Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary optyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this study, detailed investigations of scavenged prechamber engine combustion are performed experimentally in a Rapid Compression Expansion Machine (RCEM), which allows optical access into the main chamber. OH* chemiluminescence measurements combined with pressure measurements are used to study the effect of varying ignition timing on combustion and cycle-to-cycle variations. The variation of ignition timing (pressure at ignition) showed an optimum ignition point for a given injection duration. Earlier ignition resulted in weaker but more reactive jets, coupled to increased cyclic variations. Later ignition did not significantly affect heat release rate, but increased cyclic variation.
PL
Jednym ze źródeł błędów, mających wpływ na niepewność pomiarów struktury geometrycznej powierzchni, jest szum pomiarowy (zwany szumem dynamicznym), będący kombinacją szumu wewnętrznego przyrządu pomiarowego oraz oddziaływania środowiska zewnętrznego. W artykule porównano szum pomiarowy dla przyrządów bazujących na różnych metodach pomiaru struktury geometrycznej powierzchni, wykorzystywanych podczas realizacji projektu nr PBS2/A6/20/2013 „Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiarów topografii powierzchni w skali mikro i nano”, objętego Programem Badań Stosowanych i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
EN
One of the sources of errors affecting the uncertainty of measurements of the surface texture is the measurement noise, called dynamic noise, which is a combination of the internal noise of the measuring instrument and the influence of the external environment. The article presents the comparison of measurement noise for instruments using various methods of measuring the surface texture that were used during the implementation of the project No. PBS2/A6/20/2013/NCBiR/24/10/2013 “Research and evaluation of reliability of modern methods of surface topography measurements in micro and nano scale”.
PL
Przedstawiono analizę porównawczą dokładności dwóch optycznych systemów pomiarowych umożliwiających odtworzenie geometrii ostrzy narzędzia skrawającego. Do digitalizacji geometrii ostrzy narzędzia wykorzystano: mikroskop różnicowania ogniskowego Infinite Focus G4 firmy Alicona i skaner z niebieskim światłem strukturalnym Comet LƎD 2 firmy Zeiss.
EN
The comparative analysis of two different optical measuring systems enabling the reconstruction of the cutting edges geometry is presented. For research uses: focus-variation microscope Alicona G4 and professional 3D scanner Zeiss Comet LƎD 2.
PL
Ważnym problemem dotyczącym konstrukcji nowoczesnych turboodrzutowych silników lotniczych jest efektywne chłodzenie komór spalania, realizowane poprzez otwory efuzyjne. Kanały takie, drążone laserowo, stanowią jednak poważne wyzwanie metrologiczne ze względu na niewielką średnicę (poniżej 1 mm), nieregularny kształt i kątową orientację względem powierzchni. Pomiary metodami kontaktowymi CMM są więc czasochłonne, obarczone znaczną niepewnością pomiaru oraz ryzykiem uszkodzenia trzpienia pomiarowego. W artykule porównano dwie metody skanowania triangulacyjnego powierzchni komory spalania silnika z kątowymi otworami efuzyjnymi (w kierunku normalnym do powierzchni oraz współosiowo z otworem). Ponadto oceniono cztery opracowane algorytmy przetwarzania danych pomiarowych, których celem jest wyznaczenie położenia i średnicy otworów. Wskazano na problem zakłóceń dotyczących pomiaru i przetwarzania danych.
EN
An important problem of modern aero-engines’ construction is effective cooling of combustor liner attained by effusion holes. The laser-drilled channels are a critical metrological challenge resulting from their small diameter (below 1 mm), irregular shape and angular orientation to the surface. Hence, in this case, the tactile CMM measurement methods are timeconsuming, error-susceptible and hazardous to the measuring stylus. The paper compares two methods of triangulation scanning of the surface of the engine combustion chamber with angular effusion holes (according to normal to surface and coaxially with hole). Additionally, four algorithms for processing measurement data were developed and evaluated, aiming at determination of the position and holes diameter. The paper also discusses the problem of measurement and calculation disturbance.
PL
Przestawiono możliwości zastosowania różnych metod pomiaru do oceny wymiarowo-kształtowej i stereometrii powierzchni radiatora frezowanego za pomocą mikrofrezu precyzyjnego VHM z powłoką DLC.
EN
The paper presents the possibilites of aplication the individual measurement methods for evaluation of the dimensional-shape accuracy and surface stereometry of the radiator milled with precision VHM with DLC coating.
PL
W artykule przestawiono wpływ rodzaju zastosowanej obróbki i właściwości optycznych materiału, z którego wykonany jest mierzony element, na ilość punktów niezmierzonych podczas wykonywania pomiarów stereometrii powierzchni metodą koherentnej interferometrii korelacyjnej.
EN
The paper presents an influence of the applied machining method and optical properties of the material of investigated element on the number of points that were not measured during measurements of surface stereometry with the use of coherence correlation interferometry.
PL
Artykuł przedstawia problematykę podwyższenia dokładności wytwarzania prototypów metodą PolyJet. W tym celu wykonano modele badawcze w postaci prymitywów geometrycznych oraz poddano je pomiarom kontrolnym. W kolejnym kroku przeprowadzono korekty geometrii, ponownie wytworzono modele i wykonano pomiary w celu weryfikacji poprawności przyję- tych założeń.
EN
The article presents the problem of increasing the accuracy of prototyping by PolyJet. To this aim a test models in the form of geometric primitives, and subjected to measurement control. In the next stage, carried out the correction of geometry, re-produced models and measurements in order to verify the correctness of the assumptions
PL
W artykule zaprezentowano ideę i sposób prowadzenia inspekcji geometrii i wymiarów przy zastosowaniu fotogrametrycznych systemów pomiarowych. Przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania dostarczanego wraz z oferowanymi na rynku systemami. Zaprezentowano podstawowe funkcje służące do bazowania chmury punktów na modelu CAD i inspekcji przyrządów używanych przy produkcji statków powietrznych w PZL Mielec.
EN
The paper presents concept and basic issues related to the use of the geometry and dimension inspection using photogrammetric measurement systems. Paper presents issues associated with the use of specialized software supplied with the systems offered on the market. The basic functions for referencing of points cloud on the CAD model and inspection instruments used in the manufacture of aircraft PZL Mielec has been presented.
9
Content available remote Analiza i porównanie dokładności wybranych przyrostowych metod wytwarzania
PL
Artykuł przedstawia problematykę związaną z dokładnością wybranych przyrostowych technik wytwarzania. Celem zdefiniowania dokładności wytwarzanej geometrii dla metod FDM, MEM oraz PolyJet wykonano wzorcowy model badawczy złożony z różnych cech geometrycznych. Na jego podstawie przeprowadzono pomiary optyczne, które umożliwiły określenie błędów geometrii i opracowanie analizy porównawczej dla analizowanych metod szybkiego prototypowania.
EN
The article presents the problems connected with the accuracy of selected incremental manufacturing techniques. To define the accuracy of generated geometry for FDM, PolyJet MEM and made reference research model consisting of various geometric features. On the basis of optical measurements were carried out, which enabled determination of fault geometry and a comparative analysis of the analyzed methods for Rapid Prototyping.
EN
Designing and manufacturing of aeronautic bevel gearbox is a complicated and time-consuming process due to complex kinematics of the machining process and numbers of manufacturing methods. Algorithms used in manufacture process are usually provided by machine manufacturers. Using other and commonly available calculation algorithms requires a lot of studies to verify whether the proposed gearbox works correctly. In order to reduce the manufacturing costs of prototypes, it is possible to use Rapid Prototyping methods. Using coordinate optical measurements enables to determine the accuracy of prototypes manufactured by selected methods using and introduce such changes in the model to get the best accuracy of mapping models. Increasing the accuracy of the models enables to verify the correctness of assumptions made in the initial stage of product designing. This approach reduces significantly both prototyping time and manufacturing costs. The article presents the model ling and manufacturing process of aeronautic bevel gear taking into consideration the accuracy of selected Rapid Prototyping methods. The gear modeling is based on machining simulation method conducted in Autodesk Inventor software. The measurement results are shown in displacement maps obtained with an optical scanner Atos II Triple Scan and universal GOM Inspect Professional software, which determines the prototype accuracy in relation to 3D-CAD models.
PL
Projektowanie oraz wytwarzanie lotniczych przekładni stożkowych jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem ze względu na złożoną kinematykę procesu obróbki oraz ze względu na liczne metody wytwarzania. W procesie produkcji stosowane są zazwyczaj algorytmy dostarczane przez producentów obrabiarek. Wymaga to znacznych nakładów finansowych, a w efekcie podnosi koszty wykonania wyrobu. Zastosowanie innego ogólnie dostępnego algorytmu obliczeniowego wymaga przeprowadzenia szeregu badani mających na celu weryfikacje poprawności pracy projektowanej przekładni. W celu ograniczenia kosztów związanych z wytwarzaniem prototypów metodami ubytkowymi możliwe jest wykonanie prototypów metodami przyrostowymi. Dzięki zastosowaniu współrzędnościowych pomiarów optycznych możliwe jest określenie dokładności otrzymywanych wybranymi metodami prototypów i wprowadzenie takich zmian w modelu aby uzyskać jak najlepsza dokładność odwzorowania modeli. Podniesienie dokładność modeli umożliwia ich wykorzystanie do weryfikacji poprawności poczynionych założeń konstrukcyjnych w początkowym etapie powstawania wyrobu. Podejście takie skutkuje znacznym skróceniem czasu prototypowania oraz obniżeniem kosztów produkcji. Artykuł przedstawiał będzie proces modelowania i wytwarzania stożkowych kół zębatych stożkowej przekładni lotniczej, z uwzględnieniem dokładności wybranych metod RP. W modelowaniu kół zębatych wykorzystana zostanie metoda symulacji obróbki prowadzona w środowisku oprogramowania Autodesk Inventor. Przedstawione zostaną wyniki pomiarów w postaci map odchyłek uzyskane z zastosowaniem optycznego skanera Atos II Triple Scan oraz uniwersalnego oprogramowania GOM Inspect Professional, określające dokładność prototypów w odniesieniu do wzorców 3D-CAD.
EN
The paper presents methodology of increasing the accuracy of models of gears made applying additive methods. As a part of activities related to this subject, it was necessary to develop 3D-CAD research gears, which were the basis for producing physical models made using incremental FDM manufacturing technology. The created models were verified in order to determine the accuracy of resulting geometry. Then modifications were introduced to models so as to increase their accuracy. On this basis, in an iterative process, compensation coefficients were calculated to ensure reduction of defects in geometry with respect to a nominal 3D-CAD model.
PL
W artykule przedstawiono sposób poprawy dokładności modeli kół zębatych wytwarzanych z zastosowaniem metod addytywnych. Opracowano model 3D-CAD badawczych kół zębatych. Stanowiły podstawę do wytworzenia modeli fizycznych wykonywanych z zastosowaniem przyrostowej techniki wytwarzania FDM. Modele poddano weryfikacji w celu określenia dokładności ich wykonania. Wprowadzono modyfikację tych modeli dla podwyższenia ich dokładności. W procesie iteracyjnym ustalono wartości współczynnika kompensacji odkształceń. Zapewniono zmniejszenie błędów wykonania modelu w porównaniu z nominalnym modelem 3D-CAD.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem optycznego skanera 3D ATOS™ III Triple Scan oraz systemu fotogrametrycznego TRITOP™ do kontroli jakości części oraz wspomagania montażu struktur lotniczych. Zaprezentowano ideę i sposób prowadzenia pomiarów przy zastosowaniu optycznego skanera 3D wykorzystującego fazową metodę oświetlania obiektu mierzonego.
EN
The paper presents basic issues related to the use of the optical 3D scanner ATOS III Triple Scan™ and the TRITOP™ photogrammetric system for parts quality control and aircraft structures assembly support. The concept and measurement method using an optical 3D scanner with phase illumination method of a measured object has been presented.
EN
Purpose: The aim of this work is to develop a method for evaluating forming limit curves measured at high strain rates using drop tower while specimens are being captured by high-speed camera (2D). Design/methodology/approach: This article describes the first step to establishing such method – verification of compatibility between 3D and 2D capturing by ARAMIS system. Findings: Within this work, FLD recorded in 3D and 2D mode were determined. After correction of the angle α between projection onto the normal plane to direction of loading and tangent in the point where crack occurred, the obtained FLD diagram were almost identical. Research limitations/implications: Optical methods, such as digital image correlation used by ARAMIS measuring system, offer very detailed information of material’s surface at high resolution while significantly reducing the preparation and evaluation time for specimens testing. Originality/value: The analysis of true plane major strains in the forming limit diagram (FLD) is still the most established method for failure detection of sheet metal forming processes in industrial praxis. With the prerequisite of linear strain paths it is very simple to predict the start of necking by using the FLD.
EN
The new view on the structure of the radiance signal recorded by optical pyrometer and the preliminary results of brightness detonation temperature of the emulsion explosive are presented. The structure of an optical signal observed is typical for the heterogeneous explosives. First, there is the short temperature spike to 2500 ÷ 3300 K connecting with a formation of “hot spots” assembly that fire the matrix capable of exothermal reaction. Then the relaxation of radiance to equilibrium level is observed that corresponds to brightness temperature 1840 ÷ 2260 K of explosion products at detonation pressure 1 ÷ 11 GPa. Experimental results are compared with the calculations of other authors. The detonation temperature of the investigated explosive is measured for the first time.
PL
Przedstawiono nowy sposób analizy struktury promieniowania rejestrowanego przy użyciu pirometru optycznego oraz wstępne wyniki pomiaru temperatury promieniowania w procesie detonacji emulsyjnego materiału wybuchowego. zaobserwowano, że struktura rejestrowanego sygnału optycznego jest typowa dla niejednorodnych materiałów wybuchowych. Początkowo obserwuje się krótkotrwały pik temperaturowy o wartości 2500 ÷ 3300 K, związany z formowaniem się “gorących punktów”, które zapalają matrycę zdolną do reakcji egzotermicznej. Następnie, obserwuje się relaksację promieniowania do poziomu równowagi, które odpowiada temperaturze produktów eksplozji o wartości 1840 ÷ 2260 K, przy ciśnieniu detonacji 1 ÷ 11 GPa. Wyniki pomiarów uzyskane w niniejszej pracy (po raz pierwszy prezentowane w literaturze) porównano z wynikami obliczeń innych autorów.
15
Content available remote A novel, spherical shaped sun tracker
EN
A novel, spherical shaped sun tracker, capable of shifting the centre of gravity, has been built at the Faculty of Energy and Fuels at AGH-UST. First tilting tests were executed and the results of these measurements have been presented herein. To introduce the reader to the authors' concept of sun tracking, a revive of the recent literature concerning tracking has been mechanisms has been conducted and some interesting ideas as well operating prototypes have been described.
PL
Kontrola wymiarowa przy zastosowaniu inspekcji wizyjnej to coraz częściej wykorzystywana technika pomiarowa pozwalająca na szybkie i dokładne odwzorowanie badanego wyrobu w celu jego modyfikacji, powtórnego odwzorowania lub inspekcji geometrycznej. Jednym z obszarów zastosowania tego typu techniki pomiarowej jest weryfikacja podjętych założeń teoretycznych odnośnie do przebiegu procesu tak w zakresie geometrii, jak i pola przemieszczeń. Ten właśnie obszar badań jest tematem przedstawionego artykułu. W wyniku przeprowadzenia wstępnych badań zaprojektowano i zbudowano układ pomiarowy bazujący na zastosowaniu mikroskopu warsztatowego z wykorzystaniem układu wizyjnego. Kamera realizująca zapis obrazu sprzężona jest z układem pozycjonującym na bazie silników krokowych. Dzięki zastosowaniu precyzyjnych głowic mikrometrycznych do pozycjonowania we współrzędnych XY, pomiary wykonywane z wykorzystaniem mikroskopu charakteryzują się dużą precyzją i stanowią idealny przykład możliwości rozbudowania tradycyjnego systemu pomiarowego o dodatkowe układy automatyzujące. Celem zaprojektowanego układu pomiarowego jest realizacja zadań pomiaru wysokiej rozdzielczości w zakresie geometrii (wzorów) nałożonych na powierzchnie płaskie.
EN
Dimensional control using vision inspection is increasingly being used as a measurement technique that allows quick and accurate representation of the final product. One of the field application of this type of measurement technology is verification of theoretical assumptions made about the process run as regards both the geometry and displacement field. These activities were subjects to investigate in the presented paper. As a result of preliminary studies, a measuring system based on a workshop microscope and a vision concept was designed and constructed. The image-recording camera is coupled with a positioning system holding a built-in drive based on the principle of stepper motors. Owing to the use of high-precision micrometers heads for positioning in XY coordinates, the measurements performed on the microscope are characterized by high precision. The proposed by the authors optical device is a perfect example of the possibility to expand the traditional measuring system, adding the systems of automation. As an example of this designed measuring device a high-resolution geometry measurement the of flat surfaces with specially generated pattern is presented.
17
PL
W artykule przedstawiono problem opracowania wyników pomiarów realizowanych skanerem laserowym z wykorzystaniem oprogramowania 3D Reshaper. Na podstawie zrealizowanych pomiarów zaprezentowano możliwości wyznaczania wymiaru i błędu kształtu wybranych elementów.
EN
The article presents a problem with operations on measurement effects from laser scanner working with 3D Reshaper software. Possibilities to dimension and shape error evaluation of an object based on performed measurements have been shown.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z analizą topografii powierzchni wzorców kontrolnych typu C (w odmianach C2 i C3) przeznaczonych do sprawdzania profilometrów stykowych. Wykazano, iż wzorce tego typu mogą być sprawdzane za pomocą aparatury pomiarowej wykorzystującej nowoczesne metody optyczne - koherencyjną interferometrię korelacyjną oraz konfokalną laserową mikroskopię skaningową. Rozpatrzenie możliwości zastosowania różnych metod umożliwia opracowanie procedur kalibracyjnych stosowanych dla urządzeń stykowych.
EN
In modern measurement technique there are used many groups of methods for assessment of geometrical structure of surface (GSS). The most important mechanical methods, which have played the predominant role for many years in this type of measurements, are the stylus methods. They are realized by stylus profilometers characterized by high accuracy and resolution as well as possibility of assessment of surface topography in 2D and 3D. To obtain a high accuracy and repeatability of measurements, the stylus profilometers should be periodically calibrated. The standard procedures include diagnostics of the general conditions of a measuring instrument as well as testing its metrological parameters. In most cases these procedures are realized by calibration specimens (material and programmable). In the paper issues related to measurements and analysis of the surface topography of calibration specimens of type C (variations C2 and C3) for calibrating the stylus profilometers are presented. It is shown that specimens of these types can be assessed by advanced measuring systems using optical methods e.g. CCI (Coherence Correlation Interferometry) and CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy). Consideration of the possibility of using different methods allows working out proper calibration procedures for the stylus instruments.
PL
Do dokładnej oceny topografii powierzchni często stosuje się metody interferencyjne wykorzystujące światło białe. W referacie przedstawiono metodę opartą na analizie maksymalnej wartości stopnia koherencji czasowej dwóch interferujących fal. Analiza ta jest dokonywana jednocześnie w wielu punktach badanej powierzchni. Metoda ta ma wiele zalet, takich jak szeroki zakres pomiarowy, wysoka dokładność i krótki czas pomiaru. W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów topografii różnorodnych powierzchni otrzymane za pomocą tej metody.
EN
White light interferometry have been commonly used for evaluation of engineering surfaces for a long time. Coherence correlation interferometry is new method, which is developed in the last ten years. The paper describes the principles of coherence correlation interferometry application for engineering surfaces topography evaluation. It is based on an analysis of the maximum value of the temporal degree of coherence of two interfering waves. The analysis takes place simultaneously in all surface points. This method has a number of advantages. Large measurement range, high accuracy and short measurement times are among the key features. The results of topography evaluation of various engineering surfaces performed with this method have been presented in the paper. CCI 6000 coherence correlation interferometer by Taylor Hobson was used to carry out the measurements. Accomplished analyses and tests have demonstrated that interference methods allow for a quick assessment and examination of fine machined surfaces. The coherence correlation interferometry becomes particularly useful for this purpose. This technique is employed in the measuring system Talysurf CCI 6000 providing a range of diverse ways of surface topography analysis. The end-user of the system acquires a digital image of the surface’s irregularities heights as the result of the measurement. This image is used in further production of topographic maps, axonometric surface images, surface profile diagrams and calculations of the surface topography parameters.
20
Content available remote Wirtualna kalibracja spektrometru do diagnostyki procesów spalania biomasy
PL
W artykule przedstawiono nieliniową metodę regresji w zastosowaniu do kalibracji. Ze względu na brak metody wytworzenia odpowiednich danych pomiarowych zastosowano modelowanie matematyczne. Składają się na nie: model cech spektralnych gazów oraz model spektralnych urządzenia pomiarowego. Jako procedurę regresji wybrano nieliniową regresję cząstkową opartą o radialne funkcje bazowe.
EN
These article is shown nonlinear regression method for calibration. There is no practical method to obtain suitable measurements data so the mathematical modeling method is used instead. Modeling consist of spectral gas feature model and measurement instrument spectral model. As a regression procedure nonlinear radial basis function partial least square RBF-PLS method is used.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.