Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł cukierniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem opracowania jest przedstawienie kierunków internacjonalizacji przemysłu cukierniczego w Polsce. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie kierunków przeobrażeń przemysłu cukierniczego w Polsce ze szczególnym zwróceniem uwagi na procesy koncentracji i konsolidacji. Następnie przedstawiono sytuację w przemyśle cukierniczym w Polsce z odniesieniem do pozostałych krajów UE. Kolejna część opracowania koncentruje się na działaniach proeksportowych i korzyściach wynikających z ich podejmowania. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, że rozwój przemysłu spożywczego jest ściśle związany z procesem jego modernizacji.
EN
The aim of the study is to present trends of internationalization of the confectionery industry in Poland. The starting point for discussion is to provide the confectionery industry trends’ transformations in Poland with particular emphasis on the processes of concentration and consolidation. Then, there was presented the situation in the confectionery industry in Poland with the reference to other EU countries Another part of the study is focused on export-oriented activities and the benefits, resulting from their undertaking. On the basis of the analyses, it has been shown that the development of the food industry is closely related to the process of its modernization.
PL
W artykule omówione zostały wybrane aspekty techniczno-transportowe, a także organizacyjne modernizacji linii produkcyjnej mas tłustych czekoladowych w jednym z zakładów cukierniczych znajdującym się na terenie kraju. Praca zawiera projekt modernizacji linii produkcyjnej mas tłustych uwzględniający schemat rozmieszczenia stanowisk, analizę porównawczą oraz efekty zaproponowanych zmian. Zaprojektowanie nowej drogi transportowej pomiędzy wybranymi stanowiskami na linii 2 z równoczesną możliwością skierowania masy na transporter stalowy górny na linii 1 przez zastosowanie transportera rewersyjnego oraz zaprojektowanie nowej drogi transportowej pozwala na osiągnięcie wielu korzyści. Jedną z korzyści zaproponowanych zmian jest zwiększenie wydajności produkcyjnej do 100% podczas przetwarzania pewnej grupy mas, a także produkcja rożnych typów mas jednocześnie na osobnych liniach.
EN
The article discussed the technical and transport as well as the modernization aspects of the organization of the production line in one of the greasy masses of pastry plants located on the territory of the country. The work includes the modernization project of the production line that includes special arrangement scheme of fatty masses, comparative analysis and effects of the proposed changes. The design of the new transport routes between selected stations on line 2 with simultaneous possibility of referrals of mass transporter top on line 1 by applying the reversible transporter, and the design of new transport routes allows to achieve many benefits. One of the benefits of the proposed modification is to increase the production capacity to 100% when processing a group of masses, as well as the production of various types of masses at the same time on separate lines.
PL
W 2010 r. sytuacja podażowo-popytowa na krajowym rynku cukru kształtowała się przede wszystkim pod wpływem regulacji rynkowych, będących wynikiem reformy WPR oraz bardzo dobrej koniunktury na rynku światowym. W wyniku reformy potencjał produkcyjny krajowego sektora cukrowniczego uległ znacznemu zmniejszeniu, a Polska stała się znaczącym importerem. Równocześnie nastąpiła głęboka restrukturyzacja sektora, która przyczyniła się do poprawy technicznej efektywności produkcji. Niskie ceny surowca i redukcja kosztów przetwórstwa przyczyniły się do poprawy sytuacji finansowej branży. Popyt na cukier w Polsce jest stabilny, ale zmienia się jego struktura. Branża cukiernicza jest dynamicznie rozwijającym się działem przetwórstwa żywności, co pozytywnie wpływa na wykorzystanie potencjału produkcyjnego całego przemysłu spożywczego.
EN
In 2010, the supply-demand situation in the domestic sugar market developed primarily under the influence of market regulations as a result of CAP reform and a boom in the global market. Due to the reform, the national productive capacity of the sugar sector has been considerably reduced, and Poland has become a large importer. At the same time there was a major restructuring of the sector resulting in a technical improvement of production efficiency. Low prices of raw material and processing cost reduction have caused the improvement of the financial situation of the industry. Demand for sugar in the country is stable, but changes its structure. Confectionery industry is a booming food processing sector, which positively affects the productive potential of the whole food industry.
PL
Jarosławski oddział "LU" Polska to dawne Zakłady Przemysłu Cukierniczego "San", które zostały sprywatyzowane w 1994 r. Do końca lutego 2001 r. spółka funkcjonowała jako polska część angielskiego koncernu United Biskuits. Następnie właścicielem większościowego pakietu akcji stała się francuska spółka "LU", wchodząca w skład koncernu Danone. Podobnie, jak w innych tego typu przypadkach, władze lokalne w Jarosławiu wiązały duże nadzieje z nowym inwestorem. Zaangażowanie kapitału zagranicznego stwarzało szansę na dalszy dynamiczny rozwój zakładu i co za tym idzie - wzrost dobrobytu wśród mieszkańców.
5
PL
W artykule przedstawiono ergonomiczną analizę warunków pracy na wybranych stanowiskach w linii technologicznej wyrobów czekoladowych, na których praca trwa cały rok w systemie trzyzmianowym i na których było zatrudnionych 70% kobiet. Wykorzystując metody szacunkowe dokonano ergonomicznej oceny, obejmującej ocenę obciążenia fizycznego, obciążenia psychicznego oraz pomiar i ocenę hałasu, oświetlenia i czynników mikroklimatu. Ocena ta jest traktowana jako jeden z elegantów niezbędnych do ustalenia sposobu i zakresu przeprowadzania auditu w zakładach przemysłu spożywczego.
EN
Paper described the ergonomic analysis of working conditions on selected work-stands in technological line of manufacturing chocolate products. The labour on these stands is continued over the whole year in three-shift system; about 70% of employed there are the women. Using estimation methods the ergonomic assessment was made including evaluation of the physical and physical burden intensity as well as the measurements and evaluation of noise, lighting and microclimatic factors. Such an assessment is considered as one of the elements necessary to establish the procedure and range of audit in food industry enterprises.
PL
Sektor piekarski i cukierniczy należy do największych działów wtórnego przetwórstwa żywności. Producenci ci zatrudniają niespełna 100 tys. osób i wytwarzają ok. 4 mln t wyrobów. Produkcja ta pokrywa w 99% popyt krajowy na pieczywo i prawie w 90% na wyroby cukiernicze. W latach 1997-2001 notowano spadek spożycia pieczywa oraz słabą tendencję wzrostową spożycia wyrobów ciastkarskich i cukierniczych. Znaczącym rynkiem zbytu dla przemysłu cukierniczego jest eksport, którego poziom i wartość były i są dwukrotnie wyższe od importu. Obie branże charakteryzuje małe ryzyko inwestowania oraz względnie wysoka i stabilna rentowność produkcji, trzykrotnie wyższa niż w całym przemyśle spożywczym. W ostatnich latach obniżyła się aktywność inwestycyjna w przemyśle cukierniczym, co może świadczyć o zakończeniu pewnego etapu modernizacji i rozwoju potencjału wytwórczego.
EN
Bakery and sugar confectionery belong to the group of the largest sectors of secondary food processing. Producers of these sectors employ almost 100 000 staff and manufacture about 4 million tons of products. The production matches in 99% domestic demand for bread and almost 90% of demand for sugar confectionery. Over the period of 1997-2000 a decline in consumption of bread and a weak upward tendency in the consumption of sugar confectionery products were observed. Exports are considered significant outlet for sugar confectionery products. In this case the value as well the volume as the value of exports doubles those of imports. Both of these branches are featured with low investment risk and relatively high and stable profitability of production (three times higher than the average for the whole food industry). The investment activity in the branch of sugar confectionery declined over the last few years, which may indicate ending phase of some stage of modernization of production facilities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.