Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper presents the results of experimental drum granulation of silica flour with the use of wetting liquids with different values of surface tension. Additionally, different liquid jet breakup and different residual moisture of the bed were applied in the tests. The process was conducted periodically in two stages: wetting and proper granulation, during which no liquid was supplied to the bed. The condition of the granulated material after the period of wetting (particle size distribution and moisture of separate fractions) and a change in the particle size distribution during the further conduct of the process (granulation kinetics) were determined.
2
Content available Granulacja - proces wciąż ważny
PL
W artykule omówiono różne metody otrzymywania materiału w formie granulek oraz zalety tej postaci materiału ziarnistego. Wymieniono krajowe ośrodki naukowe w których prowadzone są badania tego procesu oraz przedstawiono historię ogólnopolskiego sympozjum "Granulacja".
EN
In the article, different methods of getting some material in the granular form have been discussed as well as some advantage of this grainy material. It has been mentioned some national scientific centers, in which are being kept studies over this process. The history of Polish symposium "The Granulation" has been brought out.
4
Content available remote Konstrukcja przeponowej chłodziarki cukru
EN
The paper concerns an original construction of apparatus intended for cooling of granular materials. Cooling of granular material takes place during its flow under gravity between vertical cooling plates (in which cooling liquid flows) placed in a steel cuboid corpus. The flow rate is adjusted by changing the frequency of vibration caused by inertial vibrators. A dispenser mounted in a gravity material outflow from the device is an element of originality. Industrial application of the apparatus was verified in the Sugar Strzelin group Südzucker Poland SA. During sugar cooling the overall heat transfer coefficient from cooling water to sugar layer equal to k = 200 W/ m2'K was obtained.
PL
W artykule opisano oryginalną konstrukcję aparatu przeznaczonego do schładzania materiałów ziarnistych. Chłodzenie materiału ziarnistego odbywa się w czasie grawitacyjnego jego przepływu między pionowymi płytami chłodzącymi (wewnątrz których przepływa ciecz chłodząca), umieszczonymi w prostopadłościennym korpusie stalowym. Oryginalnością jest dozownik zamontowany na grawitacyjnym wypływie materiału z urządzenia. Natężenie przepływu jest regulowane poprzez zmianę częstości drgań wywołanych wibratorami bezwładnościowymi. Działanie zostało praktycznie sprawdzone w Cukrowni Strzelin koncernu Südzucker Polska S.A. Przy chłodzeniu cukru uzyskano umowny współczynnik przenikania ciepła od wody chłodzącej do warstwy cukru k = 200 W/m2 K.
5
Content available remote Kinetyka dezintegracji komórek drożdży w młynie perełkowym
PL
Przeprowadzono badania dezintegracji drożdży Saccharomyces cerevisiae w młynie perełkowym z mieszadłem wielotarczowym w warunkach pracy okresowej. Stopień dezintegracji mikroorganizmów określano na podstawie pomiarów absorbancji światła o długości fali 260 nm. Serie doświadczeń wykonano dla stężeń zawiesiny z zakresu 0,0005-0,20 g s.m./ml przy nastawianej prędkość mieszadła 2500 obr/min. Wykazano zmiany stałej szybkości procesu występujące wraz ze zmianą stężenia zawiesiny mikroorganizmów.
6
Content available remote Change in the properties of beds granulated in disc granulators
EN
During tumbling of a powder bed wetted with liquid, material particles are agglomerated. Both the formation of granules and increase of the bed moisture content cause changes in bulk density and the coefficient of material friction against the granulator surface. They in turn determine energy transfer to the granulated material. In the present study, a change of the above mentioned parameters during batch granulation was investigated by comparing results obtained with a change in granulation degree and torque on the granulator shaft. Experiments were made in three disc granulators of diameters 0.5, 0.7 and 1 m, with rotational speeds equal to 0.2 of critical velocity. Variable parameters were the degree of disc filling and the angle of inclination of the disc axis to the level. The experimental material was bentonite with particles from 0 to 0.16 mm in diameter (dm = 0.056 mm), specific density 2420 kg/m3 and bulk density 790 kg/m3. The material was wetted drop-wise with water during the granulation at constant liquid flow rate Q = 0.7 ml/s. The angle of disc axis inclination in the applied range of its changes had no effect on the process and layer properties. In all cases, bulk density of the bed during granulation decreased. When observing change of the coefficient of friction between the bed and disc surface during granulation, three ranges of this parameter change were found. In the first, the coefficient was growing. In the second, short period, the coefficient decreased slightly. In the third, it increased again. Changing the in torque on the granulator shaft was also analysed. Three ranges could be distinguished here as well. In the first, unit moment increased to up to 50%. In the second, it dropped. In the third, it remained constant.
PL
Granulacja talerzowa to uniwersalna metoda aglomeracji pozwalająca prowadzić proces w sposób okresowy lub ciągły oraz sterować poprzez dobór parametrów procesowych rozmiarem i właściwościami uzyskanego produktu. Celem pracy było zbadanie wpływu parametrach aparaturowo-procesowych (średnicy talerza, stopnia jego wypełnienia oraz kąta pochylenia) na zmiany wartości średniego rozmiaru granul, gęstości nasypowej granulatu, oraz kąta tarcia złoża podczas procesu granulacji talerzowej. Proces prowadzono w sposób okresowy dla następujących zakresów zmian parametrów: kąt pochylenia osi talerza w stosunku do poziomu .𗅑-53% co 2 stopnie ; stopień wypełnienia aparatu materiałem k=3-7% co 1%; średnica talerza granulatora D=0.5, 0.7, 1m. Do badań jako materiał modelowy użyto drobnoziarnistego bentonitu odlewniczego o składzie granulometrycznym z zakresu 0-0.16mm. Badania granulacji przeprowadzono przy stałym natężeniu dopływu cieczy zwilżającej (woda) Q=0.7 g/s i ustalonej końcowej wilgotności granulowanego wsadu w=0.29. Uzyskane podczas trwania eksperymentów wartości badanych parametrów uzależniono od zmian wilgotności granulowanego złoża ziarnistego oraz czasu granulacji. Dokonano porównania szybkości zmian rozmiaru średniego oraz gęstości nasypowej dla szeregu granulatorów talerzowych różniących się średnicą talerza i kątem jego pochylenia, przy zmiennym stopniu wypełnienia surowcem.
7
PL
Mieszanie mechaniczne z jednoczesnym napowietrzaniem jest ważnym procesem przemysłowym [1]. Znajduje ono zastosowanie m.in. w procesie oczyszczania ścieków. Dlatego nadal trwają badania mające na celu udoskonalenie już istniejących typów mieszadeł lub skonstruowanie nowych, bardziej efektywnych mieszadeł. Przez efektywność mieszadła w procesie wnikania masy rozumie się najczęściej osiągniecie jak największych wartości współczynnika wnikania masy (lub strumienia przenikającej masy) przy jak najmniejszych nakładach energetycznych. Jednak przy tak sformułowanym problemie można zdefiniować wiele funkcji celu, niezbędnych do obliczeń optymalizacyjnych. Najprostszą z nich jest [2, 3]: Ef=(w1kkla)/(w2 Pg).W powyższej zależności kLa jest objętościowym współczynnikiem wnikania masy, PG mocą mieszania podczas napowietrzania, a w1 i w2 oznaczają wagi przykładane do wnikania masy i mocy mieszania (w1 + w2 = 1). Jednak mimo swej prostoty (np. nie jest wymagana normalizacja), tak sformułowana funkcja celu często prowadzi do matematycznie słusznego wniosku, że najefektywniej pracuje mieszadło przy małej częstości obrotowej. Z procesowego punktu widzenia nie jest do dobre rozwiązanie, gdyż strumień masy w tych warunkach jest również mały. Dlatego też w niniejszej pracy zdecydowano się następująco zdefiniować funkcję celu : Ef=w1 kLa-w2 PG=w1 kLa/(kLa\max)- w2 PG/PG max Aby użyć zależności (2) należy najpierw przeprowadzić normalizację, tzn. podzielić wartości kLa i PG przez największe wartości (kLa)max i PGmax występujące we wszystkich porównywanych układach. Ponieważ zarówno kLa, jak i PG zależą od parametrów procesowych takich jak częstość obrotowa mieszadła N i objętościowe natężenie przepływu gazu V, to najpierw należy określić te zależności. Celem niniejszej pracy jest porównanie obliczonych na podstawie równania (2) efektywności wnikania tlenu z pęcherzyków powietrza do wody dla kilku konstrukcji mieszadeł.
EN
In the study the mass transfer efficiency for several types of impellers (a turbine-disc impeller, a turbine-disc impeller with a stator, a turbine impeller with bent rectangular paddles, a circulation impeller and an impeller with coiled helical rotary paddles) with sparger aeration was compared. The impeller efficiency was defined as follows: Ef=w1 kla-w2 PG=w1 kla/(kla\max)- w2 PG/PG max where: w1 and w2 - weighted values, kLa - volumetric mass transfer coefficient, PG - power consumption with aeration. The power consumption and volumetric mass transfer coefficient were determined as functions of process parameters (rotation frequency, gas flow, number of paddles). Next the maximum values of kLa and PG were calculated for normalization of equation. In this paper equal values w1 = w2 = 0.5 were assumed (the power consumption and mass transfer have the same weight). The greatest efficiency in the investigated scope of process variables may be attributed to a circulation impeller and a turbine impeller with bent rectangular paddles with a stator. A particularly high efficiency is attained by those impellers in the range of high rotation frequencies. Nevertheless, at this point one may observe the process ofdestruction of microorganism structures. Hence, an impeller with six coiled helical rotary paddles, working effectively in the range of smaller rotation frequencies, is suitable for aeration of biological suspensions. The results for other weighted values are not presented in this paper but impeller rating is the same. For w1 = 0.25 maximum values are shifted in small rotational frequency direction and for w1 = 0.75 the situation is opposite. The impeller with coiled helical rotary paddles will be investigated.
PL
Aby wywołać fluidyzację przy suszeniu materiałów ziarnistych o wysokiej wilgotności stosuje się jej wspomaganie poprzez mechaniczne mieszanie. Jeśli w obliczeniach wytrzymałościowych wału chcemy uwzględnić niesymetryczne względem osi obciążenia jego ramion, wymagają one założeń upraszczających. W pracy przedstawiono obliczenia dla suszarki S KM-l 200 zaprojektowanej w PŁ i uruchomionej w krajowych cukrowniach.
EN
To induce fluidization during drying of particulate materials of high humidity this process is supported by mechanical mixing. If in calculations concerning shaft strength one wants to consider non-symmetrical in relation to the axis loads of its arms, appropriate simplified assumptions are required. Calculations for the SFM — 1200 dryer, designed at the Technical University of Łódź and applied in national sugar factories, are presented in the paper.
13
Content available remote Własności reologiczne zawiesiny dezintegrowanych komórek drożdży
PL
Badano własności Teologiczne zawiesiny S. cerevisiae. Krzywe płynięcia wyznaczono cylindrycznym reometrem rotacyjnym. Wykazano znaczny wpływ wzrostu koncentracji mikroorganizmów na zwiększanie się lepkości pozornej zawiesiny. Zawiesina drożdży ma własności cieczy newtonowskich. Wraz ze zwiększaniem stopnia dezintegracji drożdży zmienia się znacznie lepkość pozorna zawiesiny.
EN
Rheological properties of suspension of S. cerevisiae were investigated. Flow curves were determined by means of the cylindrical rotary rheometer. A significant effect of the yeast concentration increase on the rise of suspension apparent viscosity was reported. The yeast suspension displayed properties of Newtonian liquids. An increase of the yeast disintegration degree led to a significant change of suspension apparent viscosity.
PL
Badania aglomeracji przesypowej prowadzono w granulatorach bębnowych o średnicy aparatu D=0.25-0.4 m, przy nawilżaniu kroplowym. Badano własności zgranulowanego bentonitu, tzn. średni wymiar uzyskanego granulatu dśr, gęstość nasypową ρ i kąt naturalnego usypu B w funkcji parametrów aparaturowo-procesowych (średnicy bębna D, współczynnika wypełnienia φ, czasu granulacji t, względnej prędkości obrotowej nw). Zaproponowano zależności: d=f(t,nw,D,φ), ρ=f(t,nw,D,φ).
16
Content available remote Drum granulation of silica flour
EN
The article determines experimentally the impact of the changes in the surface tension and the degree of the wetting liquid jet break-up and the final moisture content of the bed on the changes in the particle size distribution of the granulated product during the process of the wet drum granulation. Silica flour was used as the experimental material. A change in the surface tension of the binding liquid (distilled water) was achieved by using the Rokanol L4P5 surfactant.
17
Content available remote Design of the shaft sealing for the bicarbonate suspension mixers
EN
The paper presents a new design of the mixer shaft sealing used in the bicarbonate suspension mixer tanks. The bicarbonate suspension mixing takes place in a cumulative trough and is one of the stages of the soda production process. Initially, the applied shaft sealing tended to wear in a short period of operation, due to the abrasive properties of bicarbonate. The autors proposed a new design of the relieved sealing, the details of which are the content of this paper. The basic assumption of the applied solution is to prevent the penetration of bicarbonate grains into the area of the sealing's working surfaces. The sealing was implemented in 2001 at the Janikowskie Zakłady Sodowe (The Soda Plant) JANIKOSODA S.A.
18
Content available remote A change in the properties of the bed during drum granulation of silica flour
EN
The article presents the investigations of the changes in the bulk density and the angle of the natural repose of the bed in the process of wet granulation of silica flour in the drum granulator of periodical operation. The variable parameters of wetting include the moisture content, droplet diameter, and the surface tension of the wetting liquid. The distilled water with the Rokanol L4P5 surfactant was used as a wetting liquid.
19
Content available remote The effect of wetting parameters on mechanical strength of granulated material
EN
Results of the investigation of the effect of changes in surface tension, wetting liquid drop size and final moisture content of the bed on the strength of granulated material are presented in the paper. The tested material was silica flour. After each run, representative feed samples were taken from the drum and on their basis the strength of the granulated product was determined by means of abrasion and compression tests. The abrasion tests were conducted in a horizontal drum of diameter D’=0.2 m and length L’=0.14 m, with perforated walls, where the bed was destroyed during tumbling. Trials were made for steady rotational speed of the drum n’=26 r.p.m. and for constant times of testing t=30 to 180s. The compression tests were conducted between two pressing plates up to the moment when a single granule was destroyed between the pressing surfaces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zmian napięcia powierzchniowego, wielkości kropel cieczy nawilżającej oraz wilgotności końcowej złoża na wytrzymałość otrzymanego granulatu. Jako materiał badawczy zastosowano mączkę kwarcową pochodzącą ze Strzeblowskiej Kopalni Surowców Mineralnych w Sobótce (MK 0.075). Granulację prowadzono w sposób okresowy w poziomym bębnie o średnicy 0,6m i długości 0,4m, przy stałej prędkości obrotowej n=15 obr/min. Złoże materiału sypkiego nawilżano w czasie jego ruchu przesypowego, przy stałym objętościowym natężeniu przepływu cieczy Qw= 12ź10-3 m3/h (woda destylowana z dodatkiem Rokanolu L4P5), za pomocą zestawu dwóch pneumatycznych dysz rozpyłowych. W celu uzyskania różnej wielkości kropel (stopnia rozbicia strugi) stosowano zmienne natężenie przepływu powietrza przez dysze Qp = 2.5÷4 m3/h. Badania prowadzono przy ustalonych wartościach wilgotności końcowej złoża w=0.19÷0.2 [wag]. Po każdej próbie pobierano z bębna reprezentatywne próbki wsadu, na podstawie, których określano wytrzymałość otrzymanego granulatu za pomocą testów na ścieranie oraz ściskanie. Badanie wytrzymałości na ścieranie, prowadzono w poziomym bębnie o średnicy D’=0,2 m i długości L’=0,14 m zaopatrzonym w perforowane ścianki, gdzie w czasie ruchu przesypowego złoża następowało jego niszczenie. Próby prowadzono dla ustalonej prędkości obrotowej bębna n’=26 obr/min. oraz dla stałych czasów prowadzenia testu t=30÷180s. Badanie wytrzymałości na ściskanie prowadzono między dwoma płytkami ściskającymi, próba trwała do momentu zniszczenia pojedynczej granulki miedzy ściskającymi ją powierzchniami. Uzyskane wyniki pokazały istotny wpływ zmian warunków nawilżania złoża, podczas aglomeracji bębnowej, na wytrzymałość mechaniczną otrzymanego granulatu.
20
Content available remote The effect of wetting on silica flour granulation
EN
The effect of changes in surface tension and degree of liquid jet break-up as well as final moisture content of the bed on changes in particle size distribution during wet drum granulation was described in the paper. The tumbling bed of loose material (silica flour) was wetted at a constant volumetric flow rate, using a system of two pneumatic spray nozzles. Different values of surface tension of the binding liquid (distilled water) were obtained due to the application of a surfactant Rokanol L4P5. In every trial samples of the feed were taken from the drum at specified time intervals and on this basis particle size composition was determined.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu zmian napięcia powierzchniowego cieczy nawilżającej, wielkości kropel oraz wilgotności końcowej złoża na właściwości granulowanego złoża otrzymanego w procesie mokrej granulacji bębnowej. Materiałem badawczym była mączka kwarcowa pochodząca ze Strzeblowskiej Kopalni Surowców Mineralnych w Sobótce. Wykorzystano frakcję oznaczoną symbolem MK 0,075 dla której skład ziarnowy frakcji określono za pomocą laserowego analizatora wielkości ziaren „ANALYSETTE 22”. Proces granulacji prowadzono w sposób okresowy w poziomym bębnie o średnicy D = 0,6 m i długości L = 0,4 m obracającym się ze stałą prędkością obrotową n = 15 obr/min. W przeprowadzonych doświadczeniach jako ciecz nawilżającą zastosowano wodę destylowaną z dodatkiem Rokanolu L4P5. W całym procesie nawilżania natężenie dopływającej cieczy, ustalane za pomocą regulatora przepływu cieczy COLE-PARMER LC-500, było stałe i wynosiło Qw = 12ź10-3 m3/h. W celu uzyskania różnych wielkości kropel nawilżających stosowano zmienne natężenia przepływu powietrza przez dysze, ustalane za pomocą masowego regulatora przepływu powietrza AALBORG GFc47, w zakresie Qp = 2,5 ÷ 4 m3/h. Badania prowadzono przy ustalonych wartościach wilgotności w = 0,19; 0,195; 0,20; 0,205 [kg/kg]. W stałych dla każdej próby momentach czasowych pobierano z bębna reprezentatywne próbki które poddawane były analizie sitowej, a następnie suszeniu i ważeniu co umożliwiło wykonanie analizy kinetyki granulacji. Uzyskane wyniki wykazały istotny wpływ warunków nawilżania na właściwości granulatu otrzymanego w wyniku granulacji bębnowej.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.