Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pharmaceutical industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Nowe aspekty metodyki oznaczania N-nitrozoamin
PL
Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący rozpoznania mechanizmów powstawania N-nitrozoamin w różnych matrycach, takich jak próbki biologiczne, wody powierzchniowe i pitne, kosmetyki, substancje czynne lub produkty farmaceutyczne oraz kryteria ich oznaczania na bardzo niskich poziomach stężeń. Zastosowanie detektora spektrometrii mas i tandemowego detektora mas w chromatografii cieczowej i gazowej pozwoliło na opracowanie czułych metod oznaczania nitrozoamin z wykorzystaniem odpowiednich technik wyodrębniania i wzbogacania analitów.
EN
A review, with 63 refs., of recognition of the N-nitrosamines formation mechanisms in various matrices, such as biolog. samples, surface and drinking waters, cosmetics, active substances or pharmaceutical products, and the criteria for detg. them at very low concn. The use of the MS detector and tandem mass detector in HPLC and GC allowed for the development of sensitive methods for the detn. of nitrosamines at a very low level, using appropriate techniques of isolation and enrichment of analytes.
2
Content available remote Przemysłowy potencjał rozmarynu lekarskiego (Rosmarinus officinalis L.)
PL
Dokonano przeglądu możliwości wykorzystania rozmarynu lekarskiego w różnych gałęziach przemysłu chemicznego z naciskiem na przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny oraz środków ochrony roślin.
EN
A review, with 44 refs., of processes for recovering essential oil and other bio-active substances from rosemary biomass by extn. or distn. Their use in agriculture as natural plant protection agents, in pharmacy in agents supporting the treatment of diseases within the musculoskeletal, respiratory, nervous and circulatory systems, and in cosmetics as protecting anti-aging agents and also in anti-baldness and dandruff body agents was also discussed.
PL
W pracy opisano zagrożenia na jakie narażony jest pracownik ze strony związków chemicznych stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Na poziomie produkcyjnym pracownik ma styczność w ogromnymi dawkami takich środków. Pracownik ma bezpośredni kontakt z substancjami z formie pyłu czy aerozolu. Efektem dłuższej ekspozycji na takie substancje są zaburzenia psychiczne przy hormonach sterydowych, choroby serca przy antybiotykach i niszczenie zdrowych komórek przy lekach przeciwnowotworowych. W pracy zawarto ocenę ryzyka zawodowego związanego z występowaniem niebezpiecznych substancji farmakologicznych. Jest to problematyczne z powodu braku kryteriów najwyższych dopuszczalnych stężeń oraz odpowiednich metod ich pomiaru.
EN
The work describes threats to which a worker is exposed on the part of chemical substances used in pharmaceutical industry. At the production level the worker is in contact with big doses of such substances. The worker is in direct contact with substances in the form of dust or aerosol. The effect of longer exposition to such substances are mental disarders with steroid hormones, heart discases with antibiotics and destroying healthy cells with antineoplastic medicines. The work contains the evolution of proffesional risk conneced with the occurence of dangerous pharmacological substances. It is problematic due to the lock of criteria of the highest permissible concentration and appropriate methods of their measurment.
4
Content available remote Nowe zastosowania biotechnologii w obszarze syntez farmaceutycznych
PL
Dokonano przeglądu stosowania enzymów w syntezie optycznie czynnych kluczowych półproduktów leków i aktywnych substancji farmaceutycznych, jak również przeglądu biokatalizatorów stosowanych do stereoselektywnego uwodorniania prochiralnych ketonów lub olefin w przemyśle farmaceutycznym.
EN
A review, with 49 refs., of uses of enzymes for the synthesis of racemic key intermediates and active pharmaceutital ingredients as well as use of a biocatalysts for stereoselective hydrogenation of prochiral ketones or olefins in the pharmaceutical industry.
EN
Availability of medicinal products is a crucial issue of any healthcare system. Pharmaceutical industry, which is a global conglomerate of profit-driven private enterprises, needs much regulation and control from international and governmental agencies, to be able to fulfill its humanitarian mission efficiently. Serious concerns about local and regional pharmaceutical safety, fuelled by recent drug availability crisis, leads to conclusion that state support for mobilization of the local innovative potential in life sciences is desirable, particularly in a view of urgent need for revival of pharmaceutical active substance manufacturing.
PL
Dostępność produktów leczniczych jest kluczową kwestią każdego systemu opieki zdrowotnej. Przemysł farmaceutyczny, który jest globalnym konglomeratem prywatnych przedsiębiorstw nastawionych na zysk, potrzebuje wielu regulacji i kontroli ze strony agencji międzynarodowych i rządowych, aby móc skutecznie wypełniać swoją misję humanitarną. Poważne obawy dotyczące lokalnego i regionalnego bezpieczeństwa farmaceutycznego, podsycane niedawnym kryzysem dostępności leków, prowadzą do wniosku, że pożądane jest wsparcie państwa dla mobilizacji lokalnego potencjału innowacyjnego w naukach przyrodniczych, szczególnie w obliczu pilnej potrzeby ożywienia produkcji substancji farmaceutycznych.
EN
The aim of this study was to check out the impact that is casted by information intensive services on social sustainability performance and the impact of supply chain integration on social sustainability performance as well. The study took industry 4.0 implementation as a mediator to know the enhancement of that it causes with the impacts of information intensive services and supply chain integration on social sustainability performance. The study took a sample from Thailand's Pharmaceutical Industry and 306 individuals were selected in total. Moreover, the study analyzed the data and found out that the impact of information intensive services on social sustainability performance is significant and the impact of supply chain integration on social sustainability performance is significant as well. The study validated that industry 4.0 implementation is a significant mediator. The study has significance for the theoretical, practical and policy making sector as to practically implement information intensive services and supply chain integration in industries around the globe to enhance social sustainability performance. The study is however, short in its sector and sample selection.
PL
Celem tego badania było sprawdzenie wpływu usług intensywnie korzystających z informacji na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego oraz wpływ integracji łańcucha dostaw na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego. W badaniu wykorzystano implementację Przemysłu 4.0 jako mediatora, aby dowiedzieć się, jakie ulepszenie to powoduje wraz z wpływem usług intensywnie wykorzystujących informacje i integracji łańcucha dostaw na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego. W badaniu pobrano próbkę z tajlandzkiego przemysłu farmaceutycznego i w sumie wybrano 306 osób. Ponadto w badaniu przeanalizowano dane i stwierdzono, że wpływ usług intensywnie wykorzystujących informacje na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego jest znaczący, a wpływ integracji łańcucha dostaw na wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego jest również znaczący. Badanie potwierdziło, że wdrożenie przemysłu 4.0 jest znaczącym mediatorem. Badanie ma znaczenie dla sektora teoretycznego, praktycznego i kształtowania polityki w celu praktycznego wdrożenia usług wymagających dużej ilości informacji i integracji łańcucha dostaw w branżach na całym świecie w celu poprawy wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego. Badanie jest jednak krótkie w swoim sektorze i doborze próby.
PL
Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy wdrażania nowych produktów innowacyjnych, będących efektem procesu komercjalizacji wyników badań naukowych. Globalizacja gospodarki i rozwój technologii sprawiają, że współcześnie bardzo szybko zmieniają się oczekiwania klientów wobec dostarczanych produktów. Wśród najistotniejszych czynników sukcesu przy wdrażaniu nowego przedsięwzięcia wymienia się innowacyjność produktu, orientację na rynek, jak również umiejętność dostrzeżenia przez przedsiębiorcę oraz wykorzystania pojawiających się szans rynkowych. Wprowadzanie nowych produktów technologicznych oraz zarządzanie nimi wymaga także specyficznych kompetencji samego przedsiębiorcy i zaangażowanego w proces zespołu. Celem prezentowanych badań była identyfikacja czynników wpływających na zainicjowanie współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorcą w oparciu o innowacyjny pomysł opracowany przez naukowców. Badania empiryczne zrealizowano w 2018 r. w Lublinie, metodą case study z techniką wywiadu oraz obserwacji uczestniczącej. Poszukując odpowiedzi na postawione pytania badawcze, analizie poddano dwa przedsiębiorstwa, współpracujące z uczelnią w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Wywiady przeprowadzono z trzema osobami, tj. dyrektorem działu badawczego w dwóch spółkach z branży farmaceutycznej zainteresowanym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności oraz kierownikami zespołów naukowych biorących udział w projektach badawczych. Analiza wyników badań umożliwiła zaproponowanie rekomendacji dla dalszego rozwoju tego typu przedsięwzięć realizowanych we współpracy z centami transferu technologii w uczelniach.
EN
The topic of the article concerns the implementation of new innovative products resulting from commercialization process of scientific research. Globalization of the economy and the development of technologies mean that today's customers' expectations are changing rapidly. Among the most important success factors in the implementation of the new venture there are product innovations, market orientation and the ability recognise emerging market opportunities. The introduction and management of new technological products also requires specific competences of the entrepreneur himself and the team involved in the process. The aim of the presented research was to identify factors influencing the initial stages of cooperation between the university and the entrepreneur based on an innovative idea developed by the researchers. Empirical research was carried out in 2018 in Lublin, using a diagnostic survey with an interview technique. Seeking answers to the research questions posed, two enterprises were analyzed, cooperating with the university in the process of commercialization of the research results. Interviews were conducted with three persons, i.e. the director of the R&D department in two pharmaceutical companies involved in implementing innovative solutions and managers of research teams involved in research projects. The analysis of the research results allowed to propose recommendations for further development of such projects carried out in cooperation with technology transfer centers at universities.
PL
Przedstawiono podstawy i dokonano przeglądu metod pozyskiwania związków bioaktywnych z materiałów roślinnych przez ekstrakcję płynami w warunkach nadkrytycznych za pomocą ditlenku węgla jako rozpuszczalnika. Opisano wpływ dodatku polarnego współrozpuszczalnika na przebieg ekstrakcji. Zaproponowano metodę optymalizacji parametrów procesu w skali przemysłowej z wykorzystaniem wyników badań w skali ¼-technicznej i modelowania matematyczno-statystycznego. Jako przykład praktycznego zastosowania tej metody przedstawiono wyniki badań i modelowanie procesu pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych z nawłoci olbrzymiej.
EN
Fundamentals and a review with 36 refs. As an example of practical application of supercrit. fluid extn., the process for recovering biol. active compds. from goldenrod (Solidago gigantea) was presented in detail.
PL
Bio Laboratorium jest częścią Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia i świadczy kompleksowe usługi analityczne w zakresie B+R dla branż: farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej i innych.
EN
Until now, studies on the PPR’s intelligence have been focused mainly on international relations and the issue of defence. On the one hand, there were analyses of secret operations aimed at infiltration of political and military structures of NATO states and on the other, of attempts of secret exertion of influence on foreign agencies of the anti-systemic opposition (e.g. Solidarity) and, in wider sense, on the stance of the whole Polish community abroad. In general though, historians didn’t pay much attention to the intelligence’s activity in obtaining technological-exploitation documentation, samples, or utility models for the Polish science, industry, and, as a result, for the whole society. Still, judging only from the picture of scientific-technological department of the Ministry and its organisational evolution, we can say that it became a more and more important element of the PPR’s economy. In some fields of science, particularly in development and implementation, operations conducted on the territory of OECD countries by officers of the department generated considerable savings for the Polish State Treasury. An important addition to the assets of the PPR’s intelligence was co-operation and exchange of information with analogous services of other Comecon countries in the framework of socialist intelligence co-operation. This study concentrates on one of the most important, next to microelectronics and IT, aspects of activity of the Interior Ministry’s scientific-technological department. Intelligence channels supported consecutive governments of the PPR in avoiding high costs of licences and enabled access to solutions totally unavailable with foreign contractors. The subjects of operations were, inspired by the needs of the Institute of Pharmacy or chemistry industry, mainly antibiotics, vaccines, heart disease and immunologic drugs, as well as technologies used in transplantology. Other beneficiaries of those secret pursuits were also agriculture and animal husbandry, interested in GMO fertilizers, insecticides, or steroids for animals. Although the drowsy planned economy was not always able to manage innovative solutions, their illegal influx considerably improved PPR’s export balance and contributed to modernization of some segments of chemical industry.
PL
Przeprowadzono analizę zawartości wybranych kwasów fenolowych w ziarnie 11 genotypów pszenicy ozimej. Ziarno podzielono na frakcję odpadową (≤ 2,2 mm) oraz frakcję standaryzowaną (> 2,2 mm). Mniejsze ziarno cechowało się istotnie większym stężeniem kwasów fenolowych. Największą różnicę pomiędzy badanymi frakcjami ziarna zaobserwowano dla kwasu t-cynamonowego, którego zawartość była ponad 9-krotnie większa we frakcji odpadowej niż we frakcji standaryzowanej. Dla kwasu ferulowego różnica między jego stężeniem w próbach odpadowych była ponad 4-krotnie większa niż w próbach standaryzowanych. Wysoka zawartość kwasów fenolowych w drobnych ziarniakach traktowanych jako produkt odpadowy w przemyśle młynarskim klasyfikuje je jako surowiec do pozyskiwania związków biologicznie czynnych.
EN
Selected phenolic acids were detd. in grains of 11 genotypes of winter wheat. The grains were divided into a waste fraction (≤ 2.2 mm) and a std. one (>2.2mm). The smaller grains showed a significantly higher concns. of the phenolic acids. The concns. of trans-cinnamic acid and ferulic acid in the waste fraction were resp. more than 9-fold and 4-fold higher than in the std. fraction.
14
Content available remote Kwas hialuronowy : budowa, właściwości i zastosowanie
PL
Kwas hialuronowy (HA) jest polisacharydem zbudowanym z powtarzających się jednostek disacharydów. W skład jednostki disacharydu wchodzi kwas D-glukuronowy i N-acetyloglukozamina połączone na przemian wiązaniami β-1,3- i β-1,4-glikozydowymi. HA występuje jako biopolimer o zróżnicowanej masie cząsteczkowej. W zależności od miejsca występowania i funkcji biologicznych wielkość cząsteczki mieści się w zakresie 104–107 Da. W organizmie ludzkim HA występuje w postaci soli sodowej, głównie w skórze, w ciałku szklistym oka oraz w pępowinie ludzkiej. Takie cechy HA, jak higroskopijność, biokompatybilność, elastyczność i sprężystość zapewniają mu szeroki zakres zastosowania w przemyśle kosmetycznym, biomedycznym oraz żywnościowym.
EN
A review, with 30 refs., of uses in cosmetics and medicine.
PL
Ślad węglowy organizacji określa emisję gazów cieplarnianych związaną z działalnością organizacji i jest to jeden ze wskaźników stosowanych w kontekście wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Celem artykułu jest identyfikacja logistycznych aspektów ujmowanych w ramach obliczania śladu węglowego organizacji w odniesieniu do branży farmaceutycznej w obliczu specyfiki farmaceutycznego łańcucha dostaw. W artykule przedstawiono źródła emisji gazów cieplarnianych w zakresie transportu, magazynowania, pakowania oraz logistyki odzysku w farmaceutycznym łańcuchu dostaw. Przeanalizowano ponadto kategorie emisji z wyodrębnieniem aspektów logistycznych. Omówiono wyniki obliczeń śladu węglowego dla czerech przykładowych organizacji.
EN
The Corporate Carbon Footprint determines the greenhouse gas emissions generated by an organization and it is one of the most widely used indicators related to the environmental impact evaluation. The aim of this paper is to identify the logistic aspects of the corporate carbon footprint calculation in the pharmaceutical industry in the face of the specificity of the pharmaceutical supply chain. The paper presents the problems of transport, storage, packaging and reverse logistics in relation to the types and categories used in the corporate carbon footprint calculations. The carbon footprint calculation results obtained for four example organizations are discussed.
PL
Skórki pomarańczy, będące odpadem poprodukcyjnym przy pozyskiwaniu olejków eterycznych w przemyśle kosmetycznym, a także przy produkcji soku w przemyśle spożywczym, mają w swym składzie duże ilości hesperydyny. Wydzielono ją przez ekstrakcję i krystalizację oraz zastosowano z powodzeniem do rozpuszczania szczawianu wapnia zawartego w kamieniach nerkowych.
EN
Hesperidin was sepd. from orange pellets by extn. With petroleum ether and MeOH and by cryst. from 6% acetic acid and then used for dissoln. of kidney stones-contained Ca oxalate under circulation of the aq. soln., for retardation of Ca oxalate formation and for studying its antioxidant properties. Hesperidin showed a high Ca oxalate dissoln. Capacity.
PL
Przedstawiono tradycyjne, przemysłowe metody pozyskiwania pektyn oraz nowe sposoby ich wyodrębniania, wykorzystujące m.in. enzymy, promieniowanie mikrofalowe, fale ultradźwiękowe i płyny w stanie pod- i nadkrytycznym, a także zaprezentowano wiodące kierunki zastosowania pektyn w różnych gałęziach przemysłu, m.in. spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.
EN
A review, with 67 refs., of methods for separation of pectins by extraction of plant material and their uses in foods, medicine, cosmetics, pharmaceuticals and food packaging.
PL
Przedstawiono informacje dotyczące zastosowania masła shea w wybranych gałęziach przemysłu.
EN
A review with 51 refs.
19
Content available remote Liście maliny i jeżyny jako surowiec dla przemysłu farmaceutycznego
PL
W liściach 16, głównie polskich, odmian maliny właściwej (Rubus idaeus), maliny zachodniej (Rubus occidentalis) i jeżyny (Rubus fruticosus), pochodzących z dwóch zbiorów w dwóch sezonach wegetacyjnych, oznaczono sumaryczną zawartość (metoda Folina i Ciocalteu) oraz skład (HPLC) związków fenolowych. Dokonano również analizy aktywności antyoksydacyjnej liści (metoda FRAP i spektrometria EPR). Analizowane parametry zależały od odmiany rośliny i terminu zbioru liści. Badania pozwoliły wskazać liście maliny właściwej od miany ‘Polka’ oraz liście jeżyny jako najbogatsze w związki fenolowe i antyoksydanty.
EN
Leaves of 16 mostly Polish cultivars of red raspberry (Rubus idaeus), black raspberry (Rubus occidentalis), and blackberry (Rubus fruticosus), collected twice within two seasons, were analyzed for the phenolics content (Folin and Ciocalteu assay) and compn. (high performance liq. chromatog.) as well as for their antioxidant activity (ferric ion reducing antioxidant power assay and electron paramagnetic resonance spectrometry). Significant differences between cultivars and between terms of harvests in all measured parameters were revealed. The leaves of red raspberry ‘Polka’ and of blackberry were the richest ones in phenolic and antioxidant compds.
PL
W artykule podjęto próbę oceny jakości usług transportowych w branży farmaceutycznej. W celu dokonania oceny świadczenia jakości usług przez wybraną losowo grupę odbiorców danego przedsiębiorstwa wykorzystano metodę SERVQUAL Wyniki przeprowadzonego badania dały możliwość wysunięcia odpowiednich wniosków oraz stały się podstawą do dalszego rozwoju i doskonalenia badanego przedsiębiorstwa usług transportowych w branży farmaceutycznej.
EN
The article presents the attempt to assess the quality of transport services in pharmaceutical industry. In order to estimate the quality of the service provided by the randomly selected group of recipients of the given enterprise, the SERVQUAL method has been chosen. The results of the conducted research enabled the possibility of drawing appropriate conclusions, as well as they have become the base for further development and improvement of the analysed transport services enterprise in pharmaceutical industry.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.