Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niecka osiadania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono proces rekultywacji terenu niekorzystnie przekształconego (niecki osiadania) w wyniku eksploatacji kopalni LW „Bogdanka” S.A. Opisany sposób przeprowadzenia rekultywacji, która została wykonana z użyciem własnych odpadów wydobywczych, jest przykładem tego, jak można nadać terenom zmienionym działalnością górniczą nowe walory przyrodnicze i sprawić, aby stały się atrakcyjne dla lokalnej społeczności.
EN
This article discusses reclamation of the subsidence basin created as a result of hard coal mining activity by Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Meeting their obligations arising from the environmental protection regulations, the entrepreneur performed reclamation works based on relevant decisions of the environmental protection bodies. The reclamation was performed with the aim to create recreational space with trees. This included water reservoir (fish pond), pedestrian and bicycle paths, drainage ditches and "green" management by grazing and tree planting in the reclamation site. The reclamation was performed with the use of mining waste which was then covered by reclamation embankment with the thickness of 1,0 m of soil masses. The reclamation carried out shows how the areas changed by mining activities can gain new environmental and landscape values and become attractive to the local community.
PL
W artykule przedstawiono zmiany morfometrii stawów hodowlanych pod wpływem górniczych osiadań terenu. Do badań wytypowano dwa stawy położone na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). W następstwie górniczych osiadań terenu dochodzi głównie do wzrostu głębokości stawów. Następuje również ich przekształcenie w zbiorniki niespuszczane.
EN
The article presents the changes in the morphometry of fish breeding ponds under the influence of mining subsidence. Two fish ponds located in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) were selected for the studies. As a result of mining induced the subsidence of the maximum depth of the fish ponds increases. Moreover, the ponds transform into non-drained water bodies.
EN
This paper presents the impact of salinisation on the aquatic mollusc fauna in flooded mine subsidences in the Karvina region (Czech Republic). The results of the previous research on salinity in flooded mine subsidences show that some of them contain a high content of dissolved inorganic substances (above 1000 mgl-1). These substances can affect the vegetation and animals occurring in the water and the surrounding area. The phylum of Mollusca was selected as a model group for the fieldwork as it includes species with the proven bioindication potential. The occurrence of aquatic mollusc species was studied at 10 sites. The sites were selected based on the content of dissolved substances (the salinity gradient from <500 to >1000 mgl-1).. A total of 12 aquatic mollusc species were found, including one species identified as a potential bioindicator of the negative effect of salinisation on aquatic biota. The analysis showed statistically significant positive correlations between the content of dissolved inorganic substances and the presence of alien species Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843). The gradient of salinity significantly affects the species composition of the mollusc fauna in flooded mine subsidences and may affect the biodiversity of this group.
PL
W artykule przedstawiono reakcję wodnych gatunków mięczaków (Mollusca), jako grupy modelowej, na zasolenie wód zbiorników powstałych w nieckach osiadania rejonu Karwiny (Czechy). Analizę występowania wodnych gatunków mięczaków przeprowadzono w obrębie 10 obiektów. Wody badanych zbiorników tworzyły gradient zasolenia w zakresie od <500 do >1000 mg·l-1. W ich obrębie stwierdzono występowanie łącznie 12 gatunków wodnych mięczaków, w tym jednego gatunku, który uznano za potencjalny indykator znacznego zasolenia zbiorników. Wyniki analizy statystycznej wykazały istotną pozytywną zależność między zawartością rozpuszczonych substancji nieorganicznych i występowaniem gatunku Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843). Wykazano, że gradient zasolenia w istotny sposób wpływa na skład gatunkowy fauny mięczaków, kształtujących się w zbiornikach w nieckach osiadania oraz mieć wpływa na bioróżnorodność tej grupy.
EN
The well known S. Knothe's formula on the subsidence of a single point of a non-stationary subsidence trough under the influence of exploitation is derived in an elementary way. An important role plays the interpretation of non-stationary subsidence trough as rheonomous constraints. Such an approach reveals some paradoxical property of the instantaneous troughs, namely they all attain practically the very same maximal subsidence.
PL
Znana formuła S. Knothego na osiadanie pojedynczego punktu niestacjonarnej niecki osiadania pod wpływem eksploatacji jest wyprowadzona w elementarny sposób. Istotną rolę w wyprowadzeniu tej formuły odgrywa potraktowanie niestacjonarnej niecki osiadania jako więzów reonomicznych. Podejście takie ukazuje paradoksalną własność chwilowych niecek osiadania, polegającą na tym, że wszystkie te niecki osiągają praktycznie takie samo maksymalne obniżenie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych prowadzonych na linii obserwacyjnej przez okres 39 lat. Analiza obejmuje lokalizację linii obserwacyjnej, opis warunków geologiczno-górniczych, uzyskane wartości poszczególnych wskaźników deformacji. Dla dwóch wybranych okresów zostały wyznaczone parametry teorii J. Zycha.
EN
Geodetic survey results for 39 years period was presented in the paper. Analysis contained observational stations situation, description of geological and mining condition and results of indexes of deformation. J. Zych theory parameters was calculated for two periods.
EN
The dislocation process of the points located on a surface in the area that was under the influence of underground mining was observed in a small time scale. It exhibited highly irregular behaviour (e.g. the observed points during the time their vertical subsidence oscilated in a random way). In the paper is analysed vertical subsidence of three points. The results of the analysis show in an evident way that the nature of the observed irregularities is inherently random. Thus the observed phenomen proves that the underlying mechanism which rules the formation process of the post mining subsidence is of the purely random nature.
PL
Proces przemieszczeń punktów powierzchni w obszarze oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej był obserwowany w małej skali czasowej (krótki przedział czasu pomiędzy dwoma kolejnymi pomiarami). Proces ten wykazuje nieregularne zachowanie (np. obserwowane punkty oscylowały w sposób losowy w czasie ich obniżania się). W pracy zanalizowano osiadanie trzech punktów. Rezultaty analizy ukazują w sposób wyraźny, że charakter zaobserwowanych nieregularności jest z natury rzeczy losowy. Zaobserwowane zjawisko odsłania zatem losowy mechanizm rządzący procesem formowania się niecki pogórniczej.
PL
Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko jest jednym z ważniejszych zagadnień górnictwa. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów elektrooporowych wykonanych w celu zbadania przebiegu zmian własności elektrycznych przypowierzchniowych warstw górotworu podczas kształtowania się niecki osiadania. Omówiono wyniki pomiarów elektrooporowych w kontekście deformacji górotworu wywołanej eksploatacją oraz przedstawiono model procesu deformacji. Wydaje się, że tak przeprowadzone badania stanowią kolejne źródło informacji o procesie deformacji przypowierzchniowych warstw górotworu, co może mieć istotne znaczenie dla oceny wpływu danej eksploatacji na środowisko.
EN
One of the most important problem of mining is the influence of underground mining on the natural environment. In the article the author present the results of geoelectrical measurements which were made to research temporal variations of electrical features subsurface rock layers during the process of surface subsidence. These results were discussed in the contest of the deformations of rock mass layers induced by mining exploration and the model of the process of deformation was shown, too. It seems that so prepared studies are next source of information about the progression of deformation of rock mass layers which can have significant role in the estimation of influence of the given exploitation on the environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.