Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 186

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mobilność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analiz dotyczących mobilności indywidualnej osób z niepełnosprawnościami w aspekcie rozwoju i wdrażania pojazdów zautomatyzowanych. Zwrócono uwagę na zagadnienia mogące w przyszłości wpływać na popularność pojazdów AV (ang. autonomous vehicles) w tej grupie odbiorców. Przeanalizowano wyniki badań dotyczących poziomu wiedzy o pojazdach AV wśród osób niepełnosprawnych, który przekłada się na chęć skorzystania z nowych form mobilności. Zwrócono również uwagę na możliwość współdzielenia przejazdów oraz na proponowane rozwiązania techniczne, które mogą ułatwić realizowanie przejazdów przez tę grupę odbiorców. Analizę przeprowadzono w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy z przedmiotowego zakresu. W ramach podsumowania pracy dokonano syntezy wniosków z przeprowadzonych analiz.
EN
The aim of the article is to present the results of analyses concerning the individual mobility of people with disabilities in terms of the development and implementation of automated vehicles. Issues that may affect the popularity of AV vehicles (autonomous vehicles) for this group of recipients in the future, were highlighted. The research results analysed concerned the level of knowledge about AV vehicles among people with disabilities, which translates into the willingness to use the service. The attentions was the possibility of sharing the trips and the proposed technical solutions that may facilitate the driving by this group of recipients. The analysis was carried out in relation to the current state of knowledge in the field. As part of the summary of the work, an synthesis of the conclusions from the analyses was made.
PL
Celem artykułu jest ukazanie aspektu prowadzenia działań specjalnych w operacjach przeciwpartyzanckich w wybranych konfliktach zbrojnych. Użycie sił zbrojnych koalicyjnych lub narodowych we współczesnych działaniach zbrojnych, w tym o charakterze przeciwrebelianckim. Są one jedną z wielu form walki zbrojnej mające swe miejsce zarówno w strategii ofensywnej jako typowe działania specjalne, jak i w strategii defensywnej jako działania obronne. Współczesna walka zbrojna i formy jej zastosowania przez państwa w konfliktach zbrojnych znacząco odbiegają od formy „klasycznej wojny” prezentowanej przez Carla von Clausewit’za. W szczególności analizie poddana została problematyka prowadzenia działań specjalnych z wyszczególnieniem elementów i zasad jej prowadzenia. W przykładach działań zbrojnych w tym działań specjalnych i nieregularnych w strategii ofensywnej obserwuję się zaangażowanie całego społeczeństwa, nie tylko sił zbrojnych, władz państwa oraz sił policji czy służb specjalnych. Konflikty zbrojne zarównano na Bliskim Wschodzie, Azji i w Europie posiadają tę samą cechę wspólną. Jest nią wykorzystanie do działań zbrojnych specjalnych elementów wojsk (wojsk specjalnych), sił policyjnych, władz lokalnych i podporządkowanej im ludności lokalnej. Przykładem zastosowania działań specjalnych są ostatnie operacje militarne prowadzone w Afganistanie, Iraku, czy w Syrii i Kurdystanie. Dlatego też jako podstawowe pytania, jakie przyświecały podjętym rozważaniom odnosiły się do kwestii realizacji działań specjalnych, wykorzystania zasad i sposobów użycia sił zbrojnych, policji, wywiadu oraz ludności cywilnej do aktywnych oraz skutecznych działań przeciwrebelianckich. Kluczowym elementem współczesnych działań specjalnych jest wykorzystanie przewagi, informacji, zaskoczenia oraz sprawnego i skrytego przygotowania oraz organizowania takich działań. Skuteczne działania specjalne to efekt efektywnego wykorzystania czynników walki zbrojnej w postaci informacji, ruchu, rażenia oraz czasu.
EN
The aim of this article is to show the aspect of conducting special operations in anti-partisan warfare in selected armed conflicts. The article describes the use of coalition or national armed forces in contemporary military operations, including counter-insurgency. They are one of the many forms of armed conflict, taking place both in the offensive strategy, as a typical special action, and in the defensive strategy as a defense action. Contemporary armed conflict and forms of its application by states differ significantly from the "classic war" presented by Carl von Clausewitz. In particular, the issue of conducting special activities was analyzed detailing the elements and principles of its conduct. In examples of military operations, including special and irregular activities, the offensive strategy involves the involvement of the whole society, not only the armed forces, state authorities, police forces or special services. Armed conflicts in the Middle East, Asia and Europe share the same common feature. It is the use for military operations, including special elements of troops (special forces), police forces, local authorities and the local population subordinated to them. Recent military operations in Afghanistan, Iraq, or in Syria and Kurdistan could serve as good examples for the role of special operations in counterinsurgent warfare. Therefore, the basic questions guiding the undertaken considerations, were referred to the issue of the implementation of special operations, the use of principles and methods of using the armed forces, the police, intelligence and the civilian population for active and effective antiinsurgent activities. The key element of modern special operations is the use of advantage, information, surprise and efficient and secret preparation and organization of such operations. Effective special operations are the results of effective use of combat factors in the form of information, movement, destruction and time.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zachowań mobilnościowych klasy kreatywnej przeprowadzonych w aglomeracjach: warszawskiej, gdańskiej i katowickiej. Analizowano także preferencje komunikacyjne klasy kreatywnej. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań sformułowano wnioski o znaczeniu teoretycznym i praktycznym. Klasa kreatywna jest skłonna do odejścia od samochodów, jednak oczekuje wzrostu jakości publicznego transportu zbiorowego – przede wszystkim dostępności. Wyniki badań klasy kreatywnej należy wykorzystać w kreowaniu polityki transportowej w metropoliach.
EN
The article presents the results of studies on mobility behaviors of the creative class carried out in the agglomerations of Warsaw, Gdańsk and Katowice. Creative class mobility and transport preferences have also been analyzed. Theoretical and practical conclusions were presented on the basis of the results of the conducted research. The creative class is willing to resign from cars but expects an increase in the quality of public transport first of all accessibility is required. The results of creative class research should be applied when creating transport policy in metropolises.
PL
Artykuł jest jednym z trzech przygotowywanych w ramach serii HORYZONT 2050. Dwa pozostałe – „o nowy paradygmat modelowania podróży” i „o nowy paradygmat planowania transportu miejskiego” są mutacjami wątku prezentowanego w tekście pierwszym. Punktem wyjścia dla wszystkich jest wizja systemu transportu 2050. Jest kilka elementów pewnych leżących u podstaw konstruowania jego przyszłej formuły technologicznej, ale szerokiej dyskusji wymagają jej następstwa, możliwości oraz proces jej realizacji. Zasadnicze kierunki powinny dotyczyć aspektów regulacji systemu współdzielonych środków autonomicznych, przyszłości publicznego transportu zbiorowego i konieczności zmiany podejścia do prognozowania i planowania podróży. Na rozwój technologii nakładają się znacząco normatywne oczekiwania związane z troską o klimatyczną przyszłość planety. Aktualnie praktykowana metodyka planowania mobilności, badań ruchu i procedur modelowania podróży, planowania miasta i transportu nie jest strukturalnie adekwatna do potrzeb optymalizacji przyszłych systemów transportu. Nadanie im stosownego biegu w horyzontach wieloletnich wymaga przełamania barier otoczenia systemowego transportu, które są głównymi przeszkodami jego zrównoważonego rozwoju. Publiczny transport zbiorowy w obecnym kształcie nie jest zdolny do przełamania dominacji motoryzacji w podziale zadań przewozowych. Autor nie próbuje zaprezentować optymalnej ani finalnej ścieżki, a postrzega szanse wykorzystania rozwijanej technologii, jak również stosownie uregulowanej konkurencji. To drugie może się okazać znacznie trudniejsze. Z pewnością jest to dopiero początek drogi, więc artykuł prezentuje tezy warte dyskusji.
EN
The article is one of three papers prepared as a part of the HORYZONT 2050 series. The two remaining: “Towards a New Travel Modeling Paradigm” and “for a Towards a New Urban Transport Planning Paradigm” are mutations of the idea presented in the first article. The starting point for all of them is the vision of the 2050 transport system. There are several quite certain elements underlying the construction of its future technological formula, but its consequences, possibilities and the process of its implementation require broader discussion. The main directions should be related to the aspects of the system of shared autonomous means regulation, the future of public collective transport and the need to change the approach to forecasting and planning of travels. The development of technology is significantly connected with normative expectations related to concern for the planet’s climate future. The currently applied methodology of mobility planning, traffic research and travel modeling procedures, city and its transport planning are not structurally adequate with the needs of optimizing future transport systems. Giving them an appropriate direction in long-term horizons requires breaking the barriers of the transport system environment, which are the main obstacles to its sustainable development. Public transport in its current form is not able to break the dominance of the automotive industry in the modal split. The author does not attempt to endeavor to present the optimal or final path, but perceives the opportunities in using the developed technology as well as properly regulated competition. The latter may prove to be much more difficult. It is certainly only the beginning of the way, so the article presents theses worth to be discussed.
PL
Znaczenie roweru jako środka umożliwiającego przemieszczanie się, zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych, rośnie. Trudne czasy pandemii i potrzeby zachowania dystansu społecznego jeszcze mocniej pokazują, że rower doskonale ułatwia nie tylko pokonywanie odległości, ale również dbanie o własne zdrowie i sprawność fizyczną. Nie zawsze musi to być rower własny. W wielu sytuacjach taką rolę skutecznie spełnia rower wypożyczony w miejskiej wypożyczalni. Celem artykułu jest analiza funkcjonowania wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo w Krakowie w latach 2017–2019 oraz prezentacja ocen poziomu preferencji i satysfakcji użytkowników tego systemu uzyskanych podczas badania marketingowego. W artykule opisano historię roweru miejskiego w Polsce i w Krakowie, wymieniono wady oraz zalety systemu. Na podstawie danych z badania marketingowego scharakteryzowano użytkowników wypożyczalni rowerów miejskich Wavelo oraz przedstawiono ocenę działania systemu i wybranych jego cech widzianą oczami jego użytkowników. Ankietowani dokonali również wyboru preferencji poszczególnych cech systemu. Na podstawie danych z systemu Wavelo przedstawiono informacje o liczbie wypożyczeń i o sprawności rowerów w kolejnych latach funkcjonowania wypożyczalni. Wszystkie analizy porównano z wynikami podobnych badań przeprowadzonych w 2017 roku, czyli po roku od uruchomienia systemu przez operatora BikeU. Niestety, od początku 2020 roku mieszkańcy Krakowa nie mogą już korzystać z wypożyczalni, gdyż zakończyła swoją działalność.
EN
The importance of the bicycle as a means of mobility, especially in urban areas, is growing. Difficult times of pandemics and the need to maintain social distance show even more strongly that the bicycle makes it easy not only to travel distances, but also to maintain one’s own health and fitness. It does not always have to be own bicycle. In many situations such a function is effectively performed by a bicycle rented in a city rental. The aim of the article is to analyze the functioning of Wavelo city bike rental in Krakow in 2017–2019 and to present the assessment of the level of preferences and satisfaction of the users of this system obtained during the marketing survey. The article describes the history of the city bicycle in Poland and in Krakow, lists the pros and cons of the system. On the basis of the data from the marketing research, the users of Wavelo city bicycle rental have been presented and the evaluation of the system’s operation and selected features seen through the eyes of its users has been presented. The respondents also chose the preferences of particular features of the system. On the basis of the data from the Wavelo system, information about the number of rentals and the efficiency of the bikes in the following years of the rental company’s operation was presented. All analyses have been compared with the results of similar research conducted in 2017, i.e. one year after the system was launched by the BikeU operator. Unfortunately, since the beginning of 2020, residents of Krakow can no longer use the rental system, because it has closed its operation.
EN
The current security and defense challenges, a new type of cold war, requires strengthening civil preparedness in areas that are critical for collective defense, enabling the conduct of operations and military mobility. The article analyses the Alliance’s approach to security and defense threats, including to counter hybrid threats. NATO’s decisions to reinforce the Allies Eastern Flank are presented. Allied forces should be able to move into and across Europe at high speed to reinforce a threatened Ally. Therefore, attention is paid to civil preparedness and civil sector resilience to provide support to military operations. It considers recent summit decisions and measures to improve military mobility. A wide range of civilian capabilities and active cooperation between public and private partners are critical. In conclusion, the research demonstrates that civil support is a critical enabler for the Alliance’s collective defense.
PL
Obecne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i obronności, nowy rodzaj zimnej wojny, wymagają wzmocnienia gotowości cywilnej w obszarach o krytycznym znaczeniu dla obrony zbiorowej, umożliwiając prowadzenie operacji i mobilność wojskową. W artykule przeanalizowano podejście Sojuszu do zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności, w tym do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Przedstawiono decyzje NATO o wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszniczej. Siły sojusznicze powinny mieć możliwość szybkiego przemieszczania się do i przez terytorium Europy w celu wzmocnienia zagrożonego sojusznika. W związku z tym zwraca się uwagę na przygotowania cywilne i odporność sektora cywilnego dla zapewnienia wsparcia operacji wojskowych. Uwzględnia się w nim ostatnie decyzje podjęte na Szczytach NATO oraz środki mające na celu poprawę mobilności wojskowej. Kluczowe znaczenie ma szeroki zakres zdolności cywilnych i aktywna współpraca między partnerami publicznymi i prywatnymi. Podsumowując, badania pokazują, że wsparcie cywilne jest kluczowym elementem umożliwiającym obronę zbiorową Sojuszu.
7
Content available Development trends in armored weaponry
EN
The article presents the current state and the directions of development of contemporary tanks. Trends in the development of armored weaponry as a structure were considered in four areas: firepower, mobility, protection and situational awareness of the crew. Examples of combat vehicles used in various armies of the world and their upgrading and planned construction works were described herein. Combat vehicles used in the German, Israeli, Russian and Polish armies were assumed to be the most representative for the purpose of this study. An attempt has also been made to assess the adopted and planned technical solutions.
PL
W artykule zaprezentowano stan obecny i kierunki rozwoju współczesnych czołgów. Tendencje rozwoju broni pancernej jako konstrukcji rozważono w czterech obszarach: siły ognia, mobilności, ochrony i świadomości sytuacyjnej załogi. Opisano przykłady wozów bojowych wykorzystywanych w różnych armiach świata i podejmowanych wobec nich prac modernizacyjnych oraz konstrukcji planowanych. Za najbardziej reprezentatywne uznano wozy bojowe w armiach Niemiec, Izraela, Rosji i Polski. Podjęto również próbę oceny przyjętych i planowanych rozwiązań technicznych.
PL
Transport drogowy, a wraz z nim cała branża TSL, nieprzerwanie od lat notuje imponujące wzrosty. Zdaniem ekspertów głównym czynnikiem, który może spowodować spowolnienie w rozwoju sektora jest tzw. Pakiet Mobilności. Jest to nic innego jak szereg zmian w prawodawstwie unijnym, mający na celu poprawę bezpieczeństwa na zatłoczonych drogach Europy, dbałość o lepsze warunki pracy kierowców pojazdów i uczciwej konkurencji między firmami. Nie kwestionując przyczyn wprowadzanych zmian celem artykułu jest merytoryczna analiza nowych przepisów oraz ocena ich skutków.
PL
Większość ludzi uważa mobilność za coś oczywistego i przyrównuje ją do wolności. To prawda, że swoboda w poruszaniu przywołuje takie skojarzenie. Czy zatem osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, może być wolna? Jakie rozwiązania przynosi dzisiejsza technika i jaka może być przyszłość?
PL
Chyba każdy z nas słyszał o inteligentnych miastach Smart City, miastach przyszłości, gdzie kładziemy nacisk na inteligentne zarządzanie, komunikację, mobilność, gospodarkę, warunki życia. Ta cyfrowa rewolucja wpływa nieuchronnie także na przedsiębiorstwa wodociągowe.
EN
The article deals with the determination of mobility of selected risk elements in soil samples of thermally active dump resulting from mining activities in the Ostrava region. The samples were taken from Hedvika dump during 2017 to 2018. Extraction of soil samples was performed using three-step sequential extraction of BCR (Bureau Community of Reference). Sequential extraction can provide information about the processes that normally take place in the environment. The solid soil component is gradually leached in the various extraction agents from the weakest to the strongest. This provides information on the total amount of risk elements potentially available under specific environmental conditions. Selected risk elements (Cr, Cu, Ni, Zn) were determined by ICP - MS method (Inductively coupled plasma mass spectrometry) and AAS (Atomic absorption spectrometry) (Zn). Nitric acid leaching was performed to supplement the total BCR extraction analysis.
PL
Przedmiotem artykułu jest określenie mobilności pierwiastków ryzyka w próbkach gleby termicznie aktywnego składowiska, będącego efektem działalności górniczych w regionie Ostrawy. Próbki zostały pobrane ze składowiska Hedvika w okresie 2017–2018. Ekstrakcja prób gleby została wykonana za pomocą trzystopniowej ekstrakcji sekwencyjnej BCR (Bureau Community of Reference). Ekstrakcja sekwencyjna daje informacje na temat procesów, które normalnie mają miejsce w środowisku. Składnik stały gleby jest stopniowo wypłukiwany w różnych odczynnikach ekstrakcyjnych, począwszy od najsłabszego aż do najsilniejszego. To dostarcza danych na temat ogólnej ilości pierwiastków ryzyka obecnych w określonych warunkach środowiskowych. Wybrane pierwiastki ryzyka (Cr, Cu, Ni, Zn) zostały określone za pomocą metody ICP – MS (Inductively plasma mass spectrometry) oraz AAS (atomic absorption spectrometry) (Zn). Wypłukiwanie kwasu azotowego zostało zastosowane aby uzupełnić ogólną analizę ekstrakcji BCR.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena działalności jednego z pierwszych w Polsce systemów wypożyczalni rowerów miejskich. W artykule opisano rozwój Wrocławskiego Roweru Miejskiego (WRM) na przestrzeni 8 lat jego istnienia. Przedstawione zostały dane dotyczące liczby stacji oraz dostępnych do wypożyczenia rowerów w każdym z sezonów wiosenno-letnich, w których możliwe było korzystanie z rowerów miejskich. Opis został uzupełniony o analizę funkcjonalności systemu przeprowadzoną na podstawie badania ankietowego pod koniec ostatniego sezonu w ramach pierwszej zleconej przez Urząd Miejski Wrocławia usługi dotyczącej obsługi Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było również zebranie opinii użytkowników dotyczących funkcjonowania WRM oraz jego oceny. Badania zostały uzupełnione także o analizy opracowane na podstawie wyników obserwacji towarzyszących, które pozwoliły zidentyfikować mocne i słabe strony systemu wypożyczalni rowerów miejskich. Przedstawione wnioski stanowić mogą podstawę do określenia warunków funkcjonowania tego typu systemów w przyszłości zarówno we Wrocławiu jak i innych miastach.
EN
The aim of the article is to analyze and evaluate the activity of one of the first bike-sharing system in Poland. The article describes the development of Wrocław City Bike (WRM) over the eight years of its existence. In the article were presented data on the number of stations and bikes available for rental in each of the spring and summer seasons in which it was possible to use city bikes. The description has been supplemented with an analysis of the functionality of the system based on a survey at the end of the last season. The purpose of the conducted surveys was also to collect user opinions on the functioning of WRM and its evaluation. The research was also supplemented with analyzes developed on the basis of the results of accompanying observations, which allowed to identify the strengths and weaknesses of the city bike-sharing system. The conclusions presented can be the basis for determining the conditions for the functioning of such systems in the future, both in Wrocław and in other cities.
13
PL
W marcu 2019 r. opublikowany został raport „Transport in the European Union – Current Trends and Issues”. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań dotyczące funkcjonowania rynku transportowego w Unii Europejskiej, jakości infrastruktury oraz wpływu na środowisko naturalne, a także zidentyfikowano problemy wdrażania instrumentów polityki odnoszących się do różnych aspektów rozwoju sektora transportu. Zaprezentowano także kluczowe problemy transportu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule zaprezentowano najważniejsze ustalenia zawarte w raporcie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Wykorzystując dostępne dane statystyczne, rozszerzono interpretację niektórych trendów omawianych w raporcie.
EN
On March 2019, “Transport in the European Union – Current Trends and Issues” report has been published. In the report has been presented results of transport market in European Union, infrastructure quality and impact on the environment and main issues of implementation of transport sector policies. What is more, the main issues of transport of Member States of European Union has been discussed. In the article has been presented main ideas of the report particularly in Poland. Using statistical data, the interpretation of some of the trends discussed in the report has been extended.
PL
Omawiane w artykule instrumenty zrównoważonej mobilności to: preferencje dla ruchu pieszego, elektromobilność w transporcie zbiorowym oraz indywidualnym (z wykorzystaniem form konsumpcji kolaboratywnej) oraz rozwój ruchu rowerowego. Zrównoważona mobilność pozwala na zrównoważony rozwój, a ten uważany jest za rozwój inkluzywny. Jednak w konkretnych, krajowych i lokalnych sytuacjach wymienione narzędzia mogą prowadzić do wykluczenia grup konsumentów. Dlatego w zarządzaniu mobilnością miejską należy zawsze uwzględniać uwarunkowania lokalne. Zrównoważona mobilność wymaga stosowania zróżnicowanych, starannie dobranych do konkretnych warunków instrumentów.
EN
In the article the following instruments of sustainable mobility are discussed: preferences for pedestrian, electromobility in public and individual transport (using forms of collaborative consumption) and development of bicycle traffic. Sustainable mobility allows for sustainable development which is considered as an inclusive development. However, in specific national and local situations, application of these tools can lead to the exclusion of specific consumer groups. Therefore, local conditions should always be taken into account in the management of urban mobility. Sustainable mobility requires the use of diverse, carefully selected instruments for specific conditions.
15
PL
Średnia długość życia mieszkańca Ziemi wydłuża się. Jest to wynikiem poprawy standardu życia, jak również postępu medycyny. Naturalny proces starzenia ogranicza możliwość poruszania się, wywołuje niepełnosprawność i niejednokrotnie łączy się ze zmianami psychologicznymi, które mają znaczący wpływ na mobilność. Obecne pokolenie osób starszych jest znacznie bardziej aktywne niż poprzednie, jednakże znaczenie poszczególnych środków i sposobów przemieszczania się, w tym transportu publicznego, zmienia się wraz z wiekiem. Potrzeby transportowe osób starszych nie mają charakteru jednorodnego. Podobnie niejednorodna jest grupa osób starszych. Szerokie studia nad mobilnością starzejącego się społeczeństwa rozwiniętych gospodarek wskazują kierunki pożądanych działań w obszarze transportu. W artykule przedstawiono prognozowane zmiany w strukturze demograficznej UE oraz cechy potrzeb transportowych i wzorców mobilności osób starszych. Wskazano na wybrane projekty dotyczące działań na rzecz promocji transportu publicznego wśród osób starszych. Wykorzystano dane statystyczne EUROSTAT i GUS oraz wyniki badań realizowanych w ramach projektów UE.
EN
The average life expectancy of a resident of the Earth is prolonged. It is caused by the improvement of the life standard as well as the progress in medical sciences. The natural aging process limits the ability to move, causes disability and is often combined with psychological changes that have a significant impact on mobility. The current generation of older people is much more active than the previous ones, however the importance of particular means and ways of moving, including public transport, changes with age. Transport needs of older people are not homogeneous. A group of older people is also heterogeneous. Extensive studies on the mobility of an aging society in developed economies indicate the guidelines for desired actions in the area of transport. The article presents forecasted changes in the EU demographic structure and characteristics of transport needs and mobility patterns of older people. Selected projects concerning actions to promote public transport among older people were pointed out. Statistical data of EUROSTAT and GUS as well as results of research carried out within the EU projects have been applied.
PL
W dzisiejszych czasach stale się pojawiają nowe oraz udoskonalane są już istniejące rozwiązania poprawiające mobilność ludzi. Są promowane, testowane i wdrażane na całym świecie. Niestety, ocena efektowności ich działania albo wpływu na istniejące systemy jest kłopotliwa często z powodu braku publicznie dostępnych danych albo możliwości uzyskania danych od dostawców tych rozwiązań. Celem obecnej pracy była analiza ofert podróży jednego z nowoczesnych rozwiązań transportowych, jakim jest carpooling, na podstawie danych uzyskanych z serwisu BlaBlaCar. Oprócz ogólnego przedstawienia sposobu działania tego rozwiązania oraz jego użytkowników analiza ta skupia się na porównaniu ofert serwisu BlaBlaCar z ofertami tradycyjnego transportu zbiorowego.
EN
Nowadays there are new solutions improving people’s mobility constantly appearing. Also the existing means of transportation are being improved. They are promoted, tested and implemented worldwide. Unfortunately, assessing the effectiveness of their operation or impact on existing systems is often difficult due to the lack of available data or the possibility to obtain necessary data from the suppliers of these solutions. The purpose of the article is to analyze travel offers of one of the modern transport solutions – carpooling – basing on the data obtained from the BlaBlaCar website. In addition to the general presentation of how this solution and its users work, this analysis focuses on comparing BlaBlaCar’s offers with traditional public transport offers.
EN
Disability can cover various areas of people’s activities, but it is primarily associated with difficulties that relate to independent movement. The possibility of free movement is one of the basic human rights. People with disabilities who cannot get to work and take employment, despite a desire to do so, assimilate with the rest of society to a worse extent, do not have the means to support themselves and do not earn national income. From this point of view, programs and activities aimed at maximising mobility and access to various types of places for people with disabilities, including those in public space, are very important. These types of places include paid parking zones in cities. Their location in city centres provides access to most offices. Due to the fact that they are located in public space, municipalities and city authorities have an impact on their management and on establishing the principles of their functioning. A very important element of this management is determining the rules for providing parking spaces in paid parking zones, particularly with regard to the amount of parking fees for disabled people. The article provides an analysis of the management of the provision of disabled parking spaces in relation to paid parking zones in all voivodeship cities in Poland.
PL
Niepełnosprawność może obejmować różne obszary ludzkiej aktywności, jednak kojarzy się przede wszystkim z utrudnieniami, które dotyczą samodzielnego poruszania się. Możliwość swobodnego przemieszczania się jest jednym z podstawowych praw człowieka. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą dotrzeć do pracy i jej podjąć, pomimo tego, że chcą, gorzej asymilują się z pozostałą częścią społeczeństwa, nie mają środków na własne utrzymanie i nie wypracowują dochodu narodowego. Dlatego też ważne są programy i działania zmierzające do maksymalizacji mobilności i dostępności do różnego rodzaju miejsc dla osób niepełnosprawnych. Tego typu miejscami są między innymi strefy płatnego parkowania w miastach. Ich położenie w centrach miast zapewnia dostęp do większości instytucji. Bardzo ważnym elementem tego zarządzania jest określenie zasad udostępniania miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania, w tym w szczególności wysokości opłat za parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych. W artykule dokonano takiej analizy w stosunku do stref płatnego parkowania we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.
PL
Elektromobilność i mikromobilność to trendy, o których coraz mocniej słychać w dzisiejszych rozważaniach na temat przyszłości rozwoju transportu. Nie tylko samego transportu (rozumianego jako idee czy też strategie miast i państw), ale tego jak będziemy w niedalekiej przyszłości się przemieszczać. Zarówno na wakacje (elektryczny samolot?), nad polskie morze, ale przede wszystkim - do pracy, na zakupy, na wieczorne wyjście.
19
PL
W marcu 2019 r. opublikowany został raport „Transport in the European Union – Current Trends and Issues”. W raporcie tym przedstawiono wyniki badań dotyczących funkcjonowania rynku transportowego w Unii Europejskiej, jakości infrastruktury oraz wpływu na środowisko naturalne, a także zidentyfikowano problemy wdrażania instrumentów polityki odnoszących się do różnych aspektów rozwoju sektora transportu. Zaprezentowano także kluczowe problemy transportu w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W niniejszym artykule opisano najważniejsze ustalenia zawarte w raporcie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Wykorzystując dostępne dane statystyczne, rozszerzono interpretację niektórych trendów omawianych w raporcie.
EN
On March 2019, „Transport in the European Union – Current Trends and Issues” report has been published. In the report has been presented results of transport market in European Union, infrastructure quality and impact on the environment and main issues of implementation of transport sector policies. What is more, the main issues of transport of Member States of European Union has been discussed. In the article has been presented main ideas of the report, particularly in Poland. Using statistical data, the interpretation of some of the trends discussed in the report has been extended.
PL
W artykule przeanalizowano dynamiczne aspekty napędzania wózka inwalidzkiego wyposażonego w ręczny napęd. Skupiono się zarówno na dynamice całego układu antropotechnicznego jak i na dynamice ciała człowieka. Ponad to na podstawie uzyskanych konkluzji zaproponowano dwa alternatywne rozwiązania techniczne ręcznych napędów wózków inwalidzkich.
EN
The article analyzes the dynamic aspects of driving a wheelchair equipped with a manual drive. The focus was both on the dynamics of the entire anthropotechnical system as well as on the dynamics of the human body. Moreover, based on the obtained conclusions, two alternative technical solutions for manual wheelchair drives have been proposed.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.