Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 63

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dodatki do żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Obecnie producenci starają się wyeliminować substancje dodatkowe z receptury produktu, zastępując je ekstraktami roślinnymi. W artykule przedstawiono aspekty prawne stosowania ekstraktów roślinnych, w tym żywności barwiącej, zamiast substancji dodatkowych do żywności. Zamieszczono pełny tekst i omówiono stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ekstraktów roślinnych pełniących funkcję technologiczną w żywności. Stwierdzono, że stosowanie ekstraktów w celach technologicznych jest to zamierzone użycie dodatku do żywności w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Jednocześnie ekstrakty roślinne nieuwzględnione na liście dodatków dopuszczonych do żywności i niespełniające wymagań specyfikacji ustanowionej dla danej substancji dodatkowej nie mogą być stosowane do żywności w celach technologicznych. Natomiast ekstrakty roślinne pełniące funkcję technologiczną nie mogą być oznakowane w wykazie składników produktu jako aromaty, nawet jeżeli jednocześnie mają właściwości aromatyzujące.
EN
Currently, manufacturers are trying to eliminate food additives from the product recipe by replacing them with plant extracts. The article presents the legal aspects of using plant extracts, including coloring food, instead of food additives. The position of the European Commission on the use of plant extracts rich in constituents capable of performing a technological function has been also discussed. It has been found that the use of extracts for technological purposes is the intended use of a food additive within the meaning of Regulation (EC) No 1333/2008. At the same time, plant extracts not included in the list of food additives and not meeting the requirements of the specification established for a given additional substance cannot be used in food for technological purposes. On the other hand, plant extracts with a technological function cannot be labeled as flavors in the list of product ingredients as flavors, even if they also have flavoring properties.
2
Content available remote Dodatki do żywności oparte na związkach heterocyklicznych zawierających azot
PL
Dokonano przeglądu doniesień literaturowych na temat najczęściej stosowanych w przemyśle spożywczym dodatków do żywności opartych na heterocyklicznych związkach zawierających azot. Przedstawiono najważniejsze informacje na temat właściwości, występowania oraz bezpieczeństwa stosowania tych dodatków. W szczególności omówiono budowę i funkcje technologiczne wybranych heterocyklicznych dodatków do żywności w celu pogłębienia świadomości konsumentów, którzy w obawie o swoje zdrowie oczekują rzetelnych badań toksykologicznych i kontroli żywności.
EN
A review, with 54 refs., of occurrence and safety of additives in the food industry.
3
Content available Food additives in confectionery®
EN
The aim of the article is to present the results of the analysis of the use of various additives in the manufacture of confectionery. A total of 100 confectionery products were analysed. They were divided into 5 groups: chocolate candies, hard and soft candies, chocolate bars and chocolate tablets. In the first stage of the studies, we determined the type of additional substances used in each product. Subsequently, the average share of the declared additives in each subgroup of confectionery was calculated. It was found that of all additions declared in the composition, more than 63% included food additives, 19.4% were flavours and 17.1% included other additions, mainly affecting the nutritional value of products. Soft candies contained on average more than 7 additives, whereas hard candies - 5 different additives. On average, 5.6 different additives were declared in the composition of chocolate candies and bars, and in the composition of chocolate tablets - more than 6. The highest number of additives was found in soft candies (on average, there were 4.5 different additives in one piece), followed by chocolate tablets (4.3) and chocolate bars (3.8). In one piece of hard or chocolate candies one can expect an average of about 3 different food additives. Soft candies were dominated by the addition of glazing substances and dyes, hard candies by the addition of dyes and acidity regulators, chocolate candies and bars by the addition of emulsifiers and raising substances, whereas chocolate tablets, above all, by the addition of emulsifiers, dyes and acidity regulators.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników dotycząca analizy stosowania różnych dodatków w produkcji wyrobów cukierniczych. Łącznie przeanalizowano skład 100 wyrobów cukierniczych, które podzielono na 5 grup: cukierki czekoladowe, cukierki twarde i miękkie oraz batony czekoladowe i czekolady. W pierwszym etapie badań, w każdym produkcie określano rodzaj stosowanych dodatków, w tym substancji dodatkowych. Następnie obliczano przeciętny udział deklarowanych dodatków w każdej podgrupie wyrobów cukierniczych. Stwierdzono, że spośród wszystkich deklarowanych w składzie dodatków do żywności, ponad 63% to substancje dodatkowe, 19,4% to aromaty oraz 17,1% pozostałe dodatki, w głównej mierze wpływające na kształtowanie wartości odżywczej wyrobów. Cukierki miękkie zawierały przeciętnie ponad 7, a twarde 5 różnych dodatków. W składzie cukierków czekoladowych i batonów deklarowano przeciętnie 5,6 różnych dodatków, a w składzie czekolad ponad 6. Największą liczbę substancji dodatkowych stwierdzono w cukierkach miękkich (przeciętnie w jednym cukierku znajdowało się 4,5 różnych substancji dodatkowych), następnie w czekoladach (4,3 szt.) i batonach czekoladowych (3,8 szt.). W jednym cukierku twardym lub czekoladowym można spodziewać się przeciętnie ok. 3 różnych substancji dodatkowych. W cukierkach miękkich dominował dodatek substancji glazurujących i barwników, w cukierkach twardych dodatek barwników oraz regulatorów kwasowości, w cukierkach czekoladowych oraz w batonach dodatek emulgatorów i substancji spulchniających, a w czekoladach przede wszystkim dodatek emulgatorów, barwników i regulatorów kwasowości.
PL
W artykule zaprezentowano uzyskane wyniki badań dotyczące przeprowadzonej analizy stosowania substancji dodatkowych w przetwarzaniu żywności ekologicznej. Materiałem do badań były informacje zawarte na etykietach przetworzonych produktów ekologicznych, oferowanych przez różnych producentów i dostępnych w popularnych supermarketach zlokalizowanych na terenie woj. podlaskiego. Łącznie przeanalizowano 175 przetworzonych produktów ekologicznych należących do różnych grup asortymentowych i różnych kategorii żywności. Wg deklaracji producentów, obecność substancji dodatkowych stwierdzono w 17% ogólnej liczby produktów. W składzie produktów deklarowanych jako ekologiczne stosowano z różną częstotliwością (36 razy w 30 produktach) jedynie jedenaście różnych substancji dodatkowych przyporządkowanych do ośmiu grup dodatków technologicznych. Najczęściej stosowano kwas askorbinowy jako przeciwutleniacz (38% wszystkich dodatków), a następnie mączkę chleba świętojańskiego (21%) stosowaną jako środek zagęszczający i stabilizujący, regulatory kwasowości (14% wszystkich dodatków), emulgatory (10%), pektynę jako substancję żelującą (10%), kwasy (6%) oraz substancje spulchniające (3% wszystkich dodatków).
EN
What has been done, was the analysis of application by producers of food additives in processed organic products. As the material of investigation was used the information published on the label of processed organic products, offered by different producers, available in Podlasie region, Poland. 175 different ecological processed products were analysed in total. These products originated from their various range and belonged to different food categories. It was stated according to declarations of producers provided on the products that food additives were used in 17% of analysed products. Eleven additives belonging to eight different technological groups of additives were used by producers with different frequency (36 times in 30 products), in the food products, which were declared as organic. Mostly the ascorbic acid was used as an antioxidant (in 38% of total amount of additives), then locust bean gum was used (in 21% of total additives) as thickening and stabilizing agent, acidity regulators (14% of the total additives), emulgators (10%), pectin as a gelation agent (10%), acids (6%) and raising agents (3 % of the total additives).
PL
W artykule przedstawiono definicję dodatków do żywności oraz uwarunkowania prawne ich stosowania. Przedstawiono również charakterystykę koncentratów spożywczych. Następnie podano rodzaje dodatków do żywności, które stosowane są w produkcji koncentratów obiadowych, koncentratów deserowych, koncentratów napojowych i sosów majonezowych. Opisano dodawane do tych produktów substancje wzmacniające smak, ekstrakty drożdżowe, aromaty, barwniki i skrobie modyfikowane. Przedstawiono ich właściwości funkcjonalne oraz kwestię ich bezpieczeństwa dla zdrowia konsumentów.
EN
The article presents the definition of food additives and legal provisions for their use. The description of food concentrates is also mentioned. Then, the types of food additives that are used in the production of dinner concentrates, dessert concentrates, beverage concentrates and mayonnaise sauces are given. The article includes characteristics of food additives, flavour enhancers, yeast extracts, flavourings, food colours and modified starches which are added to these products. Their functional properties and the issue of their safety for the health of consumers were presented.
PL
Etykieta stanowi integralną składową produktu. Coraz częściej konsumenci chcą wiedzieć nie tylko, z czego składa się dany produkt, ale również skąd pochodzi. Nie mają jednak specjalistycznej wiedzy na temat składników i dodatków do żywności znajdujących się w ich składzie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie źródeł informacji, z jakich mogą korzystać zarówno producenci, jak i konsumenci żywności. Scharakteryzowano, jak powinna wyglądać poprawna etykieta, na co konsument powinien zwracać uwagę przy wyborze żywności. Omówiono również zagadnienie „czystej etykiety” – z krótką i prostą listą składników, ich pochodzenia oraz wpływem na produkt końcowy. Przedstawiono, w jaki sposób producenci „czyszczą” etykiety, dążąc do wytworzenia produktu, w składzie którego nie będzie barwników, polepszaczy, stabilizatorów itp.
EN
The label is an inseparable part of the product. More and more consumers want to know not only what the product is made of, but also want to know the origin of the product. However, they do not have specialist knowledge of ingredients and food additives in their composition. The purpose of this article is to present the source of information that can be used by both producers and food consumers. It describes what a correct label should look like, and on what the consumer should pay attention to when choosing food. The new trend of a clean label with a short and simple list of ingredients, its origin and impact on the final product was discussed. It was presented how the producers „clean” the labels by striving to produce a product that will not contain dyes, improvers, stabilizers, etc.
PL
Trwająca obecnie w Unii Europejskiej ponowna ocena bezpieczeństwa substancji dodatkowych w wielu przypadkach skutkuje zmianami w unijnych przepisach o dodatkach do żywności. W artykule omówiono zmiany ustawodawstwa dotyczące dwóch barwników – annato E 160 b oraz dwutlenku tytanu E 171. Ponadto przedstawiono zagadnienia związane z interpretacją zapisów rozporządzenia w sprawie dodatków do żywności w odniesieniu do suplementów diety. Poruszono również kwestię zastosowania ekstraktów roślinnych zawierających substancje (np. azotyny), które mogą pełnić funkcje technologiczne w końcowym produkcie spożywczym.
EN
The programme for the re-evaluation by EFSA of food additives in the European Union in many cases resulted in changes to EU food additive legislation. As the examples, the issue of two colours – annatto E 160 b and titanium dioxide E 171 are presented in the article. In the addition, common interpretation of food additive limits in food supplements intended to be dissolved before the consumption are described. The issue of the use in food of plant extracts rich in some substances (e.g. nitrites), which can perform technological functions in the final product, was also raised in the article.
PL
Opublikowana informacja NIK na temat stosowania w Polsce dodatków do żywności wskazuje zarówno na ich nadmierne stosowanie w żywności przetworzonej, jak też na brak skutecznego i spójnego nadzoru nad tym zagadnieniem. Średnia wielkość konsumpcji w Polsce dodatków do żywności na konsumenta w wysokości ok. 2kg świadczy o poważnym zagrożeniu dla zdrowia polskich obywateli, tym bardziej, że stan zdrowia Polaków już obecnie jest niepokojąco zły. Konieczne są pilne działania racjonalizujące polską politykę żywnościową w zakresie stosowania dodatków do żywności, zarówno w zakresie legislacyjnym, instytucjonalnym, jak też informacyjno- edukacyjnym. Działania te są niezbędne nie tylko w celu unormowania nadzoru nad stosowaniem dodatków oraz zwiększenia świadomości żywieniowo-zdrowotnej konsumentów, ale przede wszystkim w celu obniżenia zawartości dodatków żywnościowych w żywności przetworzonej. Ponadto, należy objąć zakazem stosowania dodatków żywnościowych niektóre grupy produktów, zwłaszcza żywności przetworzonej dla niemowląt i małych dzieci oraz podstawowe produkty, takie jak: pieczywo (w tym wyroby cukiernicze), przetwory mączne, przetwory mleczne, soki oraz napoje owocowe i warzywne. Takie działania warunkować będą odpowiedzialny i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.
EN
The published information of the Supreme Chamber of Control on the use of food additives in Poland indicates both their excessive use in processed food as well as the lack of effective and consistent supervision over this issue. The average volume of consumption in Poland of food additives per consumer in the amount of approx. 2 kg indicates a serious threat to the health of Polish citizens. The more that the health condition of Poles is already alarmingly bad. Urgent actions are needed to rationalize Polish food policy in the use of food additives, both in the legislative and institutional, as well as information and educational scope. These actions are necessary not only to regulate the supervision of the use of additives and increase consumer awareness of nutrition, but primarily in order to reduce the content of food additives in processed foods. In addition, certain food groups should be banned from the use of food additives, especially processed foods for infants and young children and basic products such as: bread (including confectionery), flour products, dairy products, fruit and vegetable drinks and juices. Such actions will condition the responsible and sustainable socio-economic development.
PL
Celem badań była ocena wpływu dodatku smakowego na liczebność populacji bakterii fermentacji mlekowej w wybranym środku spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego. Przebadano łącznie 40 próbek, w tym 20 o smaku cytrynowym i 20 o smaku truskawkowym. W badanym materiale oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych oraz liczebność populacji bakterii fermentacji mlekowej. Analizy mikrobiologiczne wykonywano tradycyjną metodą płytkową, w dwóch powtórzeniach. Badania wykonano w okresie od lutego 2016 do maja 2017 r. Próbki produktów o smaku truskawkowym charakteryzowały się nieznacznie wyższą liczebnością bakterii fermentacji mlekowej niż próbki o smaku cytrynowym. Ogólna liczna bakterii mezofilnych tlenowych w próbkach o smaku cytrynowym i truskawkowym osiągała zbliżone poziomy.
EN
The aim of the study was to assess the impact of the flavour additive on the size of lactic acid bacteria population in a selected food product intended for special medical purposes. A total of 40 samples were tested, including 20 with a lemon flavour and 20 with a strawberry flavour. The total number of aerobic mesophilic bacteria and the number of lactic acid bacterial populations were determined in the examined material. Microbiological analyses were performed using the traditional plate method in 2 replications. The tests were carried out between February 2016 and May 2017. Samples of strawberry-flavoured products were characterised by a slightly higher number of lactic acid bacteria than lemon-flavoured samples. The total number of mesophilic aerobic bacteria in lemon and strawberry flavour samples reached similar levels.
PL
Celem niniejszej pracy jest wskazanie producentom żywności oraz konsumentom, potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić w składnikach produktów spożywczych. W pracy przedstawiono źródła informacji, z jakich mogą korzystać zarówno producenci, jak i konsumenci żywności. Wymieniono instytucje krajowe oraz zagraniczne, zajmujące się ochroną klientów przed niewłaściwymi praktykami producentów żywności. Przedstawiono także determinanty zaufania klientów do autentycznej żywności. Dane do identyfikacji ryzyka oszustw uzyskano, na podstawie doniesień w bazie RASSF. Wskazano również inne wiarygodne źródła informacji o nieuczciwych praktykach stosowanych podczas produkcji żywności. Omówiono sposoby identyfikacji i metody wykrycia fałszerstw oraz przedstawiono wpływ takich działań podejmowanych przez firmy produkujące żywność na zaufanie i decyzje zakupowe konsumentów żywności.
EN
The purpose of this work is to show food producers and consumers the potential hazards that may occur in the ingredients that are components of the food product. This paper presents sources of information that can be used both producers and consumers of food. Domestic and foreign institutions have been provided, which deal with the protection of consumers against dishonest practices of food manufactures. The determinants of customer trust in authentic food are also presented. Data to identify the risk of fraud was obtained by following report in the RASSF database. Other reliable sources of information on dishonest practices used in food production were also indicated. Ways of identification and methods of detection of fakes are discussed. This work also presents the impact of food companies taking up these actions on the trust and purchase decisions of food consumers.
PL
Dodatki stosowane w produkcji żywności muszą być bezpieczne dla konsumenta. Obecnie w Unii Europejskiej trwa ponowna ocena ich bezpieczeństwa przez EFSA. Oceną są objęte dodatki dopuszczone do żywności przed 20.01.2009 r. Wyniki oceny poszczególnych substancji dodatkowych mogą być przyczyną zmian w ustawodawstwie UE. Program ponownej oceny powinien być zakończony do końca 2020 r., ale prawdopodobnie będzie trwał dłużej.
EN
Food additives should be safe for the consumer. The programme for the re-evaluation by EFSA of food additives approved before 20th January 2009 is running nowadays in the EU. The results of the re-evaluation might have an impact on the EU legislation. The re-evaluation programme should be finalized up to 31st December 2020 but it seems that this deadline will be postponed.
PL
W pracy przedstawiono wpływ stearynianu wapnia o zawartości 0,2; 0,6 i 1,0% mas. na zmianę wybranych właściwości fizykochemicznych polilaktydu. Badanymi parametrami były: wytrzymałość na rozciąganie i naprężenie przy zerwaniu, masowy wskaźnik szybkości płynięcia, połysk, transmitancja światła i zamglenie folii oraz przenikalność pary wodnej. Uzyskane wyniki świadczą o uzyskaniu interesującego materiału polimerowego, zwłaszcza pod kątem właściwości barierowych.
EN
The influence of calcium stearate at concentration of 0,2; 0,6 and 1,0% by mass. on selected physicochemical properties of polylactide has been presented in this work. The test parameters were tensile strength (1) and tensile stress at break, melt flow rate, gloss, light transmittance and haze of a film and water vapor permeability. The results testify to get the interested polymer material, especially in regard to the barrier properties.
PL
Wykorzystanie naturalnych barwników do barwienia żywności stało się rzeczywistością i dowiodło, że eliminacja składników znakowanych numerem E jest możliwa nawet w warunkach przemysłowych. Ze względu na prawidłowe znakowanie środków spożywczych ważne jest, w jakiej formie barwnik jest w nich zastosowany – dodatku do żywności czy żywności barwiącej. Żywność barwiąca jest żywnością lub charakterystycznym składnikiem żywności, wydzielonym ze środków spożywczych w wyniku ekstrakcji nieselektywnej. Najważniejszą konsekwencją takiego rozróżnienia jest to, że większość opracowanych preparatów żywności barwiącej stanowią koncentraty lub nieselektywne ekstrakty barwiące pozyskane z owoców, warzyw lub innych jadalnych roślin z wykorzystaniem procesów fizycznych. Obecne rozwiązania technologiczne pozwalają opracować preparaty żywności barwiącej o prawie dowolnej barwie: żółte, pomarańczowe, czerwone, różowe, fioletowe, brązowe, czarne, niebieskie lub zielone.
EN
The application of natural dyes for food colouring has become a reality and has proven that the elimination of E-labeled ingredients is possible even at the industrial scale. Due to the correct labeling of foodstuffs, it is important in what form the dye is used: food additive or colouring foodstuff. Colouring foodstuff is a food or a characteristic food ingredient, separated from food by non-selective extraction. The most important consequence of such a distinction is that most of the prepared colouring foodstuffs are concentrates or non-selective color extracts derived from fruits, vegetables or other edible plants using physical processes. The current technology allows creating colouring foodstuff preparations of almost any color: yellow, orange, red, pink, purple, brown, black, blue or green.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia związane z toksykologią żywności. Omówione zostały źródła i rodzaje toksycznych substancji mogących znaleźć się w pożywieniu, a także ich wpływ na zdrowie. Artykuł porusza również tematykę zapobiegania zanieczyszczeniom w produktach spożywczych.
EN
The following article presents an overview of concepts in food toxicology. It describes sources and types of toxic substances that may be present in food, as well as their effects on human health. The article also contains basic information on preventing the contamination of food products.
PL
W ciągu ostatnich 50 lat produkcja żywności zwiększyła się kilkakrotnie, w tym produkcja podstawowych zbóż (ryżu, pszenicy i kukurydzy) przeciętnie czterokrotnie, mleka i wołowiny – dwukrotnie, wieprzowiny i jaj – czterokrotnie, a mięsa drobiowego – aż dwunastokrotnie. Gwałtowny wzrost produkcji żywności na świecie w tym okresie był możliwy dzięki wykorzystaniu w produkcji roślin nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i roślin genetycznie modyfikowanych (GM), a wzrost produkcji zwierzęcej wynikał z osiągnięć w zakresie genetyki cech ilościowych, nauk o żywieniu zwierząt oraz biotechniki rozrodu. Jednak na każdym etapie łańcucha produkcyjnego marnuje się znaczna część żywności – globalnie 1,3 mld t/rok. Obecnie niezbędnym i trwałym elementem w procesie produkcji żywności metodami konwencjonalnymi stało się stosowanie substancji dodatkowych. Obniżane są również koszty produkcji żywności m.in. w wyniku wykorzystania MOM do wyrobu niektórych asortymentów wędlin lub substytucję naturalnych składników mleka i mięsa tańszymi odpowiednikami roślinnymi.
EN
Over the recent fifty years, production of food has increased several times, including basic cereals (rice, wheat and corn) four times, in average; that one of milk and beef - twice, of pork and eggs four times, and of poultry - even twelvefold. The rapid increase in production of food throughout the world during the mentioned period was possible due to the use of mineral fertilizers, plant protection products and GM plants in the crop cultivation, as well as achievements in quantitative traits’ genetics, animal feeding and biotechnological reproduction methods in animal breeding. At the same time, a substantial part of food is wasted annually (globally 1.3 billion tons) at every stage in the production chain. Presently, the application of food additives has become an essential and permanent component of the process of food production by conventional methods. Also, the food production costs are reduced by the use of MSM for manufacturing of some assortments of sausages or substitution of natural milk and meat constituents by cheaper plant replacers.
PL
Polisacharydy są substancjami mającymi liczne zastosowania w przemyśle spożywczym. Wpływają na poprawienie cech sensorycznych i stabilności konsystencji produktów spożywczych, a także są czynnikiem teksturotwórczym. Są związkami naturalnymi, również syntetyzowanymi przez bakterie kwasu mlekowego. Substancje te, dostarczane do organizmu wraz z produktami spożywczymi, często wywierają korzystny wpływ na zdrowie [20]. Mogą stanowić bezpieczną alternatywę dla niektórych dodatków teksturotwórczych stosowanych w przemyśle spożywczym. W wielu produktach fermentowanych, takich jak jogurty czy kefiry, egzopolisacharydy bakterii kwasu mlekowego występują naturalnie. Dopiero odkrycie i scharakteryzowanie tych związków w połowie XIX w. umożliwiło ich świadome wykorzystanie w celu poprawy jakości żywności.
EN
Polysaccharides are substances which have numerous applications in the food industry. Their presence in food can improve sensory properties, texture and stability of products. They are natural compounds, synthesized, among others, by lactic acid bacteria. Bacterial exopolysaccharides ingested with food often have a beneficial effect on human health [20]. They can therefore provide a safe alternative for many additives used in the food industry. In many fermented products, such as yoghurt and kefir, exopolysaccharides produced by lactic acid bacteria may occur naturally. The discovery and characterization of these compounds in the mid-nineteenth century resulted in new possibilities of their use in order to improve the quality of food.
PL
W artykule przedstawiono obowiązujące w krajach UE regulacje prawne dotyczące stosowania substancji dodatkowych do żywności. Omówiono grupy dodatków dopuszczonych do stosowania w piekarstwie i ciastkarstwie z uwzględnieniem ich funkcji technologicznych. Więcej tych substancji może być stosowanych w produkcji wyrobów ciastkarskich niż pieczywa. W produkcji chleba i bułek stosowane są najczęściej przeciwutleniacze, emulgatory i hydrokoloidy. W produkcji pieczywa cukierniczego i wyrobów ciastkarskich, oprócz tych dodatków powszechnie są wykorzystywane konserwanty – w celu przedłużenia trwałości produktów, a także barwniki, które nadając im atrakcyjny wygląd wpływają na stymulację apetytu i smakowitość.
EN
In the article, the EU legal regulations concerning the application of food additives have been presented. The groups of the additives admitted to use in the bakery and cake-producing sector, with the consideration of their technological functions have been discussed. The higher content of the mentioned substances may be employed in cake production as compared to the bread manufacture. In production of bread and rolls, we employ most frequently antioxidants, emulsifiers and hydrocolloids. Apart from the mentioned additives, production of confectionery and cake products employs the universally used preservatives, with the aim to prolong a shelf-life of the products as well colorants (dyes) which render an attractive appearance to the products and thus, affect the appetite stimulation and palatability.
PL
W związku z licznymi badaniami wskazującymi na szkodliwe działanie barwników syntetycznych jak również rosnącą modą na ekologiczny tryb życia zaczęło w ostatnich latach wzrastać zainteresowanie barwnikami naturalnymi. Owocuje to stałym wzrostem rynku barwników naturalnych na świecie oraz niesie za sobą perspektywy dalszego jego rozwoju... Aby zaspokoić oczekiwania konsumentów oraz uzyskać optymalne efekty barwienia producenci żywności oprócz barwników powszechnie znanych zaczęli poszukiwać także nowych źródeł barwników naturalnych pochodzących z różnych części świata. Artykuł opisuje jak zmienia się rynek barwników naturalnych na świecie,zawiera porównanie pomiędzy listami barwników naturalnych dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Opisuje także barwniki i ekstrakty z roślin wykorzystywane poza krajami Unii Europejskiej, które stanowić mogą alternatywę dla barwników już stosowanych.
EN
In connection with studies showing the harmful effects of synthetic dyes as well as the growing fashion for ecofriendly lifestyle it began to increase interest in natural dyes in recent years. This results in a constant increase in natural colors market in the world and carries its prospects for further development ... To meet consumer expectations and achieve optimum results in addition to coloring dyes, food manufacturers also started to look for new sources of natural dyes derived from different parts of the world. The article describes how the natural dyes market is changed in the world, contains a comparison between the lists of natural dyes approved for use in the European Union, the United States and Japan. It also describes dyes and extracts of plants used outside the European Union countries, which could provide an alternative to dyes already in use.
PL
Komisja Europejska opracowała „Wytyczne dotyczące wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dotyczącego Higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego”, w których określono kryteria rozróżniania surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych. Niezbędne stało się wprowadzenie poprawek do zał. nr II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w zakresie właściwej kategoryzacji surowych wyrobów mięsnych. Od 25 czerwca 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2014 zmieniające dotychczasowe przepisy w zakresie substancji dodatkowych do surowych wyrobów mięsnych.
EN
Guidance document on the implementation of certain provisions of Regulation (EC) No 853/2004 on the hygiene of food of animal origin has been elaborated by the European Commission. In this document, a number of aspects related to the Regulation (EC) No 853/2004, among others differentiation between meat preparations and meat products have been clarified. Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 should be amended in the scope of appropriate categorization of meat preparations. Since 25th of June 2014 the Regulation (EU) No 601/2014 amending the rules of use food additives in meat preparations has been applied.
PL
Obecnie w Unii Europejskiej trwa ponowna ocena bezpieczeństwa przez EFSA dodatków dopuszczonych do stosowania w produkcji żywności. Zakończenie programu ponownej oceny przewidziano do 31 grudnia 2020 r. Wyniki oceny poszczególnych substancji dodatkowych mogą być przyczyną zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Przykładem dokonanych już zmian jest wycofanie po ponownej ocenie barwnika E 128 z listy dodatków dopuszczonych do żywności czy ograniczenie stosowania trzech barwników: E 104, E 110, E 124. Planuje się wprowadzenie zmian dotyczących warunków stosowania karmelu E 150c w żywności.
EN
In the EU, the programme for the re-evaluation by EFSA of approved food additives is running nowadays. This programme should be finalized up to 31.12.2020. The results of the re-evaluation of some food additives might have an impact on the EU legislation. Some of examples include the deletion of colour E 128 from the list of authorized food additives and the restriction of use of three other colours: E 104, E 110, E 124. The changes of the condition of use of caramel E 150c in foodstuffs are planned.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.