Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic stimulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Magnetic field may be applied as a physical factor to improve germination capacity as well as growth and development of plants. In order to investigate the influence of stimulation with magnetic field and fertilization on the yield and quality of sugar beet roots, a field experiment was carried out in 2015 and it was designed to examine three cultivars of sugar beets, two variants of magnetic stimulation applied to seeds: stimulation in the magnetic field of 40 mT, and control conditions (no stimulation), as well as two variants of mineral fertilization: optimal, based on the contents of nutrients in soil, and control conditions (no fertilization). Observation of the plants’ growth and development was conducted during the vegetation period. The examined values included yield of roots and leaves, as well as contents of heavy metals, macro- and micro-elements and sugar. The observations carried out during the experiment and following harvest showed that the applied variable factors used in the experiment, i.e. the pre-sowing stimulation with magnetic field as well as properly designed fertilization, positively affect the parameters of the plants germination, growth and development as well as the contents of sugar in the examined sugar beet roots.
EN
The presented system describes a concept for generating slowly varying signals to stimulate biological objects with magnetic field. The system enables independent control of up to 10 induction coil and it generates changeable signal inducing magnetic fields in the range from 0.1 to 150μT and the frequencies from 0.1 to 100 Hz. The proposed system was applied to investigate the influence of magnetic fields with the aforementioned parameters on physical and chemical properties in selected types of fruits.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badania wartości temperatury wybranego obszaru ciała poddanego działaniu jednorazowej ekspozycji pola elektromagnetycznego w dawkach stosowanych w magnetoterapii i magnetostymulacji. Badanie przeprowadzono u 30 młodych zdrowych osób wykorzystując urządzenia stosowane w fizykoterapii. Do oceny temperatury zastosowano kamerę termowizyjną firmy. Badania termowizyjne wykonane po ekspozycji pola elektromagnetycznego nie wykazują istotnej zmiany wartości temperatury badanego obszaru.
EN
The article presents the results of the temperature measurements of the selected area of the body treated with a single exposure to electromagnetic field in the doses which are used in the magnetotherapy and magnetostimulation. The study was conducted on a group of 30 young healthy volunteers using the devices which are commonly used in electromagnetic physiotherapy. To evaluate the temperature thermal camera was used. Thermal imaging study which were performed after the exposure to the electromagnetic field do not show a significant change in the temperature of the examined area.
PL
Terapia polem magnetycznym znajduje szerokie zastosowanie w medycynie zarówno w terapii, jak i w diagnostyce. W artykule autorzy przedstawiają sygnały stosowane w terapii polem magnetycznym o małej indukcji i małej częstotliwości oraz przedstawiają ich analizę.
EN
Magnetic field therapy is widely used in medicine, both in therapy and in diagnostics. In this paper the authors present the signals used in the treatment by low intensity and low frequency magnetic field and present their analysis.
5
Content available remote Technika wstrząsów magnetycznych
PL
Od ponad 10 lat trwają badania nad nową techniką magnetowstrząsów. Przesłankami dla nich były: wysoka efektywność terapii elektrowstrząsowej EW, niezbyt duża skuteczność terapeutyczna przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS, pewien potencjał drgawko rodny stymulacji TMS. Skonstruowane zostały wystarczająco silne stymulatory magnetyczne, które były w stanie w sposób powtarzalny wyzwalać w mózgu naczelnych i człowieka czynność napadową. Dotychczasowe badania skoncentrowały się jednak głównie na ocenie bezpieczeństwa, a nie realnej skuteczności klinicznej nowej metody. Praca prezentuje kilka uwag krytycznych w stosunku do techniki MST/MCT.
EN
More than 10 years have passed since investigations on a new technique of magnetic seizures (MST = magnetic seizure therapy; MCT = magnetoconvulsive therapy) have begun. The circumstances for them were: a high efficiency of the electroconvulsive therapy ECT, low therapeutic efficacy of transcranial magnetic stimulation TMS, and a certain proconvulsive potential of TMS. Sufficiently strong magnetic stimulators were constructed, with which it is been able to evoke in repetitive way the paroxysmal activity in brain of hominids and humans. Hitherto existing studiem concentrated however mainly on the safety of MST/MCT, and not its real clinical effectiveness. The work presents several critical considerations In the relation to the technique MST/MCT.
6
Content available remote Stymulacja magnetyczna w neuropsychiatrii - rys historyczny
PL
Niemal równolegle do badań nad wykorzystaniem stymulacji elektrycznej w psychiatrii podejmowano również badania nad terapeutycznym zastosowaniem stymulacji magnetycznej. Początkowo wykorzystywano w tym celu magnesy - naturalne źródło pola magnetycznego; dopiero stosunkowo niedawno zaczęto wykorzystywać sztuczne źródła - rozmaitego rodzaju generatory magnetyczne. Najnowsza era stymulacji magnetycznej w psychiatrii zaczyna się wprowadzeniem do praktyki klinicznej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS, która jest w stanie w sposób niedrgawkowy pobudzać struktury mózgu.
EN
Investigations on applying of electric stimulation in psychiatry were undertaken almost simultaneously to studies on the therapeutic use of magnetic stimulation. The magnets - the natural source of the magnetic field - were used in this aim initially; artificial sources - the various kind of magnetic field generators - begun to be used just comparatively recently. The newest era of magnetic stimulation in psychiatry begins by the introduction of the transcranial magnetic stimulation TMS, which is able to stimulate the brain structures in the nonconvulsive way, into the clinical practice.
7
Content available remote Problemy z placebo i ślepą próbą magnetycznej stosowanych w psychiatrii
EN
Except pharmacotherapy in treatment of various psychiatric disorders are used different physical techniques based on the electrical or magnetic stimulation of the head/brain. Confirmation of the effectiveness of the given method requires clinical investigations conducted in the blinded conditions and in the control to placebo. The paper presents difficulties connected with the assurance of these conditions in the case of chosen physical methods.
PL
Oprócz farmakoterapii w leczeniu rozmaitych zaburzeń psychiatrycznych wykorzystuje się różne techniki fizykalne polegające np. na stymulacji elektrycznej lub magnetycznej głowy/mózgu. Potwierdzenie skuteczności danej metody wymaga badań klinicznych przeprowadzonych w warunkach zaślepienia oraz w kontroli do placebo. Praca prezentuje trudności związane z zapewnieniem tych warunków właśnie w przypadku wybranych metod fizykalnych.
8
Content available remote The improved tool in the process of evaluation of electromagnetic therapy
EN
The paper deals with the problem connected with electromagnetic therapy (magnetic stimulation) from the point of view of relations which appear between therapist and patient. The research was based on questionnaires which checked these relations and also some other factors like patient needs in emotional area. The results of questioning are presented in diagrams.
PL
W artykule przedstawiono problematykę terapii elektromagnetycznych (stymulacji magnetycznych) z punktu widzenia relacji pomiędzy lekarzem (fizjoterapeutą) a pacjentem. Badania oparto na kwestionariuszach, które sprawdzały te relacje, jak również pewne inne parametry, np. potrzeby pacjenta w obszarze emocji. Rezultaty badań zostały przedstawione na diagramach.
PL
Badania prowadzono w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Czynnikiem I rzędu była wilgotność gleby: 30, 50 i 70% polowej pojemności wodnej (ppw), a czynnikiem II rzędu dawki pola magnetycznego: D0 - bez stymulacji (kontrola), D1 - 10 750 Jxm-3xs i D2 - 85 987 Jxm-3xs. Przedsiewna stymulacja magnetyczna nasion polepszała wschody grochu siewnego. W warunkach niedoboru wody w glebie wpływ ten był większy niż w warunkach optymalnych. Wilgotność gleby i stymulacja magnetyczna nasion modyfikowały wartości cech morfologicznych roślin. Największą masę nasion uzyskano z roślin wyrosłych z nasion stymulowanych polem magnetycznym i rosnących w warunkach największej wilgotności gleby, a najmniejszą z roślin wyrosłych z nasion kontrolnych i rosnących na glebie najsuchszej.
EN
The research was carried out at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institutive in Puławy. The first order factor was soil moisture content: 30, 50 and 70% of field water capacity (fwc), and the second order factor were magnetic field doses: D0 - without stimulation (control), D1 - 10 750 Jxm-3xs and D2 - 85 987 Jxm-3xs. Magnetic stimulation of seeds before sowing was improving seed pea seedlings. In the conditions of water deficiency in soil, this effect was greater than in optimal conditions. Soil moisture content and magnetic stimulation of seeds were modifying values of plant morphological characteristics. The largest seed mass was obtained from plants grown of seeds stimulated by magnetic field and growing in the conditions of highest soil moisture content, and the smallest seed mass was obtained from plants grown of check seeds and seeds grown in the driest soil.
PL
Doświadczenia wazonowe dotyczące oddziaływania pola magnetycznego na nasiona oraz wzrost, rozwój i plonowanie łubinu białego prowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Czynnikiem I rzędu były dwie odmiany łubinu białego: Butan - typ tradycyjny i Katon - typ samokończący, a czynnikiem II rzędu - 3 ekspozycyjne dawki pola magnetycznego: D0 - brak stymulacji (kontrola), D1 - 10 750 J*m-3*s i D2 - 85 987 J*m-3*s. Przedsiewną obróbkę nasion polem magnetycznym wykonano w Katedrze Fizyki AR w Lublinie. Stymulacja nasion łubinu białego polem magnetycznym zwiększała dynamikę i równomierność wschodów. Efekty przedsiewnego oddziaływania pola magnetycznego na nasiona łubinu białego obserwowano także w późniejszych etapach wzrostu i rozwoju wyrosłych z nich roślin. Stwierdzono między innymi przyrost wysokości oraz zwyżkę plonu wegetatywnych i generatywnych organów roślin. Obydwie badane odmiany łubinu białego plonowały na podobnym poziomie i wykazywały podobną reakcję na zabieg przedsiewnej stymulacji nasion polem magnetycznym. Przyrost plonu nasion łubinu białego na skutek zastosowanej stymulacji magnetycznej był konsekwencją większej obsady strąków na roślinie, bowiem liczba nasion w strąku i masa 1000 nasion nie ulegały istotnym zmianom.
EN
The studies based on two-factorial design with various white lupine varieties (traditional form - Butan and determinate type - Katon) regarded as factor I, and different doses of magnetic field (D0 - without biostimulation - control, D1 - 10 750 J*m-3*s and D2 - 85 987 J*m-3*s - as factor II were run in the greenhouse of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Puławy. Stimulation took place at Physics Department of Agricultural University in Lublin. Seeds were then sown into Mitscherlich pots containing 7 kg of medium-heavy soil. In order to analyse dynamics of fresh and dry matter increase plants were harvested at 7 previously fixed dates. Seed stimulation positively affected pea emergence and modified the course of white lupine development stages, what resulted in accelerating emergence, earlier flowering and ripening of plants. It was found that treating seeds with magnetic field significantly affected the quantity and rate of dry matter accumulation of particular white lupine organs.
PL
Przeprowadzono badania stymulacji nasion kwiatów ogrodowych i szklarniowych wybranymi dawkami zmiennego pola magnetycznego oraz stałego pola elektrycznego. Do badań użyto stałego pola elektrycznego o natężeniu 5 kV/cm i 12 kV/cm oraz zmiennego pola magnetycznego o częstości f = 50 Hz i indukcji 30 mT i 90 mT. Czas stymulacji polem elektrycznym i magnetycznym wynosił 30 sekund dla wszystkich nasion. Przedstawione wyniki badań świadczą o istnieniu wpływu stałego pola elektrycznego i zmiennego pola magnetycznego na różne fazy procesu kiełkowania badanych nasion i mogą być użyteczne dla producentów kwiatów ozdobnych.
EN
This paper presents results of the investigations of the influence of the pre-sowing stimulation of garden and greenhouse flowers seeds with the magnetic and electric fields. The following seeds were used: Dahlia Zinnia, Pink Fledged, Lupine Lasted and Larkspur Lasted. The stationary electric fields with intensity of 5 kV/cm and 12 kV/cm and alternating magnetic fields with frequency of 50 Hz and induction of 30 mT and 90 mT were used during pre-sowing stimulation. The time of stimulation was fixed at value of 30 s for all stimulated fields. The results of this study confirms the significant influence of electromagnetic stimulation on different phases of germination process witch could be used by producers of decorating flowers.
PL
Autorzy zaprezentują technikę modelowania aplikatorów pól magnetycznych niskiej częstotliwości, stosowanych w medycynie. Omówiony zostanie sposób modelowania cewek powietrznych o dowolnym kształcie oraz sposób analizy pola magnetycznego dla dowolnego kształtu impulsu prądowego. Praca zawiera również wyniki obliczeń symulacji numerycznej działania trzech wybranych aplikatorów, na przykładzie magnetoterapii stawu kolanowego.
EN
Authors present methodology of computer simulation of extremely Iow frequency magnetic field applicators used in medicine. The presented method allows one to model any shape of coil, and any shape of time variable power impulse. Article contains results of calculations for three applicators used in knee join therapy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.