Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available SuperDARN w Polsce – perspektywy
PL
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) jest światową siecią radarów do badania górnych warstw atmosfery, jonosfery i ich sprzężenia z magnetosferą i wiatrem słonecznym (Greenwald i in. 1995; Chisham i in. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani i in. 2019). W artykule przybliżamy szczegóły techniczne, tematy badawcze i publikacje związane z działalnością SuperDARN oraz korzyści płynące z polskiego w nim udziału, który mógłby wzmocnić badania krajowe, jak i współpracę międzynarodową oraz otworzyć nowe tematy badawcze. Zanim to będzie możliwe, należy rozwiązać kilka technicznych kwestii, których tło i perspektywy nakreślamy.
EN
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network) is a global radar network for studying the upper atmosphere, ionosphere, thermosphere and mesosphere and their coupling with the magnetosphere and solar wind (Greenwald et al. 1995; Chisham et al. 2007; Lester 2008, 2013, Nishitani et al. 2019). In the article we bring closer to national readers the SuperDARN network through describing its technical details, projects and publications. In addition to strengthening present research Polish participation in SuperDARN could result in development of new topics in national research and in international cooperation. Before it is possible, several technical issues should be solved, the background and perspectives of which we outline in the article.
EN
Accomplishment of basic services implementation with specific quality is one of the main challenges of the command and communication systems for modern maritime safety and defense. The specificity of the marine environment imposes the use of narrowband HF (High Frequency) and VHF (Very High Frequency) radio communication devices which are capable to implement IP transmission. This paper presents the requirements for the HF and VHF radio systems according to the IP protocol requirements. At the beginning basic properties of narrowband HF and VHF waveforms in context of their operational scenarios has been described. Then results of experimental research (implementation of narrowband services — voice and data) has been presented. Finally further research directions with contribution of the authors, in NATO working groups related to the development of NBWF (Narrowband Waveform) for coalition communication has been presented.
PL
Jednym z głównych wyzwań stawianych współczesnym systemom dowodzenia i łączności działającym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i obronności morskiej jest realizacja odpowiedniej jakości usług podstawowych. Specyfika działania systemów morskich wymusza wykorzystanie wąskopasmowych środków łączności radiowej pracujących w zakresie KF i UKF. Odpowiednie waveformy wąskopasmowe pozwalają na realizację transmisji IP. W artykule przedstawione zostały wymagania stawiane środkom łączności radiowej KF i UKF w celu zapewnienia realizacji transmisji IP. Opisano podstawowe właściwości waveformów wąskopasmowych KF i UKF oraz sposób ich użycia w systemach morskich (scenariusze operacyjnego wykorzystania). Przedstawione zostały także wyniki badań eksperymentalnych (realizacja usług wąskopasmowych — głos i dane) oraz dalsze kierunki badań ze szczególnym uwzględnieniem udziału autorów artykułu w grupach roboczych NATO związanych z opracowaniem waveformów wąskopasmowych NBWF do łączności koalicyjnej.
3
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wymagania stawiane kandydatom na pilotów, maszynistów, motorniczych i kierowców autobusów, czyli osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w transporcie publicznym. W zestawieniu tym wskazano na różnice w wymaganiach zdrowotnych oraz predyspozycjach do poszczególnych zawodów. Przedstawiono również podstawowe aspekty związane z czynnikiem ludzkim – HF (z ang. human factor) i koniecznością wprowadzania szkoleń w tym zakresie w całym transporcie publicznym, a nie tylko w branży lotniczej. Omówiono, jakie wsparcie w zarządzaniu, nie tylko w zakresie poprawy bezpieczeństwa, daje systematycznie prowadzona analiza ryzyka metodą FMEA.
EN
The article presents the basic requirements for candidates for pilots, locomotive drivers, tram drivers and bus drivers – people directly responsible for the safety of public transport. This juxtaposition indicates differences in health requirements and predispositions for individual occupations. Also presented are the basic aspects related to the human factor – HF and the necessity to introduce training in this field in the entire public transport and not only in the aviation industry. It discusses what management support not only in terms of improving safety is provided by the systematically conducted risk analysis by the FMEA method.
EN
Hartree-Fock and Density Functional Theory (B3LYP, B3PW91) calculations for the ground state of (3-Oxo-3Hbenzo[ f]chromen-1-yl) methyl N,N-dimethylcarbamodithioate have been presented and the calculated structural parameters and energetic properties have been compared with the available X-ray diffraction data. The vibrational frequencies have been calculated using optimized geometry of the molecule. The conformational properties of the molecule have been determined by computing molecular energy properties, in which torsional angle varied from -180° to +180° in steps of 10°. Moreover, natural bond orbital analysis and atomic charge analysis have been performed. Besides, HOMO and LUMO energies have been calculated and their pictures have been presented. Finally, molecular electrostatic potential and thermodynamic properties have been calculated. It is seen that the obtained theoretical results agree well with the available experimental values. In all the calculations, except for optimization and vibrational calculations, B3LYP level of theory with 6-311++G(d,p) basis set has been used.
EN
Quantum chemical calculations have been performed to study the molecular geometry, H-1 and C-13 NMR chemical shifts, conformational, natural bond orbital (NBO) and nonlinear optical (NLO) properties of the 2-chloro-5-(2-hydroxyethyl)-4methoxy-6-methylpyrimidine molecule in the ground state using DFT and HF methods with 6-311++G(d,p) basis set. The optimized geometric parameters and H-1 and C-13 NMR chemical shifts have been compared with the experimental values of the title molecule. The results of the calculations show excellent agreement between the experimental and calculated frequencies at B3LYP/6-311++G(d,p) level. In order to provide a full understanding of the properties of the title molecule in the context of molecular orbital picture, the highest occupied molecular energy level (E-HOMO), the lowest unoccupied molecular energy level (E-LUMO), the energy difference (Delta E) between EHOMO and ELUMO, electronegativity (chi), hardness (eta) and softness (S) have been calculated using B3LYP/6-311++G(d, p) and HF/6-311++G(d,p) levels. The calculated HOMO and LUMO energies show that the charge transfer occurs within the title molecule.
PL
Uzyskanie klinicznie trwałych połączeń materiałów kompozytowych z wypełnieniami kompozytowymi podczas ich naprawy wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni wypełnień. Różnice w składzie chemicznym, ilości wypełniacza i mikrostrukturze materiałów kompozytowych mogą być przyczyną różnej podatności na adhezyjne przygotowanie powierzchni wypełnień. Celem pracy była ocena wpływu sposobu przygotowania powierzchni wypełnień kompozytowych na strukturę ich powierzchni oraz wytrzymałość połączenia z materiałami kompozytowymi w zależności od rodzaju naprawianego materiału kompozytowego. Próbki spolimeryzowanych kompozytów (mikrofilowego i mikrohybrydowego) szlifowano, trawiono 9,5% kwasem fluorowodorowym bądź piaskowano. Za pomocą SEM oceniono strukturę powierzchni tak przygotowanych próbek. Zbadano także wytrzymałość połączenia kompozytów (mikrofilowego i mikrohybrydowego) z materiałem kompozytowym typu flow przy różnych sposobach przygotowania powierzchni i silanizacji. Materiały kompozytowe po odpowiednim przygotowaniu powierzchni łączono systemem wiążącym. Po 24 godzinach badano wytrzymałość uzyskanego połączenia w porównaniu z próbkami, w których materiał kompozytowy łączono ze szlifowanym kompozytem systemem wiążącym. Wytrzymałość połączenia oceniano w próbie ścinania w urządzeniu testującym Zwick Z005. Najmniejszą wytrzymałość połączenia kompozyt-kompozyt uzyskano po szlifowaniu powierzchni oraz trawieniu kwasem HF i silanizacji. Szlifowanie powierzchni i silanizacja oraz piaskowanie powierzchni i silanizacja zapewniały większą wytrzymałość połączenia kompozyt-kompozyt za pomocą systemu wiążącego.
EN
Obtaining clinically durable bond of dental composites to previously applied composite restorations, for repair purposes, needs the proper preparation of restoration surface. Differences in chemical composition, proportion of filler and microstructure of dental composites might be the reason for various susceptibility to adhesive preparation of composite surface. Conflicting opinion on efficiency of different methods of bonding composites convinced us to compare the durability of composite-composite bond, acquired with use of different surface preparation techniques. The aim of this research was to evaluate the influence of composite surface conditioning method on surface structure and durability of bond to composite material depending on type of repaired material. Samples of polymerized materials (microfill and microhybrid dental composite) were wet polished and treated with 9.5% HF or air-abraded. Surface structure of samples were evaluated in SEM. Durability of bond between samples of material (microfill and microhybrid) and flowable composite was also studied. Surface of composite material (microfill and microhybrid) after conditioning (HF etching and air-abrasion), application of silan and bonding system, was bonded to flowable composite. After 24 hours of storage, durability of bond between materials was measured and compared to samples, in which flowable composite was bonded to polished composites with bonding system. Bond durability was evaluated in shear test in Zwick Z005 testing device. The lowest durability of bond was acquired after polishing, treatment with HF acid and silanization. Silanization after polishing and silanization after air-abrasion provided sigificantly higher durability of composite-composite bond.
PL
Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest przybliżenie pojęcia świadomości sytuacyjnej oraz czynników mających wpływ na jej stan. Posługując się wynikami badań w obszarze świadomości sytuacyjnej autorzy wykazali, że takie elementy jak jakość selekcji kandydatów, odpowiedni trening lotniczy i doświadczenie lotnicze ma zasadniczy wpływ na stan świadomości sytuacyjnej załóg lotniczych. W ostatnim podrozdziale przedstawiono koncepcję doskonalenia personelu latającego jednostek SZ RP w zakresie szkoleń HF, MCC i CRM.
EN
The main objective of his paper is to introduce the notion of situational awareness (SA) and key factors influencing the state of SA. Taking in to the consideration results of research in the area of SA it was demonstrate by authors that such elements as the quality of candidates selection, proper aviation training and air crew experience have fundamental influence on the state of SA. The conception of the development of the Polish Army air personnel in the areas of HF, MCC and CRM was introduced in the last part of the paper.
EN
This article describes results of an analysis of RFID projects carried out in cooperation of small and medium sized Enterprises (SME), Fontys Hogescholen, Venlo, Netherlands and Niederrhein University of Applied Sciences, Moenchengladbach, Germany. Main content and questions are: Who can be a driver and main beneficiaries of the potential of RFID for SME? What are the main objectives to use RFID? Which RFID applications are suitable? Which RFID technologies are used in SME?
PL
Ze względu na to, że w wojsku polskim znajdują się urządzenia różnych producentów również tu występuje problem zapewnienia zgodności pracy z protokołami 3G. Obecnie na uzbrojeniu znajdują się radiostacje z obsługą protokołów 3G produkcji OBR CTM oraz Harris w najbliższym czasie ma być wprowadzona do użytku okrętowa radiostacja firmy Rohde & Schwarz. Jedynie radiostacje OBR CTM i Harris są ze sobą całkowicie zgodne w zakresie protokołów FLSU( ang. Fast Link SetUp. Protokół służący do zestawiania połączenia znany jako ALE 3G) oraz HDL (ang. High-throuput Data Link protocol. Jest to bardzo efektywny protokół do przesyłania danych) jednak nawet w przypadku tych producentów brak jest zgodności pracy protokołów służących do wymiany poczty elektronicznej i przesyłania pakietów IP. OBR CTM, jako producent sprzętu do pracy w paśmie radiowym KF podjął się próby rozwiązania tego problemu. Powstało urządzenie zawierające w sobie implementację wszystkich protokołów koniecznych do automatycznej pracy w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, plików oraz pakietów IP współpracujące z dowolną radiostacją KF. W artykule zostanie przedstawiona gruntowna analiza problemu kompatybilności, sposób jego rozwiązania zastosowany przez OBR CTM oraz dodatkowe korzyści możliwe do osiągnięcia poprzez użycie urządzeń zaprojektowanych w ramach tego tematu.
EN
Due to the fact that the Polish army is equipped with devices from different manufacturers, there is a problem to ensure compliance with the protocols of 3G. Currently, there are 3G supported radio stations that are manufactured by OBR CTM and Harris, with Rohde & Schwarz naval radio station soon to be introduced. Only OBR CTM and Harris stations are completely compatible with each other in the protocols FLSU (called Fast Link SetUp-a protocol used to connect the compilation known as 3G ALE) and HDL (High-throuput Data Link, a very efficient protocol for data transmission), but even for these producers, there are no operation compliance protocols for exchanging e-mail and sending IP packets. OBR CTM, as a manufacturer of HF band radio equipment, attempted to solve this problem. It was established in the device that will cooperate with any HF radio and contains the implementation of all protocols necessary for automatic transmission of electronic mail, files and IP packets. The paper will present a thorough analysis of the compatibility problem, its solution method implemented by the OBR CTM and additional benefits that can be achieved through the use of equipment designed for this theme.
PL
Dla zapewnienia poprawnej pracy radiostacji w sytuacji kolokacji systemów stosuje się dodatkowe wąskopasmowe filtry zwane pre/postselektorem. Pre/postselektor pracując jako preselektor wprowadza w torze odbiorczym dodatkowe wąskopasmowe tłumienie i staje się pierwszym stopniem ochrony czułych urządzeń odbiorczych przed silnymi interferencjami. Pre/postselektor pracując jako postselektor, umiejscowiony jest pomiędzy wzbudnikiem radiostacji a wzmacniaczem i jego zadaniem jest wydatne zmniejszenie poziomu szerokopasmowych zakłóceń generowanych przez nadajnik - zakłóceń, które mogłyby wpływać na blisko położone odbiorniki. W artykule przedstawiono zjawiska degradujące jakość łączności radiostacji KF pracujących w bliskiej odległości, sposoby ich redukcji poprzez ograniczanie zakresu częstotliwości odbieranych przez odbiornik oraz zabezpieczenie odbiornika przed przesterowaniem i uszkodzeniem. Autorzy artykułu zbudowali moduł dodatkowego pre/postselektora do zestawu radiostacji RKS-8000 produkcji Centrum Techniki Morskiej i przedstawią kluczowe aspekty jakie pojawiają się przy praktycznej realizacji tego typu urządzeń.
EN
To improve the signal-noise ratio for collocated systems a device called pre/postselector is applied. A preselector is a digitally tuned band-pass filter, that adds an additional attenuation for out of band signals and acts as a first level of protection for vulnerable receiving devices. A postselector is placed between the transceiver and power amplifier and its purpose is to limit the wideband noise generated by transmitter, that may seriously decrease performance of cosited Rx. The paper has been intended to present phenomena related to the presence of collocated working HF stations, means of reduction of their harmful effects and methods that prevent the receiver from overdriving. The authors have constructed an additional pre/postselector module for RKS-8000 station, which is being produced by R&D Marine Technology Centre Gdynia. The following paper presents key aspects related to an implementation of such device.
PL
W celu uzyskania klinicznie trwałych połączeń materiałów kompozytowych z wypełnieniami kompozytowymi, podczas ich naprawy, konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni wypełnień. Sprzeczne opinie, co do skuteczności rożnych metod łączenia kompozytów, skłaniają do porównania wytrzymałości połączenia kompozyt-kompozyt uzyskanej za pomocą rożnych metod przygotowania powierzchni kompozytu. Celem pracy była ocena wpływu sposobu przygotowania powierzchni kompozytu (szlifowanie, piaskowanie, trawienie kwasem fluorowodorowym) na wytrzymałość jego połączenia z materiałem kompozytowym. Próbki spolimeryzowanych kompozytów (40 próbek) szlifowano, bądź trawiono 9,5% kwasem fluorowodorowym (HF) i silanizowano, czy piaskowano. Wszystkie pokrywano systemem wiążącym i polimeryzowano światłem (LED), po czym aplikowano i polimeryzowano materiały kompozytowe. Po 24 godzinach (0,9% NaCl) badano wytrzymałość uzyskanego połączenia w porównaniu z próbkami, w których materiał kompozytowy łączono ze szlifowanym kompozytem systemem wiążącym lub primerem kompozytowym. Wytrzymałość połączenia oceniano testem ścinania w urządzeniu testującym Zwick Z005. W badaniach SEM oceniono strukturę powierzchni kompozytu: szlifowanych, piaskowanych i trawionych HF. Najniższą wytrzymałość połączenia kompozyt-kompozyt zapewnił system wiążący, a nieco wyższą primer kompozytowy. Trawienie kompozytu kwasem fluorowodorowym i silanizacja lub piaskowanie zapewniło istotnie wyższą wytrzymałość połączenia kompozyt-kompozyt za pomocą systemu wiążącego.
EN
Obtaining clinically durable bond of dental composites to previously applied composite restorations, for repair purposes, needs the proper preparation of restoration surface. Conflicting opinion on efficiency of different methods of bonding composites convinced us to compare the durability of composite-composite bond, acquired with use of different surface preparation techniques. The aim of this research was to evaluate the influence of composite surface conditioning method (polishing, air-abrasion, HF etching) on the durability of bond to composite material. Composites (40 samples) were wet polished. Part of the samples was treated with 9.5% HF and silanized, remaining samples were air-abraded. All samples were covered with bonding system and light-cured (LED lamp), then composite materials were applied and again polymerized. After 24 hours (0.9% NaCl) bond strength was evaluated in comparison to samples, in which composite material was bonded to polished composite with use of bonding system or composite primer. Bond strength was evaluated with use of shear test in Zwick Z005/Zwick-Roel device. Additionally, surface structures of composite samples after polishing, air-abrasion and HF application were examined in SEM. The lowest bond strength was provided by bonding system, slightly higher by composite primer. Significantly higher values of bond strength were acquired after HF etching with silane application or air-abrasion.
PL
Poprawne działanie anteny czytnika/programatora indukcyjnie sprzężonego systemu radiowej identyfikacji obiektów dalekiego zasięgu w pasmie HF wymaga podłączenia - niedopasowanej impedancyjnie i falowo - pętli antenowej do impedancyjnie dopasowanego wyjścia układu nadawczo/odbiorczego W artykule zaprezentowano efektywny proces syntezy przedmiotowej anteny, w którym uwzględniono jej poprawne działanie w systemach identyfikacji wielokrotnej. Proces uwzględnia poprawne działanie anteny zgodnie z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Zaprezentowana metoda może zostać zastosowana dla dowolnego procesu automatycznej identyfikacji obiektów, gdzie wymagane jest wykorzystanie systemu RFID dalekiego zasięgu o częstotliwości 13,56 Mhz.
EN
The correct working of the read/write device antenna for HF long range radio frequency identification systems with inductive coupling, requires connecting the matched output of transmitter/receiver device to the antenna loop which is impedance and wave mismatch. The efficiency process of antenna synthesis has been presented in this paper. The correct functioning of antenna in the anticollision systems and the electro-magnetic compatibility problems have been included in this process. The presented method can be used for any automatic identification process in which the 13.56 Mhz long range RFID systems is required.
EN
The present essay represents an effort to focus on some aspects of the bonding abilities of phenol throughout a theoretical study of the three potential energy surfaces of the interaction of phenol with the HCN, HOCN, and HF (including HCl) molecules. The studied surfaces clearly demonstrate the existence of the alternative bonding of phenol via its _ cloud, largerly localized in the vicinity of the para carbon atom, leading to the formation of metastable _ hydrogen-bonded complexes with sufficiently large lifetimes comparable with experimental timescales.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.