Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experience
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Methods and results of experimental determination of the two most important parameters for traction calculations of the DGK-type speeder are given in the article. The first parameter is the specific acceleration, i.e. acceleration from the action of unit of force per unit of weight of the train. The second one is the specific rolling resistance. The results can be used to determine these parameters for different types of OTM.
PL
W artykule podane zostały metody i wyniki eksperymentalnego określania dwóch najważniejszych parametrów do obliczeń trakcyjnych samobieżnego pojazdu typu DGK (spalinowy pojazd inspekcyjny). Pierwszym parametrem jest przyśpieszenie, tj. przyspieszenie liczone z działania jednostki siły na jednostkę masy pociągu. Drugim są opory ruchu. Wynik może być wykorzystany do określenia tych parametrów dla różnego typu OTM (on Track Machines).
PL
W artykule przedstawiono działania podjęte ze strony Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) w ramach realizacji prac badawczorozwojowych, zmierzające do wybudowania pierwszej w pełni cyfrowej stacji elektroenergetycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE). Przedmiotowe prace zostały zakończone, a wybudowana infrastruktura techniczna jest obecnie w fazie eksploatacji. Artykuł opisuje również zakres wdrożonych prac, wskazuje nowe zastosowane technologie dotychczas nie stosowane w obiektach elektroenergetycznych PSE oraz określa spodziewane korzyści z ich zastosowania. Wskazano zakres wymaganych zmian w już istniejącej stacji elektroenergetycznej, w celu wdrożenia pierwszego, podstawowego elementu stacji cyfrowej, którym są komunikaty typu GOOSE.
XX
The article presents the actions taken by Polish Transmission Company PSE as part of research and development works, aimed at building the first fully digital substation in the national power system (KSE). The works have been completed and built technical infrastructure is currently in operation. The article describes also the scope of implemented works, indicates new implemented technologies not yet common used by PSE and presents the expected benefits of their use. It shows required range of changes to an existing substation in order to implementation of the first, basic element of the digital station – GOOSE messages.
PL
W artykule autorzy przedstawiają doświadczenia z wdrożenia opracowanej przez firmę Becker-Warkop sp. z o.o. rodziny ciągników akumulatorowych wraz z innowacyjną technologią mobilnego oświetlenia stacji osobowych i materiałowych wraz z trasą podczas przejazdu. W ramach referatu zostało przedstawione rozwiązanie techniczne wraz z jego możliwościami konfiguracyjnymi oraz doświadczenia z wdrożeń.
EN
In the article the authors present their experience with the implementation of the battery monorail CA-190 developed by Becker-Warkop sp. z o.o. together with the innovative technology of mobile lighting of passenger and material stations together with the route during the journey. The paper presented a technical solution with its configuration capabilities and experience from implementations.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną przez firmę Becker-Warkop sp. z o.o. innowacyjną technologię mobilnego oświetlenia stacji osobowych i materiałowych oraz trasy podczas przejazdu kolejek podwieszonych z napędem własnym. Omówiono rozwiązanie techniczne wraz z jego możliwościami konfiguracyjnymi, a także wymagania normowe wraz z opisem doświadczeń i dobrych praktyk pozyskanych podczas wdrożeń tej technologii.
EN
In this article, the authors present the Becker-Warkop company innovative technology development of mobile lighting for passenger and material stations as well as routes during the passage of a suspended monorail. As part of the paper, a technical solution was presented along with its configuration options. The paper also includes standard requirements along with a description of the experiences and good practices obtained during the implementation of this technology.
EN
In this article, the authors present the Becker-Warkop company innovative technology development of mobile lighting for passenger and material stations as well as routes during the passage of a suspended monorail. As part of the paper, a technical solution was presented along with its configuration options. The paper also includes standard requirements along with a description of the experiences and good practices obtained during the implementation of this technology.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną przez firmę Becker-Warkop sp. z o.o. innowacyjną technologię mobilnego oświetlenia stacji osobowych i materiałowych oraz trasy podczas przejazdu kolejek podwieszonych z napędem własnym. Omówiono rozwiązanie techniczne wraz z jego możliwościami konfiguracyjnymi, a także wymagania normowe wraz z opisem doświadczeń i dobrych praktyk pozyskanych podczas wdrożeń tej technologii.
PL
Udział jednostek Wojska Polskiego w misjach poza granicami kraju stanowi doskonałe źródło informacji pozwalającej sprawdzić jak określone rozwiązania sprawdzają się w praktyce. Oczywistym jest, że kluczowe w tym są warunki w jakich zadania mandatowe są realizowane. Poprawnym podejściem jest zbieranie doświadczeń w miejscu i czasie kiedy to spotyka się najbardziej niekorzystne lub trudne warunki. Wówczas weryfikacja oddaje rzeczywisty obraz stanu posiadania zakresie realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego. Warunki takie można było spotkać w czasie misji w Afganistanie gdzie liczebność kontyngentu była znaczna, a warunki terenowe, klimatyczne oraz oddziaływanie przeciwnika, zdecydowanie stanowiły wyzwanie dla funkcjonowania systemu logistycznego. Wnioski i doświadczenia zbierane i później wykorzystywane dotyczyły systemu logistycznego jako całości, ale również dostrzega się specyfikę doświadczeń adresowanych do konkretnych podsystemów. Ich gromadzenie, opracowywanie i późniejsze wykorzystanie może być korzystne z punktu widzenia zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
The share of Polish Army units in missions outside the country is an excellent source of information to see how specific solutions work in practice. It is obvious that the key to this are the conditions under which the military tasks are carried out. The correct approach is to collect experience in a place and at a time when it meets the most unfavorable or difficult conditions. The revision reflects the actual picture of State ownership for implementation of logistics security tasks. Such conditions can meet during a mission in Afghanistan where the multiplicity of the quota was considerable, and the terrain, climate and the impact of the enemy, definitely posed a challenge for the functioning of the logistics system. Applications and experience collected and used later focused on logistics system as a whole, but also recognizes the specificity of experience aimed at specific subsystems. Their collection, development and subsequent use may be beneficial from the point of view of the combat capacity of the armed forces of the Republic of Poland.
PL
Znajdująca uznanie na każdym etapie pracy inżyniera konstruktora metodyka projektowania, oparta na tzw. wirtualnym prototypowaniu i narzędziach mu towarzyszących, takich jak chociażby pozyskiwanie danych o obiekcie za pomocą skaningu laserowego, stanowi istotny element wsparcia projektów obudowy w Lubelskim Węglu „Bogdanka" SA. W artykule zaprezentowano doświadczenia z wdrożenia rozwiązań CAD.
EN
Design methodology, recognized at every stage of the work of constructing engineer, based on the so-called virtual prototyping and tools associated with it such as, at least, data acquisition about an object using laser scanning, is an important element of assistance of support's designs in Lublin Coal „Bogdanka" mine SA. The article presents the experience gained during the implementation of CAD solutions.
EN
The paper presents results of application of active and reactive power control algorithm at wind and photovoltaic power stations.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów realizacji algorytmu regulacji mocy czynnej i biernej w zastosowaniu do elektrowni wiatrowej i fotowoltaicznej.
EN
Stock right investment decision is expected to provide the expected profit. This research aims to determine the influence of education and experience toward investment decision with moderated financial literacy by individual investors in the city of Medan. This study used primary data by questionnaire and the sample consisted of 250 respondents who are investor active in the city of Medan – Indonesia. Data analysis using descriptive statistical analysis and Structural Equation Modelling. The results showed that investors with the highest level of education is undergraduate 46.80%. The experience of investors invest in stocks that have been investing in shares over 3 years is the largest number as many as 36.00%. Education and investment experience have no significant relationships directly at alpha 5% toward the investment decision. Financial literacy is found to strengthen the links between education and experience toward investment decisions. The implication is that financial literacy is indispensable for the right investment decision.
PL
Oczekuje się, że właściwa decyzja inwestycyjna zapewni oczekiwany zysk. Niniejsze badanie ma na celu określenie wpływu edukacji i doświadczenia na decyzję inwestycyjną określaną przez wiedzę finansową w przypadku inwestorów indywidualnych w Medan, Indonezja. Badanie wykorzystało pierwotne dane zebrane poprzez kwestionariusze badawcze, a próba składała się z 250 respondentów, którzy są aktywnymi inwestorami. Eksploracja danych przeprowadzona została za pomocą opisowej analizy statystycznej oraz modelowania równań strukturalnych. Wyniki pokazały, że inwestorzy o najwyższym poziomie wykształcenia są studentami studiów pierwszego stopnia 46,80%. Największy udział - 36,00% wszystkich inwestorów ma ponad trzy letnie doświadczenie w działaniu na rynkach finansowch. Doświadczenia edukacyjne i inwestycje nie mają znaczących relacji wspólnych i stanowią 5% decyzji inwestycyjnej. Okazuje się, że wiedza finansowa wykazuje silne więzi z wykształceniem i doświadczeniem w decyzjach inwestycyjnych. Wynika to z tego, że wiedza finansowa jest niezbędna do podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej.
10
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
11
Content available Ruch rowerowy w pasie drogowym
PL
Infrastruktura rowerowa stała się nieodłącznym elementem pasa drogowego. Zastosowane standardy i rozwiązania techniczne podczas prowadzonych inwestycji komunikacyjnych powinny być ułatwieniem dla rowerzystów jako współużytkowników dróg. Nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze poprzez stosowanie zasady równoważnego rozwoju wszystkich użytkowników ruchu, w tym ruchu rowerowego w miejscach jego skumulowania i znacznego natężenia. Mając na uwadze ciągły rozwój infrastruktury rowerowej należy w pasach drogowych uwzględniać ruch rowerowy poprzez dobór prawidłowych rozwiązań technicznych oraz komfortowych nawierzchni.
EN
Bicycle infrastructure became integral part of road right of way. Technical solutions and standards applied in construction projects should help cyclists as road co-users. General objective is to ensure road safety with applying the rule of sustainable development for all road users, including bicycle traffic in all places of its accumulation and significant intensity. Having in mind continuous development of bicycle infrastructure bicycle traffic should be taken into account in road right of ways and proper technical solutions together with comfortable pavement should be used.
PL
Projekty to unikalne działania powodujące konieczność wypracowania nowych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych. Bardzo częstą sytuacją jest brak działań zmierzających do wykorzystania tak zdobytej wiedzy do udoskonalania własnej organizacji. W artykule zaprezentowane zostały zasady wykorzystania nowej wiedzy, proponowane przez cztery najpopularniejsze systemy zarządzania projektami lub zespołami projektowymi, poparte przypadkami ilustrującymi stosowanie (lub nie) tych zasad i ich efekty dla organizacji.
EN
Projects are unique actions that will need to develop new technical or organizational. A very common situation is the lack of efforts to use such knowledge to improve their own organization. The paper presented the principle of the proposed use of the new knowledge provided for the four most popular project management systems and project teams supported by the cases illustrating the use (or not) of these rules and their effects on the organization.
PL
Analizowano próbki nasion gryki i uzyskanej z nich kaszy, pochodzące z trzech polskich kaszarni, w celu stwierdzenia, czy stosowany w warunkach przemysłowych proces przetwarzania nasion wpływa na ich barwę i zawartość polifenoli. Wykazano, że stosowane w kaszarniach operacje technologiczne wpłynęły na wielkość określanych wyróżników w różnym stopniu. Proces prażenia spowodował istotną statystycznie zmianę zawartości kilku oznaczanych składników fenolowych – pod jego wpływem zawartość związków fenolowych ogółem zmniejszyła się prawie trzykrotnie, obniżyła się również ilość kwasu kumarowego, a wzrosła wanilinowego. Prażenie nie wpłynęło na poziom występowania pozostałych fenolokwasów (ferulowego i syringowego) ani rutyny, natomiast zawartość tych związków zmieniła się pod wpływem procesu obłuskiwania nasion. Zmianę barwy najlepiej określał parametr S w systemie HSI. Wykazano zależności korelacyjne istotne statystycznie między barwą a zawartością związków fenolowych ogółem, kwasu syringowego i rutyny.
EN
The samples of the buckwheat seeds from three Polish mills were analyzed to find changes of colour and phenolics in industrial conditions process. It was showed that technological operations influenced on detected features in different degree. The process of roasting caused statistically significant differences of some phenolic compounds – a threefold decrease of total phenolics, some reduction of coumaric acid and increase of vanillic acid. Roasting didn’t influence on other phenolic acids (ferulic and syringic) and rutin, but their content changed under dehulling process. Colour changes were best defined by (S) attributes in the HSI system. Statistically significant relationships (p≤0.05) have been found between colour and total phenolics content, syringic acid and rutin.
PL
W artykule omówiono uwarunkowania prawno-organizacyjne prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kierowców kat. B. Przeprowadzono analizę procesu szkolenia skupiając się na metodach i narzędziach dedykowanych niepełnosprawnym kandydatom na kierowców. Jednym z warunków umożliwiających korzystanie z prawa do samodzielnego i aktywnego życia jest możliwość łatwego poruszania się. Dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu i kręgosłupa zagadnienie mobilności ma szczególne znaczenie w kontekście nieskrępowanego funkcjonowania w społeczeństwie. Dotyczy to w szczególności aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych ruchowo, bez której wyjście poza posiadane ograniczenia wydaje się najczęściej niemożliwe. Przepisy Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. dopuszczają prowadzenie pojazdu przez osoby niepełnosprawne fizycznie, o ile uzyskają one stosowne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Proces szkolenia kandydata na kierowcę musi zawierać wszystkie elementy, które przewidziane są w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy. Jednakże, przy ocenie stanu psychofizycznego niepełnosprawnego kierowcy lekarz niezwykle rzadko korzysta ze wsparcia psychologa, nie ma również dostępu do wiedzy na temat możliwości adaptacyjnych pojazdów, co jest wynikiem ułomności przepisów. Tymczasem, badania psychologiczne mają za zadanie przede wszystkim edukować niepełnosprawnych kierowców, dając im wiedzę o ich sprawności psychicznej i indywidualnych mechanizmach zachowań, pobudzać do autorefleksji, wskazywać sposoby rekompensowania ewentualnych ograniczeń, wynikających z posiadanych dysfunkcji ruchowych. Możliwość poznania przez osobę niepełnosprawną ruchowo własnych deficytów psychofizycznych i metod radzenia sobie z nimi, m.in. dzięki urządzeniom dostosowującym, dodatkowym kursom doszkalającym, ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa tych osób i innych uczestników ruchu drogowego. Ta wiedza miałaby również praktyczną wartość dla lekarzy orzeczników. Z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w Polsce pozwalając im żyć bardziej aktywnie, również zawodowo, mimo ułomności fizycznych.
EN
The article discusses legal and organizational conditions for conducting training of the B license driver candidates. An analysis of the training process has been carried out by focusing on methods and tools dedicated to disabled candidates for drivers. One of the conditions for exercising the right to independent and active life is the ability to move around easily. For the people with disabilities of limbs and spine, the mobility issue is of particular importance in the context of freely functioning in society. This concerns in particular the professional activity of people with physical disabilities, without which overcoming the limits possessed seems, most often to be impossible. Provisions of the Act on driving vehicles, of the 5 January 2011, permit the persons with physical disabilities to drive a vehicle, as long as they obtain the relevant medical certificate stating the absence of health counter indications. The process of training the trainee driver must contain all the elements that are provided in the implementing regulation to the Act. However, in assessing the psycho-physical condition of the disabled driver doctors rarely resort to support of the psychologist. There is also no access to the knowledge about the adaptability of vehicles as a result of imperfect legislation. Meanwhile, psychological tests are designed primarily to educate disabled drivers, giving them knowledge about their mental fitness and individual mechanisms of behaviour, stimulate self-reflection, and identify ways to compensate for any limitations in existing physical dysfunction. The opportunity to learn by physically disabled person's his own psycho-physical deficits and methods to deal with them, among the others, thanks to the adapting devices, additional continuing education courses, is of great importance for the safety of these persons and other road users. This knowledge would also be of practical value to the medical examiners. It would certainly contribute to increasing mobility of persons with physical disabilities in Poland, allowing them to live more actively, also professionally, despite physical disabilities.
15
Content available Badania stalowych silosów do składowania biomasy
PL
Przedmiotem analizy są badania obciążeń płaszczy i lejów oraz płaskich den stalowych silosów, o płaszczach z blach falistych, przeznaczonych do składowania różnych rodzajów biomasy.
EN
This article analyses load testing of the shells, funnels and flat bottoms of steel silos, with shells made of corrugated metal plate, designed for the storage of various types of biomass.
PL
Konsultacje społeczne są obecnie stałym elementem procedur Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w procesie przygotowania inwestycji drogowych, w jego poszczególnych fazach. Ocena konsultacji społecznych przy projektowaniu obwodnic wykazała, że przyciągają coraz więcej obywateli i organizacji społecznych, oraz że ujawniają coraz więcej konfliktów. Bardzo istotne są profesjonalizm i bezstronność organizatorów konsultacji.
EN
Presently, public consultation is permanent element in procedures of General Directorate for National Roads and Motorways within preparatory activities of road investment process, in its particular phases. Public consultation evaluation in by-passes design showed that they attract more and more citizens and public organisations and they disclose more and more conflicts. Professionalism and impartiality of public consultation moderators are very significant.
PL
Bazując na 40-letnim doświadczeniu w zakresie prób, badań, projektowania, robót ziemnych, utrzymania i eksploatacji sieci kolejowej dużej prędkości, niniejszy artykuł przedstawia zdobytą wiedzę oraz najważniejsze etapy rozwoju w odniesieniu do planowania przebiegu tras, prac ziemnych, torowiska oraz systemów odwodnieniowych.
EN
The 40 years experiences in research, building works and operation of high-speed rail network have been presented in the paper. Routes planning process, earthworks, tracks, equipment have been considered.
18
Content available remote Architektoniczny mecz Polska-Europa 0:1
PL
18 kwietnia 2007 roku Michel Platini ogłosił, że organizatorami Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku zostały Polska i Ukraina. W tym samy roku rozpoczęto w naszym kraju przygotowania do tego bezprecedensowego wydarzenia. Istotnym elementem tych prac jest realizacja 6 aren sportowych. Jedną z nich jest Stadion Śląski w Chorzowie. Na początku 2012 roku, nad jego widownią, na konstrukcji kablowej zawieszony zostanie jeden z największych polikarbonowych dachów na świecie. Prezentacja tej wyjątkowej i specyficznej pod wieloma względami konstrukcji jest również pretekstem do refleksji nad relacją pomiędzy konkursem architektonicznym a doświadczeniem.
EN
On the 18th of April 2007 Michel Platini announced that the organizers of the European Championship in football in 2012 were Poland and Ukraine. In the same year they started in our country some preparations for this unprecedented event. An important element of this work is the implementation of six sports arenas. One of them is the Silesian Stadium in Chorzow. At the beginning of 2012 over his audience there will be hanged one of the largest in the world polycarbon roof. It will handed on the cable construction. The presentation of this very unique and specific structure is also an opportunity to reflect on the relationship between architectural competition and experience.
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu związków deweyowskiej koncepcji doświadczenia estetycznego z szerszymi, metafizycznymi poglądami Amerykanina. Głównym celem prowadzonej argumentacji jest określenie roli, jaką pełni kategoria doświadczenia estetycznego w ramach empirycznego naturalizmu, stanowiska filozoficznego, jakie sformułował Dewey w późnym okresie swojej twórczości. Zaproponowana w artykule interpretacja deweyowskiej kategorii doświadczenia ujawnia zasadnicze implikacje metafizyczne, które w konsekwencji prowadzą do wyróżnienia wysublimowanej formy doświadczenia estetycznego i uznania jej za centralny element całej teorii. Wedle tego stanowiska doświadczenie estetyczne wyraża istotę rozwoju natury, siłę kreatywną wypływającą ze szczególnej, rytmicznej koordynacji wymian wzajemnego oddziaływania pomiędzy organizmem a jego otoczeniem. Według Deweya sztuka, której istotą jest doświadczenie estetyczne, wyraża najgłębsze zasady rozwijającego się życia i stanowi najwyższy przejaw natury. Autor niniejszego artykułu dowodzi, że proponowane przez Deweya stanowisko naturalizmu empirycznego, chociaż wyraźnie zmienia tradycyjne znaczenie metafizyki, to jednak nie marginalizuje jej jako dziedziny filozofii. Przeciwnie, rozwija przed nią nowe zagadnienia i ciekawe perspektywy.
EN
The article deals with the issue of relations between Dewey’s idea of aesthetic experience and his account of metaphysics. The main aim of argumentation presented is to determine the role of the aesthetic experience in the field of natural empiricism, developed by Dewey in his late works. The interpretation of deweyan concept of experience, as proposed by the author, discloses the fundamental metaphysical implications, which in the long run entails distinguishing and favoring of the sublime form of aesthetic experience and regarding it as a central element of his whole theory. According to this position, the aesthetic experience expresses the essence of nature and the deepest spirit of its progress. It becomes the creative power originated from the specific sort of rhythmical coordination of mutual interactions between organism and its surroundings. From deweyan point of view, art expresses the deepest principles of advancing life and is seen as the highest manifestation of nature; as its climax. Author argues, that Dewey’s position of natural empiricism, however significantly changes the traditional meaning of metaphysics, it takes no efforts to push it aside as a philosophic discipline. On the contrary, Dewey’s processual metaphysics of experience raises new issues and proposes interesting perspective of reflection.
20
Content available remote Reakcja formy 1. : Krótki wykład o architekturze
PL
Niniejszy krótki esej przeznaczony jest dla studentów architektury oraz dla wszystkich zadających sobie pytanie, co jest celem tworzenia architektury i jakiego rodzaju specjalistyczna wiedza potrzebna jest do jej budowania.
EN
This short essay is aimed at architecture students and all those who ask themselves what is the purpose for which architecture is built and what are the forms of expertise necessary to build it.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.