Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie informacyjno-komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w wielu dziedzinach gospodarki przy nosi wiele korzyści1 powstanie nowych zawodów i rozwój nowych dziedzin usług, a także nowych form zatrudnienia (np. praca mobilna), wzrost elastyczności i autonomii w pracy, sprzyja utrzymani zdolności do pracy, wysokiej wydajności i innowacyjności pracowników, co wpływa na efektywność przedsiębiorstwa. Jednakże wykorzystywanie ICT powoduje wzrost wymagań pracy, przeciążenie pracą, konfliktem ról, stałą koniecznością uczenia się, zacieranie granic praca-życie. sprzyja izolacji zawodowej i społecznej, wypaleniu zawodowemu, uzależnieniu od Internetu i in. Dlatego konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych: prowadzenie okresowej oceny środowiska pracy i jego wpływu na funkcjonowanie pracowników pozwalające na wprowadzanie stosowne modyfikacji.
EN
Implementation of information and communication technologies (ICT) in many economy domains results a rise of new professions and new services, in new forms of employment (e.g, mobile work), in an increase in autonomy and flexibility at work. It encourages workers' work ability, high effectiveness and innovativeness, which impact business efficiency. However, ICT increase work demands, work overload, role conflicts they result in the need for continual learning, a blurring of the work-life boundary; they are conducive to occupational and social isolation, burnout, Internet addiction, etc. Therefore, prevention measures are required periodical assessment of the work environment and its impact on workers' functioning permitting implementation of relevant modifications.
PL
W pracy zostaną przedstawione przykłady efektów uczenia się z matematyki oraz porównanie pomiaru ich osiągnięcia z użyciem lub bez użycia technologii informacyjnokomunikacyjnej.
EN
The Bologna Process is higher education reform process, which commenced in 1999, with the aim of making higher education systems compliant. This paper will present the learning outcomes mathematics and a comparison between the effects of learning with or without communication technology. The method of building syllabus based on the effects of learning is described with social competence, knowledge and skills.
PL
W globalnej gospodarce nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią istotny czynnik odpowiadający za przekazywanie informacji w łańcuchach logistycznych. Szczególnie podkreślić należy ich rolę w procesach transportu samochodowego, który stanowi trzon europejskiego systemu logistycznego. W artykule Autorzy podejmują problematykę zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań a przeprowadzone analizy i badania pozwoliły wskazać czynniki które warunkują zastosowanie technologii ICT w transporcie.
EN
In the global economy, modern information and communication technologies are an important factor responsible for the transfer of information in the logistic chains. Particular emphasis should be placed on their role in transport processes that constitute the core of the European logistics system. In the article, the authors tackle the problem of applying modern and innovative solutions. Conducted analyzes and studies have indicate that the factors affecting the application of ICT in transport.
EN
In order to create a high quality of transport system, accessible, and safe is necessary to develop strategies for the implementation of telematics solution. For this a detailed study of the existing infrastructure, technologies into practice, and real needs, are necessary. This work will propose a new approach to the management and delivery of public transport services in cape Verde, Praia city, in order to create more efficient transport network. The main idea is to develop strategies that can reduce journey time variability, and further expansion of the real time information system capable to provide travelers more information. The focus will be on delivering a safe and integrated transport system. There is an emphasis on improving public transport as reduction of the number of empty vehicles on the road, and improving safety and security for all transport users. This paper propose a methodology, using the concept of smart cyber society. This concept will be focusing in the transport mobility. Providing users with dynamic and multi-modal information for traffic and transport efficiency, as well as for assuring sustainable, reliable and safe public transportation.
PL
W artykule przedstawiono wybrane przykłady innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych w europejskich systemach sądowych w sprawach cywilnych w odniesieniu do inercji instytucjonalnej, przejawianej przez środowiska branżowe. W ostatnich latach coraz więcej państw członkowskich UE wprowadza zmiany w prawie, pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w postępowaniach sądowych. Przedstawione przykłady dotyczą współpracy w sprawach cywilnych, udostępniania informacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” oraz wykorzystania ICT w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego.
EN
The article presents selected examples of innovative solutions introduced in European judicial systems in civil cases in relation to the institutional inertia, presented by the internal environment. In recent years, more and more EU Member States introduced changes in the law, allowing the use of modern information and communication technologies in the proceedings. These examples relate to cooperation in civil cases, the provision of information on the European portal "e-Justice" and the use of ICT in the field of electronic proceedings.
PL
Sieci handlowe, podobnie jak inne organizacje działające na konkurencyjnym rynku, muszą podporządkować się wymaganiom rynkowym. Stosowane procedury obsługi rynku w dużej mierze bazują na wiedzy o klientach zdobywanej z użyciem bardzo bogatych i zróżnicowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Celem artykułu jest zidentyfikowanie i zaprezentowanie wybranych rozwiązań ICT stosowanych przez tradycyjne sieci handlowe w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach wraz ze wskazaniem przykładów jej wykorzystania. Zakresem podmiotowym są zagraniczne sieci handlowe działające w Polsce, oferujące produkty FMCG (np. Tesco). Dla realizacji przyjętych celów zastosowano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz metodę case study obrazującą najlepsze praktyki marketingowe związane z wykorzystywaniem wiedzy o klientach w strategicznych działaniach sieci handlowych.
EN
Retail chains in their marketing strategies should focus on target markets needs. Such attitude enables them developing competitive offer, which fulfill customers needs and expectations. Used marketing procedures toward target segments are basing on knowledge about customers. Knowledge acquisition is basing on use of different ICT. The goal of the paper is to identify and to present selected IT solutions used by retail chains in knowledge acquisition about the customer, as well as indicating the cases of use that knowledge in marketing activity of retail chains. The subject of the study are international retail chains functioning in Poland on FMCG market (case of Tesco). For the purpose of implementation of the assumed goals, the following research methods are applied: critical analysis of the literature of the subject and case-study method indicating best marketing practices associated with application of knowledge about customers in strategic activities of commercial retail chains.
EN
The aim of “Telecare: Human-Centred Design Analysis For People with Mild Dementia” research paper is to (1) investigate how modern remote technologies could support elderly people with Dementia so to handle their daily activities, communication, and familiar tasks with minimal physical supervision of care providers. (2) To explore opportunities in providing quality healthcare by identifying needs and limitations.
EN
In the public awareness the aging process is associated primarily with the biological changes: weakening of the the functions, a constant increase in irreversible pathology. Many negative labels are attributed to seniors. Article has a review and interdisciplinary profile. Its aim is to show the psychological problems of aging, taking into account such dimensions as quality of life, wisdom, personality. The dimensions of the aging process presented in the article refer to the broad sense of older people’s living environment in which information technologies are being increasingly in use.
PL
W świadomości społecznej proces starzenia wiąże się przede wszystkim z biologicznymi zmianami: osłabieniem funkcji, stałym wzrostem nieodwracalnej patologii, a seniorom przypisuje się wiele negatywnych etykiet. Artykuł ma charakter przeglądowy i interdyscyplinarny. Jego celem jest ukazanie psychologicznej problematyki starzenia się, uwzględniając takie wymiary jak: jakość życia, mądrość, osobowość. Zaprezentowane wymiary procesu starzenia nawiązują do szeroko rozumianego środowiska życia osób starszych, w którym w coraz większym stopniu zastosowanie mają technologie informacyjne.
EN
Organisations cannot work without timely, accurate information which is normally provided through a specific information system. All components of the information system must share a common language, be able to mutually communicate, and support the transmission and storage of information.
PL
Organizacje nie mogą funkcjonować bez aktualnych i dokładnych informacji, zwykle dostępnych w specyficznych systemach danych. Wszystkie komponenty systemu informacji muszą posiadać ten sam język, aby można było wzajemnie się porozumiewać , przekazywać i przechowywać informacje.
PL
Technologie informacyjno-komunikacyjne wywierają istotny wpływ na wszystkie wymiary życia gospodarczego, a w tym także na problematykę przedsiębiorczości. Prawie we wszystkichjej aspektach dostrzec możemy konsekwencje rozwoju technologii cyfrowej, a zwłaszcza jej aktualnej wersji określanej mianem Web 2.0. Z tego powodu w tym artykule podjęto próbę wyjaśnienia istoty przedsiębiorczości funkcjonującej w warunkach gospodarki cyfrowej oraz wskazano na podstawowe rozwiązania, jakie w tym zakresie ostatnio się pojawiły. W szczególności scharakteryzowano start-upy, jako podmioty szczególnie typowe dla tego nowego typu innowacyjnej przedsiębiorczości.Zaprezentowano także ich specyficzne cechy oraz przedstawiono potencjalne obszary ich aktywności.
EN
Information and communication technologies (ICT) affect all the aspects of economic life and also have an impact on entrepreneurship issues. In almost all its aspects we could notice the consequences of digital technology development, especially its current version named Web 2.0. Hence, in this article the explanation of entrepreneurship essence which functions nowadays in conditions of digital economy has been undertaken as well as there are shown basic solutions which have recently appeared in this matter. Particularly, the start-ups have been characterized, as the examples of business, typical for this new kind of innovative entrepreneurship. Their specific characteristics and potential area of activity have been presented.
EN
Around the world and in particular in Poland, a number of initiatives appeared, aimed at promoting activity in the development of open educational resources (OER ). An important aspect of this activity is the use of new technologies. These include applications of cloud computing that primarily support communication and exchange of data as well as team work, but there is also the possibility of using them in the development of OER . The work specificity of cloud applications, especially friendly content sharing mechanisms, creates new prospects for the development of the ideas of open educational resources, while providing another challenge for the animators of this process-that is, teachers. The main research problem included in the article is the answer to the question to what extent teachers are involved in the development of a widely understood digital school and freely accessible educational content with the use of cloud applications.
12
Content available Development a cloud-based ship management platforms
EN
Major technological trends that will impact the transport field can be found in the information and communications technologies domain and constitute key enablers for the roll-out of “intelligent” transport applications also maritime. Cloud Computing (CC) is one of these technological trends, and in its various forms provides solutions for the computing and data intensive tasks. The objective of the paper is to analyse the value of new initiatives connected with the use of cloud computing technology in ship management platforms.
PL
Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) są nieodłącznym elementem współczesnej gospodarki. Możliwości jakie oferuje odpowiednie wykorzystanie TIK w obszarze marketingu jest szczególnie widoczne w branżach o silnej wewnętrznej konkurencji. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliżyć sposób wykorzystywania przez polskie przedsiębiorstwa działające w sektorze transportu wodnego (tj. dział 50 Polskiej Klasyfikacji Działalności) technologii informacyjno-komunikacyjnych wspomagających funkcję komunikacji marketingowej. Z uwagi na ograniczoną liczbę podmiotów tworzących ten dział, badanie obejmuje całość populacji, tj. ok. 1400 podmiotów gospodarczych. W szczególności badaniu poddane zostały rozwiązania wspierające komunikację i wymianę informacji przez przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
EN
Information and Communication Technologies (ICT) are an essential element of today’s economy. The means that ICT provides in the area of marketing are especially visible in sectors with limited growth potential and strong internal competition. The paper discussed the scale of ICT use that empowers selected marketing functions by polish enterprises within the water transport sector (as described by the H50 section of the Polska Klasyfikacja Działalnosci). Due to the limited number of entities forming this economic sector the study covers the entire population - approximately 1400 entities. In particular the study concentrates on tools improving communication and data exchange with companies partners using ICT.
PL
W opracowaniu przedstawiono koncepcję e-Gminy, która odpowiada obserwowanym współcześnie zmianom, będącym konsekwencją rozwoju teleinformatyki i społeczeństwa informacyjnego. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom technologicznym wdrażania e-Gminy, tj. infrastrukturze sieci e-Gminy, a także rozważono kwestię wpływu teleinformatyki, wykorzystywanej w ramach omawianej koncepcji, na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, ich mieszkańców, jak również lokalnych przedsiębiorców.
EN
The paper presents the concept of e-Municipality, which corresponds to the today observed changes, as the consequence of the development of ICT and the information society. Particular attention was paid to the technological determinants of e-Municipality implementation, i.e. network infrastructure of e-Municipality and there was considered the impact of ICT, used as a part of discussed concept, on the functioning of local governments and their citizens, as well as local businesses.
PL
W obecnych czasach bardzo często można spotkać się z określeniem „społeczeństwo informacyjne”, które charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), niezbędnych do uzyskania przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Oczywiście kluczem do sukcesu jest wysoko wykwalifikowana kadra, która efektywnie je wykorzystuje. Artykuł podkreśla zatem wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Ponadto, zostaną przedstawione wyniki badań dotyczące wykorzystywania wspomnianych technologii przez pracowników województwa śląskiego.
EN
Information society is a new kind of society in which the development of new information and communication technologies has achieved the highest rate and has helped the organizations to gain an advantage over competition. Of course the key to success is to have very well qualified workers that are very flexible and are able to use the technologies in a proper way (in order to implement the new solutions into organizations). The article stresses the influence of information and communication technology on the activity of modern enterprises. Furthermore the paper is concluded with research results connected with using information and communication technologies by the Silesian employees.
16
Content available Work transformation in the information society
EN
The paper presents the basic conditions, positions and related with them trends in work processes in the information society. Particular attention is given to telework as an innovative form of work, based on modern information and communication technologies, and also it consideres the impact of ICT and globalization on contemporary and future work processes as well as the structure of employment.
PL
W opracowaniu przedstawiono podstawowe uwarunkowania, stanowiska i związane z nimi tendencje zmian procesów pracy w społeczeństwie informacyjnym. Szczególną uwagę poświęcono telepracy jako innowacyjnej formie pracy, opartej na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także rozważono kwestię wpływu teleinformatyki i globalizacji na współczesne i przyszłe procesy pracy oraz strukturę zatrudnienia.
17
Content available remote ICT w społeczeństwie informacyjnym - syndrom uzależnień
PL
Postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) sprzyja rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. ICT, tworząc coraz to większe możliwości i ułatwienia zarówno dla całych gospodarek, jak i pojedynczych obywateli, powoduje, że stają się coraz bardziej zależni od technologii. To uzależnienie może być poważnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia użytkowników, ale także dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w przypadku awarii urządzeń, od których jesteśmy mentalnie i fizycznie zależni. Trudno wyobrazić sobie życie bez telefonów komórkowych, Internetu i łączności bezprzewodowej, dlatego każda ich choćby krótkotrwała dysfunkcja może spowodować chaos.
EN
The progress of information and communication technologies (ICT) helps the information society to develop. Because ICTs give more and more opportunities and make it easier for both the economies, and single citizens, they become more and more dependent on them. This addiction can be a serious problem not only in terms of users' health but also for the functioning of the economy and society as a whole in case of physically and mentally addictive devices' failure. It is hard to imagine one's life without mobile phones, internet and wireless communication; that is why every, even short-term failure, can cause chaos.
18
Content available remote E-zdrowie w świetle badań statystycznych
PL
Od 2004 r. w ramach tematu " Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego " Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych między innymi w gospodarstwach domowych. Artykuł przedstawia wyniki tych badań z zakresu zdrowia za lata 2006-2008.
EN
Since 2004 the Central Statistical Office carries on researches within the topic "Indicators of information society", which concern using of information-telecommunication technologies inter alia in households. The article presents results of those researches in the range of health in 2006-2008.
PL
[...]Inteligentne Systemy Transportowe (IST) zdobywają coraz większą popularność na całym świecie, w tym również w krajach Unii Europejskiej (UE). IST powstają w wyniku zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w sektorze transportu. Tego rodzaju zastosowania są opracowywane dla różnych rodzajów transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy, wodny) oraz z myślą o wzajemnych powiązaniach między nimi.[...]
EN
Intelligent Transport Systems (ITS) mean applying Information and Communication Technologies (ICT) to transport. These applications are being developed for different transport modes (road, rail, air, water) and for interaction between them. ITS can create clear benefi ts in terms of transport effi ciency, sustainability, safety and security. The potential of ICTs to improve energy effi ciency is generally accepted. Above all now, mobilising ICT to facilitate the transition to an energy-effi cient, low-carbon economy in ITS is important challenge. For example, ICTs can enable energy effi ciency improvements by reducing the amount of energy required to deliver a given service by delivering innovative technologies, e.g. emerging solution in computing such as grid computing. Grid computing is defi ned as the virtualization and pooling of information technology (IT) resources, such as compute power, storage, and network capacity, into a single set of shared services that can be distributed and redistributed as needed. Just as an electric utility can accommodate wide variations in power demands, grid computing provides a level of control and adaptability for IT resources, that enables an agile response to changing computing workloads while being transparent to end users. This paper analyses the role of grid computing technology in ITS in road transport towards environmental protection, traffi c management and transport safety improvement.
PL
W pracy przedstawiono uwarunkowania oraz oddziaływanie społeczeństwa informacyjnego a także rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies ICT), na stwarzanie możliwości uzupełnienia modelu świadczeń zdrowotnych poprzez wprowadzenie telopieki. Społeczeństwo informacyjne w pełni wykorzystuje elektroniczne środki komunikacji, takie jak internet, zasoby informacyjne i inne formy usług dostępnych poprzez urządzenia mobilne, m.in. GPS, GSM, oraz inne formy tzw. e-usług. Wydłuża się czas aktywności zawodowej, a wielu ludzi coraz więcej czasu poświęca pracy. W wielu krajach obserwuje się zjawisko starzenia się społeczeństwa, wydłużenia aktywności zawodowej i narastania problemów opieki zdrowotnej. Według demografów proces starzenia się społeczeństwa rozpoczął się już w 2005 roku, a jego szczyt przypadnie na lata 2010-2020. W następnej dekadzie w wiek emerytalny (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) osiągnie prawie 2 mln ludzi są to osoby urodzone w powojennym wyżu lat 50. W 2020 roku co piąty Polak będzie emerytem (21%) i to pod warunkiem, że współczynnik narodzin w Polsce będzie utrzymywał się na wyższym poziomie niż obecnie. Sposobem złagodzenia problemów służby zdrowia może być teleopieka, co może przyczynić się do poprawy komfortu życiowego ludzi starszych.
EN
Determinants, as well as the influence of information society on the development of Information and Communications Technologies (ICT) is discussed in this paper. It is pointed out that telecare technologies may have several medical benefits in the existing health care systems. Information society exploits electronic mass-media like internet communication and information, as well as various mobile technologies like GPS, GSM and other forms of so called e-services. Many people work more extensively than some years ago. From the other hand, the aging of societies in the developed countries is observed. Demographic data point out that the process of society aging started in 2005 and will be specially extensive in years 2010-2020. In the following decade, 2 million people will reach the retirement age (women: 60 years old, men: 65 years old). In years 2020 every fifth Polish society will be retired (21%), providing that current birth rate will increase. Telecare may help to solve some medical care problems and to improve life standard.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.