Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnał losowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Statistical characteristics of signals at the output of a receiver with AGC
EN
An influence of the automatic gain control (AGC) system of a receiver on the statistical characteristics of the output signal in the presence of noise is investigated. The probability density functions (pdf) of the output signals with different distributions of the input signals are calculated. It is shown that energy losses which arise from AGC operation are about 0.2-5 dB depending on probability of false alarm Pfa and system parameters.
PL
W pracy rozpatrzono wpływ systemu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW) odbiornika na charakterystyki statystyczne sygnałów na wyjściu w obecności szumu. Obliczono gęstości rozkładów prawdopodobieństwa sygnałów wyjściowych dla różnych rozkładów prawdopodobieństwa sygnałów na wejściu. Pokazano że straty energetyczne, które pojawiają się z powodu funkcjonowania systemu ARW wynoszą wielkość rzędu 0.5-5.0 dB w zależności od prawdopodobieństwa fałszywego alarmu Pfa oraz parametrów systemu.
2
Content available remote Conditional averaging models of exponentially correlated data
EN
The article investigates a real model of exponential correlation which is obtained by signals with a limited band with features of white noise passing through physical inertial systems. In the investigated models, the subsequent conditionally averaged implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a random sign are significantly correlated, while the implementations of the signal exceeding the threshold xP with a derivative with a given sign can be practically considered as uncorrelated. Such a method of conditional averaging can be recommended in practical applications.
PL
W artykule badano realny model skorelowania wykładniczego, który uzyskują sygnały z ograniczonym pasmem o cechach szumu białego, przechodzące przez fizyczne układy inercyjne. W badanych modelach kolejne warunkowo uśrednione realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną o dowolnym znaku są istotnie skorelowane a realizacje sygnału przekraczające próg xP z pochodną jednego znaku można praktycznie uznać za nieskorelowane. Taki sposób uśredniania może być zalecany w zastosowaniach praktycznych.
PL
W artykule omówiono korelacyjną metodę estymacji czasu opóźnienia sygnałów losowych wykorzystującą transformatę Hilberta jednego sygnału pomiarowego. W prezentowanej metodzie wyznaczanie opóźnienia polega na lokalizacji przejścia przez zero otrzymanej funkcji. Pokazano, że dla nieskorelowanych próbek sygnałów metoda ta charakteryzuje się mniejszymi wartościami niepewności standardowej opóźnienia niż klasyczna metoda korelacji wzajemnej. Przedstawiono przykładowe wyniki badań symulacyjnych dla przyjętych modeli sygnałów pomiarowych.
EN
This paper presents the cross-correlation method for time delay estimation of random signals using the Hilbert Transform of one measuring signal. It is shown that for uncorrelated samples of signals, this method is characterized by lower values of the standard uncertainty of time delay than the classical cross-correlation method. Some results of simulation studies for the selected models of measuring signals are also given .
PL
Odpowiedź liniowego, stacjonarnego układu na sygnał losowy jest determinowana w dziedzinie częstotliwości przez jego transmitancję widmową. Ze względu na złożoność pojazdów szynowych transmitancja widmowa wyznaczana jest na podstawie przeprowadzanych eksperymentów na trasie lub/i na stanowisku symulacyjnym. Stosowane w badaniach estymatory transmitancji widmowej są w ogólnym przypadku estymatorami obciążonymi i charakteryzują działanie układu w dziedzinie częstotliwości w sposób przybliżony. W artykule omówiono podstawowe zależności stosowane w ocenie dokładności charakterystyk uzyskiwanych z eksperymentu w odniesieniu do realizowanego zadania badawczego oraz podano przykład obliczeniowy dla przyjętego modelu układu.
EN
The response of the linear, stationary system to the random signal is de-terminated in the field of frequency by its spectrum transmittance. Considering the complexity of the rail vehicles the spectrum transmittance is determined on the basis of the carried out experiments on the route or/and on the simulation testbed. The estimators of the spectrum transmitance, used in tests, are in general case the loaded estimators and they characterize the action of the system in the field of frequency in the approximate way. The basic dependences used in assessment of the accuracy of characteristics obtained from the experiment with reference to the realized reseach task are discussed in this article and the calculative example for the accepted model of the system is given.
5
Content available remote Wirtualny układ do pomiaru opóźnienia metodą gęstości widmowej mocy
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie wirtualnego układu do wyznaczania opóźnienia na podstawie analizy przebiegu charakterystyki fazowej wzajemnej gęstości widmowej mocy sygnałów losowych. Układ zrealizowano dla celów badawczych i dydaktycznych przy zastosowaniu graficznego środowiska programowania DASYLab.
EN
In this article a virtual instrument for time delay measurement by use phase of cross­spectral density function is presented. The instrument is based on the graphical programming environment DASYLab.
EN
The paper deals with the experiment, during which the model was excited both with impact signal and then with random signal. Dampers were mounted on the model with the aim of evaluation their influence on vibration and noise emission with the different types of excitation. The measurement method and measurement setup are briefly described. On the base of the proposed criteria, the differences in damping effects on vibrations and noise with the different excitation methods are analyzed in comparison with the model without dampers.
PL
W pracy omówiono wyniki eksperymentu, podczas którego model wzbudzano za pomocą sygnału impulsowego, a następnie sygnału losowego. Celem badań było określenie wpływu tłumików, zamontowanych na modelu, na drgania i emisję hałasu. Pokrótce omówiono metodę pomiarów oraz aparaturę pomiarową. Wykorzystując zaproponowane kryteria przeanalizowano wpływ efektów tłumienia drgań i hałasu dla różnych metod wymuszenia z wynikami uzyskanymi dla układów bez tłumików.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.