Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green roofs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zielona ściany i dachy są żywymi obrazami, ciągle zmieniającymi się w zależności od pory roku, mieniącymi się kolorami i formą. Szczególnie w bezśnieżne zimy, kiedy wszystko wokół jest szare, rośliny zimozielone wprowadzają intensywny kolor zieleni i odcienie brązu. Efekt ten jest dobrze przyjmowany przez mieszkańców, w ich ocenie dodaje optymizmu i stanowi ciepły kolorystyczny punkt.
PL
Czas nas zmienia. Zmienia też naszą zieleń na osiedlach. Super wypielęgnowane trawniki, geometrycznie przycięte żywopłoty i metalowe ogrodzenia wychodzą z mody. Eko świadomość, ekonomia i zmiany klimatu wytyczają nowe kierunki przemian naszego otoczenia.
PL
Śląsk i jego stolicę Katowice wielu kojarzy z ciężkim przemysłem, betonem, hałdami i brakiem zieleni. Wrażenie takie jest jednak dalekie od rzeczywistości. Oto zaledwie kilka przykładów na to, jak Katowice wprowadzają zieleń w przestrzeń miejską poprzez inwestycje m.in. w zielone dachy.
PL
Miejskie dachy to niewykorzystany potencjał w walce o poprawę mikroklimatu. Powierzchnia dachów większości budynków po prostu się marnuje - tymczasem i ch zazielenienie może być doskonałą bronią w walce z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.
PL
Z architekt krajobrazu Tainą Suonio, inżynierem ds. rozwoju (zielone dachy i zazielenienie miasta) w mieście Vantaa położonym w stołecznym regionie Finlandii, na temat zwiększenia bioróżnorodności w miastach, zielonych dachów i ogrodów wiejskich rozmawia Judyta Więcławska.
6
Content available remote Zielone dachy i ściany jako elementy wspomagające miejskie systemy zieleni
PL
W artykule autorka opisuje rolę zieleni w strukturze miasta. Dokonuje przeglądu pozytywnych sposobów oddziaływania zieleni na ekosystem i klimat miasta. Następnie charakteryzuje oddziaływanie zielonych dachów i ścian, przedstawiając ich wpływ na otoczenie i budynki. Analiza sytuacji w zurbanizowanych obszarach miejskich dowodzi, że powierzchnie dachów i ścian są przestrzeniami, które powinny być zazieleniane. Jest to konieczne, szczególnie w dobie zmniejszających się powierzchni zieleni miejskiej w stosunku do wzrastającej powierzchni zabudowy. Wprowadzanie zieleni w strukturę obiektów architektonicznych wyznacza kierunek rozwoju architektury, który przeciwdziała miejskiej wyspie ciepła i wspomaga adaptację do zmian klimatu.
EN
In the article, the author describes the role of greenery in the city’s structure. Reviews the positive ways in which greenery affects the city’s ecosystem and climate. Then describes the impact of green roofs and walls, showing their impact on the environment and buildings on which they are located. Analysis of the situation in urban spaces, shows that the surfaces of roofs and walls are spaces that should be green. It is necessary, especially in the era of removing urban greenery, to replacing it with new architecture structures. Introducing greenery into the structure of architectural objects is a direction of architectural development that counteracts the urban heat island and supports adaptation to climate change.
EN
This paper contains the attempt of numerical assessment of hydraulic efficiency of intensive green roof utilizing two different, commercially available substrates, additionally retrofitted with layer of fractioned sand 1.0-0.5 and 0.5-0.25 mm mixed in mass concentration of 0.1 % with hydrogel. The numerical modelling of green roof efficiency was performed by the means of the popular modelling software FEFLOW, Wasy-DHI. The developed model reflected the selected cross section of the tested green roof. The required input data for modelling covering the saturated hydraulic conductivity and water retention characteristics were determined under the laboratory conditions as well as were based on information available in technical descriptions of tested substrates. The applied boundary conditions were based on previously performed in-situ measurements. The obtained results of numerical modelling showed relation between porosity, saturated hydraulic conductivity, retention properties of substrate, rainfall characteristics, duration of dry period and presence of additional sand-hydrogel mixture layer and water retention efficiency of tested green roofs.
PL
W pracy przedstawiono próbę numerycznej oceny efektywności hydraulicznej intensywnego zielonego dachu wykorzystującego dwa różne, dostępne komercyjnie, wypełnienia, dodatkowo wzbogacone warstwą frakcjonowanego piasku, 1,0-0,5 i 0,5-0,25 mm, zmieszanego w stężeniu masowym 0,1 % z hydrożelem. Obliczenia numeryczne efektywności badanego zielonego dachu zostały przeprowadzone za pomocą programu obliczeniowego FEFLOW, Wasy-DHI. Opracowany model odzwierciedlał wybrany przekrój poprzeczny przez badany zielony dach. Wymagane dane wejściowe do obliczeń modelowych, obejmujące współczynnik filtracji oraz charakterystykę retencyjną badanych materiałów porowatych, określono w czasie drogą badań laboratoryjnych oraz oparto o upublicznione opisy techniczne wykorzystanych wypełnień. Zastosowane warunki brzegowe wykorzystały poprzednio przeprowadzone pomiary terenowe. Wyniki obliczeń modelowych wykazały związek pomiędzy porowatością, współczynnikiem filtracji, właściwościami retencyjnymi wypełnienia oraz charakterystyką opadu, długością okresu suchego i obecnością dodatkowej warstwy mieszaniny piasku z hydrożelem a efektywności zielonego dachu.
8
Content available remote Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta
PL
W artykule przedstawiono argumenty za stosowaniem na dużą skalę dachów, tarasów i ścian zielonych w metropoliach: przeciwdziałają zmianom klimatu i zmniejszają emisję C02 do atmosfery, niwelują negatywne skutki urbanizacji, redukują zjawisko miejskiej wyspy ciepła, retencjonują wody opadowe, tworzą przyjazną przestrzeń do życia i wypoczynku, a także poprawiają estetykę budynków.
EN
The paper presents the benefits of popularisation of green roofs, terraces and walls in urban areas. These solutions prevent climatic changes and reduce C02 emissions, mitigating negative effects of urbanisation. Additionally, they contribute to reduction of the urban heat island, retain rainwater, create friendly living and leisure spaces and improve building aesthetics.
9
Content available remote Słoneczne dachy zielone
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z dachami zielonymi, na których zainstalowano panele fotowoltaiczne. Zostają w nim omówione projekty fotowoltaiczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem korzyści ekonomicznych płynących z pracy Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej, a także zwiększenie efektywności paneli słonecznych poprzez umieszczanie ich na dachach zielonych. Wskazano również na inne korzyści płynące z efektywności energetycznej budynków wyposażonych w dachy zielone na przykładzie rozwiązań zastosowanych w Rotterdamie.
EN
The paper describes the issues concerning PV panels mounting on green roofs. It presents photovoltaic projects carried out in Poland with focus on economic benefits of the Wrocław Solar Power Plant operation and increasing the efficiency of solar panels by mounting them on green roofs. The study also refers to other benefits of the energy efficiency of green-roofed buildings showcasing the solutions applied in Rotterdam.
10
Content available remote Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zalety instalacji dachów zielonych. Omówiono podstawowe funkcje współczesnych dachów w dużych miastach.
EN
The paper presents major benefits of green roofs installation. It describes the essential functions of modern roof systems in large urban areas.
11
Content available remote Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat
PL
Przedmiotem artykułu jest wpływ pokrycia dachowego na klimat. Zawiera on charakterystykę chłodnych dachów, dachów zielonych oraz dachów retencyjnych (dach zielony z drenażem magazynującym, dach bagienny, dach z roślinnością pływającą). Charakterystyka uwzględnia zakres temperatur i wilgotności, bilans wodny oraz rodzaj nasadzeń roślinności.
EN
The subject of this Article is the influence of the roofing on the climate. It includes characteristics of cold roofs, green roofs and retention roofs (green roof with storage drainage, marshy roof, roof with floating flora). The characteristics takes into account temperature and humidity range, water balance and type of plantings.
EN
Abstract: Climate changes as well as the urbanisation and economic development influence the characteristics of the stormwater runoff in the cities. The sealing of drainage basin surface leads to an increase of the runoff intensity, thereby decreasing the rainwater infiltration. This situation can lead to the risk of flooding in urban areas. Therefore, especially in great cities there is a need for application of such solutions that will support the operation of the sewage systems. The examples of such solutions are, among others, the green roofs. The paper presents the results of investigation of the water retention capacity of 4 green roof models containing following growing media: (1) the typical green roof substrate without any amendments, (2) the substrate with addition of about 1 % by weight of hydrogel (the cross-linked potassium polyacrylate), (3) the substrate containing about 0.25 % by weight of hydrogel, (4) the substrate with addition of expanded clay and perlite. The models were not vegetated in order to investigate only the water retention capacity of drainage elements and substrates. The water retention capacity of green roof models was investigated in the laboratory conditions with use of artificial precipitations simulated after diverse antecedent dry weather periods (ADWP) amounting to: 1, 2, 5, 7, and 12 days. The intensities of artificial precipitations were relatively high and ranged from 1.14 to 1.27 mm/min, whereas their durations ranged from 7.75 to 12.56 min. These values of intensities and durations corresponded to the design rainfall intensities calculated using Blaszczyk’s equation for annual rain depth equal to 600 mm and the return periods ranged from 5 to 15 years. The obtained results indicate that the water retention capacity of green roof models, expressed as the volumes (or depths) of rainwater retained within their structures, increases with an increase of ADWP. Results indicate that the relation between ADWP and the amount of water retained in the layers of green roofs in the case of relatively short antecedent dry weather periods provided for the analysis (from 1 to 7 days) may be approximately linear. The results of the one-way ANOVA indicate that in the case of all models there is a statistically significant difference between the values of retention depth for specified ADWP (p < 0.001). During more than half of simulated precipitations, especially in the case of longer ADWPs lasting 5, 7, and 12 days the best water retention capacity had Model 3, with substrate containing about 0.25 % by weight of hydrogel. On the other hand, the results show that the weakest retention capacity had Model 2 (with substrate containing 1 % by weight of hydrogel). In the case of longer ADWPs (lasting 7 and 12 days) relatively weak water retention capacity had Model 4 (with substrate containing the addition of expanded clay and perlite). It can be concluded that too large amount of hydrogel added to the substrate can have an unfavourable impact on the water retention capacity of green roofs.
PL
Poszukiwanie powierzchni, którą można zazielenić, by niwelować miejskie wyspy ciepła i poprawiać mikroklimat, stanowi determinant we wprowadzeniu zieleni wysokiej na dachach.
PL
Odpowiednio zaprojektowany i wykonany dach zielony spowoduje zapewne bezawaryjną funkcjonalność przez dziesiątki lat. Będzie miał też wymierny udział w poprawie funkcjonowania hydrologii miejskiej.
PL
W artykule przedstawiono różne kierunki działań edukacyjnych dotyczących propagowania wprowadzania alternatywnych rozwiązań służących zagospodarowaniu wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Zagadnienie roli edukacji zostało rozpatrzone wielowymiarowo. Uwzględniono edukację skierowaną do różnych grup wiekowych, jak i do różnych grup społecznych, również zawodowych, a w tym urzędników, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych, projektantów czy naukowców. Zwrócono także uwagę na różne sposoby prowadzenia edukacji, a w tym konkursy. Omówiono efekty edukacji, zarówno te już uzyskiwane, czyli prawie natychmiastowe (jak w przypadku miejskich konkursów czy akcji z dofinansowaniem), ale także te dopiero spodziewane, na które należy jeszcze poczekać. Przegląd działań edukacyjnych poprzedzono licznymi przykładami związanymi głównie z województwem małopolskim.
EN
The article presents various directions of educational activities regarding the promotion of the introduction of alternative solutions for the management of rainwater in urban areas. The issue of the role of education has been considered in many dimensions. Education addressed to various age groups as well as to various social groups as well as professional ones, including officials, employees of water and sewage companies, designers or scientists, was included. Attention was also paid to various ways of conducting education, including competitions. The effects of education were discussed, both those already obtained, i.e. almost immediate (as in the case of municipal contests or actions with co-funding), but also those expected, which still need to be awaited. The review of educational activities was preceded by numerous examples related mainly to the Lesser Poland Voivodeship.
PL
Dachy stanowią nieodłączny element budynków, które natomiast kształtują przestrzeń i krajobraz miejski. Na terenach zurbanizowanych pod zabudowę przeznacza się kilkaset metrów kwadratowych powierzchni dziennie. Wpływa to na zmniejszanie się terenów zielonych, co prowadzi do pogorszenia się jakości powietrza i mikroklimatu oraz do zmniejszenia bioróżnorodności. W celu utrzymania odpowiedniego areału powierzchni biologicznie czynnych konieczne jest znalezienie nowych sposobów na wprowadzenie zieleni do miast. Zachowanie niezmienności ekologicznej i odzyskanie zabudowanej przestrzeni umożliwia tworzenie zielonych dachów oraz fasad na istniejących i nowo projektowanych budynkach. Takie postępowanie wpływa korzystnie nie tylko na oddziaływanie budynku na środowisko miejskie, ale również pozwala wykorzystać każdy skrawek powierzchni w sposób wielofunkcyjny. W obliczu wysokich cen nieruchomości gruntowych projektanci poszukują ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań. Takie nowatorskie projektowanie pozwala na bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym społeczności miejskiej. Celem pracy jest przybliżenie problematyki projektowania dachów zielonych jako działania nowoczesnego i proekologicznego. W pracy zawarto przegląd literatury i zaprezentowano ciekawe pozycje dotyczące tego zagadnienia.
EN
Roofs are an integral part of buildings that shape the urban landscape. So much so that every day several hundred square meters are allocated for construction. This impacts already shrinking green areas, which could further lead to a deterioration of air quality, micro-climate, and overall biodiversity. In order to maintain a sustainable area of biologically active surfaces, it is essential to find new ways of introducing greenery into cities. One way is through preserving ecological immutability and reclaiming the built-in rooftop spaces that allow the creation of green roofs and façades on existing and newly designed buildings. Not only does it affect the building's environmental impact, but it also allows the use of such surface area in a multifunctional way. Designers faced with high prices of the land property market are seeking ecological and economical solutions. This innovative way allows direct contact with the natural environment within the urban community. The aim of the work is to present the problems related to roof tiles as a modern and ecological means. The paper contains a review of the literature and presents in a tabular format interesting items related to this issue.
EN
Due to the condensation and functional intensification, strongly built-up metropolitan areas are a place of strong investment pressure that results in displacing elements of the natural environment. The consequences of this phenomenon include disturbances in the functional and spatial structure of the city that are observable in various aspects, such as natural and social conditioning, breaking links within the natural system, which in turn leads to the impairment of its functioning, reduction in the level of resistance to dynamic changes, reduction in biodiversity. Therefore, nowadays paying closer attention to the possibility of implementing natural elements within the city structure seems to be one of the main foundations for creating a permanent and sustainable urban environment. The 1990s, as well as the first 15 years of the 21st century witnessed an intensive development in terms of searching for a modern complement to the so-called broken links within the natural system. The solutions introduced in order to improve the situation comprised complementing the elements of the city green infrastructure network by means of introducing, in particular, green roofs. Research conducted on such installations confirms the essential need for their introduction, as well as provides strong arguments that support the benefits obtained from the existence of such roofs.
PL
Silnie zabudowane obszary metropolii z racji kondensacji i intensyfikacji funkcjonalnej są miejscem silnej presji inwestycyjnej wypierającej elementy środowiska przyrodniczego. Pociąga to za sobą konsekwencje zaburzeń struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w różnorodnych aspektach, m.in. uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, zrywane są powiązania systemu przyrodniczego, co prowadzi do upośledzenia jego funkcjonowania, obniżenia odporności na dynamiczne zmiany, zmniejszania bioróżnorodności. Dlatego zwrócenie uwagi na możliwości implementacji elementów naturalnych okazuje się być jedną z głównych podstaw budowania trwałego i zrównoważonego środowiska miejskiego. Lata 90. XX wieku oraz pierwsze 15-lecie XXI w. ukazują intensywny rozwój poszukiwań nowoczesnego uzupełniania „przerwanych ogniw” systemu przyrodniczego poprzez poszerzenie elementów sieci zielonej infrastruktury m.in. za pomocą zielonych dachów, a prowadzone na nich badania ugruntowują niezbędną potrzebę i dają mocne argumenty na rzecz takich instalacji.
EN
The article aims at summarising the state of the art in the efforts of researchers and innovators to find viable solutions to mitigate the urban heat island (UHI) effect. This effect is loosely connected with the greenhouse effect, however, it certainly creates a severe negative synergy together with it. As green roofs are a well-known answer how to address the UHI effect, the ways how to make their massive and global deployment convenient are discussed. Initially, the differences and similarities between urbanisation in developed and developing countries are described. Then the paper depicts solutions, especially synergic ones, for making the dissemination of green roofs viable, such as rainwater and energy harvesting or urban agriculture. Then the authors conclude that retrofitting the existing roofs is the only method for reaching the desired scale and discuss available business models necessary for introducing the prosumer approach to the retrofitting.
PL
Ogrody dachowe ze względu na korzyści ekologiczne i ekonomiczne oraz walory estetyczne stają się coraz popularniejsze w Polsce. Są to nie tylko typowo zazielenione powierzchnie dachów budynków, ale też zagospodarowane i obsadzone roślinami podziemne garaże z całą infrastrukturą służącą mieszkańcom osiedli – placami zabaw, miejscami do rekreacji i wypoczynku. Przyczyniają się one do łagodzenia klimatu w miastach, retencjonują wody opadowe oraz korzystnie wpływają na poprawę stanu powietrza.
PL
„Cel: 100 hektarów” (Objectif 100 hectares) to dokument, który niedawno podpisała firma Eiffage Construction z miastem Paryż, a tym samym rozpoczęła nowy rozdział we współpracy ze stolicą Francji oraz jej partnerami.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.