and based on drying and cooling by eraporation (DEC), which are associated with solar installations. The article considered only large power systems of a few hu ml red kW and more. Solar cooling systems of this size does not meet in Poland, although there is even a smali installation at the Technical University of Wrocław. The development of solar cooling systems stems from the fact that modern buildings, especially office buildings with large glazed surfaces of facades, requires incrcasingly more energy for cooling than for heating [14]. Solar Cooling Technologies is a perspecttre solution for energy sayings compared to traditional air conditioning systems.
PL
W artykule przedstawiono badania możliwości zapewnienia komfortu cieplnego dla pomieszczenia o kubaturze 40 m3, poprzez zastosowanie adsorpcyjnego systemu chłodzenia zasilanego energią promieniowania słonecznego. Chłód był wytwarzany przez adsorpcyjną wytwornicę wody lodowej, zasilaną energią z płaskich kolektorów słonecznych. Przedstawiono również badania eksperymentalne warunków pracy AWWL. Rzeczywista wartość współczynnika wydajności chłodniczej COP adsorpcyjnej wytwornicy wody lodowej wyniosła 0,27, a rzeczywista całkowita sprawność adsorpcyjnego systemu chłodzenia wyniosła 0,23. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że w warunkach klimatycznych Polski można efektywnie wykorzystać adsorpcyjny system chłodzenia w celu utrzymania warunków komfortu cieplnego w miesiącach, w których występuje zapotrzebowanie na chłód.
EN
In the current article, research on the possibilities for ensuring thermal comfort in a room of 40 m3 in volume, through the use of an adsorption cooling system supplied by solar energy is presented. Cooling was attained by an adsorption ice water generator (AIWG) that was supplied by energy from flat-plate solar collectors. Experiments on the AIWG working conditions are also presented. The real value of the cooling efficiency of the COP coefficient for the adsorption ice water generator was 0,27, and the real global efficiency of the adsorption cooling system was 0,23. On the basis of the results, it was assumed that, in climate conditions typical for Poland, it is possible to effectively use the adsorption cooling system to keep a constant level of thermal comfort during months in which there is a demand for cooling.
EN
The article summarizes research on the possibilities for ensuring thermal comfort through the use of an adsorption cooling system supplied by solar energy. The main goal was to ensure an adequate level of cooling in a referential room of 40 m3 in volume. Cooling was attained by an adsorption ice water generator (AIWG) that was supplied by energy from flat-plate solar collectors. A testing stand was composed of four modules, each of them being designed for: solar radiation energy generation, accumulation, transfer and use, respectively. AIWG characteristics, i.e. the distribution of temperature and pressure as a function of time, the dependence of the AIWG cooling power and the temperature of the heating medium on the initial evaporator temperature, the dependence of the demand for thermal power and the AIWG cooling power on the initial evaporator temperature and the dependence of the AIWG refrigerating efficiency coefficient as a function of heating medium temperature, were also provided.
11
Content available remote Research on solar adsorption cooling system
EN
In the current paper research on possibilities for ensuring a thermal comfort through usage of an adsorption cooling system supplied by solar energy has been presented. The main thesis was to ensure an adequate level of coldness in a referential room of a 30 m3 cubature. The coldness was generated by an adsorption ice water generator, supplied by energy coming from flat-plate solar collectors. Experiments on AIWG work conditions and an analysis of possibilities of usage of solar energy in a region of Czestochowa (Poland) for supplying the adsorption cooling system have also been presented. A real value of a cooling efficiency of a COP coefficient for the adsorption ice water generator was 0.27, and a real global efficiency of the adsorption cooling system was 0.23. On the basis of received results it was assumed that in a climate conditions typical for Poland it is possible to effectively use the adsorption cooling system in order to keep a constant level of the thermal comfort during all months in which there is a demand for coldness, i.e. between April and October.
PL
W artykule przedstawiono badania możliwości zapewnienia komfortu cieplnego poprzez zastosowanie adsorpcyjnego systemu chłodzenia zasilanego energią promieniowania słonecznego. Głównym założeniem było zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na chłód dla pomieszczenia referencyjnego o kubaturze 30 m3. Chłód był wytwarzany przez adsorpcyjną wytwornicę wody lodowej, zasilaną energią z płaskich kolektorów słonecznych. Przedstawiono również badania eksperymentalne warunków pracy AWWL oraz dokonano analizy możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego na terenie Częstochowy (Polska) do zasilania adsorpcyjnego systemu chłodzenia. Rzeczywista wartość współczynnika wydajności chłodniczej COP adsorpcyjnej wytwornicy wody lodowej wyniosła 0.27, a rzeczywista całkowita sprawność adsorpcyjnego systemu chłodzenia wyniosła 0.23. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że w warunkach klimatycznych Polski można efektywnie wykorzystać adsorpcyjny system chłodzenia w celu utrzymania warunków komfortu cieplnego we wszystkich miesiącach, w których występuje zapotrzebowanie na chłód, tj. od kwietnia do października.
12
Content available remote A concept for a solar adsorption cooling system
EN
In the current paper a possible usage of sorption cooling systems, seen as important factor for utilization of low parameters thermal energy (60÷90°C), has been investigated. A list of equations for designing of installations using solar radiation energy for supplying an adsorption ice water generator AIWG has been presented. A concept for an adsorption cooling system consisting of four following modules: generating, accumulating, transmitting and using the solar radiation energy has also been presented. Such parameters as: pressure, temperature, cooling power, thermal power demand and a coefficient of cooling efficiency COP, needed for operation of the adsorption adsorption ice water generator with a cooling power of 0.5 kW, have also been shown. Additionally, an impact of atmospheric conditions variation on operation of the cooling systems and keeping a state of a thermal comfort in a room has also been investigated.
PL
W artykule rozważono zastosowanie sorpcyjnych układów chłodniczych jako istotnego czynnika wykorzystującego energię termiczną o niskich parametrach 60-90°C. Przedstawiono zestaw równań dla zaprojektowania instalacji wykorzystującej energię promieniowania słonecznego do napędu adsorpcyjnej wytwornicy wody lodowej. Zaprezentowano koncepcję adsorpcyjnego systemu chłodzenia składającego się z czterech modułów: wytwarzania, akumulacji, przesyłu i wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Przedstawiono również parametry pracy adsorpcyjnej wytwornicy wody lodowej o mocy chłodniczej 0.5 kW, tj. ciśnienia, temperatury, moc chłodniczą, zapotrzebowanie na moc cieplną i współczynnik wydajności chłodniczej COP. Dodatkowo rozważony został wpływ zmienności warunków atmosferycznych na pracę systemu chłodzenia oraz na zachowanie komfortu cieplnego w pomieszczeniu.
13
Content available remote Chłodzenie słoneczne
PL
Na wstępie przedstawiono rolę, jaką chłodzenie słoneczne może w przyszłości odegrać w Polsce i na świecie. Opisano różne możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do chłodzenia. Przedstawiono systemy chłodzenia oparte na współdziałaniu kolektorów słonecznych oraz chłodziarek absorpcyjnych, adsorpcyjnych i chłodziarek wyparno-natryskowych. Następnie opisano polskie warunki klimatyczne, na podstawie których dokonano wyboru technologii najbardziej do nich dopasowanych. Zaproponowano system chłodzenia słonecznego przeznaczony do domu jednorodzinnego znajdującego się na terenie Polski. Przeprowadzono obliczenia dla zaproponowanego systemu, na podstawie których możliwa była ocena opłacalności stosowania chłodzenia słonecznego w budownictwie jednorodzinnym w polskich warunkach klimatycznych.
EN
At the beginning of the paper the future importance of solar cooling in Poland and in the world is explained. Factors that show the importance of this technology are presented. Different ways of cooling powered by solar energy are shown and analysed. Systems in which solar collectors supply heat to adsorption chillers, absorption chillers or DEC (desiccative and evaporative cooling) chillers are described. Afterwards Polish climate and solar conditions are presented and based on these conditions the most appropriate solar cooling system is selected. Calculations of absorption solar cooling system for a single family house are described. General and detailed conclusions based on calculations and analyses performed are presented. Also opinion about the future development of solar cooling market is expressed.
14
Content available remote Control of absorption chillers by insight: the characteristic equation
EN
Usually the control of absorption chillers is done via the temperature of the driving heat. It is set in dependence of the chilled water temperature. The temperature of the cooling water is almost constant and not being used for control. This method exhibits two drawbacks: there is optimization potenzial with regard to water consumption and fan power which is not addressed, and in solar cooling applications the temperature of the driving heat is not really free to be used for control. We will present a basic relation between the governing temperatures which can be used to control absorption chillers - especially with solar drive - and which may even be used to optimize water consumption and auxiliary power demand. Moreover, it allows for a diagnosis of deterioration or faulty behavior of the chiller. After derivation of the so-called characteristic equation experimental examples will be given.
PL
Sterowanie chłodni absorpcyjnych zwykle odbywa się poprzez kontrolę doprowadzanego ciepła, w zależności od temperatury wody chłodzącej. Temperatura wody chłodzącej zwykle jest niezmienna i nieprzydatna do sterowania. Zaprezentowano podstawowe zależności pomiędzy temperaturami sterowania użytecznymi do regulacji chłodni, szczególnie solarnych. Zależności mogą być wykorzystane do optymalizacji zużycia wody i zapotrzebowania na energię zewnętrzną. Co więcej mogą służyć do diagnozowania defektów pracy lub awarii schładzaczy. Rozważania wyników badań pozwoliły na sformułowanie równań charakterystycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.