Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 119

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Submicron particles emission control by electrostatic agglomeration
EN
Electrostatic precharger/agglomerator based on AC electric field charging principle is presented in this paper. The device is formed by a set of two discharge electrodes separated by a set of two parallel grids placed at both sides of each discharge electrode. The particles are charged by ionic current emitted by the discharge electrodes and flow in transversal alternating electric field generated by the grids. Because of oscillatory motion of the particles, particles of different mobilities can collide and coagulate. Number collection efficiency of PM2.5 particles was higher than 93%.
PL
W artykule przedstawiono elektryzator/aglomerator zbudowany na bazie elektryzatora przemiennonapięciowego. Urządzenie składa się z dwóch zestawów elektrod wyładowczych oddzielonych dwiema równoległymi siatkami umieszczonymi po obu stronach elektrod wyładowczych. Przepływające cząstki są ładowane prądem jonowym emitowanym z elektrod wyładowczych w poprzecznym zmiennym polu elektrycznym. Cząstki poruszające się ruchem oscylacyjnym zderzają się i koagulują. Skuteczność oczyszczania cząstek PM 2.5 jest większa od 93%
PL
Celem pracy jest zbadanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska jakie niesie ze sobą spalanie szczególnie niebezpiecznych odpadów przemysłowych oraz medycznych. Wśród wielu odpadów, które w sposób kontrolowany poddawane są spalaniu, specyficznymi odpadami są odpady medyczne i odpady elektroniczne, które wymagają odrębnego traktowania ze względu na ich skład chemiczny. W ostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie możliwością wykorzystania obróbki termicznej do procesu degradacji odpadów przemysłowych oraz medycznych. Jakkolwiek metody termicznej utylizacji odpadów specyficznych należą do metod bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska a spalanie umożliwia zmniejszenie objętości składowanych odpadów, to pozostaje jednak problem zarówno składowania uzyskanych popiołów jak i problem usuwania powstających związków lotnych i popiołów lotnych które przyczyniają się do zanieczyszczenia atmosfery. Odrębnym problemem jest odzyskiwanie z popiołów dennych i lotnych deficytowych składników np. złota, miedzi czy też metali ciężkich i ziem rzadkich. Obecność tworzyw sztucznych pochodzących np. z opakowań powoduje, że w czasie spalania do atmosfery przedostają się opary chloru, dioksyn, furanów oraz związki metali ciężkich, dodawanych do spalanych materiałów w postaci barwników czy składników PCV. popiół denny po spaleniu odpadów medycznych zawiera głównie związki wapnia, chloru, krzemu i aluminium w postaci tlenków, soli, zaś popiół lotny charakteryzuje się dużą zawartością chloru i metali ciężkich.
EN
Specific, with respect to their treatment during incineration, are the medical and electronic solid wastes because of their chemical composition different from the municipal solid wastes. Although existing methods of thermal incineration of those specific wastes are safe and environmental-friendly, the problem of disposals of those fly ashes and recovery of deficit elements such as gold, copper, heavy metals or rare elements from them is still unsolved. Plastics, derived, for example, from packages, cause additional emission of chlorine compounds, dioxins, furans, or heavy metal compounds, which are added as colorants or PVC additives. Properties of fly ashes collected from dust removal devices installed in a medical waste incinerator, electronic waste incinerator, and after an installation for dangerous wastes utilization (HCB contaminated soil) in rotary drum furnace have been compared in this paper.
PL
Celem pracy było opracowanie urządzenia do bardziej skutecznego oczyszczania gazów odlotowych z cząstek submikronowych emitowanych przez energetykę spalającą węgiel kamienny i w ten sposób ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. W pracy przyjęto jako najskuteczniejsze rozwiązania wykorzystujące procesy elektrostatyczne. Rozwiązania dotychczas stosowane w elektrofiltracji opracowane zostały dla cząstek dużych, zwykle o rozmiarach >5 mm, które można łatwo usunąć w wyniku działania siły elektrostatycznej na elektrycznie naładowane cząstki. W zakresie cząstek submikronowych (0.1–1 mm) skuteczność odpylania elektrofiltrów jest minimalna, przede wszystkim ze względu na niską wartość ładunku elektrycznego na takich cząstkach. W celu uniknięcia problemów z usuwaniem submikronowych cząstek popiołu lotnego z gazów spalinowych zastosowano aglomerację elektrostatyczną. W procesie tym poprzez zastosowanie przemiennego pola elektrycznego wprowadza się większe cząstki (>1 mm) naładowane elektrycznie w ruch oscylacyjny, w wyniku którego cząstki te „zbierają” mniejsze nienaładowane cząstki. W opracowanym aglomeratorze z przemiennym polem elektrycznym, proces ładowania cząstek oraz ich koagulacji zachodzi w jednym stopniu, co znacznie uprościło konstrukcję urządzenia w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Zakres badań obejmował pomiary frakcyjnej skuteczność odpylania cząstek w układzie aglomerator/elektrofiltr dla zakresów PM1 i PM2.5 w urządzeniu wykonanym w skali półtechnicznej. Całkowita skuteczność ilościowa odpylania dla cząstek PM2.5 była większa od 90%, a dla PM1 nieznacznie spadała poniżej 90%. Masowa skuteczność odpylania dla cząstek PM2.5 była większa niż 95%. Stopień aglomeracji powoduje wzrost skuteczności odpylania dla cząstek PM1 na poziomie 5–10%.
EN
The aim of the study was to develop a device for more effective treatment of flue gases from submicron particles emitted by power plants burning bituminous coal and by this way the reduction of environment pollution. Electrostatic processes were employed to this goal, as the most effective solution. The solutions hitherto applied in electrostatic precipitation techniques were designed for large particles, typically with sizes >5 mm, which are easily removed by the action of electrostatic force on the electrically charged particles. In submicron size range (0.1–1 mm) the collection efficiency of an ESP is minimal, because of the low value of electric charge on such particles. In order to avoid problems with the removal of submicron particles of fly ash from the flue gases electrostatic agglomeration has been used. In this process, by applying an alternating electric field, larger charged particles (> 1 mm) oscillate, and the particles “collect” smaller uncharged particles. In the developed agglomerator with alternating electric field, the charging of particles and the coagulation takes place in one stage that greatly simplified the construction of the device, compared to other solutions. The scope of this study included measurements of fractional collection efficiency of particles in the system comprising of agglomerator and ESP for PM1 and PM2.5 ranges, in device made in pilot scale. The collection efficiency for PM2.5 was greater than 90% and PM1 slightly dropped below 90%. The mass collection efficiency for PM2.5 was greater than 95%. The agglomerator stage increases the collection efficiency for PM1 at a level of 5–10%.
8
Content available remote Experiments with models of variability for biological tissues
EN
Properties of biological tissues are a subject of variability. Stochastic variable approach described using probability density function (PDF) allows to build more realistic models of human body comparing to the classical, deterministic models. In this paper two variability factors are investigated. One related with a shape of random distribution of parameter inside the organ, and the second related with the size of the variability grain. Based on experiments for simple current field model, it is shown that shape of PDF for tissue conductivity has important impact of distribution of results.
PL
Właściwości tkanek biologicznych podlegają zmienności. Wykorzystanie zmiennych losowych opisywanych poprzez funkcje gęstości prawdopodobieństwa pozwala na tworzenie bardziej realistycznych modeli ludzkiego ciała niż klasyczne podejście deterministyczne. W artykule zostały przeanalizowane dwa parametry zmienności. Jeden związany z kształtem funkcji gęstości prawdopodobieństwa, a drugi zależny od rozmiaru elementarnego ziarna zmienności. Eksperymenty przeprowadzone dla prostego modelu pola przepływowego pokazują, że kształt zmienności konduktywności ma istotne znaczenie na rozrzut wyników.
EN
Ship engines emit noxious gases (SO2, NOx, and VOC) and particulate matter (PM), mostly black carbon. Since 1990, the International Maritime Organization (IMO) regulations gradually restricted the level of emission of NOx, which since 2016 have to be lower than 2-3.4 g/kWh, depending on engine power. SO2 emission reduction has begun since 2010 and now the content of sulphur in marine fuels is limited to 3.5%. At the same time, the Sulphur Emission Control Areas (SECA) has been established, at which the sulphur content in fuel cannot be higher than 0.1%. Since 2020, only a fuel of 0.5% sulphur can be used at all cruising areas outside SECA. It should be noted that due to lack of efficient technology, IMO still has not issued regulations regarding the PM emission by ships. The paper discusses various electrostatic techniques used for the reduction of PM emission in Diesel engine exhausts. Electrostatic scrubber systems, using seawater, allow removal of PM from exhausts with high efficiency and simultaneously SO2 gas. Electrostatic agglomerators allow increasing submicron and nanoparticles by coagulation of those particles to the larger ones, which could be removed by conventional techniques.
PL
W artykule zaprezentowano obszary działań logistycznych i doświadczenia zebrane podczas ponad 10- letniego okresu wdrażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych, a opracowanego i zrealizowanego przez Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o., który specjalizuje się w projektowaniu i produkcji technologii dedykowanych zarówno branży cywilnej, jak i specjalnej. Ponad 25-letnie doświadczenie pozwoliło na zbudowanie solidnej i rzetelnej marki. Wieloletnia działalność i szereg różnorodnych projektów pozwoliły na zdobycie doświadczenia i pogłębienia umiejętności w zakresie projektów dedykowanych dla Sił Zbrojnych.
EN
The article presents the areas of logistics activities and experience gained during more than 10-year implementation period of armament and military equipment for the Armed Forces, designed by the AREX Ltd., which specializes in designing and manufacturing technology dedicated to both civil and military market. Over 25 years of experience has built a solid and reliable brand. Many years of activity and a number of different projects allowed us to gain experience and deepen skills in projects dedicated to the Armed Forces.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją kompozytów cementowych z wypełniaczami organicznymi domieszką napowietrzającą. W tym celu do zoptymalizowanego składu dodawano domieszkę w ilości od 0 do 4% w stosunku do masy cementu. Na podstawie badań przeprowadzonych na próbkach sześciennych o wymiarach 10×10×10 cm ustalono wpływ dodatku domieszki na wybrane właściwości fizycznomechaniczne kompozytów cementowych, to jest gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie oraz mrozoodporność. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono, że dla opracowanych wariantów recepturowych stopień mrozoodporności kompozytu cementowego wynosi F25.
EN
The paper presents the results of research on the modification of cement composites with organic fillers air entrainers. For this purpose an optimized composition of the admixture is added in an amount of from 0 to 4% of the weight of the cement. Based on research carried out on cubic samples of dimensions 10×10×10 cm determined the effect of adding admixture on selected physical and mechanical properties of cement composites: apparent density, compressive strength and frost resistance. Based on the obtained results it was established that the developed variants of prescription degree of frost resistance of the composite cement is F25.
12
Content available remote Al2O3 + TiO2 thin film made by electrostatic spray deposition
EN
In this work electrostatic spray deposition process was used to deposit thin Al2O3 + TiO2 ceramic thin film on X10CrAlSi18 steel from colloidal suspension of TiO2 powder in Al2O3 precursor solution. The precursor was 3% solution of Al2(NO3)3 in ethanol. An influence of the thermal treatment after film deposition on protective properties against high temperatures and film endurance were investigated. The resistance against thermal cycles and dynamic impacts were tested. Performed investigations showed that the best protective properties had the Al2O3 + TiO2 film sintered at 1000°C.
14
Content available remote High-resolution scatter analyse using cloud computing
EN
Cloud computing is the newest approach to solve computationally challenging problems. It is oriented on optimization of processing costs using low-budget, standard computers. Algorithmic scheme for such problems is MapReduce. We will show how to use MapReduce architecture to efficiently solve high number of independent analysis needed for scatter plots. Presented case study is based on simple student problem solved using FEM. High-resolution scatter plot image introduce new quality in visualization of results.
PL
Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to najnowsze podejście do rozwiązywania problemów złożonych obliczeniowo. Jest to architektura zorientowana na optymalizację kosztów przetwarzania przy użyciu niskobudżetowych, standardowych komputerów. Algorytmem obliczeniowym dla takich problemów jest MapReduce. W niniejszym artykule pokażemy jak wykorzystać MapReduce do efektywnego rozwiązywania dużej liczby niezależnych analiz, które zostaną zobrazowane przy pomocy wykresu zmienności. Zaprezentowany przykład jest prostym studenckim problemem MES. Wysokiej rozdzielczości analiza wprowadzaj nową jakość w wizualizacji wyników.
PL
Artykuł przedstawia konstrukcję oraz realizację nowo powstałej łukowej kładki pieszo-jezdnej w Skoczowie. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB – Podbeskidzkie” ze Skoczowa.
16
Content available remote Kompozyty cementowe z wypełniaczem organicznym modyfikowane domieszkami
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości lekkich kompozytów cementowych z wypełniaczem organicznym typu trzcina pospolita (frakcja 2/10 i 10/20 mm) oraz trociny z drzew iglastych (0/2 mm). Trzcina Phragmites australis jest szczególnie powszechną rośliną w Polsce, która rośnie na terenach podmokłych, natomiast trociny są produktem odpadowym występującym podczas obróbki mechanicznej drewna. Określono właściwości kompozytu cementowego z wymienionymi wypełniaczami organicznymi, takie jak gęstość pozorna, nasiąkliwość i wytrzymałość na ściskanie. Z badań wynika, że istnieje możliwość wykorzystania odpadowych surowców roślinnych do produkcji betonów jako zamiennika kruszyw mineralnych. Wykazano również słuszność wprowadzenia zmiennej ilości domieszek upłynniającej i uszczelniającej, dzięki czemu można uzyskać materiał o dobrych właściwościach fizykomechanicznych.
EN
The results concerning the determination of properties of lightweight cement composites with organic fillers, such as common reed (fraction 2/10 and 10/20 mm) and conifer sawdust (fraction 0/2 mm) are presented in this paper. The reed Phragmites australis is a notably common plant in Poland that grows on waterlogged lands, and sawdust is a waste product that appears during the mechanical processing of wood. The properties of lightweight cement composites with organic fillers, such as the apparent density, the water absorbability, the compressive strength. The research suggests that there is a possibility of using waste materials and plant materials for the production of concrete as a replacement for mineral aggregates. It has been demonstrated that the introduction variable amounts of admixtures is justified and you can get material with good physical and mechanical properties.
17
Content available Massive simulations using MapReduce model
EN
In the last few years cloud computing is growing as a dominant solution for large scale numerical problems. It is based on MapReduce programming model, which provides high scalability and flexibility, but also optimizes costs of computing infrastructure. This paper studies feasibility of MapReduce model for scientific problems consisting of many independent simulations. Experiment based on variability analysis for simple electromagnetic problem with over 10,000 scenarios proves that platform has nearly linear scalability with over 80% of theoretical maximum performance.
PL
W ostatnich latach chmury obliczeniowe stały się dominującym rozwiązaniem używanym do wielkoskalowych obliczeń numerycznych. Najczęściej są one oparte o programistyczny model MapReduce, który zapewnia wysoką skalowalność, elastyczność, oraz optymalizację kosztów infrastruktury. Artykuł w analityczny sposób przedstawia wykorzystanie MapReduce w rozwiązywaniu problemów naukowych złożonych z wielu niezależnych symulacji. Przeprowadzony eksperyment, złożony z ponad 10 000 przypadków, oparty o analizę zmienności pola elektromagnetycznego pokazuje niemal liniową skalowalność platformy i jej ponad 80% wydajności w stosunku do teoretycznego maksimum.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad właściwościami lekkich kompozytów cementowych z wypełniaczem organicznym typu trzcina pospolita (Phragmites australis) oraz trociny z drzew iglastych, będące produktem odpadowym występującym podczas obróbki mechanicznej drewna. Określono podatność kruszywa organicznego i kompozytu budowlanego na oddziaływanie dwutlenku węgla.
EN
The results concerning the determination of properties of lightweight cement composites with organic fillers, such as common reed (Phragmites australis) and conifer sawdust which are waste product that appears during the mechanical processing of wood are presented in this paper. Determined susceptibility of organic aggregates and composites to the impact on carbon dioxide.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.