Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 249

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura kolejowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
W związku z postępującym procesem cyfryzacji budownictwa, w szczególności budownictwa infrastrukturalnego, należy oczekiwać zwiększenia zapotrzebowania na usługi geodezyjne świadczone z wykorzystaniem adekwatnych technologii. W tym kontekście została przedstawiona technologia BIM – Building Information Modeling/ Management rozumiana jako Modelowanie/Zarządzanie Informacją o Budowli. Technologia BIM oraz jej część RIM (R-Railway) jest wciąż rozwijana, a efektem końcowym mają być wytyczne, przepisy i standardy, które umożliwią nadzór i zarządzanie infrastrukturą kolejową według przyjętych powszechnie norm. Zgodnie z założeniami technologia BIM (RIM) ma wspierać nadzór nad inwestycją, począwszy od etapu projektowania, poprzez budowę, utrzymanie aż do jej rozbiórki. Artykuł zawiera podstawowe informacje o technologii BIM oraz zasadach jej stosowania w budownictwie. Opisuje także specyfikę inwestycji kolejowych oraz możliwości zastosowania nowoczesnych, geodezyjnych i diagnostycznych technik pomiarowych w kolejnictwie. Autorzy zawarli propozycje adaptacji technik pomiaru i opracowania danych na potrzeby projektowania i utrzymania infrastruktury kolejowej w technologii BIM.
EN
In connection with the progressing process of construction digitization, in particular infrastructure construction, an increase in demand for surveying services provided using adequate technologies should be expected. In this context, the BIM technology - understood as Building Information Modeling/Management was presented. The BIM technology and its part RIM (R-Railway) is still being developed and the end result is to be guidelines, regulations and standards enabling supervision and management of railway infrastructure according to commonly accepted standards. BIM technology (RIM) is intended to support the supervision of the investment, starting from the design stage, through construction, maintenance to dismantling. The article contains basic information about BIM technology and its application in construction. It also describes the specificity of railway investments and the possibility of using modern, geodetic and diagnostic measurement techniques in railway industry. The authors have included proposals for the adaptation of measurement techniques and development of data for the design and maintenance of railway infrastructure in BIM technology.
PL
Utrzymanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczny ruch kolejowy jest podstawowym obowiązkiem zarządców infrastruktury kolejowej wynikającym z ustawy o transporcie kolejowym. Elementy infrastruktury kolejowej są poddane trudnym warunkom atmosferycznym, a także zmieniającym się obciążeniom dynamicznym wynikającym z eksploatacji danej części infrastruktury. Brak właściwego utrzymania torów niekorzystnie wpływa na ich eksploatację, powodując: obniżenie dopuszczalnej prędkości jazdy, zmniejszenie spokojności jazdy, spadek bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego, wzrost degradacji kruszywa i podtorza kolejowego oraz zwiększony wpływ oddziaływań dynamicznych na otaczającą zabudowę. Niniejszy artykuł przedstawia analizę zadań utrzymaniowych wykonywanych w pięciu różnych lokalizacjach. Na potrzeby artykułu, w latach 2016−2018 zebrano dane z odcinków toru długości 100 km, przygotowane w dziennych raportach wykonywanych przez wykwalifikowanych toromistrzów zarządzających brygadami utrzymaniowymi. Celem artykułu jest przedstawienie wyników zebranych danych, analiza najczęściej występujących zadań utrzymaniowych, ustalenie przyczyn źródłowych powodujących konieczność wykonywania danych zadań oraz zaproponowanie środków zaradczych. Celem badań było uzyskanie konkurencyjności rynkowej przez minimalizację kosztów, ponieważ wykonywanie obowiązków związanych z utrzymaniem infrastruktury kolejowej charakteryzuje się bardzo wysokim kosztem związanym z dużym nakładem pracy, technologią naprawy, koniecznością użycia wyspecjalizowanego sprzętu, a także z czasowym wyłączeniem fragmentu linii z ruchu. Badania przeprowadzono w firmie będącej zarządcą infrastruktury kolejowej.
PL
Artykuł omawia znaczenie inwestycji w infrastrukturze kolejowej dla poprawy dostępności transportowej aglomeracji rzeszowskiej. W przypadku intensywnie rozwijającej się i poszerzającej swoje granice aglomeracji rzeszowskiej, dostępność odgrywa kluczową rolę nie tylko w określaniu wartości nieruchomości zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych, ale przede wszystkim w realizowaniu potrzeb związanych z przemieszczaniem się mieszkańców regionu z jednego miejsca do drugiego (do pracy, szkoły itp.). Dostępność transportowa jest więc ważnym elementem organizacji przestrzeni i ma istotny wpływ na poziom oraz tempo rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Publikacja składa się z części teoretycznej i studium przypadku w postaci charakterystyki kilku projektów inwestycyjnych w infrastrukturze transportu kolejowego. Celem pracy jest przedstawienie wpływu planowanych i realizowanych inwestycji w transporcie kolejowym na poprawę dostępności transportowej, a tym samym na poziom i jakość życia mieszkańców aglomeracji rzeszowskiej. Rozważania uzupełniono próbą oceny obecnej dostępności transportowej regionu oraz zmian, jakie nastąpią w wyniku zrealizowanych inwestycji.
EN
The article discusses the importance of investments in railway infrastructure for improving the transport accessibility of the Rzeszów agglomeration. For an intensively developing and expanding Rzeszów agglomeration, accessibility plays a key role not only in determining the value of residential and commercial real estate but, above all, in meeting the needs related to the mobility of the region’s inhabitants from one place to another (e.g. to work or school). Therefore, transport accessibility is an important element of spatial organization and has a significant impact on the level and pace of the socio-economic development in the region. The paper consists of a theoretical part and a case study characterising several investment projects in the railway transport infrastructure. The aim of the article is to present the impact planned and implemented investments in rail transport to improvement of accessibility, and thus the level and quality of life of the inhabitants of the Rzeszów agglomeration. The considerations were supplemented with an attempt to assess the current transport accessibility in the region and the changes that will occur as a result of the implemented investments.
PL
Stabilność i trwałość infrastruktury kolejowej – w tym podtorza i nawierzchni torowej – w ogromnym stopniu wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Te cechy elementów drogi kolejowej są uzyskiwane m.in. przez dobór odpowiednich materiałów i zastosowanie właściwej technologii budowy. Wprowadzanie na rynek najwyższej jakości rozwiązań dla przemysłu kolejowego, także w zakresie konstrukcji nawierzchni kolejowych i podtorza, umożliwia zwiększenie nośności i trwałości dróg kolejowych.
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z naprawami i remontami ponad 100-letnich konstrukcji stalowych infrastruktury kolejowej. Skorodowane, ale nadal użytkowane tego typu obiekty wymagają napraw i wzmocnień. Typowe wzmocnienia przez spawanie są zazwyczaj wykluczone z uwagi na trudne do wiarygodnego określenia parametry materiału konstrukcyjnego. To wpływa również na możliwe sposoby oceny nośności. Często pozostaje tylko dodatkowe i tymczasowe podparcie, co nie jest zadaniem oczywistym z uwagi na niebezpieczeństwo wprowadzenia sił o przeciwnych znakach i wcześniejsze zniszczenie konstrukcji przez utratę stateczności.
EN
The article presents problems related to repairs and renovations of over 100-year-old steel structures of the railway infrastructure. Corroded objects still in use require repairs or reinforcements. Typical welding reinforcement is usually not an option due to the difficulty in reliable determining parameters of the structural material. That also affects possible ways of assessing load capacity. Often, all that remains is additional and temporary support what is not an obvious task due to the danger of introducing forces with opposite signs and earlier destruction of the structure by loss of stability.
EN
In Poland, due to the increase in investments made by railways in recent years, and thus the increase in the replacement value of transport infrastructure, the need for expenditure on infrastructure maintenance will increase in the next 30 years, or the development of the developed transport network will degrade. As part of the overall discipline of resource management, subdiscipline has emerged - infrastructure asset management. As part of the management of railway transport infrastructure, the demand for cheaper maintenance costs will grow. The cost reduction of infrastructure maintenance is possible through meticulous assessment of its condition, rational selection of locations and scope of repairs at the assumed risk level, as well as at the stage of preparation of new construction or modernization projects taking into account aspects of later maintenance. For some time, we have been observing the accumulation of knowledge (methods, programs, procedures) in the country and abroad enabling optimization of infrastructure condition assessment and programming of its maintenance. The implementation of these solutions may result in a more rational use of funds for infrastructure maintenance and not disturb its smooth functioning in operation. The article discusses aspects that should be considered in the design process of railway infrastructure. Particular attention was paid to the durability of steel components of the railway superstructure, maintenance costs as well as aspects related to the capacity of the track node. An example of dependence of selected values of radial arcs depending on their durability and maintenance costs was presented. It was proposed to change the track layout at the Warszawa Srodmiescie passenger stop planned for reconstruction. Calculations of kinematic parameters for various configurations of railway turnouts were performed. Also, calculations of the capacity for the existing track system solution as well as the proposed track system after reconstruction of the analysed Warszawa Srodmiescie railway station were also carried out.
PL
Tereny, na których zaprzestano obsługi ruchu kolejowego, mają znaczny potencjał w zakresie przystosowania ich do nowych funkcji. W przestrzeni miejskiej przekształcenia te związane są w wielu przypadkach z organizacją miejsc wypoczynku w przyrodniczym otoczeniu, co znacząco może wspierać system zielonej infrastruktury.
PL
Przedmiotem referatu jest ocena możliwości powstania zagrożenia zakłóceniowego i niebezpiecznego w podziemnych liniach infrastruktury kolejowej na skutek zbliżenia do linii kablowej 110 kV. Analiza dotyczy przykładowej linii kablowej 110 kV, na trasie której występuje wiele miejsc zbliżeń i krzyżowań z grupami kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych. W zakres prac wchodzi analiza rozkładów pola magnetycznego (PM) w warunkach pracy ciągłej i zwarciowej, a także analiza oddziaływania i obliczenia sumarycznej wartości napięć (SEM) indukowanych w kolejowej infrastrukturze dla najostrzejszych warunków generacji zakłóceń. Opracowanie obejmuje także wybór i obliczenia związane z zastosowaniem środków zapobiegawczych. Analiza dotyczy głównie wpływu oddziaływania magnetycznego w obwodach telekomunikacyjnych znajdujących się w odległości do 50 m, względem osi trasy linii kablowej 110 kV.
EN
The present work investigates the possibility of interference in underground railway infrastructure lines that are run parallel to 110 kV power cable lines. The analysis concerns an exemplary 110 kV cable line which runs in close proximity and crosses many times a groups of control and telecommunication cables. The scope of work includes the analysis of magnetic field (MF) distributions in steady state and short-circuit conditions, as well as the analysis of interference and calculation of the induced voltages in telecommunications infrastructure for the worst case. The analysis also includes the calculation to prevent interference effects. The analysis concerns mainly the telecommunications underground cables located up to 50 m away from the 110 kV cable line axis.
10
Content available remote Selected issues in rail transport safety in Poland
EN
Safety in rail transport is a problem that many countries are struggling with. Rail transport is one of the main areas of Poland’s economic development. The authors analysed and interpreted statistical data on the condition of the railway infrastructure and rail safety, as well as identified the main causes of railway accidents. The development of rail infrastructure has a significant effect on freight and passenger transport safety. Among the most serious hazards in rail traffic are accidents and rail collisions. The most frequent rail accidents occur at level crossings, where those responsible are motor car drivers. There is a clear trend showing a decrease in the number of accidents with an increase in the percentage of well-preserved rail lines. This situation is a consequence of social awareness.
PL
Infrastruktura kolejowa, ze względu na rozległość i otoczenie pracy narażona jest na uszkodzenia eksploatacyjne, środowiskowe oraz wandalizm. Brak dostępności powoduje powstawanie kosztów napraw a także, często zdecydowanie wyższych kosztów wynikających właśnie z braku dostępności infrastruktury. Zintegrowane podejście Track Tec do utrzymania infrastruktury kolejowej, jest odpowiedzią na wyzwania kolei przyszłości, jako do obiektu, mającego różne perspektywy (podkład, tor, rozjazd, ogrzewanie, słupy trakcyjne, przewody, stacje zasilające i inne) lecz jeden wspólny cel - wysoka dostępność i bezpieczeństwo dla taboru poruszającego się z coraz wyższą prędkością.
EN
Railway infrastructure, due to the large area and working environment, is exposed to exploitation failures, failures caused by environmental conditions like wind, freeze but also failures caused by vandalism. Lack of railway infrastructure availability results in increased repair costs as well as increased operational costs due to unexpected lower infrastructure availability. The integrated approach of Track Tec ) SA company to maintaining the railway infrastructure is a response to the railway of the future challenges. Railway infrastructure in this case means one object with different perspectives (sleeper, track, crossover, heating, traction poles, cables, supply stations and others) - with one common goal - high availability and safety.
PL
W artykule przedstawiono informacje o przewozach intermodalnych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócona na infrastrukturę punktową dedykowaną takim przewozom. Zostały zaproponowane lokalizacje budowy nowych terminali intermodalnych wraz z kryteriami ich doboru.
EN
The article presents information on intermodal transport in Poland. Particular attention is paid to the point infrastructure dedicated to such transport. The locations of construction of new intermodal terminals along with the criteria for their selection have been proposed.
13
EN
A tourist attraction is everything that raises tourists’ interest and stimulates them to travel. The revitalization of the railway infrastructure elements and transforming them into objects that serve tourist needs may positively affect urban space, as well as contribute to socio-economic development. Foreign and Polish examples show many tourist attractions created on the basis of closed railway lines, degraded railway areas or railway stations. A ride by narrow-gauge railway, a cycle route created on a former railway embankment or even a walk along the promenade alongside the railway viaduct can be an attraction in itself. Such objects become a magnet that attracts tourists to the region, and at the same time stimulate demand for other tourist services. The aim of the article is to identify and classify tourist attractions that have arisen as a result of revitalization of the railway infrastructure. The article is divided into three parts. In the first one, the essence of the revitalization of the railway infrastructure is characterized. The second explains the term “tourist attraction” and the classification of tourist attractions, while the third contains practical examples of revitalization of inactive elements of railway infrastructure transformed into tourist attractions.
PL
Utworzenie holdingu w Grupie PKP, odtworzenie i budowa lokalnych linii kolejowych, inwestycje w modernizację taboru i Centralny Port Komunikacyjny, to kilka z założeń rządowej strategii rozwoju kolejnictwa, przedstawionych podczas zorganizowanego 23 stycznia br. w Warszawie I Kongresu Rozwoju Kolei. Hasłem przewodnim Kongresu była „Przyszłość i perspektywy”. Na Stadionie Narodowym w Warszawie spotkali się przedstawiciele rządu, kierownicy spółek kolejowych i reprezentanci organizacji społecznych, aby prowadzić dyskusje na temat niezbędnych inwestycji w kolejnictwo, innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań, Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz przyszłości kolejowych połączeń towarowych i pasażerskich.
15
Content available remote Jak wykonać instalację kablową pod czynnym torowiskiem?
PL
W Polsce trwa modernizacja sieci kolejowej na dużą skalę, obejmuje praktycznie cały kraj. Dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury kolejowej niezbędne jest m.in. ułożenie setek kilometrów przewodów kablowych, umożliwiających np. sterowanie ruchem pociągów. Do wykonania takich prac, szczególnie w miejscach, gdzie niemożliwe jest rozkopanie terenu, wykorzystuje się metody bezwykopowe. Tak było w podkrakowskich Krzeszowicach.
16
Content available remote Miliardy na tory : ... ale wydatki niższe od planowanych
PL
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) realizują Krajowy Program Kolejowy (KPK) o wartości ponad 73 mld zł. Do 30 września 2019 r. tegoroczne wydatki inwestycyjne spółki wyniosły 5,8 mld zł, a do końca roku zaplanowano nakłady w wysokości około 10 mld zł.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena możliwości zagrożenia zakłóceniowego i niebezpiecznego w podziemnych liniach infrastruktury kolejowej na skutek zbliżenia do linii kablowej 110kV. Analiza dotyczy przykładowej linii kablowej 110kV, na trasie której występuje wiele miejsc zbliżeń i krzyżowań z grupami kabli sterowniczych i telekomunikacyjnych. W Zakres prac wchodzi analiza rozkładów pola magnetycznego (PM) w warunkach pracy ciągłej i zwarciowej, a także analiza oddziaływania i obliczenia sumarycznej wartości napięć (SEM) indukowanych w kolejowej infrastrukturze dla najostrzejszych warunków generacji zakłóceń. Opracowanie obejmuje także wybór i obliczenia związane z zastosowaniem Środków zapobiegawczych. Analiza dotyczy głównie wpływu oddziaływania magnetycznego w obwodach telekomunikacyjnych znajdujących się w odległości do 50m, względem osi trasy linii kablowej 110kV.
EN
The present work investigates the possibility of interference in underground railway infrastructure lines that are run parallel to 110kV power cable lines. The analysis concerns an exemplary 110 kV cable line which runs in close proximity and crosses many times a groups of control and telecommunication cables. The scope of work includes the analysis of magnetic field (MF) distributions in steady state and short-circuit conditions, as well as the analysis of interference and calculation of the induced voltages in telecommunications infrastructure for the worst case. The analysis also includes the calculation to prevent inference affects. The analysis concerns mainly the telecommunications underground cables located up to 50 m away from the 110 kV cable line axis.
PL
Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu osób i rzeczy koleją realizowane jest przez działania, które są związane z budową infrastruktury kolejowej, prowadzonymi procesami diagnozowania, konserwacją, remontami i modernizacją. Innymi pracami związanymi z infrastrukturą kolejową są prace awaryjne związane ze zdarzeniami kolejowymi (poważny wypadek, wypadek), które wymagają specjalistycznego sprzętu i powinny być wykonane jak najszybciej z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych pojazdów pomocniczych, niezbędnych do naprawy infrastruktury kolejowej po różnych zdarzeniach kolejowych, jak również elementem pomocniczym przy jej budowie i rozbudowie, jest żuraw kolejowy. W artykule przedstawiono dwuczłonowy kolejowy pojazd specjalny, wyposażony w żuraw o udźwigu 100 t oraz podnośnik montażowo-naprawczy, o roboczym typie DK-RN100. Projekt i badania wstępne prowadzone były w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnie z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi.
EN
Ensuring efficient and safe transport of people and goods by rail is carried out by activities that are related to the construction of railway infrastructure, with ongoing processes of diagnosis, maintenance, renovation and modernization. Other works related to the railway infrastructure are emergency work related to railway incidents (serious accident, accident) that require specialized equipment and should be carried out as soon as possible, while maintaining all safety rules. One of the basic auxiliary vehicles necessary torepair railway infrastructure after various rail events, as well as an auxiliary element in its construction and expansion is the railway crane. The article presents a two-unit railway special vehicle, equipped with a crane with a lifting capacity of 100 t and a mounting and repair lift, with a working type DK-RN100. The project and preliminary studies were conducted as part of the Intelligent Development Operational Program for 2014–2020, the European Regional Development Fund, together with Polish scientific and research centres.
19
Content available remote Kalkulacja stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w świetle prawa unijnego
PL
Artykuł jest poświęcony omówieniu ewolucji przepisów Unii Europejskiej dotyczących zasad kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. W przeciwieństwie od odpłatnego korzystania z infrastruktury drogowej, portowej czy lotniskowej, odpłatne udostępnianie infrastruktury kolejowej operatorom przewozów (przewoźnikom kolejowym) jest zagadnieniem relatywnie nowym w europejskim kolejnictwie, gdyż pojawiło się ono dopiero w 1991 r. w związku z podjęciem systemowych reform unijnego sektora kolejowego. W części wstępnej artykułu wskazano na dyrektywę 91/440, jako historycznie pierwszy akt prawny, który odnosił się do zagadnienia kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej. Następnie wskazano na przepisy dyrektywy 2001/14 przyjętej w ramach tzw. pierwszego pakietu kolejowego oraz na niejasności interpretacyjne w tym zakresie, które doprowadziły do procesów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przy czym najważniejszym z nich był proces przeciwko Polsce, zakończony wyrokiem z 30 maja 2013 r. W końcowej części artykułu znalazły się odniesienia do tego wyroku, a także do nowych przepisów w sprawie kalkulacji stawek dostępu do infrastruktury kolejowej zawartych w dyrektywie 2012/34 oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniu wykonawczym 2015/909.
EN
The article presents evolution of EU's regulations referring to the rules of calculation of access charges for rail infrastructure. In the opposite to payable utilization of road, harbor or airport infrastructure, payable access to the rail infrastructure for transport operators (rail carriers) is a relatively new issue in the European railways, because it emerged just in 1991 in relation with taken up system reforms of EU's rail sector. In the introductory part of the article, the Directive 91/440 has been indicated asa historically first law act that referred to the issue of calculation of access charges for rail infrastructure. Next, there were presented regulations of the Directive 2001/14 adopted within so called first railway package and vagueness in their interpretation, which led to the trials before the European Court of Justice, whereas the most important was the one against Poland, ended with the sentence on the 30th of May 2013.The final part of the article presents references to this sentence and to the new regulations referring to the charges for the access to rail infrastructure, included in the Directive 2014/34 and executive ordinance 2015/909 issued on its basis.
PL
Turystyka i rekreacja w zgodzie z poszanowaniem środowiska naturalnego wymaga dobrych standardów komunikacyjnych. Minęły czasy, gdy Polacy w poszukiwaniu letnich przyjemności spędzenia urlopu nad Bałtykiem akceptowali przepełnione pociągi.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.