Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biochemical engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Phanerochaete chrysosporium is an ubiquitous fungus having huge potential for application in biodegradation processes. Its enzymatic system, consisting of ligninases, membrane-associated oxidases and hydrogen peroxide generating enzymes is capable of degrading a wide range of pollutants like 2,4,6-trinitrotoluene, 2,5-dinitrophenol, 3,5-dinitrosalicylic acid or azodyes produced by military or civilian industry. Synergetic action between enzymes, based on providing substrates essential for their activity and their extreme low-specificity guarantees successful degradation of recalcitrant pollutants. Nevertheless, a development of a technique, taking into the account the type of pollutant, its concentration in the environment, its metabolic pathway and maintenance of the system is required. This paper presents a literature survey related to enzymatic system of a white rot fungus Phanerochaete chrysosporium and its potential application in biodegradation processes.
2
Content available remote Rola inżynierii biochemicznej w rozwoju biotechnologii
PL
W pracy opisano najnowsze osiągnięcia inżynierii biochemicznej i jej wkład w rozwój produkcji bio-farmaceutyków i leków biopodobnych w Polsce i na świecie. Postępy w tej dziedzinie przedstawiono oddzielnie dla poszczególnych etapów: przygotowania materiału biologicznego i substratów, tzw. upstream processing (USP), właściwego procesu bioreaktorowego i separacji biomasy od płynu hodowlanego oraz oczyszczenia bioproduktów, tzw. downstream processing (DSP). Wskazano na konieczność integracji poszczególnych etapów bioprocesu prowadzonego w sposób ciągły
EN
This work presents the newest achievements in biochemical engineering and its contribution to development of biopharmaceuticals and biosimilars worldwide as well as in Poland. The progress in this field are presented separately for the individual stages of the bioprocess: upstream processing (USP), process in bioreactor and down-stream processing (DSP). There is a need for integration of these stages in particular when the bioprocess is performed continuously.
3
Content available remote Od inżynierii metabolicznej przez biologię systemów do inżynierii biologicznej
PL
W pracy przedstawiono nowe trendy obserwowane w postępie biotechnologii i bioinżynierii. W szczególności podkreślono udział inżynierii w rozwoju biotechnologii poprzez osiągnięcia inżynierii metabolicznej, biologii systemów i inżynierii biologicznej, lub syntezy biologicznej oraz nakreślono dalsze przyszłościowe kierunki badań w tych obszarach.
EN
New trends in biotechnology and bioengineering progress are depicted. In particular, a role of biochemical engineering intervention in biotechnology development in the form of metabolic engineering, sys- terns biology and biological engineering (synthetic biology) is shown i and the future directions of research in this fields are presented.
EN
The efficiency of biological processes utilized for eliminating hydrocarbons from soil and water environment depends on many factors, among others on the type and level of contaminants and their bioavailability. Pollutants comprising highly hydrophobic and toxic hydrocarbons are characterized by low susceptibility to biodegradation. Among sources of such pollutants are coal tars and heavy petroleum fractions. This paper shows how rhamnolipids isolated from Pseudomonas PS-17 stimulate biodegradation of coal tar waste obtained from former gas work and petroleum residue obtained from atmospheric distillation of light petroleum. The study demonstrates low susceptibility of coal tar component to biodegradation. Addition of rhamnolipids initiated biodegradation process by increasing bioavailability of coal tar components. The highest efficiency of the coal tar biodegradation (28%) was observed at the rhamnolipids concentration of 125 mg in 1 dm3 of the cultivation medium. For the petroleum residue the maximum efficiency was 55% at the rhamnolipids concentration of 250 mg/dm3.
PL
Efektywność procesów biologicznych stosowanych do likwidacji skażeń środowiska gruntowowodnego węglowodorami zależy od bardzo wielu parametrów, m.in. od rodzaju i poziomu zanieczyszczeń oraz ich biodostępności. Małą podatnością na biodegradację charakteryzują się zanieczyszczenia zawierające silnie hydrofobowe i toksyczne węglowodory. Do źródeł takich węglowodorów należą smoły węglowe i ciężkie frakcje ropy naftowej. W pracy przeanalizowano wpływ ramnolipidów produkowanych przez Pseudomonas PS-17 na stymulację procesu biodegradacji odpadów smoły węglowej, pochodzącej z zamkniętej gazowni, i pozostałości naftowej, otrzymanej podczas destylacji atmosferycznej lekkiej ropy naftowej. Biodegradację przeprowadzono, wykorzystując szczepy wyizolowane z gleby skażonej produktami naftowymi. Badania wykazały, że smoła węglowa stanowi substrat bardzo mało podatny na biodegradację. Wprowadzenie ramnolipidów zwiększyło biodostępność składników smoły i zainicjowało proces biodegradacji. Maksymalną efektywność biodegradacji smoły węglowej (28%) uzyskano, stosując stężenie ramnolipidów 125 mg w 1 dm3 podłoża. Dla pozostałości naftowej maksymalna efektywność procesu wynosiła 54%. Uzyskano ją przy stężeniu ramnolipidów 250 mg/dm3.
5
Content available remote Properties of the activated sludge after lipase bioaugmentation
EN
Bioaugmentation of the activated sludge with microflora, which is capable of biochemical oxidation of lipids, influences the physicochemical parameters of the wastewater treatment process. The results present not only the changes related to the quality and quantity of the sludge, but also loads of the aeration chambers and the sludge with the load of contaminants. It seems possible to dose the substrate, which produces bacterial lipase in aquatic environment, in such a way as to maximize the activity of this enzyme or to maximize the time it is present inside the reactor. Simulation of the reactor operation, based on measurements, enables the kinetics of the biological wastewater treatment process to be determined. The modelling of the processes facilitates the decision making in order to maintain high efficiency of plant operation through bioaugmentation; for example, by using the relative biomass growth rate with respect to substrate concentration, together with approximation for the Haldane's model, information about strong substrate inhibitory action has been gained.
PL
Bioaugmentacja osadu czynnego mikroflorą zdolną do biochemicznego utleniania tłuszczów wpływa na parametry fizykochemiczne procesu oczyszczania ścieków. Wydaje się możliwe takie dozowanie substratu wytwarzającego lipazę bakteryjną w środowisku wodnym, które pozwala uzyskać najwyższą aktywność tego enzymu lub jak najdłuższą jego obecność w reaktorze. Symulowanie pracy reaktora na podstawie pomiarów umożliwia określenie kinetyki procesów biologicznego oczyszczania ścieków. Modelowanie ułatwia podjęcie decyzji, aby utrzymać wysoką efektywność pracy instalacji dzięki bioaugmentacji, np. wykorzystując względną szybkość wzrostu biomasy w zależności od stężenia substratu z aproksymacją dla modelu Haldane'a, uzyskano informację o silnym działaniu substratu jako inhibitora.
6
Content available remote Czy biologia molekularna zmienia paradygmat inżynierii bioprocesowej?
EN
New development trends of conventional bioprocess and bioreactor engineering were presented taking into account new achievements of molecular biology and genetic engineering. One can notice the dusk of a so-called 'black box' approach, which was up to now the main concept of macro- analysis of bioreactor processes. In other levels of bioreactor analysis (micro- and macroscopic) the progress is also observed. Therefore, it does not mean a complete change of approach to the analysis of bioprocess but rather its complementation on the molecular level and further development of macroscopic approach. As a result, one can expect higher efficiency of bioproducts, particularly of secondary metabolites.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.