Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały magnetycznie miękkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Do wykonania magnetowodów elektroprzetworników małej mocy mogą być zastosowane materiały wykonane w technologii metalurgii proszków. Takimi materiałami są, między innymi, dielektromagnetyki. Są to elementy wykonane z komponentów proszków magnetycznie miękkich i dodatków, prasowane wysokimi ciśnieniami, rzędu 800 MPa, następnie utwardzane w trakcie obróbki cieplnej. W niektórych rozwiązaniach technicznych na korzyść dielektromagnetyków przemawiać będzie zakładana izotropowość magnetyczna wykonanego z nich magnetowodu. W innych istotna może być sztucznie wytworzona anizotropia. Praca dotyczy pomiarowego potwierdzenia naturalnej izotropii dielektromagnetyku za pomocą pomiaru rozkładu indukcji magnetycznej dielektromagnetyku przemagnesowywanego kołowym wirującym polem magnetycznym.
EN
To make magnetic core of low power electroconverter can be used materials made in the technology of powder metallurgy. Such materials are dielectromagnetics. These elements are made of soft magnetic powders and additives, pressed under high pressures in the range of 800 [MPa], and then hardened by heat treatment. Some technical solutions expect dielectromagnetics due to isotropy of the magnetic core. The paper deals with confirmation of natural dielectromagnetics isotropy by magnetic flux density distribution of the circular rotating magnetic field.
EN
Paper presents both methods of the most advanced thermal annealing as well as available methods of testing the magnetoelastic properties of soft magnetic materials for technical applications. Selected features and conditions important for annealing of ring-shaped cores made of the magnetoelastic amorphous ribbons are described and an example of thermomagnetic processing is shown. Unified methodologies for testing of magnetoelastic properties of the frame-shaped and the ringshaped cores, for both compressive and tensile stresses are presented.
PL
W referacie przedstawiono zarówno nową metodę relaksacji termicznej w materiałach magnetycznie miękkich, jak i metody pomiaru charakterystyk magnetosprężystych w tych magnetykach. W referacie przedstawiono także wybrane wyniki pomiaru wpływu procesu relaksacji termicznej w obecności pola magnetycznego na charakterystyki magnesowania stopów amorficznych, jak również wyniki pomiaru charakterystyk magnetosprężystych. Należy podkreślić, że z wykorzystaniem przedstawionej w pracy metodyki możliwy jest pomiar charakterystyk magnetomechanicznych zarówno w zakresie naprężeń ściskających, jak i rozciągających.
3
EN
The measurement is carried under the tensile and compressive stresses on non-oriented electrical steel sheets and amorphous sheet, 100×500mm. They are measured by stress load type SST. The results of magnetic power loss and magnetization curve on NO steel sheet in case of no stress, tensile stress 15MPa and compressive stress 15MPa are shown. It is clear that the effect of tensile stress is not so remarkable, though compressive stress affects the magnetic properties greatly. Three types of amorphous sheet, as cast, annealed and annealed in magnetic field were measured.
PL
Przeprowadzono badania wpływu naprężeń na właściwości b lach niezorientowanych SiFe oraz amorficznych. Wykorzystano urządzenie typu SST - próbka miała rozmiary 100 x 500 mm. Badano straty mocy i krzywą magnesowania.
EN
An extension of the modified Jiles-Atherton description to include the effect of anisotropy is presented. Anisotropy is related to the value of the angular momentum quantum number J, which affects the form of the Brillouin function used to describe the anhysteretic magnetization. Moreover the shape of magnetization dependent R(m) function is influenced by the choice of the J value.
5
EN
The paper presents a formula useful for prediction of loss density in soft magnetic materials, which takes into account multi-scale energy dissipation. A universal phenomenological P(Bm, f) relationship is used for loss prediction in chosen soft magnetic materials. A bootstrap method is used to generate additional data points, what makes it possible to increase the prediction accuracy. A substantial accuracy improvement for estimated model parameters is obtained in the case, when additional data points are taken into account. The proposed description could be useful both for device designers and researchers involved in computational electromagnetism.
6
Content available remote Modern magnetic materials - the review
EN
The paper reviews modern magnetic materials. As soft magnetic materials it has been described - iron, iron cobalt alloys, iron aluminum alloys, SiFe electrical steels, NiFe alloys, soft ferrites, amorphous and nanocrystalline alloys. As hard magnetic materials there are described - Alnico alloys, hard ferrites and rare-earth metals based alloys.
PL
W artykule przedstawiono współczesne materiały magnetyczne. Opisano materiały magnetycznie miękkie - żelazo, stopy żelaza, blachy elektrotechniczne, stopy NjFe, ferryty, materiały amorficzne i na nanokrystaliczne. Opisano też materiały magnetycznie twarde - Alnico, ferryty, materiały na bazie ziem rzadkich.
7
Content available remote Badanie i właściwości wybranych ferromagnetyków przemagnesowywanych obrotowo
PL
Na przełomie lat 70 i 80 wzrosło zainteresowanie zjawiskiem przemagnesowania obrotowego w związku zdążeniem podwyższenia efektywności przetwarzania energii elektrycznej. Zjawisku przemagnesowania obrotowego ferromagnetyków poświęcono spotkania warsztatowe [1] ukierunkowane na konstrukcje aparatury pomiarowej oraz właściwości materiałów w polach obrotowych. W artykule przedstawiono skrótowo stosowane metody pomiarowe oraz właściwości wybranych materiałów ferromagnetycznych takich jak stopy SiFe, NiFe oraz CoFe w warunkach przemagnesowywania obrotowego.
EN
At the turn of 70 and 80 years increased interest in rotational magnetisation phenomena what had influence on increasing efficiency of electrical energy conversion. To the phenomena of rotational magnetization are devoted workshop meetings [1] directed to construction of measuring apparatuses and properties of materials in rotational field. In this paper are shown shortly used measuring methods and properties of ferromagnetic materials such as SiFe, NiFe and CoFe alloys in rotational magnetisation conditions.
8
Content available remote 3D Measurement and Modelling of Magnetic Properties of Soft Magnetic Composite
EN
The soft magnetic composite (SMC) is a new type of soft magnetic material made of insulated iron powders. Its special characteristics could enable the development of low cost high performance electrical machines. This paper presents the measurement and modelling of magnetic properties of SMC under 3D magnetizations. Detailed descriptions of the 3D magnetic property tester, principle of measurement, core loss models, and experimental results are included and discussed.
PL
Magnetycznie miękkie kompozyty (soft magnetic composites – SMC) są nowym rodzajem magnetycznie miękkich materiałów wykonanych z elektrycznie izolowanych cząsteczek proszku żelaza. Specjalne charakterystyki takich materiałów mogą umożliwić rozwój tanich i wydajnych maszyn elektrycznych. Artykuł prezentuje pomiary i modelowanie własności magnetycznych SMC w warunkach przemagnesowania 3D. Podano dokładny opis użytej techniki pomiarowej, modelu i wyników pomiarowych.
PL
W pracy przedstawiono nowe modele właściwości materiałów magnetycznie miękkich, wykorzystujące model Jilesa-Athertona-Sablika. Autor zaproponował także nowy opis zmian średniej energii koniecznej do pokonania zaczepu ściany domenowej oraz przedstawił proces dwuetapowej optymalizacji, która umożliwia wyznaczenie parametrów opracowanych modeli. Praca zawiera także przegląd znanych modeli, umożliwiających powiązanie wybranych właściwości fizycznych magnetyka z jego charakterystykami magneto-mechanicznymi, ważnymi z technicznego punktu widzenia. Weryfikacja przedstawionych w pracy nowych modeli procesu magnesowania materiałów magnetycznie miękkich została przeprowadzona w odniesieniu do uzyskanych na drodze eksperymentalnej charakterystyk magnetyków, zróżnicowanych zarówno ze względu na średnią energię, anizotropii materiału, wartość współczynnika magnetostrykcji nasycenia materiału, jak i strukturę materiałów. W przypadku pętli histerezy magnetycznej B(H) oraz zależności przenikalności amplitudowej od wartości pola magnesującego μa(H) stwierdzono zgodność kształtu charakterystyk oraz wartości modelowych z danymi eksperymentalnymi, zarówno w odniesieniu do materiałów izotropowych, jak i anizotropowych. Zastosowanie przedstawionego w pracy opisu dynamicznego procesu magnesowania umożliwiło także uzyskanie zgodności wyników modelowania z wynikami badań eksperymentalnych. Jakość opracowanego modelu została potwierdzona parametrami statystycznymi. Badania w zakresie modelowania wpływu temperatury na charakterystyki magnetyczne anizotropowego stopu o składzie [Fe40Ni38Mo4B18] przeprowadzono w temperaturach, w których najczęściej pracują urządzenia powszechnego użytku. Także w przypadku charakterystyk temperaturowych zaobserwowano zgodność wyników modelowania z danymi eksperymentalnymi, co potwierdzono parametrami statystycznymi. Weryfikacje, opisu modelowego wpływu naprężeń wywołanych silami zewnętrznymi na charakterystyki magnetyczne stopu o składzie [Fe40Ni38Mo4B18] zrealizowano w odniesieniu zarówno do charakterystyk B(H)σ, jak i B(σ)Hm. Charakterystyki te determinują charakterystyki przetwarzania magneto-mechanicznych czujników, wykorzystujących efekt magnetosprężysty i dlatego są szczególnie ważne z punktu widzenia modelowania właściwości użytkowych tych czujników. W odniesieniu do charakterystyk B(H)σ wartość współczynnika determinacji R2 przekracza 0,99, przy wszystkich wartościach naprężeń ściskających σ w przedziale od 0 do 10 MPa. Przedstawione w pracy modele charakterystyk magneto-mechanicznych czujników do pomiaru siły oraz czujników transduktorowych do pomiaru stałego pola magnetycznego mogą być wykorzystane do celów technicznych. Opracowany model czujnika magnetosprężystego i czujnika transduktorowego umożliwia wyznaczenie optymalnych wartości częstotliwości [f] i amplitudy Hm pola magnesującego rdzeni z materiału magnetycznie miękkiego. Prezentowane w pracy wyniki modelowania funkcjonalnych charakterystyk czujników magnetosprężystych i transduktorowych nie były do tej pory opisane w literaturze. Przedstawiony przez autora nowy model charakterystyk magnesowania materiałów magnetycznie miękkich umożliwia techniczne zastosowanie tego typu modelowania w konstrukcji czujników magneto-mechanicznych.
EN
The dissertation presents new models of properties of soft magnetic materials. These models are based on the Jiles-Atherton-Sablik model of the magnetization process. A description of the optimization process, which allows to determine the parameters of the model, is also provided. A review of the most important models connecting physical properties of soft magnetic materials with their magneto-mechanical characteristics has also been included. Experimental verification of the presented models of the magnetization process of soft magnetic materials was performed for characteristics of diverse materials with regard to their anisotropy energy, saturation magnetostriction as well as structure. A high level of correspondence between the experimental results and the results of modelling was achieved for magnetic hysteresis loops B(H) and magnetic field dependences of permeability μa(H). This good conformity was indicated for both isotropic and anisotropic magnetic materials. Verification of modelling of the dynamic hysteresis loop also indicated a high level of conformity between experimental and modelling results. The accordance was quantitatively confirmed by statistical analyses. A study of modelling of temperature dependence of the [Fe40Ni38Mo4B18] amorphous alloy magnetization process was performed in the temperature range typically used for technical operations. Also in this case, a high level of conformity between experimental results and the results of modelling was achieved. Verification of the magnetoelastic characteristics model of [Fe40Ni38Mo4B18] amorphous alloy was carried out both for B(H)σ and B(σ)H characteristics. These characteristics are particularly important due to the fact that they determine functional characteristics of the magneto-mechanical sensors utilizing magnetoelastic effect. For B(H)σ characteristics, the coefficient of determination R2 exceeds 0.99, for all applied stress in the range from 0 to 10 MPa. The presented models of the characteristics of magneto-mechanical force sensors and magnetic fields fluxgate sensors confirmed the applicability of this modelling methodology for technical purposes. The presented model of the magnetoelastic force sensor, as well as the fluxgate sensor allows to calculate optimal values for magnetizing field amplitude of the core, as well as its frequency. Such results were not presented in literature hitherto, due to the lack of an accurate magnetization process description. The magnetization process description presented in this dissertation bridges this gap and allows to apply the soft magnetic materials magnetization process description in the development of sensors.
PL
W artykule przedstawiono wpływ metody wycinania blach elektrotechnicznych na ich właściwości magnetyczne. Badania wykonano dla blachy elektrotechnicznej niezorientowanej. Zbadano wpływ zastosowanej atmosfery ochronnej (powietrza oraz azotu) na charakterystyki magnesowania i stratność blach elektrotechnicznych. Wyniki badań wykazały, że zastosowanie atmosfery ochronnej powietrza ma bardziej niekorzystny wpływ na właściwości magnetyczne blach niż atmosfera azotu.
EN
The paper presents the influence of laser cutting of electrical steels on their magnetic properties. The research was made on an non-oriented electrical steels M330-50A type. The influence of applied technological atmosphere during laser cutting on magnetization characteristics and losses of electrical steels was tested. Measurements results indicated that application of air as atmosphere has more destructive effect on magnetic properties of electrical steels than nitrogen one.
11
Content available remote Scaling theory and its chosen applications in electromagnetism
EN
A scaling theory is a powerful tool widely applied in modern physics, economics, biology, ecology, and also engineering. This paper presents the idea of the scaling theory and its chosen applications in electromagnetism: in analysis of Barkhausen effect and in description of energy loss in soft magnetic materials. The theoretical results of energy loss scaling were verified by energy loss measurements, carried out for a representative group of magnetic materials.
PL
Teoria skalowania jest potężnym narzędziem, szeroko stosowanym we współczesnej fizyce, ekonomii, biologii, ekologii a także w naukach technicznych. Artykuł przedstawia ideę teorii skalowania oraz jej wybrane zastosowania w elektromagnetyzmie: na przykładzie analizy szumu Barkhausena oraz w opisie strat energii w materiałach magnetycznie miękkich. Teoretyczne wyniki skalowania strat energii zostały potwierdzone w oparciu o pomiary strat energii, wykonane dla reprezentatywnej grupy materiałów magnetycznych.
12
EN
One of the most rapidly developing groups of magnetically soft materials are the nanocrystalline, iron-based alloys. Special interest concerns the materials obtained by partial crystallization of metallic glasses, with better magnetic properties than those found for the amorphous counterparts. Nanocrystalline magnetically soft materials are divided into three main groups: Finemets, Nanoperms and Hitperms. The first two groups of materials exhibit very soft magnetic behavior, however, their application is limited to relatively low temperatures, due to low situated Curie point of their amorphous matrix. The useful method of increasing the Curie temperature of both phases of the alloys is the addition of cobalt. A partial replacement of Fe by Co results in an extension of application temperature to 500-600°C. The modification with Co is most effective for NANOPERM, and hence these Co-modified alloys bear the name of HITPERM. The disadvantage of this modification is that the excellent magnetically soft properties of Nanoperm's alloys are slightly deteriorated. Magnetically soft nanomaterials for high-temperature applications have to fulfill two basic requirements: (i) very soft magnetic behavior at elevated temperatures, and (ii) stable performance at elevated temperatures for the time of application. This paper describes the results of the study of (Fe0,5Coo,5)93-x(Hfi.vZrv)x Cti|B6 alloys, where x = 5, 6, 7 and 9 (at. %) and v = 0, 0.5 and 1. The influence of Hf and Zr on the crystallization process and magnetic properties was investigated. Differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction |XRD) and quasistatic hysteresis loop tracing were used. Isothermal annealing at various temperatures for 1 h was carried out and magnetic properties of the alloys after such heat treatment were studied. Partial replacement of Hf by Zr reduces the temperature of 2nd crystallization stage, reducing the thermal stability of nanocrystalline alloys. All the alloys, if annealed between 450 and 600°C for 1 h exhibit the desired two-phase structure, and if the annealing temperature exceeds 600°C, other phases appear and magnetically soft properties are lost. The lowest coercive field, W,. of 23 A/m, was obtained for the nanocrystalline alloy containing 7% of Hf. An increase of the Hf or Zr total content increases the coercive field, //"of the nanocrystalline alloys. Zr used instead of Hf also increases Hc of the studied materials. However, the content of Zr or Hf does not have a significant influence on the annealing temperature that enables obtaining the lowest coercive field. Such common optimum annealing temperature is 550°C.
PL
Materiały nanokrystaliczne na bazie żelaza są jedną z nowocześniejszych grup materiałów magnetycznie miękkich. Dużym zainteresowaniem cieszą się materiały uzyskiwane na drodze częściowej nanokrystalizacji szkieł metalicznych. Metoda ta pozwala na wytworzenie materiałów posiadających lepsze właściwości magnetycznie miękkie niż materiał amorficzny. Nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie dzieli się na trzy grupy: FINEMAT, NANOPERM oraz HITPERM. Materiały należące do pierwszych dwóch grup posiadają bardzo wysokie właściwości magnetycznie miękkie, jednakże ich zastosowanie w podwyższonych temperaturach jest mocno ograniczone. Jest to związane z niską wartością temperatury Curie Tc fazy amorficznej. Jednym ze sposobów ominięcia tego problemu jest dodanie do stopu kobaltu. Częściowa zamiana żelaza kobaltem pozwala na wytworzenie materiału, który może być stosowany w temperaturach z zakresu 500-600°C. Zjawisko to najsilniej jest obserwowane w przypadku materiałów z grupy NANOPERM. Materiały takie nazywamy HITPERM. Wadą tej modyfikacji jest pewna utrata miękkich właściwości magnetycznych typowych dla materiałów z grupy NANOPERM. Nanomateriały o właściwościach typowych dla miękkich materiałów magnetycznych do zastosowań w podwyższonych temperaturach winny spełniać dwa podstawowe kryteria: (i) być "miękkie" magnetycznie w podwyższonych temperaturach oraz (ii) ich struktura powinna być stabilna przez cały okres zastosowania. Artykuł ten opisuje wyniki badań dotyczące stopów opisanych wzorem rekurencyjnym (Fe0,5Coo,s)93-x(Hfi.vZrv)xCuiB6, gdzie x = 7, 9 (at. %) oraz v = 0, 0.5, 1. Badany był wpływ zawartości hafnu oraz cyrkonu w stopach na procesy krystalizacji oraz właściwości magnetyczne. Podczas badań zastosowano różnicową analizę termiczną (DTA), dyfraktometrię rentgenowską (XRD) oraz quasistatyczny pomiar pętli histerezy. Izotermiczne wygrzewanie, trwające jedną godzinę, przeprowadzono w różnych temperaturach, a następnie zmierzono właściwości magnetyczne w ten sposób uzyskanych nanokrystalicznych materiałów. Częściowa zamiana hafnu cyrkonem powoduje przesunięcie do niższych temperatur drugiego etapu krystalizacji, co w sposób bezpośredni obniża stabilność termiczną nanokrystalicznego materiału. Wszystkie stopy wygrzewane w temperaturach z zakresu 450 - 600°C w czasie jednej godziny posiadają strukturę dwufazową, a w przypadku wygrzewania w temperaturach powyżej 600°C pojawiają się inne fazy powodujące utratę miękkich właściwości magnetycznych. Najniższa wartość pola koercji Hc, wyniosła 23 A/m, a została otrzymana dla stopu zawierającego 7% at. hafnu. Wzrost zawartości pierwiastków wysokotopliwych w stopie powoduje wzrost wartości pola koercji Hc. Zmiana zawartości hafnu jak i cyrkonu nie wpływa w sposób znaczący na zmianę temperatury procesu nanokrystalizacji. Stwierdzono, że temperatura wynosząca 550°C jest optymalną temperaturą nanokrysta/izacji badanych stopów.
PL
W artykule omówiono główne kierunki badań z zakresu technologii wytwarzania stopów szybkoschładzanych oraz perspektywę rozwoju w Polsce produkcji tych stopów. Zaprezentowano opracowane i wykonane w IMN urządzenie do odlewania taśm amorficznych, w którym wykorzystuje się sposób ultraszybkiego schładzania strugi stopu na powierzchni wirującego bębna. Urządzenie składa się z trzech głównych podzespołów: podzespołu bębna odlewniczego, podzespołu do grzania wsadu oraz pulpitu do sterowania procesem odlewania. Urządzenie pozwala jednorazowo odlać ok. 2 kg taśm o grubości 18/50 mum i szerokości ok. 20 mm. Na przykładzie beztopnikowych amorficznych taśm lutowniczych na osnowie Cu i Ni oraz magnetycznie miękkich taśm ze stopów amorficznych na osnowie Fe-Ni oraz Co i Fe omówiono zagadnienia wytwarzania tych taśm, badania ich właściwości, oraz podano przykłady zastosowania taśm szybkoschładzanych w praktyce.
EN
New research directions in the field of technology for fabrication of rapidly-quenched alloys and perspectives of their production in Poland have been outlined. Pilot installation for casting amorphous ribbons by melt spinning method, developed and built at the Institute of Non-Ferrous Metals, has been described. The installation consists of three main sub-assemblies: casting wheel, charge heating unit and a casting process control system. It enables casting of 2 kg ribbons per cycle, 18/50 mum in thickness and about 20 mm wide. Taking as an example the Cu-based and Ni-based brazing alloys, as well as soft amorphous ribbons of the FeNiMoB type and Fe-based and Co-based, the issues related to ribbons fabrication, examination of properties and their application in industrial practice have been described.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące taśm amorficznych stosowanych do budowy rdzeni energooszczędnych transformatorów rozdzielczych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ponadto artykuł zawiera informacje o nanokrystalicznych materiałach magnetycznych i wybranych możliwościach ich zastosowania. W artykule przedstawiono również informacje o technologii produkcji omawianych materiałów.
EN
The article contains the basis information about amorphous ribbon and low-loss grain oriented silicon steel used in energy-saving distribution transformer and other electrical or electronic devices. Additionally, in article an information about nanocrystalline soft magnetic materials and their application was presented. The article contains description of preparation techniques above soft magnetic materials.
PL
W maszynach elektronicznych coraz częściej znajdują zastosowanie proszkowe materiały magnetyczne otrzymywane różnymi metodami, np. spajaniem proszku magnetycznego tworzywem. Technologia ta jest prostsza od technologii spiekania. Dielektromagnetyki to elementy magnetyczne miękkie, otrzymane metodą spajania magnetycznie miękkiego proszku tworzywem, natomiast elementy magnetycznie twarde otrzymane tą metodą to dielektromagnesy. Zaletą tej technologii jest możliwość kształtowania właściwości fizycznych elementów magnetycznych zgodnie z oczekiwaniami konstruktorów maszyn elektrycznych oraz możliwość wytwarzania elementów o skomplikowanych kształtach, z dużą dokładnością wymiarową, bez dodatkowej obróbki mechanicznej. Przedstawiono wybrane metody kształtowania właściwości obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych oraz przykłady przemysłowych zastosowań proszkowych materiałów magnetycznych w maszynach elektrycznych produkowanych przez firmę MIKROMASA.
EN
Magnetic materials of more and more applications in electric machines and other electromagnetic transducers are magnetic materials in the form of powder used in elements produced by different methods. Particularly bonding magnetic powder with plastic has many advantages due to simpler than sintering method technology. Dielectromagnets - type of permanent magnets are made by bonding hard magnetic powders with resin and dielectromagnetics soft magnetic elements are made by bonding soft magnetic powders with resin. One of basic advantages of this technology is ability to shape their physical properties to expectations designers of electric machines. Additional strength of this technology is ability to produce magnetic elements of complex shape and high dimensional precision, without any additional machining. The paper presents selected methods for technical shaping of properties of magnetic circuits for electric machines, and examples of industrial applications for powder magnetic materials in electric devices manufactured by MIKROMASA.
PL
W artykule przedstawiono chronologiczny rozwój tematyki zjawisk ferromagnetycznych podejmowanej przez pracowników IPEiE. Tak, więc wyodrębniono magnetyczne mnożniki częstotliwości, badania właściwości i aplikacji materiałów magnetycznie miękkich, prace dotyczące modelowania pętli histerezy oraz zagadnień związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną.
EN
The article chronologically presents a development of research into ferromagnetic phenomena carried out by the staff of the Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies. The following research sub areas have been distinguished: magnetic frequency multipliers, investigations into properties and applications of soft magnetic materials, modeling of a hysteresis loop and questions concerning electromagnetic compatibility.
17
Content available remote Soft magnetic materials for future power applications
PL
Prawie 5% wytwarzanej energii jest tracone w postaci strat w rdzeniach urządzeń elektromagnetycznych. Te straty mogą być znacząco zmniejszone, jeśli projektanci wezmą pod uwagę rozwój w dziedzinie blach elektrotechnicznych. Artykuł przedstawia porównanie różnych materiałów magnetycznych i pokazuje, jak prawidłowy dobór materiału obwodu magnetycznego maszyn elektrycznych i transformatorów może skutkować oszczędnością energii.
EN
Almost 5% ofall energy generated is wasted as magnetic losses in electromagnetic cores. This could be reduced considerabły by machinę designera taking fuli adyantage of recent deyelopments in electric steels or competing materials.
18
Content available remote Modelling of ferromagnetic hysteresis in soft magnetic materials
PL
Opisano modelowanie histeresy materiałów magnetycznie miękkich magnesowanych ze źródeł zmiennych w czasie. Opisany model wykorzystuje równania Maxwella sprzężone z odpowiednim operatorem histerezy.
EN
This paper deals with the modelling of ferromagnetic hysteresis in soft magnetic materials excited by time-varying sources. The models described are based on the Maxwell's equations, coupled with suitable hysteresis operators.
19
Content available remote Wpływ rodzaju dielektryku na właściwości dielektromagnetyków
PL
Magnetyczne kompozyty proszkowe nabierają ostatnio szczególnego znaczenia jako materiały magnetyczne do wykonania magnetowodów urządzeń elektrycznych. Szczególnym zainteresowaniem, ze względu na ich właściwości, cieszą się dielektromagnetyki. W pracy przedstawiono zmiany wybranych właściwości mechanicznych, elektrycznych i magnetycznych dielektromagnetyków wykonanych przy zastosowaniu różnych rodzajów dielektryku, w postaci żywic epoksydowych, dodanych w ilości 0,5% wagowo. Wykorzystano dielektryki dotychczas niestosowane: Amicon SE 617, Araldit K-600 oraz używa­ne: Epidian 101 oraz Epidian 101 rozpuszczony w acetonie w proporcji 10 ml/g żywicy. W celach porównawczych wykonano wypraski bez dodatku dielektryku z proszku żelaza, tego samego, który stanowił bazę dla prezentowanych dielektromagnetyków. Dielektromagnetyki do badań wykonano jako próbki pierścieniowe (toroidalne) o wymiarach średnica 50 x średnica 60x5 mm, prasowane pod ciśnieniem 800 MPa i utwardzane w temperaturze 200°C w ciągu 2 godzin. Największe wartości gęstości (rys. 2) uzyskano dla kompozytów wykonanych bez dodatku dielektryku, duże dla Amiconu i Epidianu rozpuszczonego w acetonie. Zdecydowanie największą wartość rezystywności (rys. 3) uzyskano dla dielektryku Epidian/aceton, co dowodzi równomiernego rozprowadzenia warstwy tego dielektryku na powierzchniach proszku żelaza. Jest to wiec efektywny sposób izolowania cząstek magnetycznych. Zastosowanie pozostałych dielektryków, które są w formie bardzo drobnego proszku, nie powoduje tak dobrej izolacji cząstek magnetycznych. Rezystywność kompozytu bez dielektryku jest oczywiście bardzo mała. Brak dielektryku powoduje, że wytrzymałość na zginanie (rys. 4) jest niewielka (rzędu 70 MPa). Największą wartość wytrzymałości (rzędu 120 MPa) uzyskano przy zastosowaniu dielektryku Epidian/Aceton, a klejący wpływ Aralditu jest niewielki (wytrzymałość około 80 MPa), co może być wynikiem większej wielkości ziaren proszku Aralditu niż pozostałych (Amicon i Epidian). Na rysunkach 5-8 przedstawiono rozdział strat dielektromagnetyków przy indukcji 0,5 oraz 1 T dla częstotliwości 50 i 200 Hz. Wartości stratności korespondują z rezystywnościami wykonanych kompozytów. Najniższą stratność uzyskano dla dielektryków z Amiconem, zaś nieco wyższą dla dielektryku Epidian/aceton. Generalnie wartości stratności dla różnych dielektryków niewiele różnią się od siebie. Przy wyższej indukcji (rys. rys. 7 i 8) różnice dla poszczególnych dielektromagnetyków zacierają się, zwłaszcza dla częstotliwości 200 Hz (rys. 8). Charakterystyki magnesowania (rys. rys. 9 i 10) wykazują praktycznie jednakowe przebiegi dla wykonanych dielektromagnetyków zarówno przy 50, jak i 200 Hz. Gorszą charakterystykę magnesowania posiada dielektromagnetyk z dodatkiem Epidian/aceton. Przebiegi charakterystyk magnesowania przekładają się na wartości przenikalności magnetycznej (rys. rys. 11-14). Badania wykazały, że w zakresie badanych częstotliwości 50:200 Hz rodzaj zastosowanego dielektryku nie ma znaczącego wpływu na właściwości magnetyczne dielektromagnetyków. Może mieć on wpływ na niektóre właściwości, np. wytrzymałość mechaniczną czy rezystywność.
EN
Magnetic powder composites gather lately special meanings as materials for magnetic cores of electric devices. Special interest is focused on dielectromagnetics. Changes of selected mechanical, electric and magnetic properties of dielectromagnetics, executed at use of different kinds of dielectrics are presented in the paper. Various epoxy resins in quantities 0.5% by weight were used as dielectrics. It includes: Amicon SE 617, Araldit K-600 and epoxy resin which was used up till now: Epidian 101 in powder form and as diluted in acetone in proportion 10 ml/g of resin. In comparative aims one executed compacts from iron powder without addition of dielectric. This iron powder was the same as used as a base for other presented dielectromagnetics. Dielectromagnetics for tests were compacted in form of ring samples with dimensions diameter 50 x diameter 60 x5 mm. Applied compacted pressure was 800 MPa and samples were cured at temperature 200°C in the course of 2 hours. The greatest values of density (Fig. 2) were obtained for composite executed without addition of dielectric. Quite large values one can observe for Amicon and Epidian resins diluted in acetone. Decidedly the greatest values of resistivity (Fig. 3) were obtained for Epidian in acetone. It proves uniform distribution of dielectric layers on surfaces of iron powder. Thus this is the most effective manner of magnetic particles insulating. Use of remaining dielectrics, which are in form of very tiny powder, does not cause so good insulation of magnetic particles. Resistivity of the composite without a dielectric is of course very small. Lack of a dielectric causes, that bending strength of such composite (Fig. 4) is not big (around 70 MPa). The greatest value of bending strength (around 120 MPa) was obtained at use Epidian in acetone. Sticking ability of Araldit is not satisfactory (bending strength about 80 MPa), what can be a result of greater sizes of its grains if compare with remaining dielectrics (Amicon and Epidian). Distribution of dielectromagnetics energy losses at induction 0.5 and 1 T for frequencies 50 and 200 Hz are presented in Figures 5-8. Values of losses correspond with resistivity of executed composites. The lowest losses were obtained for dielectromagnetics with Amicon, while a little bit higher for Epidian in acetone. Generally values of losses for different dielectrics little differ from oneself. At higher value of magnetic induction (Figs.7 and 8), differences of losses for tested dielectromagnetics wear away, especially for frequencies 200 Hz (Fig. 8). Magnetization characteristics (Figs.9 and 10) show practically similar, if not saying identical courses for executed dielectromagnetics, both at 50 and 200 Hz. Worse characteristic exhibits dielcctromagnetic with addition of Epidian in acetone. Courses of magnetizing characteristics translate oneself on values of permeability (Figs 11-14). Research showed that, within the range of examined frequencies 50:200 Hz, kind of applied dielectric does not have significant influence on magnetic proprieties of tested dielectromagnetics. It can have more essential influence on such proprieties as mechanical strength or resistivity.
EN
The propagate of interference suppresions across galvanic connections in the electric systems and devices is the prior problem of electromagnetic compatibility (EMC). Power electronic equipment usually generates disturbances in two ranges: low frequency and high frequency. The high-frequency disturbances are referred to as electromagnetic interference (EMI). One of the most efficient methods to limit the interference is the application of the reducing elements to an acceptable level. The efficiency of EMI suppression depends on the properties of filtering elements, their type, quality of galvanic connections and the volume input and load impedance of electric circuit. The classical example is the core for electromagnetic interference suppression. The efficiency of such choking-coil depends considerably on the proper selection of magnetic material and the dimension and the shape of the core. The core for electromagnetic interference suppression dampens electric signals on the all range of frequency spectrum. The paper verifies the state of knowledge of material technology, because that is modern technology and the lack of special technical publications of undertake theme of modern utilization of soft magnetic materials in applications improving EMC. According to the presented information dealing with the obtaining and the properties of nowadays applied soft magnetic alloys - nanocrystallic alloy comes to the fore. It is widely applied in the devices operating in the higher frequency. Due to their properties and rapid development of electromagnetic compatibility nanocrystalline alloys may be applied in power electronics. In this way the nanocristalline materials satisfy the most important conditions for minaturized chokes. It is thus the preferred material for the highest EMC requirements wherever volume is limited or integrated components are required.
PL
Prezentowana praca przedstawia zasadę ograniczania przewodowych zakłóceń elektromagnetycznych dławikami przeciwzakłóceniowymi. Przeprowadzona analiza doboru materiału rdzeniowego wykazała znaczny wpływ parametrów magnetyka na tłumienie zakłóceń przewodowych w zakresie dużych częstotliwości. W szczególności zwrócono uwagę na materiały magnetycznie miękkie współcześnie wykorzystywane rdzenie dławików przeciwzakłóceniowych. Na tle ich podstawowych parametrów fizycznych, a przede wszystkim magnetycznych została podjęta próba stworzenia kryterium doboru rdzeni dławików przeciwzakłóceniowych warunkujących poprawne ograniczanie zakłóceń przewodowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.