Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  frost susceptibility
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę przydatności metod i kryteriów do oceny podatności na mróz gruntów budowlanych, które są stosowane w Polsce i innych krajach o podobnej strefie klimatycznej. Szersza analiza tego zagadnienia jest pierwszym etapem pracy, której celem jest opracowanie metodyki postępowania w obszarach zagrożonych zjawiskiem wysadzinowości. Problem ten ma zasadnicze znaczenie dla codziennego utrzymania dróg.
EN
Based on the research, the article presents an analysis of the usefulness of methods and criteria to evaluate the frost susceptibility of soils which are used in Poland and other countries with similar climate zone. It is the first stage of a broader analysis which aims to develop a method for solving the problem of the impact of frost heave on the destruction of road surface. This problem is crucial for every day road maintenance.
PL
W zimnym lub nawet umiarkowanym klimacie istotny wpływ na nawierzchnie drogowe ma oddziaływanie mrozu, czyli temperatura ujemna oraz cykle zamrażania i odmrażania. W celu zapewnienia nośności i trwałości konstrukcji nawierzchni drogowej w rejonach występowania ujemnej temperatury niezbędne jest stosowanie materiałów odpornych na szkodliwe oddziaływanie mrozu, które może powodować zjawisko wysadzin mrozowych. Wywołują one niekorzystne zmiany objętościowe, podnoszenie się nawierzchni po zamarznięciu, a po rozmarznięciu znaczne zmniejszenie nośności konstrukcji mogące skutkować nawet przełomami drogowymi. W artykule przedstawiono przegląd metod określania wysadzinowości oraz kryteria wysadzinowości gruntów i kruszyw, jak również podsumowano wyniki badań laboratoryjnych drogowych mieszanek niezwiązanych z kruszyw naturalnych przeznaczonych do nawierzchni drogowych. Fragmenty tych badań prezentowano wcześniej na konferencjach naukowych. Do badań wytypowano 14 mieszanek niezwiązanych z kruszyw naturalnych o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm. Wysadzinowość ustalono na podstawie badań laboratoryjnych następujących cech: zawartości frakcji drobnych < 0,002 mm, < 0,02 mm, < 0,075 mm, granicy plastyczności wP, granicy płynności wL, wskaźnika plastyczności IP, wskaźnika piaskowego SE4, błękitu metylenowego MBF oraz wielkości rzeczywistej wysadziny mrozowej FH zagęszczonej mieszanki kruszywa poddanej zamrażaniu w cylindrze. Na podstawie tych badań przeanalizowano przydatność stosowanych w Polsce i na świecie metod oraz kryteriów do oceny wysadzinowości kruszyw niezwiązanych.
EN
The impact of frost, i.e. minus temperatures and cycles of freezing and thawing, has a significant influence on road surfaces in cold or even temperate climate. In order to ensure the bearing capacity and durability of a pavement construction in places where freezing temperatures occur, it is necessary to use materials that are resistant to the harmful effects of frost, which can cause the phenomenon of frost heave. Frost heaves provoke adverse volume changes, the rising of a surface after freezing and a significant reduction of a structure's bearing capacity after thawing, which may even result in the cracking of roads. This article presents an overview of the methods of determining frost susceptibility, as well as the criteria of the frost susceptibility of soils and aggregates. It also summarizes the results of laboratory tests of unbound road mixtures made of natural aggregates for road pavements. Parts of this research have been previously presented at scientific conferences. Fourteen unbound mixtures of natural aggregates with a continuous granulation of 0/31.5 mm were subjected to tests. Frost susceptibility was determined on the basis of laboratory tests of the following properties: the content of fine fractions < 0.002 mm, < 0.02 mm, < 0.075 mm, plastic limit wP, liquid limit wL, plasticity index IP, sand equivalent SE4, methylene blue MBF and also the real value of frost heave FH of the compacted aggregate mixture subjected to freezing in a cylinder. On the basis of these tests the usefulness of methods and criteria, which are used in Poland and the rest of the world for evaluating the frost susceptibility of unbound aggregates, was analysed.
PL
Wprowadzenie do zbioru PKN normy PN EN 933-8 dotyczącej oznaczania wskaźnika piaskowego dla kruszyw, a następnie jej nowelizacja w 2012 r. spowodowało sporo niejasności i niejednoznaczności. Dotychczas oznaczaliśmy wskaźnik piaskowy SE, natomiast zgodnie z wprowadzoną w normie metodyką oznaczać możemy wskaźnik SE4 lub SE(10). Autorzy artykułu przeanalizowali wyniki oznaczeń SE4 i SE(10) dla różnych rodzajów kruszyw, wykazując wyraźne różnice w uzyskanych wynikach, co może być przyczyną niewłaściwej oceny pyłów.
EN
The introduction of the standard number PN-EN 933-8 for determining the sand equivalent for the aggregates and the subsequent amendment of this standard caused ambiguities. So far we have determined SE, however in accordance with the method introduced in the standard, we can determine SE4 or SE(10). The authors of the article have analyzed the test results of sand equivalent SE4 and SE(10) for various kinds of aggregate, but thus showing district differences in the values, which can be the reason of wrong evaluation of the quality of fine materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.