Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mercury concentration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawowym celem pracy było określenie poziomu emisji rtęci z układu wypalania klinkieru portlandzkiego metody suchej z długim piecem. Pomiar koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono w sposób ciągły przez okres 60 dni przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego Tekran 3300 firmy Tekran Instruments Corporation, który umożliwia ciągłą analizę rtęci połączoną z jej specjacją – równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom emisji jest konfiguracja pracy instalacji, a mianowicie praca z suszarnią żużla lub bez suszarni. W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla średnia emisja rtęci kształtuje się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O2). Przy wyłączonej suszarni emisja wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O2).
EN
The aim of the study is to determine the level of mercury emissions from the long dry clinker burning plant. Measurement of mercury concentration in emitted gases was carried out continuously for a period of 60 days using the Tekran 3300 Tekran Instruments Corporation measuring instrument, which enables continuous analysis of mercury combined with its speciation – simultaneous analysis of elemental and ionic mercury. The basic factor affecting on emissions level is the work configuration of the installation, namely work with a slag dryer or without a dryer. For the variant with the dryer on the average mercury emission is 19.1 g/m3 (35.1 μg/m3n 10% O2). For dryer off 6.5 μg/m3 (13.3 μg/m3n 10% O2).
PL
W artykule przedstawiono poziomy dobowych zawartości rtęci zaadsorbowanej na pyle zawieszonym (TPM) uzyskane w dwóch okresach niegrzewczych (20.08. - 9.09.2008 i 14.07. - 4.08.2009) i dwóch okresach grzewczych (1.12. - 22.12.2008 i 9.03. - 30.03.2009) na stacji monitoringu jakości powietrza na terenie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU). Przeprowadzone badania wykazały, że dobowa zawartość TPM w okresach niegrzewczychzmieniała się w zakresie od 9,3 do 472,5 pg/m', a w sezonach grzewczych od27l,9 do 1 368 pg/m'. W sezonach grzewczych uzyskano od 3 do 6 razy wyższe średnio dobowe stężenia TPM w powietrzu atmosferycznym niż w okresach nie grzewczych. Dla sezonów grzewczych uzyskano istotnie statystyczną zależność pomiędzy stężeniem TPM, a stężeniem pyłu zawieszonego. Natomiast dla okresów niegrzewczych takiej zależności nie uzyskano. W sezonie niegrzewczym w 2008 roku średni udział TPM w średniej zawartości całkowitej rtęci w powietrzu wyniósł 3,21 %, a w 2009 roku - 3,46%. Natomiast w sezonie grzewczym 2008 średni udział TPM w średniej zawartości całkowitej rtęci wyniósł 24,44%, a w 2009 roku- 21 ,26%.
EN
The paper presents daily concentration levels of Total Particulate Mercury (TPM) measured during two summer seasons (20.08.2008 - 9.09.2008 and 14.07.2009 -4.08.2009) and two heating seasons (1.12.2008 - 22.12.2008 and 9.03.2009 - 30.03.2009) at the IETU's air quality monitoring station. The carried out tests showed that the average daily TPM content in non-heating seasons varied from 9.3 to 472.5 pg/m3 and in heating seasons - from 271.9 to 1368 pg/m'. The average daily TPM values obtained in winter campaigns were 3 - 6 times higherthan TPM concentrations measured in summ er campaigns. A statistically significant correlation was observed between TPM content and suspended particulate concentration in the heating seasons. For summer campaigns no such correlation was found. In summer the average share ofTPM/TGM in the total mercury concentration in the air was 3.21 % in 2008 and 3.46% in 2009. During winter campaigns these values were 24.44% in 2008 and 21.26% in 2009, respectively.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań stężenia rtęci całkowitej w powietrzu w obrębie Aglomeracji Górnośląskiej. Zaprezentowano również wyniki pomiarów stężenia rtęci związanej z pyłem zawieszonym. Oznaczano zawartości rtęci we frakcjach pyłu PM10 i PM2.5. Przeprowadzone badania wykazały, że średnie w miesiącu stężenie rtęci całkowitej wahało się w granicach od 4,1 ng/m3 do 9,1 ng/m3. Najwyższe stężenia rtęci obserwowano w okresie zimowym, zwłaszcza w miesiącach charakteryzujących się niskim opadem atmosferycznym. Stwierdzono również, że 77% rtęci obecnej we frakcji pyłu PM10 stanowiła rtęć związana z frakcją respirabilną PM2.5. Zawartość rtęci w pyle PM2.5, w przeliczeniu na masę zatrzymanego pyłu, była o 17% wyższa niż w przypadku PM10.
EN
The study presents results of initial investigations of the total mercury concentration data in the air of the Upper Silesia Agglomeration. Results of the mercury concentration measurements related to suspended dust are also presented. Mercury contents in fractions of PM10 and PM2.5 were determined. The conducted investigations showed the average monthly mercury concentration between 4.1 ng/m3 to 9.1 ng/m3. The highest mercury concentration was identified in winter, especially during the months of low precipitation. It was also found that 77% of the dust mercury present in the PM10 fraction was related to the respirable fraction of PM2.5. Mercury content in PM2.5 dust expressed as a mass ratio of the retained dust was 17% higher than in the case of PM10.
PL
Rtęć zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście najbardziej niebezpiecznych, globalnych zanieczyszczeń powietrza [1]. Wyróżnia ją wysoka toksyczność, mobilność i zdolność do kumulacji w organizmach żywych. Narażenie środowiskowe na pary rtęci związanie jest głównie z ich inhalacją. Należy podkreślić, że pary rtęci prawie całkowicie wchłaniane są są w drogach oddechowych, prowadząc do kumulacji tego pierwiastka głównie w nerkach, ale również w wątrobie, tarczycy i gruczołach ślinowych [2]. Tylko nieznaczne ilości tego metalu są wchłaniane przez skórę i błony śluzowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.