Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  clutch
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of this study is to develop an analytical model to determine temperature and thermal stresses distributions in a single plate clutch during the slipping phase. Proposed expressions enable calculation of temperature and thermal stresses on the contact surface as well as at any depth inside the friction material and at any instant during the slipping period. It was investigated how the maximum temperature on the friction surface varies with the thickness of the friction facings of the clutch disc and the intensity of convective cooling.
EN
The article describes the design of a system used for the improvement of the adhesion of locomotive wheels to rails; the principle of which is based on the electromagnetic feeding of the contact area with the bulk material that has magnetic properties and high hardness (iron scale Fe3O4 and magnetite FeO×Fe2O3). The experimental results of laboratory and bench tests confirming the effectiveness of the proposed system compared with the existing devices using quartz sand to improve the adhesion of wheels to rails are presented. It is concluded that the use of an electromagnetic system for improving the particle supply to the wheel/rail interface is promising.
EN
The dynamic modeling of vibration of a drivetrain is used for increasing our information about vibration generating mechanisms, especially in the presence of some kind of gear faults. This paper describes a research work on the automotive driveline modeling, vibration analysis, and the effect of gear defects on the dynamic behavior of the system. Firstly, main drivetrain components including the engine, clutch, single stage spur gearbox and disc brake are modeled, respectively. The nonlinear dynamic model is simulated by a thirteen degrees of freedom (DOF) system and the nonlinear function is due to the dry friction path. Secondly, two types of defects are modeled and introduced into the spur gear system; local damage and profile error. Then, the nonlinear equations of motion are solved by the numerical Runge Kutta method and a comparative study of the dynamic behavior of the system in healthy and defected cases is discussed for each fault type. The influence of the defects on the vibration response is presented in the time and frequency domain. Finally, analysis of the two defects together is presented.
EN
The following article is devoted to research on particular operational characteristics of prototypes of rotating magnetorheological clutches and brakes. The experiments were conducted on a specialized test stand, including a high power servo-motor, torque meters, and thermal sensors. In addition to the generally determined relationship of the clutch or brake torque transmitted over time and depending on the electric current, it has been shown that the particular operational characteristics of these devices are necessary for the full operational picture of the performance of the device. These are, among others, the torque versus rotational speed, temperature, and operational time dependencies.
PL
Praca poświęcona jest badaniom prototypów sprzęgieł i hamulców magnetoreologicznych pracujących w ruchu obrotowym. Zostały one przeprowadzone na specjalistycznym stanowisku badawczym. Obok powszechnie wyznaczanych zależności przenoszonego momentu obrotowego sprzęgła lub hamulca w funkcji czasu i w zależności od wartości natężenia prądu płynącego w solenoidach tych urządzeń i sterującego natężeniem pola magnetycznego wytwarzanego wokół cieczy magnetoreologicznej wykazano, że do pełnego obrazu eksploatacyjnych warunków pracy niezbędne jest wyznaczenie dodatkowych charakterystyk tych urządzeń. Są nimi między innymi wyznaczane w pracy charakterystyki ilustrujące zależności momentu obrotowego w funkcji obrotów, temperatury i inne.
5
Content available remote Modal analysis of thermoelastic behavior of friction clutches and brakes
EN
Thermoelastic contact problem in sliding systems such as friction clutches and brakes is discussed in the paper. Frictional heat induces thermal deformations of clutch components. Deformations modify contact pressure distribution at sliding interfaces, which in turn defines distribution of frictional heat. This fully coupled thermoelastic contact problem is known to exhibit instability if the sliding speed is sufficiently high. Practical manifestation of instability is development of hot spots at contact interfaces. In the paper a modal approach to this problem is presented. The formulation leads to an eigenvalue problem with eigenmodes representing patterns of temperature distribution and real parts of eigenvalues indicating stability/instability of the mode.
PL
W artykule prezentowane jest zagadnienie kontaktu termosprężystego w układach z tarciem ślizgowym takich jak sprzęgła i hamulce cierne. Ciepło wydzielane wskutek tarcia powoduje deformacje termiczne elementów sprzęgła. Deformacje te modyfikują rozkład nacisków kontaktowych na powierchniach ciernych, które z kolei określają rozkład ciepła generowanego tarciem. To w pełni sprzężone zagadnienie kontaktu termosprężystego cechuje się niestatecznością przy dostatecznie dużych prędkościach poślizgu. Praktycznym skutkiem niestateczności są gorące plamy tworzące się na powierzchniach kontaktu. W artykule zaprezentowana jest analiza modalna tego problemu. Sformułowanie to prowadzi do zaganienia własnego, w którym postacie własne reprezentują rozkłady temperatur a części rzeczywiste wartości własnych wskazują czy postać jest stateczna.
PL
Sprzęgła stanowią jeden z istotnych elementów układów przeniesienia napędu. W najprostszych rozwiązaniach spełniają tylko funkcję łączenia elementów układów napędowych. Aktualnie niektóre rozwiązania sprzęgieł są nie mniej złożone niż łączone przez nie elementy systemu przeniesienia momentu i źródeł tegoż momentu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów, jakie przeprowadzono na stanowisku pomiarowym, gdzie wymuszenie momentowe dla sterowalnego, wielotarczowego sprzęgła z cieczą MR stanowi silnik hydrauliczny o regulowanej wartości momentu i prędkości obrotowej. Badania porównawcze przeprowadzono z wymuszeniem momentowym zrealizowanym przez silnik elektryczny zasilany z sieci oraz zasilany z falownika u/f.
EN
Clutches constitute one of essential elements of the transfer transmission system. In the simplest solutions, clutches meet only the function of joining drive system components. The currently, some solutions clutches are no less complex than their combined torque transfer system components and sources of that torque. The article presents the results of measurements that were carried out on the test bench, where forcing torque for controllable, multi-plate clutch with MR fluid is a hydraulic motor with adjustable torque and speed. Comparative researches were carried out with forcing torque realized by an electric motor powered from the mains power and powered by the inverter u/f.
PL
W pracy zaprezentowano materiał niezbędny do przeprowadzenia jednego z ćwiczeń laboratorium modelowania i badania maszyn, będącego jednym z elementów nauczania przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn. Do wykonania ćwiczenia wykorzystuje się stanowisko laboratoryjne powstałe w związku z wykonywanym projektem badawczym. Studenci zapoznają się z cieczami sterowanymi polem magnetycznym, poznają budowę i zasadę pracy tłumików, sprzęgieł i hamulców magnetoreologicznych oraz właściwości wyróżniające te urządzenia. Korzystając ze stanowiska badawczego, samodzielnie wykonują odpowiednie pomiary wartości przenoszonego momentu sił, przy różnych wartościach natężenia pola magnetycznego. W końcowym sprawozdaniu, oprócz prezentacji otrzymanych rezultatów, studenci przeprowadzają ich indywidualną analizę.
EN
In this paper the laboratory stand, designed to be used as a part of the Laboratory of Machine Design and Research which is part of the subject Fundamentals of Machine Design, is presented. Originally the laboratory stand was designed as an element of one of the research projects, and the adopted for didactic purposes. The students have the chance to get familiar with unique type of fluids controlled by the magnetic field and their application in the special purpose devices. The laboratory stand allows to conduct individual measurements of the torque, for different coil currents which generate the magnetic field. In the final report students provide the results with the individual analysis of the system parameters.
PL
Elastyczność nowoczesnych sprzęgieł stosowanych do napędu pomp.
9
Content available remote Zespół hamulca tarczowego ZHT-3 z regulowanym czasem hamowania
PL
Działająca od 1987 roku Fabryka Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o.o. wyspecjalizowała się w produkcji elementów układów napędowych, takich jak: sprzęgła, hamulce i korpusy łożysk.
10
Content available remote Simulation of the Car Main Clutch Work
EN
The article presents the dynamic method of research of friction process in the car clutch equipped in torsional vibration damper. The research stand works in reversed way, the clutch works as a brake. The transitional process, which is the topic of the elaboration, has been described mathematically and computed for several variants of the initial speed, then it was verified experimentally. The compatibility of the theoretical and model courses was given, so the correctness of the description was confirmed. Additionally, the complementary stand was presented, on which the torsional vibration damper characteristics was designated in quasi-static conditions, for model purpose. Ultimately the stand will serve for diagnosing dual-mass flywheels, which are recently becoming more and more popular, they also cause diagnostic problems in the work correctness verification course.
11
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania samochodowej skrzyni biegów w motocyklu. Na podstawie opracowanego wirtualnego modelu mechanizmu zmiany biegów, z zastosowaniem technik CAD/CAE, przeprowadzono jego symulację ruchu.
EN
This article presents the concept of using a car's gearbox on the motorcycle. Based on the developed virtual model of the gear mechanism, using CAD/CAE, motion simulation was made.
EN
This work presents numerical and experimental investigations of contact phenomena and wear processes occurring on the contact surface of linings of a mechanical friction clutch. These problems have already been studied earlier, but only simplified mathematical models have been used and applied. Our work takes into account elasticity and abrasive wear properties of material of friction linings rubbing themselves. A general non-linear differential model of wear and a wear model in the integral form are considered. Besides, we present results describing thermal phenomena (heat generation and its propagation) occurring in the considered system. Many interesting results are obtained, illustrated and discussed. Finally, numerical results are also compared with the experimental data.
PL
W pracy przedstawione zostały badania numeryczne i eksperymentalne zjawisk kontaktowych i procesów zużywania występujących na powierzchni styku okładzin mechanicznego sprzęgła ciernego. Rozważane zagadnienia badane były wcześniej, jednakże do ich opisu stosowane i wykorzystywane były wówczas uproszczone modele matematyczne. Przedstawiona praca uwzględnia sprężystość i właściwości ścierne materiałów trących się okładzin sprzęgła. Do symulacji procesów zużywania wykorzystany został zarówno nieliniowy różniczkowy model zużycia jak i model zużycia w postaci całkowej. Ponadto w pracy przedstawione zostały wyniki opisujące zjawiska cieplne (wytwarzanie i rozchodzenie się ciepła) w rozważanym układzie ciernym. Otrzymano wiele interesujących wyników, które zostały przedyskutowane i zilustrowane na wielu wykresach. Wyniki numeryczne porównane zostały z wynikami eksperymentalnymi.
EN
Within the complex dynamic systems such as power drive every part becomes a potential vibration driver with negative impact on the environment, maintenance and useful life of the mechanical systems. In addition, the purpose of this paper is to show the application of a new type of the flexible shaft coupling – pneumatic flexible shaft coupling – with the main aim to examine the impact of the given coupling on the magnitude of the torsional vibration and, practically, its consequent vibration in the mechanical drive system.
PL
W skomplikowanych systemach dynamicznych takich jak napęd zasilający każda część jest potencjalnym nośnikiem wibracji mającym negatywny wpływ na środowisko, utrzymanie i żywotność danego systemu mechanicznego. Celem niniejszej pracy jest pokazanie zastosowania nowego typu elastycznego sprzęgła na poziomie drgań skrętnych oraz pokazanie w praktyce wibracji bedących konsekwencją drgań w mechanicznym systemie napędowym.
EN
Conceptual stand for investigation of transient process during turning on main clutch of a car was presented in the paper. Elaborated idea had inertial character, and clutch performed function of a brake, stopped the mass with specified velocity. Additional problem resolved during investigations was torsion damper, which functioning was analyzed on performed test stand. Virtual model of the test stand was created to verify assumed model of the process.
15
Content available remote Conception of the electronic controlled magnetorheological clutch
EN
This paper's goal is to show conception of the electronic controlled clutch witch magnetorheological fluid (MR Fluid). The proposal of coupling construction, structure of control system is presented and results of calculations of the magnetic field distribution and clutching torque value as well calculation of the clutch shaft are shown. In the paper properties of magnetic fluids and fundamentaIs of magnetorheological devices operation are described.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję elektronicznie sterowanego sprzęgła z cieczą magnetoreologiczną. Zaprezentowano propozycję konstrukcji sprzęgła, strukturę jego systemu sterowania oraz rezultaty obliczeń rozkładu pola magnetycznego, momentu sprzęgła oraz obliczenia kontrukcyjne wału sprzęgła. Opisano również podstawowe właściwości cieczy magnetycznych i przykłady zastosowania w urządzeniach elektromechanicznych.
16
Content available remote Vibrations of a mechanical system with friction clutch
EN
This work presents results of the numerical investigations devoted to clutch system dynamics. The general non-linear wear model has been presented and used during simulations. The influence of the considered wear model on the contact pressure distribution of the clutch discs has been investigated. Dynamics of the system is monitored via standard trajectories of motion in the system’s phase space and behaviour of the system around resonance angular velocity is studied. Presented results show interesting phenomena of the investigated system and a key role of the influence of the wear process on its dynamics.
PL
Praca przedstawia wyniki badań numerycznych poświęconych dynamice układu mechanicznego ze sprzęgłem ciernym. Podczas symulacji przedstawiono i wykorzystano nieliniowy model zużycia. Zbadano wpływ rozważanego modelu zużycia na rozkład nacisków na tarczach sprzęgłowych. Dynamikę układu monitorowano przy użyciu trajektorii ruchu w przestrzeni fazowej oraz zachowania układu wokół rezonansowej częstości kątowej. Przedstawione wyniki pokazują interesujące i zbliżone do rzeczywistych zachowania się rozważanego układu oraz wpływ procesu zużycia na jego dynamikę.
17
Content available remote Modelowanie geometrii przestrzeni roboczej podzespołów hydrokinetycznych
PL
Przedstawiono sposób budowy modelu bryłowego koła łopatkowego sprzęgła hydrokinetycznego, które wykorzystuje się w metodach szybkiego prototypowania. Do budowy modelu bryłowego zastosowano programy z grupy CAD (Autodesk Inventor oraz Solid Works). Omówiono także wybrane problemy występujące podczas stosowania tych programów do modelowania kół łopatkowych.
EN
In the paper creating of 3D model of hydrodynamic clutch turbine impeller using Autodesk Inventor and Solid Works CAD programs is presented. Considerations were conducted for the impeller with flat blades. A methodology of the impeller creating was described as well as some common problems which can applier during modeling process.
EN
Modeling and numerical investigations of contact phenomena occurring on the contact surface of flat shields of a friction clutch are discussed in this work. Contact problems taking into account wear processes in many friction connections have already been studied earlier, however, simplified mathematical models have been used and applied. Unlike many previous works, we take into account elasticity and wear properties of the material of shields being in friction contact. Moreover, a hereditary integral wear model with an exponential memory function is considered. Equations modeling contact pressure on the contact surface of shields are derived and they yield contact pressure and wear of the shields. Numerical analysis is carried out with the qualitative and quantitative theories of integral equations. Many interesting results are obtained, illustrated and discussed.
PL
Podano możliwość doboru szerkości szczeliny roboczej w konstrukcji sterowanego wiskotycznego sprzęgła hydraulicznego z magnetoreologiczną cieczą roboczą. Omówiono wyniki badań, wskazując na zjawiska niekorzystnie wpływające na trwałość tego urządzenia.
EN
In the paper problem of choice of working gap width in controlled viscous clutch with magnetorheological fluid was described. Results of the test rig investigations have been presented and the phenomena adversley affecting the duarability of the device have been mentioned.
EN
The inherent problems of rotating machine dysfunction are often caused by shaft misalignment. This defect generates some important loads and vibrations, and can lead to a premature failure of the bearing, the shaft, or the clutch. In this study we propose a model of a clutch having eleven degree of freedom and three types of nonlinearity introduced by dry friction, double-stages stiffness and splines clearances. The Coulomb friction formulations and splines clearance functions are smoothened before they are applied to the nonlinear system. The calculation of the dynamic response of the clutch is done by the Runge Kutta method. The dynamic behaviour of both a faultless clutch system and clutch system containing a parallel and angular misalignment defect are compared in the time domains. Finally, the effects of a harmonically varying load on the dynamic response of the defected clutch system with nonlinear dry friction and under sinusoidal torque excitation are analysed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.