Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Zapewnienie jakości spoin w konstrukcjach stalowych
PL
Celem publikacji było określenie głównych czynników mających wpływ na zapewnienie jakości spoin w konstrukcjach stalowych. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie niezgodności spawalniczych i karbów w konstrukcjach przenoszących obciążenia statyczne i zmęczeniowe. Przypomniano także podstawy dotyczące wytrzymałości zmęczeniowej spoin oraz podano przykłady typów złączy w klasach FAT. Przeprowadzono analizę wymagań dla niezgodności spawalniczych o poziomach jakości B, C, D, według PN-EN ISO 5817:2014E [4]. Podkreślono brak dbałości CEN w związku z usterkami w treści norm. Nowe techniki NDT zilustrowano przykładem badania zbiorników metodą PA.
EN
The aim of the publication was to identify the main factors affecting the quality assurance of welds in steel structures. Particular attention was paid to the importance of imperfections and notches in carrying structures static and fatigue. Also recalled the basis for the fatigue strength of welds and provides examples of the types of joints in classes FAT. Conducted analysis of the requirements for imperfections for quality levels, B. C, D according to PN-EN ISO 5817: 2014 [4]. It highlighted the lack of attention to the CEN in connection with failures in the content standards. The new NDT techniques exemplified research tanks using PA.
3
Content available remote Ocena poziomu jakości złączy spawanych według norm europejskich
PL
Wskazano podstawowe normy stosowane w badaniach nieniszczących złączy spawanych. Podano przykłady klasyfikacji i oznaczeń niezgodności spawalniczych oraz poziomy jakości wg normy PN-EN ISO 5817. Omówiono wskazania od niezgodności spawalniczych w badaniach ultradźwiękowych i radiograficznych, klasy badań prowadzonych tymi metodami oraz związane z tym wymagania odnośnie stosowanych parametrów i warunków badań. Przedstawiono również kryteria akceptacji złączy spawanych w oparciu o klasyfikację poziomów akceptacji wskazań niezgodności spawalniczych dla poszczególnych metod badań nieniszczących.
EN
It has been mentioned the basic standards used in non-destructive testing of welded joints. Examples of classification and denotation of welding imperfections as well as quality levels acc. to the PN-EN ISO 5817 standard have been given. Indications resulting from welding imperfections in ultrasonic testing and X-ray examination, classes of inspection carried out by these methods and requirements regarding parameters and inspection conditions have been discussed. Acceptance criteria for welded joints based on classification of acceptance levels of welding imperfection indications for individual inspection methods are also presented.
EN
This paper sums up the achievements of solid-state T/R modules for Active Phased Array Radar (APAR) within confines of many years' standing co-operation between Warsaw University of Technology and Telecommunications Research Institute. A review of the concepts and performances of developed low cost T/R modules for L- and C-bands are presented. The transmitting amplifiers structures were optimized for maximum output power level and minimum transmittance distortions during radar pulse using self-invented electro-thermal models of high power microwave transistors. The transmitting line provides less than 0.1 dB and 0.4° transmittance changes during RF pulse at maximum output power level close to dB gain compression point. The receiving line includes two major parts: broadband passive lim-iter and low-noise amplifier (LNA). Typically, limiter provides less than .3 dB small-signal insertion losses in-band and protects LNA against undesirable signals over dBm to dBm (cw) limiting range. The LNAs were designed for minimum noise figure and maximum fault tolerance such as ESD and too high input signal. LNAs achieve less than dB noise figure and more than dB gain.
PL
W artykule podsumowano wyniki prac nad półprzewodnikowymi modułami N/O dla radarów z aktywnie fazowaną wiązką osiągnięte w ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji a Politechniką Warszawską. Na wstępie przedstawiono przegląd rozwiązań układowych modułów N/O oraz propozycję struktury parametrów tanich modułów na pasma L i C. Moduł N/O składa się z toru nadawczego i odbiorczego. Głównym podzespołem toru nadawczego jest wzmacniacz dużej mocy zaprojektowany dla uzyskania maksymalnej mocy wyjściowej, przy jak najmniejszych wahaniach transmitancji w czasie impulsu i pomiędzy kolejnymi impulsami. Dla osiągnięcia tego celu użyto własnego elektrotermicznego modelu tranzystorów typu FET. W rezultacie zmiany transmitancji toru nadawczego były mniejsze niż 0,1 dB i 0,4° w trakcie impulsu dla mocy wyjściowej na poziomie punktu 1 dB kompresji wzmocnienia. Dla zabezpieczenia wzmacniacza niskoszumnego na wejściu toru odbiorczego umieszczono pasywny ogranicznik diodowy o zakresie ograniczania od 10...41 dBm (cw) i stratach wtrąceniowych w paśmie pracy poniżej 0,3 dB. Wzmacniacz niskoszumny zoptymalizowano dla osiągnięcia minimum współczynnika szumów i maksymalnie dużej odporności na uszkodzenia wywoływane zbyt dużym poziomem sygnału wejściowym oraz ESD. Współczynnik szumów zrealizowanych LNA nie przekraczał 1 dB, a wzmocnienie było większe niż 27 dB.
PL
W pracy przedstawiono właściwości 4-elementowego fazowanego szyku antenowego. Sterowanie położeniem listka głównego charakterystyki kierunkowej szyku odbywa się za pomocą zmiany ustawień czterech waraktorowych przesuwników fazy. Porównano zakres możliwych do uzyskania zmian kierunku maksymalnego promieniowania z wynikami symulacji komputerowych.
EN
The paper concerns characteristics of 4-element phased array antenna. Steering of main lobe direction is available by selecting appropriate states of 4 varactor phase shifters. Scanning range verfied by measurements appeared to fit the one obtained from computer simulation.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania oraz schematy różnych typów mikrofalowych przełączanych przesuwników fazy, które mogą być zastosowane do skanowania wiązką antenową do modulacji sygnału lub w mikrofalowych systemach pomiarowych. Przedstawiono wyniki badań skonstruowanych dwóch typów przesuwników fazy: przesuwnika z linią obciążoną i przełącznikami SPDT oraz przesuwnika typu odbiciowego ze sprzęgaczami 3 dB/90° i diodami waraktorowymi.
EN
Article presents principle of operation as well as diagrams of various types of switched microwave phase shifters which may be applied in beam scanning antennas, for signal modulation or in microwave measuring equipment. Article comprises measurement results of the laboratory models of two selected types: phase shifter with loaded line and SPDT switches as well as reflecting type phase shifter with 3 dB/90° couplers and varactor diodes.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję projektowania przesuwników fazy z diodami waraktorowymi. Zalety proponowanego rozwiązania w odniesieniu do konstrukcji z diodami PIN zostały przedstawione na przykładzie zrealizowanego 32-stanowego przesuwnika fazy. Wyniki pomiarów wykorzystano do symulacji sterowania wiązką szyku fazowanego, wyposażonego w takie przesuwniki.
EN
Paper presents an idea for designing varactor diode phase shifters. Advantages of such solution comparing to the construction based on PIN diodes were presented with reference to constructed exemplary 32-state phase shifter. Measurements results were utilized for beam-steering simulation of phased array antenna employing such shifters.
PL
Przedstawiono metody projektowania wielostanowych przesuwników fazy z diodami waraktorowymi i sprzęgaczami 3 dB/90° . Pokazano, że można osiągnąć 32 stany pracy przesuwnika o zakresie zmian fazy 360° (32 razy 11,25°) w paśmie częstotliwości o 15% szerokości w prostym przesuwniku składającym się z połączenia dwóch sprzęgaczy z dołączonymi diodami waraktorowymi. Omówiono cyfrowe sterowanie przesuwnika fazy.
EN
Paper presents description of a method for designing 32-state phase shifters comprising varactor diodes and quadrature couplers. It has been shown that it is possible to construct 32-state phase shifter with the 360° range of phase change (11.25° multiplied by 32) in a frequency band 15% wide as a series combination of two couplers connected with varactor diodes. Appropriate digital steering system is also presented, as well as results of measurements of the shifter.
PL
Przedstawiono metody projektowania mikrofalowych przesuwników fazy z diodami PIN oraz diodami waraktorowymi. Układy te są stosowane w przełączanych wielowrotowych systemach do pomiaru parametrów rozproszenia. Stosuje się tu zarówno układy o przełączanej reflektancji, jak i układy o przełączanej transmitancji. Powinny być trójstanowe i zapewniać w szerokim paśmie częstotliwości zmiany fazy w przybliżeniu równe 120°.
EN
The paper concerns methods for designing microwave phase shifters comprising PIN and waractor diodes. These devices are applicable in multiport S-parameters measuring systems. There are used both devices with switched reflectance and switched transmittance. They should provide three possible states and phase differences between them equal to approximately 120 degrees in a wide frequency band.
PL
Opisano projektowanie wielostanowych przesuwników fazy z diodami waraktorowymi. Analizowano dwa typy takich przesuwników - przesuwniki typu przełączane obciążenie i przesuwnik odbiciowy. Pokazano, że możliwe jest osiągnięcie ośmiu lub szesnastu stanów pracy przesuwnika fazy przy użyciu prostych układów z dwiema diodami waraktorowymi.
EN
Design of multistate microwave phase shifters with varactor diodes is described. Two types of such shifters - switched load type and reflection one were analysed. It was shown, that is possible to obtain the eight or sixteen states of working of the phase shifter by using simple circuits with two varactors diodes.
PL
Opisano metody projektowania szerokopasmowych analogowych przesuwników fazy z diodami waraktorowymi. Zanalizowano charakterystyki fazowe przesuwników w funkcji trzech wielkości bezwymiarowych - współczynnika zmian pojemności diody, znowelizowanej impedancji obwodu oraz znowelizowanej susceptancji diody waraktorowej. Pokazano, że 180° przesuwnik fazy może pracować w bardzo szeroki paśmie częstotliwości.
EN
The methods of broadband varactor analog phase shifters design is presented. Phase characteristics of the shifters versus three dimentionless quantities - capacitance change factor, normalized impedance of the circuit and normalised susceptance of varactor were analysed. It was shown that 180° phase shifters can operate in very broad frequency band.
PL
W artykule opisano system pomiarowy oparty na technice sześciowrotowej, umożliwiający pomiar macierzy rozproszenia dwuwrotnika mikrofalowego. Prezentowany układ umozliwia pomiary przy pobudzeniu impulsowym oraz falą ciągłą. Dokładność prezentowanego układu jest porównywalna z dokładnością wektorowych analizatorów obwodów z heterodynową przemianą częstotliwości. Prezentowany układ jest znacznie prostszy i tańszy od takich analizatorów.
EN
This paper gives a description of a measurement system based on the six-port technique allowing measurement of the scattering matrix a microwave two-port. The presented circuit allows the measurement of both pulse and CW excitation. The accuracy of the presented system is comparable with vector network analyser with heterodyne down convertion. The presented circuit is far simpler and cheaper than such analysers.
PL
Przedstawiono algorytm projektowania szerokopasmowych przesuwników fazy z diodami waraktorowymi. Zanalizowano charakterystyki fazowe przesuwników w funkcji trzech wielkosci bezwymiarowych - współczynnika zmian pojemności diody, znormalizowanej impedancji obwodu oraz znormalizowanej susceptancji diody waraktorowej. Pokazano, że w przypadku prostego przesuwnika fazy ze sprzęgaczem i dwiema diodami waraktorowymi możliwe jest osiągnięcie przesunięcia fazy 180 st. w oktawowym pasmie pracy.
EN
An algorithm of broad-band varactor phase shifters design is presented. The phase characteristics of shifters versus three dimentionless quantities - capacitance change factor, normalized impedance of the circuit and normalized susceptance of varactor diode were analysed. It was shown that for a simple phase shifter employing a coupler and two varactors diodes, a 180 degr. phase shifter in octave frequency band is obtainable.
PL
W artykule opisano koncepcje, metodę projektowania oraz przykłady realizacji mikrofalowych nadajników szumu dużej mocy. Urządzenia te zostały opracowane do zakłócania pracy systemów radiolokacyjnych, transmisji danych i sterowania obiektami ruchomymi. do wysoko sprawnej generacji sygnału szumowego o strukturze szumu białego i rozkladzie Gaussa użyto specjalnych diod szumiących typu p-n, które pracują w zakresie kontrolowanego przebicia lawinowego. Jako przykłady praktycznie zrealizowanych układów przedstawiono źródła szumów na pasma L (= 14%), S (=14%) i C (= 11%) omocy wyjściowej P(wy)= 10 + 12 W, Przy nierównomiernośi gęstości widmowej mocy szumu Sigma1dB w zakresie regulacji mocy wyjściowej > 20 dB. Zaprezentowano również oryginalne rozwiązanie miniaturowego, szerokopasmowego nadajnika zakłóceń szumowych o mocy wyjściowej P(wy) = 5 W w paśmie 1,2-2 GFz. Układy nadawcze szumów opracowano i wykonano w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej dla zastosowań w Wojskowym Inmstytucie technicznym Uzbrojenia.
EN
In this paper a concept design method and examples of constructed microwave hieh power no.se transmitters arę described. The deyices were elaborated for jamming of radar systems data U-ansm.ss.on systems and control mobile object systems. In order to effectiyely generale white Gauss.an no.se special noise diodes were used. The diodes work in the controlled break-down avalanche area. As practical examples, the high power noise sources for L, S and C bands with output power leyel Pou( = 10--12 W controlled oyer 20 dB dynamie rangę and flatness -l dB of no,se power spectral density arę presented. The miniaturę octaye-band noise transmitter with ^out - ^ W arę also shown. The noise transmitters were worked out in the Institute of Radioelec-tromcs m co-operation with the Military Institute of Armament Technology.
PL
Artykuł zadedykowano Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. Treść artykułu w znacznej części pokrywa się z referatem o takim samym tytule, który został wygłoszony przez autora niniejszej publikacji na Konferencji Badań Radiograficznych "Popów-2000" we wrześniu ubiegłego roku. Referat wywołał ożywioną dyskusję uczestników konferencji oraz spowodował uchwalenie wniosku o zainteresowaniu PKN omawianą normą.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.