Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic soil
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The consequences of organic soil subsidence gained considerable importance in a wide range of scientific literature. Since most of the works focused mainly on the subsidence of the land surface, less attention was paid to the effects on hydraulic structures, either to their malfunctioning or to the proper management of the subirrigation systems. For the reasons mentioned above, the paper considers the selected technical parameters (underground pipelines covering thickness and soil subsidence behind inlet and outlet protections) of 37 culverts (communication structures) and 42 culvert-gates (communication and water damming). All the structures were located within the area of a subirrigation system on the previously drained organic soils (Solec system, Mazovian Voivodship, 30 km south of Warsaw). They underwent field measurements of the pipelines covering subsidence and land surface lowering behind their protections on the left and right side of the inlet and outlet section. The achieved results were confronted with the adopted limit and admissible values. Due to the progressing congestion and subsidence of organic soil, the covering thickness of pipelines did not exceed the limit value for 38.5% of the culverts and 36% of culvert-gates. From a long-term perspective (1971–2014) the average subsidence rates in the vicinity of the structures and surrounding peatland surface were found as comparable, ranging from 0.63 to 0.83 cm/year. Particular attention was paid to the influence of water damming that was evident for the inlet sections of culvertgates showing considerably lower subsidence and damage degree.
2
Content available Technologia DSM Dry, badania i projektowanie
PL
W artykule celem autorów jest przybliżenie odbiorcom technologii Deep Soil Mixing Dry, przedstawienie wyników programu badawczego przeprowadzonego na Politechnice Wrocławskiej we współpracy z firmą Menard Polska, a także podanie wskazówek do wykonania podobnych badań w przyszłości oraz projektowania wzmocnienia podłoża.
EN
In this article, the authors have focused on making readers familiar with DSM Dry technology, introducing some results of a laboratory test program carried out at Wroclaw University of Science and Technology in cooperation with Menard Poland company, on a larger scale. They also were pleased to give out some tips for future similar investigations or soil improvement designs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań współczynników filtracji gruntów organicznych z obszaru Żuław, stosowanych do modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Grunty organiczne traktowane jako materiał konstrukcyjny korpusu nasypu były zagęszczane do wartości wskaźników zagęszczenia Is > 0,92. Współczynniki filtracji k10, obliczone na podstawie laboratoryjnego eksperymentu Darcy, mają wartość rzędu 10 –10 – 10–7 m/s. W przypadku spadków hydraulicznych mniejszych od dolnej granicy ważności prawa Darcy, współczynniki mają wartość rzędu 10–11 – 10–7 m/s.
EN
The article presents the laboratory test results of the soil permeability coefficients from the area of Żuławy region used for modernizing flood embankments. Organic soils used as the construction material of the embankment were compacted in accordance with the relative compaction Is > 0,92. Permeability coefficients k10 calculated by means of the Darcy laboratory experiment amount to 10–10 – 10–7 m/s. For Non–Darcy Flow the permeability coefficients amount to 10–11 – 10–7 m/s.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych metod laboratoryjnych badań wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie stabilizowanych gruntów organicznych stosowanych w stabilizacji gruntów metodą mieszania gruntu in situ. Przeanalizowano wpływ doboru spoiwa i sposobu projektowania mieszanki, formowania i warunków dojrzewania próbek w zależności od rodzaju stabilizacji. Przedstawiono także sposób określenia wytrzymałości badanych próbek oraz interpretacji wyników.
EN
The paper reviews selected standard requirements for uniaxial compression strength testing of stabilized organic soils used in in situ soil mixing. The binder selection and design of mixture, molding and maturation conditions according to the type of stabilization have been analyzed. The article also discusses the determination of the strength of test samples and the interpretation of results.
PL
W artykule zamieszczono opis stosowanych na terenie Rzeszowa w obrębie Pradoliny Podkarpackiej metod fundamentowania. Sposoby posadowienia obiektów stosowane w przeszłości porównano z rozwiązaniami dominującymi obecnie. Wskazano na zalety i niedoskonałości różnych rozwiązań fundamentowych. W kontekście specyfiki warunków gruntowo-wodnych występujących w Rzeszowie zwrócono uwagę na alternatywny sposób posadowienia pośredniego za pomocą pali rzeszowskich – koncepcji opracowanej przez prof. Jana Jaremskiego. Wspomniane rozwiązanie zostało z powodzeniem zastosowane w praktyce i wiele wskazuje na to iż, obecna metodyka określania nośności fundamentów pośrednich znacząco niedoszacowuje możliwości przenoszenia obciążeń przez takie fundamenty.
EN
The paper presents a description of the foundations used in Rzeszów on Podkarpacie icemarginal valley area. The methods of building foundation used in the past were compared to those dominant currently. The advantages and limitations of the various foundation solutions were indicated. In the context of the specific soil and water conditions occuring in Rzeszów, attention was directed to the alternative method of indirect foundation. New approach is Rzeszow piles - a concept developed by prof. Jan Jaremski. This solution was been successfully applied in practice. A many point to the fact that the current methodology for determining the bearing capacity of indirect foundations was underestimated for possibility of the load transferability by such foundations.
EN
For the purpose of this article, oedometer tests were performed on organic silt samples derived from the bottom of an excavation made near the Dead Vistula River. Three independent oedometer tests, with required basic tests for them, were carried out on specimens made from the same sample. Based on the test results, compressibility characteristic, physical and strength parameters of organic silt were determined. Using finite element method, attempts of simulation oedometer tests and calibration of compression parameters were made.
PL
Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badania edometryczne na próbkach gruntu pyłu organicznego pochodzących z dna wykopu wykonanego niedaleko Martwej Wisły. Wykonano trzy niezależne badania edometryczne na próbkach z tego samego bloku gruntowego wraz z badaniami towarzyszącymi. Na podstawie wyników badań wyznaczono cechy fizyczne, charakterystykę ściśliwości oraz parametry wytrzymałościowe pyłu organicznego. Dokonano próby symulacji badań edometrycznych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych oraz przeprowadzono kalibrację parametrów ściśliwości badanego gruntu.
EN
The key feature of organic soils is the acquaintance of organic matter content, which determines the possibility of their classification and possible usefulness for building purposes. Information included in Eurocode 7 (PN-EN 1997-1:2008; PN-EN 1997-2:2009), new classification standards (14688-1, 2:2006) and specifications (PKN-CENISO/TS 17892:2009) are general and do not specify which method should be applied to determine organic matter content. Therefore, the loss on ignition method according to the Polish standard (PN-B-04481:1988) is often used in Poland, although the standard guidelines are not precise enough, because the temperature range suggested for soil roasting is wide, from 600°C to 800°C, and the time recommended for sample roasting is 4 hours and additionally from 3 to 4 hours. The ambiguity of standard conditions for tests was the basis for undertaking research in order to verify the influence of leading parameters, i.e.: temperature and time, on the results of roasting. The tests were conducted on organic soil samples. A number of tests were conducted for temperatures, from 550°C to 850°C and for different time periods from 3 to 9 hours. In total, 756 samples were tested in 63 testing series. The test results revealed that the only main parameter to decide about the outcome of a roasting test is temperature. This, in turn, has a practical meaning, as it enables the test procedure to be facilitated and the roasting process to be shortened.
8
Content available remote Udział fazy mineralnej w stabilizacji podłoża torfowego cementem
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań laboratoryjnych wytrzymałości kompozytu grunt organiczny-spoiwo cementowe na jednoosiowe ściskanie w zależności od ilości dodawanego spoiwa i zawartości substancji organicznej. Badano 20 różnych receptur, w przypadku których zmiennymi niezależnymi były: zawartość substancji organicznej Iom (20 ÷ 84,40%) i stosunek dodawanego cementu do suchej masy gruntu mc/ms (0,75 ÷ 2,75). Analiza uzyskanych wyników badań wytrzymałości pokazuje, że istnieje ścisły związek fizyczny między właściwościami geotechnicznymi składników a wytrzymałością na jednoosiowe ściskanie mieszanek grunt organiczny-spoiwo cementowe.
EN
The paper presents some of research results obtained to evaluate the effectiveness of the use of cement to strengthen the weak soil having different organic matter content. The study included 20 different mixture recipes, which independent variables were: organic matter content Iom (20 ÷ 84.40%) and the ratio of added cement to the dry weight of soil mc/ms (0.75 ÷ 2.75). Analysis of the obtained strength tests results shows that there is a close physical relationship between the geotechnical properties of the components and the parameter of uniaxial compressive strength of the organic soil-cement binder mixture.
PL
Grunty organiczne charakteryzuje duża ściśliwość i złożony przebieg odkształceń pod wpływem obciążenia. Najbardziej popularną metodą określenia ich modułu ściśliwości jest badanie w edometrze, które prowadzi czasami do błędnego przyjęcia wartości. Wynika to z charakteru badanego gruntu oraz efektu skali, którym obarczona jest badana próbka. W artykule podjęto próbę określenia zmiany wartości modułu ściśliwości konsolidowanego gruntu organicznego na podstawie znanego osiadania końcowego nasypu przeciążającego oraz naprężeń, jakie wywiera on na podłoże gruntowe. Model przyjęty do analizy oparty jest na zasadzie superpozycji w odniesieniu do oddziaływania wszystkich pól obliczeniowych, na jakie został podzielony nasyp. Naprężenia nasyp-podłoże gruntowe oraz wynikające z nich osiadanie określono, bazując na teorii Boussinesqa.
EN
Organic soils are characterized by high compressibility and complex process of deformation under load. The most popular method of determining its modulus of compressibility is oedometer test leading, sometimes to an acceptance of incorrect modulus value. It is due to the nature of tested soil and the scale effect, which is burdened the sample.The article attempts to determine the changes of compression modulus value of consolidated organic soil based on known final settlement of the overloaded embankment and the stresses that it exerts to subsoil. The model adopted for the analysis is based on the principle of superposition in relation to the impact of all calculation fields, to which was divided embankment. The stresses embankment-subsoil and the resulting settlement have been determined based on the theory of Boussinesq.
PL
Przedstawiono sposób postępowania przy doborze wytrzymałości na ścinanie bez odpływu do analizy stateczności nasypu w okresie budowy, uwzględniając różne mechanizmy zniszczenia podłoża. Stateczność oceniono na przykładzie zapory czołowej Nielisz. Omówiono udział poszczególnych mechanizmów zniszczenia wzdłuż powierzchni poślizgu pod nasypem bez ławki i z ławką.
EN
The paper presents the problem of selection of the undrained shear strength due to different failure mechanisms of the subsoil to assess the stability of the embankment with a bank on organic soils. Stability assessment was performed on the example of Nielisz dam. In the paper a method of selection of the zones with different failure mechanisms of the subsoil for stability analysis of embankment with bank on soft subsoil is proposed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy prostej regresji liniowej współczynnika filtracji k i wskaźnika porowatości e gruntów organicznych. Analizie poddano 8 próbek gytii mineralno-organicznej pochodzących z okolic Olsztyna. Opisano metodykę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy pięciu stopniach obciążenia. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że modele regresji liniowej budowane na bazie tylko statystycznie istotnych wyników badań pozwalają wyjaśnić ponad 75% zmienności log k. Wysokie wartości statystyki F potwierdzają istotność modelu liniowego. Wyniki badań wskazują, że procedura badania edometrycznego nie uwzględnia wielu czynników, które mają wpływ na właściwości filtracyjne gruntu. Identyfikacja korelacji pomiędzy współczynnikiem filtracji i wskaźnikiem porowatości ma kluczowe znaczenie w rozpoznaniu mechanizmu powiązań między tymi cechami.
EN
This paper presents the results of analyses of the simple linear of regression permeability coefficient and void ratio in organic soils. Eight samples of gyttjas coming from the area of Olsztyn were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship was tested under five loads variants. The linear regression models built on the basis of statistically significant results explained more than 75% variability log k, as it was found as a result of the performed analysis. The high values of F statistics affirm the significance of the linear model. The results indicate that oedometer test procedure does not include many factors contributing to soil permeability properties. The precise identification of the dependence of the filtration coefficient k on the void ratio e is critical in recognizing the mechanism of relationship between these characteristics.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2009–2011 na kompleksie łąkowym zlokalizowanym na glebie organicznej typu gleba murszowa, podtypu – gleba namurszowa, w dolinie rzeki Randow, koło Ramin (Niemcy). Odnowy użytków zielonych dokonano metodą pełnej uprawy w 2007 r. Celem badań było porównanie przydatności sześciu mieszanek z udziałem kostrzycy Brauna (Festulolium braunii) i życicy trwałej (Lolium perenne) do odnowy użytków zielonych na glebie organicznej. Badania szczegółowe obejmowały: skład florystyczny runi łąkowej, plony zielonej i suchej masy oraz zawartości: białka surowego, cukrów prostych, włókna surowego i koncentrację energii netto. Skład florystyczny runi łąkowej w pierwszym roku pełnego użytkowania (2009) był zbliżony do składu mieszanek użytych do obsiewu poszczególnych obiektów. Kostrzyca Brauna (Festulolium braunii), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata) i tymotka łąkowa (Phleum pratense) okazały się bardziej odporne na niską temperaturę zimą i nadmiar wody wiosną niż życica trwała (Lolium perenne). Największym potencjałem produkcyjnym zielonej i suchej masy charakteryzowała się mieszanka o składzie: Lolium perenne – 29%, Festulolium braunii – 21%, Poa pratensis – 11%, Phleum pratense – 18% i Dactylis glomerata – 21%. Parametry jakości paszy kształtowały się na zbliżonym poziomie na wszystkich obiektach, natomiast w dużym stopniu zależały od zbieranego pokosu. Paszę najlepszej jakości uzyskiwano z pierwszego pokosu. Do odnowy użytków zielonych w analizowanym siedlisku zasadne jest stosowanie mieszanek trawiastych, w których łączny udział Festulolium braunii i Lolium perenne wynosi ok. 50%.
EN
An experiment was conducted in the years 2009–2011 in a meadow complex located on organic soil of muck type and mucky subtype in the valley of the Randow River near Ramin (Germany). The renewal of grassland was conducted with the use of full crop method in 2007. The aim of the study was to compare six mixtures with Festulolium braunii and Lolium perenne in the context of their suitability for the renewal of grassland on organic soil. The detailed research included: floristic composition of meadow sward, yields of green and dry matter and the content of: crude protein, monosaccharides, crude fibre and concentration of net energy. The floristic composition of meadow sward in the first year of use (2009) was similar to the composition of mixtures used for sowing particular objects. Fetulolium braunii, Poa pratensis, Dactylis glomerata and Phleum pratense proved to be more resistant to low temperatures in winter and the excess of water in spring than Lolium perenne. The mixture of the greatest potential for green and dry matter production had the following composition: Lolium perenne – 29%, Festulolium braunii – 21%, Poa pratensis – 10%, Phleum pratense – 18% and Dactylis glomerata – 21%. Parameters of fodder quality were similar in all objects but largely depended on the cut, the first one being of the highest quality. It is advised to use grass mixtures with combined share of Festulolium braunii and Lolium perenne of about 50% for grassland renewal in the analysed habitat.
EN
Geophysical research assists in clarifying the methodology of future building work. The geological structure in terms of lithological variation of Quaternary and older formations was identified in the area of the proposed garage near the ARENAobject in Krakow. In particular, the possibility of the presence of inserts of organic soils was determined. Ground Penetrating Radar (GPR) and Electrical Resistivity Tomography (ERT) were used for more complete and comprehensive recognition of the ground. As a result of the study of the subsurface, thin interbeds of weak bearing organic soils have been found just outside the outline of the planned building. It was found that the Quaternary formations which were identified by geophysical and geotechnical methods are an appropriate ground for direct foundation of the object.
PL
Zmiana stanu prawnego umożliwiająca poruszanie się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także wyznaczanie i budowę szlaków rowerowych i pieszych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Stwarza to warunki do rozwoju turystyki na terenach o dużej atrakcyjności krajobrazowej i kulturowej, między innymi na terenie Żuław Wiślanych. Udostępnienie dla turystyki rowerowej obwałowań przeciwpowodziowych na tych terenach musi być rozpatrywane z uwzględnieniem ich szczególnego znaczenia dla funkcjonowania Żuław, których znaczna część ma położenie depresyjne .Utrzymanie właściwego stanu technicznego składowej infrastruktury przeciwpowodziowej jakim są wały przeciwpowodziowe, jest bezwzględnym priorytetem. Utrzymanie nasypów obwałowań w stanie zapewniającym ich bezpieczną eksploatację jest tu trudniejsza, ponieważ znaczna ich część wykonana jest z miejscowych gruntów organicznych. Stosunkowo szybki, w porównaniu z nasypami zbudowanymi z gruntów mineralnych, proces ich technicznej degradacji musi być uwzględniany na poziomie założeń techniczno-ekonomicznych projektowania tras rowerowych.
EN
Use of bicycle routes on flood embankments has been enabled by the amendment of the Water Law in June 2015. It can stimulate the development of attractive tourist riverside areas like Żuławy Wiślane. However, the providing flood embankments for cycling on these partially depressed areas must be particularly carefully planned. The more that the maintenance of embankments in good technical condition is difficult here because much of it is made of organic soils. Should be incorporated into the process of relatively rapid degradation of technical compared to the ramparts built from the mineral soil.
PL
Omówiono problem posadowienia nasypu drogi dojazdowej z wykorzystaniem różnorodnych technologii wzmocnienia słabego podłoża. Przedstawiono proces optymalizacji projektu posadowienia w systemie realizacji inwestycji „zaprojektuj i zbuduj”. Podano warunki gruntowo-wodne, przyjęte metody posadowienia oraz wyniki osiadań podłoża w fazie realizacji.
EN
Paper present problem of road embankment foundation on organic soils. Different technics of soil improvement were presented. Presented project was made in Design and Build Formula. Paper presents soil conditions, designed soil improvement and settlement measure analysis during the realization.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz tendencji zmian przepuszczalności gruntów organicznych pod obciążeniem. Analizie poddano 10 próbek torfów oraz gytii pochodzących z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Opisano metodykę badań i przeanalizowano zależność e – log k przy pięciu stopniach obciążenia. Do analiz wykorzystano wyniki wieloletnich badań gruntów organicznych prowadzonych w laboratorium Zakładu Geotechniki i Budownictwa Drogowego na UWM w Olsztynie. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono duży rozrzut wartości wskaźnika zmian przepuszczalności w zależności od rodzaju gruntu i stopnia obciążenia. Takie wyniki sugerują, poza błędami pomiarowymi, bardzo duży wpływ mikrostruktury gruntów organicznych na wartość współczynnika filtracji, a tym samym i tendencje zmian tego parametru w procesie konsolidacji. Dokładne rozpoznanie zależności współczynnika filtracji k od wskaźnika porowatości e oraz znajomość tendencji zmian przepuszczalności gruntu wraz ze zmianą wskaźnika porowatości lub porowatości pozwoli przewidywać wartość współczynnika filtracji k przy różnych wartościach osiadań, umożliwi określenie przepuszczalności na podstawie jego parametrów początkowych.
EN
This paper presents the results of analyses of the tendencies in the changes of organic soil permeability under load. Ten samples of peats and gyttjas from the Warmia and Mazury Province were analyzed. The research methodology was described and the e – log k relationship at five load degrees was analyzed. The results of multi-year research on organic soils conducted at the laboratory of the Chair of Geotechnics and Road Engineering at the Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering of UWM (Olsztyn) were used for the analyses. A large spread in the permeability change index value, depending on the soil type and the load degree, was found as a result of the performed analysis. Such results suggest, apart from measuring errors, a very high effect of the microstructure of organic soils on the filtration coefficient value and thus also on the tendencies in the changes of this parameter in the consolidation process. The precise identification of the dependence of the filtration coefficient k on the void ratio e and knowledge of the tendencies in soil permeability changes with changes in the void ratio or porosity will allow the value of the filtration coefficient k at different settlement values to be predicted. It will also enable the determination of permeability based on the initial soil parameters.
17
Content available remote Laboratory investigation of strain properties on peat from Rzeszów area
EN
Laboratory tests of strain properties on a selected peat from Rzeszow. Sampling methods for soil of undisturbed structure and methodology of oedometric tests. These tests were carried out under procedures set by Polish standards, using for this purpose a set of oedometers with an automatic system of data acquisition GEOLAB. The oedometric tests conducted on peat samples in a possibly wide range permitted, on the basis of obtained average values, to develop curves of: primary loading, unloading and reloading. These curves show strain properties of the tested soil under an applied load. The specific values of oedometric moduli of primary loading, unloading and reloading obtained from own tests were subjected to an elementary statistical analysis. Due to a potential heterogeneity of the tested peat, the values of coefficients of variation were also determined with regard to a specific range of vertical stresses. While analysing tests results, it was noticed that the deformation of peat, exposed to a load that causes the highest primary loading, makes up to 40% against the primary height of the sample. After an unloading process was carried out according to standard guidelines and after the reloading process with identical loads took place, it turned out that an average deformation caused by the highest secondary stress increase not exceed 3% of primary strains. A conclusion can be drawn that if there is a need for improvement of this type of soil for construction purposes, they must undergo consolidation.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań mających na celu określenie właściwości odkształceniowych lokalnie występującego gruntu organicznego – torfu, który po obciążeniu charakteryzował się wyjątkowo wysoką odkształcalnością w porównaniu z typowymi gruntami budowlanymi. Zaprezentowano sposób pozyskania próbek o nienaruszonej strukturze badanego gruntu, wyniki oznaczeń podstawowych cech fizycznych oraz przyjętą metodykę dalszych badań. Zasadniczą ich część przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując w tym celu zestaw edometrów sprzężony z systemem automatycznego gromadzenia danych GEOLAB. Obciążenia zadawano w zakresie wywołującym naprężenia normalne od 0 do 400 kPa, stopniując o 12,5; 25; 50; 100 oraz 200 kPa. Opracowano krzywe ściśliwości pierwotnej, odprężenia i ściśliwości wtórnej, na których podstawie obliczono wartości edometrycznych modułów ściśliwości pierwotnej, odprężenia i ściśliwości wtórnej poddanych podstawowej analizie statystycznej. Otrzymane wyniki przeanalizowano w aspekcie zadawanego naprężenia oraz znaleziono korelacje adekwatne do rozpatrywanych sytuacji. Ze względu na potencjalną niejednorodność badanego torfu, określono również wartości współczynników zmienności w odniesieniu do konkretnych zakresów naprężeń normalnych. Ustalone na podstawie badań własnych właściwości edometrycznych modułów ściśliwości pierwotnej, wtórnej i odprężenia rzeszowskiego torfu znalazły potwierdzenie w pracach innych badaczy [2, 10-16], uznano je więc za prawidłowe. Analizując wyniki badań, zaobserwowano, że odkształcenie torfu poddanego obciążeniu wywołującemu maksymalne naprężenie pierwotne stanowi aż 40% w stosunku do początkowej wysokości próbki. Po przeprowadzeniu procesu odciążania i obciążeniu wtórnym torfu wykazano, że średnie odkształcenie próbek spowodowane maksymalnym przyrostem naprężeń wtórnych nie przekracza 3% odkształceń pierwotnych. Nasuwa się wniosek, że jeżeli w szczególnych przypadkach zachodzi potrzeba ulepszenia tego typu gruntów do celów budowlanych, to należy je poddać konsolidacji.
18
EN
The paper presents a description of deformation parameters of subsoil composed of peat, mud and sand, which intended to be the foundation for the reservoir with a diameter of 30 meters. Performed CPTU, DMT and SDMT tests, allowed to determine the value of Go modulus and constrained modulus M. The paper also discusses interrelationships between mechanical parameters presented above. Using statistical methods the influence of factors on these relationships was examined. The IDW method was used for determination of global rigidity subsoil model, used in the final conception in reservoir foundations.
PL
W artykule przedstawiono opis cech wytrzymałościowych i deformacyjnych gruntów organicznych, pyłów i piasków, które stanowić mają podłoże zbiornika o 30 metrowej średnicy. Wykonane badania CPTU, DMT i SDMT, pozwoliły na określenie wartości początkowego modułu odkształcenia postaciowego Go oraz modułu ściśliwości M badanych gruntów. W pracy przedstawiono zależności pomiędzy wspomnianymi parametrami oraz przedyskutowano wpływ różnych czynników na te zależności. Zaprezentowano również model sztywności podłoża, opracowany w oparciu o metodę IDW i wykonany na potrzeby analizy posadowienia zbiornika.
PL
Namuły stanowią specyficzną grupę gruntów, cechującą się właściwościami charakterystycznymi zarówno dla gruntów mineralnych, jak i wysokoorganicznych, np. torfów, gdyż ich szkielet gruntowy może zawierać od 5% do 30% substancji organicznych [1]. Wiąże się z tym ich wyjątkowo duża odkształcalność pod wpływem obciążenia i mała wytrzymałość na ścinanie w porównaniu z gruntami mineralnymi, stąd też grunty te najczęściej traktowane są jako grunty słabe, co zdaniem autora nie w każdym przypadku jest właściwe. Dlatego w niniejszej pracy podjęto tematykę badań lokalnie występującego namułu w aspekcie określenia jego właściwości odkształceniowych poprzez wyznaczenie edometrycznych modułów ściśliwości i odprężenia. Badania przeprowadzono wyłącznie na próbkach o nienaruszonej strukturze, wykorzystując w tym celu zespół niezależnych edometrów sprzężonych z automatycznym systemem gromadzenia danych GEOLAB. Analizując wyniki badań, podjęto próby ustalenia zależności pomiędzy wartościami uzyskanych modułów a przyrostem naprężeń normalnych w zakresie od 0 do 400 kPa. Z uwagi na charakterystyczne właściwości badanego ośrodka gruntowego, określono również współczynniki zmienności oznaczanych parametrów.
EN
The paper presents results of laboratory tests aimed at determining compression parameters of the local organic mud. The tests were conducted exclusively on samples of intact structure, collected from the middle of a selected stratum. The result of the research is definition of geotechnical parameters of the selected organic mud from Rzeszów in the form of specific values of oedometric moduli of primary loading, unloading and reloading. Correlations between the values of the obtained parameters and normal strains were also determined. The tests confirmed a high non-homogeneity level of the soil, which is reflected by the values of the variation coefficients calculated for each normal stress increase. It was observed that as normal stress increases, values of oedometric moduli of secondary loading stabilize, which may be of utmost importance in designing foundations for this type of substrate.
PL
Badania prowadzono w latach 1998-2000 na trwałych użytkach zielonych, położonych na glebach mineralnych i organicznych na Pojezierzu Olsztyńskim. Przeanalizowano 57 fitocenoz ze znaczącym udziałem śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.), z czego 36 zbiorowisk występowało na glebach organicznych, a 21 na glebach mineralnych. Skład gatunkowy runi wyceniono, stosując fitosocjologiczną metodę Brauna-Blanqueta. Wszystkie typy gleb, na których wykonano zdjęcia florystyczne, zawierały znaczącą ilość części mineralnych. Popielność warstw stropowych gleb mineralnych wahała się od 92,3 do 96,7%, natomiast murszy torfowych w glebach organicznych od 72,2 do 75,1%. Gleby organiczne odznaczały się wysoką zasobnością w fosfor, magnez i wapń. Ruń zbiorowisk wykształconych na glebach organicznych była bogatsza niż na glebach mineralnych w gatunki roślin naczyniowych, przy czym jednocześnie duży był udział śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.). Niezależnie od typu gleby, w runi badanych zbiorowisk ze śmiałkiem darniowym (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) często występowały wartościowe gospodarczo trawy: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis L.), kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis Huds.) i wiechlina łąkowa (Poa pratensis L.). Ponadto często i licznie, szczególnie na glebach organicznych, notowano w runi: kłosówkę wełnistą (Holcus lanatus L.), komonicę błotną (Lotus uliginosus Schk.), jaskier ostry (Ranunculus acris L.) i krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.).
EN
Studies were carried out in the years 1998-2000 in Olsztyn Lakeland grasslands. Fifty seven phytocoenoses with a significant share of the tussock grass (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) in the sward were studied. Thirty six of them were situated on organic and 21 on mineral soils chich differed in physical and chemical properties. Floristic composition of sward was estimated with the Braun-Blanquet phytosociological method. All types of soils were characterised by a high content of mineral parts. Ash content in the upper layer of mineral soils ranged from 92.3 to 96.7%, while that of peat-muck layers in organic soils - from 72.2 to 75.1%. Organic soils were rich in phosphorus, magnesium and calcium. Plant communities on organic soils were richer in vascular plants than those on mineral soils. The tussock grass (Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.) was often accompanied by valuable grasses: the meadow foxtail (Alopecurus pratensis L.), meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) and smooth meadow grass (Poa pratensis L.). Moreover, frequent and abundant, particularly on organic soils, were: the Yorkshire fog (Holcus lanatus L.), greater bird's trefoil (Lotus uliginosus Schk.), meadow buttercup (Ranunculus acris. L.) and common yarrow (Achillea millefoilum).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.