Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction physics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z izolacyjnością cieplną przegród budowlanych i zjawiskami wilgotnościowymi. Podano znaczenie i sposób obliczania skorygowanego współczynnika przenikania ciepła UC oraz porównano zasady uwzględniania w obliczeniach współczynnika przenikania ciepła punktowych mostków cieplnych według normy PN-EN ISO 6946:2008 i wytycznych ETAG 004:2008. Poruszono także problem oceny warunków wilgotnościowych panujących na powierzchni i wewnątrz przegrody.
EN
The article presents issues related to the envelope thermal insulation and humidity. The paper specifies the importance and method of calculating the adjusted value of the heat transfer coefficient and also compares the rules of taking the heat transfer coefficient of point thermal bridges into consideration in the calculations, in accordance with the PN-EN ISO 6946:2008 standard and the ETAG 004:2008 guidelines. The article also raises the problem of the estimation of moisture conditions that prevail both on the surface and inside the building envelope.
2
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 85. Co blokuje wentylację dachów
PL
W artykule omówiono przykłady nieodpowiedniego rozplanowania, złego wykonania lub nieuwzględniania miejsc wlotu i wylotu powietrza pod pokrycia. Pokazano błędy w okapach, narożach i kalenicach. Zwrócono uwagę na szczególne wymagania pokryć z dachówek płaskich i dachówki karpiówki. Przedstawiono także poprawne wykonanie otworu umożliwiającego wlot powietrza do przestrzeni wentylacyjnej.
EN
The article describes examples of inappropriate layout, poor delivery of works or the instances when the places of air inlet and outlet under the covering are not taken into account. It presents errors in hoods, corners and roof ridges, and also points out the specific requirements concerning coverings made of plain tiles. The article also presents the proper use of the opening that allows the air to enter the ventilation space.
PL
W artykule omówiono definicje i sposób obliczania wartości współczynników stosowa-nych do określania ilości przepuszczanej pary wodnej przez membrany wstępnego krycia (MWK). Wyjaśniono pojęcia dyfuzji i efuzji. Zwrócono także uwagę na problem odpowiedniego kryterium porównywania materiałów i na ryzyko nadużyć wynikających ze stosowania parametru paroprzepuszczalności obliczanego w dowolnych warunkach badania.
EN
The article discusses definitions and the way of calculating the values of coefficients used to determine the amounts of water vapour permeating through high vapour-permeable membranes. It also explains the notions of diffusion and effusion. The notice of the problem of an adequate criterion of comparing materials as well as the risk of abuses that result from applying the water vapour permeability parameter, which is calculated in random testing conditions, is likewise taken in the article.
4
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 83. Dachy a promieniowanie ultrafioletowe
PL
W artykule omówiono wpływ promieniowania ultrafioletowego na elementy dachowe wykonane z tworzyw sztucznych. Opisano znaczenie dodatków stabilizatorów UV i kryteria ich skuteczności. Szczególną uwagę zwrócono na problem odporności na UV folii i membran wstępnego krycia.
EN
The article discusses the effect of ultraviolet radiation on roof elements made of plastics. It describes the importance of additional UV stabilisers and the criteria of their effectiveness. Extra attention is dedicated to the problem of UV resistance of prefabricated membranes and plastic films.
5
Content available remote Taras nadziemny - miedzy teoria a praktyką
PL
Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie byt przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.
6
Content available remote Dwudzielne stropodachy wentylowane o drewnianej konstrukcji nośnej
PL
W stropodachach wentylowanych warstwy konstrukcyjne rozdzielone są wentylowaną przestrzenią powietrzną. Dzięki niej i ciągłej wymianie powietrza z otoczeniem następuje znaczne obniżenie ciśnienia pary wodnej pod pokryciem i w efekcie nie występuje kondensacja pary wodnej.
7
Content available remote Analiza parametrów fizykalnych przegród budowlanych stykających się z gruntem
PL
Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.
PL
Jednym z bardziej powszechnych rozwiązań obudowy zewnętrznej budynków reprezentacyjnych są systemy wykorzystujące ściany osłonowe pokryte szkłem. Poprawa charakterystyki energetycznej tego typu systemów na przestrzeni całego roku stanowi istotne wyzwanie, zarówno dla projektantów, jak i samych producentów systemów.
9
Content available remote Niszczący wpływ wody i wilgoci na wybrane materiały budowlane
PL
Woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocony traci swoje właściwości izolacyjne - wzrasta jego współczynnik przewodzenia ciepła, a co za tym idzie zwiększają się straty ciepła w budynku. Ponadto materiały takie jak gips, anhydryt, czyli o dużym współczynniku rozmiękania, pod wpływem wilgoci zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Jest to przyczyną niszczenia płyt gipsowo-kartonowych, tynków i podkładów gipsowych oraz anhydrytowych. Woda powoduje również korozję chemiczną tynków, ścian murowanych i betonowych. Na zewnątrz budynku mogą się pojawić mchy, porosty i glony [1].
10
Content available remote Charakterystyki pochłaniania dźwięku materiałów ziarnistych
PL
Materiałami ziarnistymi w naturalnej postaci oraz granulatami powstałymi z przetworzonych technologicznie substancji stałych autorzy zajmują się od kilku lat. Upatrują w nich możliwości zastosowania jako rdzenia dźwięko.chłonnego w ściankach zabezpieczeń ograniczających nadmierną aktywność akustyczną maszyn i urządzeń.
11
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 58, Jak ograniczać przewiewy w dachach
PL
Przewiewy to groźne w skutkach zjawisko, a jednocześnie mało znane. Zdarza się również, że uczestnicy procesu budowlanego ignorują występujące w dachach przewiewy. W świadomości większości społeczeństwa przepływające szczelinami przegród budowlanych powietrze nie wywołuje skojarzeń ze stratami ciepła i skroplinami stanowiącymi duże zagrożenie dla dachów i budynków. Jest to tym bardziej niepokojące, że polski zmienny klimat sprzyja powstawaniu tych zjawisk i w ten sposób przyczynia się do wielu strat.
12
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 57, Wymiana ciepła w dachach pochyłych
PL
Dach jest przegrodą budowlaną, która spełnia jednocześnie wiele funkcji. Jedną z najważniejszych jest izolowanie termiczne osłanianego budynku. W naszym klimacie termoizolowanie kojarzy się wszystkim z koniecznością zabez.pieczenia budynku przed stratami ciepła zimą, jednak jest ono równie ważne latem.
13
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 56, Działanie wiatru a kąt nachylenia wiatru
PL
Wiatr jest jednym z obciążeń dachu. O wielkości tych obciążeń w dużym stopniu decyduje kąt nachylenia połaci dachowej.
14
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 55, Działanie śniegu na dach płaski i pochyły
PL
Dachy pochyłe [inaczej: strome, skośne] i płaskie mają z reguły zupełnie inne pokrycia, co wynika z tego, że pokrycia funkcjonują inaczej w zależności od kąta nachylenia dachu [jego pochyłości lub płaskości]. Ma to związek np. z obciążeniem wynikającym z zalegania śniegu. Inaczej działa śnieg na dach pochyły, a inaczej na płaski.
15
Content available remote Wpływ systemu ociepleń ETICS na właściwości akustyczne ściany
PL
Dodatkowy ustrój izolacyjny zastosowany na ścianie masywnej może poprawić lub pogorszyć jej właściwości akustyczne. Efekt ten zależy od cech konstrukcyjnych samego ustroju oraz od właściwości ściany podstawowej, na której został zamontowany [l, 2]. W przypadku okładzin należących do zespolonego, złożonego systemu ociepleń ETICS [nazywanego też bezspoinowym systemem ociepleń ścian zewnętrznych - BSO], który jest w Polsce powszechnie stosowany zwłaszcza przy termomodernizacjach, zwykle następuje obniżenie izolacyjności akustycznej w pewnym zakresie częstotliwości. Dodatkowa okładzina złożona ze sprężystej warstwy izolacyjnej oraz cienkiego tynku nakładanego bezpośrednio na tę warstwę tworzy niekorzystny układ rezonansowy. Może on - ze względu na obo-wiązujące wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej - w wielu wypadkach mieć istotne znaczenie przy ocenie konkretnych rozwiązań projektowych.
16
Content available remote Warunki szczelności tarasu
PL
Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich leży destrukcyjne działanie wody, to zaś jest skutkiem źle dobranej albo nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji.
17
Content available remote Materiały zmiennofazowe w elementach konstrukcyjnych ścian i podłóg
PL
Materiały zmiennofazowe [PCM], o dużej pojemności cieplnej, wkomponowane w różny sposób w strukturę budynku, mają za zadanie zwiększyć jego pojemność cieplną. Dzięki temu we wnętrzu uzyskuje się bardziej stabilne warunki termiczne, a jednocześnie możliwe jest wykorzystanie naturalnych źródeł ciepła [np. promieniowania słonecznego] i chłodu (niskiej temperatury w porze nocnej], jest to więc sposób na zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie i klimatyzację.
PL
Nowoczesna architektura coraz częściej realizuje ideę szklanych domów. Tendencja do zwiększania w budynkach powierzchni przegród przezroczystych skutkuje jednak pojawieniem się problemów związanych zwłaszcza z zużyciem energii. Co prawda, izolacyjność termiczna takich przegród stale się poprawia, jednak straty ciepła przez przegrody przezroczyste zimą oraz niepożądane zyski ciepła latem zwiększają zużycie energii - zimą na ogrzewanie, latem na chłodzenie. W konsekwencji rosną koszty eksploatacyjne budynku oraz pojawiają się trudności związane z utrzymaniem komfortu cieplnego pomieszczeń i odpowiedniego mikroklimatu.
PL
Praktyka pokazuje, że projektanci nie zagłębiają się w szczegóły dotyczące parametrów stolarki okiennej, ponieważ zakładają, że zastosowany zostanie wyrób budowlany spełniający wymagania prawne. Tymczasem sprawa nie jest tak prosta - niekoniecznie zastosowanie produktu spełniającego wymogi obowiązujących przepisów wpłynie na korzystną ocenę energetyczną budynku.
PL
Na końcową ocenę energetyczną budynku duży wpływ ma izolacyjność termiczna przegród przezroczystych [straty energii przez stolarkę budowlaną wynoszą 10-15% - niemalże tyle samo co przez ściany i dach] oraz przepuszczalność energii słonecznej. O ile jednak sprawa jest dobrze rozpoznana, jeśli chodzi o budynki ogrzewane, o tyle trudno jednoznacznie wskazać optymalne rozwiązanie dla budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.