Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estymacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Omówiono szacowanie niepewności punktów funkcji opisującej badaną charakterystykę na podstawie wyników pomiarów w dwu punktach kontrolnych. Zastosowano dwie metody I i II. Metodą I estymuje się składowe niepewności typu B na podstawie wartości dopuszczalnych maksymalnych błędów aparatury stosowanej do pomiarów w punktach kontrolowanych tej charakterystyki. Przy stabilnych warunkach pomiaru kilku wartości i pomijalnej niepewności typu A, należy dla wyników przyjąć współczynnik korelacji równy 1. Metodą statystyczną II, na podstawie pomiarów w punktach kontrolnych estymuje się składowe niepewności typu A oraz niepewności złożone dla punktów badanej funkcji i korelację pomiędzy ich wynikami. Korzysta z równania wiążącego macierze kowariancji w pomiarach pośrednich wieloparametrowych wg Suplementu 2 Przewodnika GUM. Wyznaczono też niepewności względne i bezwzględne dla sumy i różnicy wartości dwu punktów i podano przykłady obliczeń. Przy ograniczonej liczbie i czasie wykonywania pomiarów, metodą tą można wyznaczaniu niepewności funkcji opisującej badaną charakterystykę i wykorzystać ja w monitoringu, kontroli i diagnostyce różnych obiektów.
EN
The estimation of the uncertainty of points of the function describing the tested characteristics based on measurement results at two control points is discussed. Two methods were used. By method I, the type B uncertainty component is estimated from the permissible values of the maximum error of the apparatus used for measurements at the controlled points of this tested characteristic. With stable measurement conditions and negligible uncertainty of type A of measurements, a correlation coefficient equal to 1 should be assumed for results of several points measured by the same insturment. The method II is statistical It is based on measurement data at control points and is used for estimation of type A and combined uncertainties of the function values of the points being tested. Correlation coefficient between their results are also estimated. Used for that is the equation binding the covariance matrices in indirect multiparameter measurements according to the Supplement 2 of the GUM Guide. Relative and absolute uncertainties for the sum and difference of values of two points were also determined and few examples of calculations were given. With a limited number and duration of measurements, this method can be used in the monitoring, automatic control and diagnosis of various objects.
PL
W pracy przedstawiono identyfikację charakterystyk energetycznych kotłów dla potrzeb diagnostyki i optymalizacji eksploatacji. Dla skorygowania nieuniknionych błędów pomiaru i uzyskania wymaganej dokładności predykcji zastosowano rachunek wyrównawczy. Estymację parametrów i dobór optymalnej struktury dokonano metodą regresji krokowej. W procedurze estymacyjnej wykorzystano pomiary eksploatacyjne i specjalne oraz wyniki obliczeń symulacyjnych z wykorzystaniem modeli matematycznych. Przedstawiono wyniki identyfikacji charakterystyk energetycznych kotła pyłowego elektrowni kondensacyjnej, kotła rusztowego ciepłowni i kotła wielopaliwowego w hutnictwie miedzi. Omówiono przydatność opracowanych modeli w systemach diagnostyki eksploatacji i w optymalizacji bieżącej w systemach sterowania.
EN
The paper presents mathematical modelling of steam boilers by the usage of regression modelling techniques for the purpose of thermal diagnostic systems and exploitation optimization. In order to correct unavoidable measurement errors and to achieve the satisfying prediction quality of developed models Advanced Data Validation and Reconciliation method has been used. The estimation procedure of model parameters and determination of optimal structure of developed model have been carried out with stepwise regression technique. Within estimation procedure, operational measurements as well as simulation calculation results (with usage of mathematical models) have been used. The results related to identification of coal dust fired boiler, stoker-fired boiler as well as multi fuel industrial boiler energy characteristics have been presented. The usage of developed models have been described from the thermal diagnostic systems as well as exploitation optimization point of view.
EN
The Ornstein-Uhlenbeck model is one of the most popular stochastic processes. It has found many interesting applications including physical phenomena. However, for many real data, the classical Ornstein-Uhlenbeck process cannot be applied. It is related to the fact that for many phenomena the vectors of observations exhibit the so-called heavy-tailed behaviour. In such cases, the modifications of the classical models need to be used. In this paper, we analyze the Ornstein-Uhlenbeck process based on stable distribution. This distribution is one of the most classical members of the heavy-tailed class of distributions. In the literature, one can find various applications of stable processes. However, the heavy-tailed property implies that the classical methods of estimation and statistical investigation cannot be applied. In this paper, we propose a new method of estimation of the stable Ornstein-Uhlenbeck process. This technique is based on the alternative measure of dependence, called fractional lower order covariance, which replaces the classical covariance for infinite-variance distribution. The proposed research is a continuation of the authors' previous studies, where the measure called covariation was proposed as the base for the estimation technique. We introduce the stable Ornstein-Uhlenbeck process and remind its main properties. In the main part, we define the new estymator of the parameters for discrete representation of the Ornstein-Uhlenbeck process. Its effectiveness is checked by Monte Carlo simulations.
PL
Proces Ornsteina-Uhlenbecka jest jednym z najbardziej popularnych procesów stochastycznych. Znalazł on wiele ciekawych praktycznych zastosowań. Należy jednak zwrócić uwagę, że klasyczny proces Ornsteina-Uhlenbecka nie może być zastosowany dla wielu danych rzeczywistych, ponieważ często pochodzą one z rozkładów ciężko- ogonwych, dla których nie istnieje drugi moment. W takich przypadkach niezbędna jest modyfikacja klasycznego modelu z wykorzystaniem rozkładu stabilnego. Z powodu zastosowania rozkładu stabilnego niezbędne jest użycie innej metody estymacji niż bazującej na autokowariancji. Zaproponowana została nowa metoda bazująca na ułamkowych momentach. Praca jest kontynuacją wcześniej otrzymanych rezultatów dla innej alternatywnej miary zależności, kowariacji. W pracy przypomniana została definicja stabilnego procesu Ornsteina-Uhlenbecka wraz z propozycją nowych estymatorów dla parametrów tego procesu.W celu sprawdzenia ich właściwości wykonane zostały symulacje Monte Carlo.
4
Content available remote A random walk version of Robbins' problem : small horizon
EN
In Robbins' problem of minimizing the expected rank, a finite sequence of n independent, identically distributed random variables are observed sequentially and the objective is to stop at such a time that the expected rank of the selected variable (among the sequence of all n variables) is as small as possible. In this paper we consider an analogous problem in which the observed random variables are the steps of a symmetric random walk. Assuming continuously distributed step sizes, we describe the optimal stopping rules for the cases n = 2 and n = 3 in two versions of the problem: a „full information" version in which the actual steps of the random walk are disclosed to the decision maker; and a „partial information" version in which only the relative ranks of the positions taken by the random walk are observed. When n = 3, the optimal rule and expected rank depend on the distribution of the step sizes. We give sharp bounds for the optimal expected rank in the partial information version, and fairly sharp bounds in the full information version.
PL
W problemie Robbinsa celem jest zatrzymanie sekwencyjnych obserwacji skończonego ciągu niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie tak, aby zminimalizować oczekiwaną rangę zatrzymanej zmiennej. Niniejsza praca poświęcona jest analogonowi problemu Robbinsa, w którym obserwowane zmienne losowe są wartościami symetrycznego błądzenia losowego. Zakładamy, że długości kroków są symetrycznymi zmiennymi losowymi o rozkładzie typu ciągłego. Opisujemy optymalne reguły zatrzymania dla przypadków n = 2 i n = 3 w dwóch wersjach problemu: wersja z pełną informacją, w której rzeczywiste długości kroków losowych są jawne i znane podejmującemu decyzje statystykowi, oraz wersja z częściową informacją, w której obserwowane są tylko względne ciągi pozycji zajmowanych przez ciągły, symetryczny, spacer losowy. Dla n = 3 optymalna strategia i oczekiwana ranga zależą od rozkładu długości kroków. Otrzymano ostre oszacowania dla wartości oczekiwanej otrzymanej rangi dla wersji problemu z częściową informacją oraz lepsze oszacowania dla problemu z pełną informacją.
EN
On the basis of systematization and development of scientific ideas, it is suggested to understand the competitiveness of human capital as such a demanded quality, developed and accumulated by education, upbringing, improvement, educational and professional development, the advantages of which provide for the owners of human capital to expand opportunities for labor selection in the labor market, getting more income and other social and economic benefits. Based on the analysis of the existing methodology, an author's approach to assessing the competitiveness of human capital at various economic levels is developed, which is based on a comparative evaluation of the multitude of characteristics of such capital, the construction of matrices with a gradation of such an estimate. Its use makes it possible to determine to what extent, in what directions of development of human capital there is a lag from other competing entities, which leads to the loss of possible benefits from its use in the economy. The main results of approbation of such an assessment in Ukraine are revealed, which show negative trends, a crisis of social responsibility, the need for innovative changes in the development of human capital in order to increase its competitiveness.
PL
Efektywność sieci MANET uzależniona jest od funkcjonowania w niej mechanizmu routingu rozpoznającego topologię sieci, a następnie zestawiającego trasy do węzłów, często w warunkach dużej dynamiki zmian topologii. Prowadzi to do częstych przerw łączności, a w efekcie do opóźnień i strat danych. W artykule przedstawiona została koncepcja routingu z estymacją powiązań pomiędzy węzłami sieci. Rozwiązanie to pozwoli na wcześniejszą reakcję routingu na zmiany topologii oraz podjęcie działań utrzymania ciągłości tras. W artykule przedstawiono również wyniki testów symulacyjnych.
EN
The MANET network efficiency largely depends on the routing mechanism. This mechanism recognizes network topology, and than sets the routes to nodes, often under high topology changes. It leads to communication interruptions and consequently to delays and data loss. The article presents the concept of routing with nodes connection prediction. This solution allows for early response to topology changes and to take action to maintain routes continuity. In article also are presented the results of the connections time measurements’ simulation tests.
PL
W pracy omówiono dwie metody estymacji niepewności kilku wartości funkcji opisującej badaną charakterystykę na podstawie pomiarów w punktach kontrolnych. Metoda I, nazwana deterministyczną, wykorzystuje w interpolacji niepewności typu B w tych punktach korzystając z liniowej aproksymacji przebiegu maksymalnych dopuszczalnych błędów przyrządów. Metoda II polega na statystycznej estymacji niepewności dla wartości funkcji jako liniowej kombinacji wyników pomiarów w punktach kontrolnych. Do wyznaczenia niepewności użyto macierzowego równania propagacji wariancji w pośrednich pomiarach wieloparametrowych, podanego w Suplemencie 2 do Przewodnika GUM. Jest to rozszerzenie zastosowania tego Suplementu. Dla dwu interpolowanych wartości porównano wyniki estymacji niepewności względnych i bezwzględnych oraz ich sumy i różnicy otrzymane obiema metodami. Do interpolacji badanej funkcji w całym zakresie podano zasadę minimalizacji liczby kontrolnych punktów pomiarowych. Obie metody można stosować w wielu obszarach współczesnej metrologii.
EN
The paper discusses two methods of interpolation and extrapolation of the uncertainty of a values of the tested function, based on measurements in several its points. The first of these is the deterministic method based on a linear approximation of the uncertainty function without considering the correlation of its interpolated values. The second statistical method consists in the statistical estimation of uncertainty for any values of the function under test as a linear combination of the measurement result parameters at several control points. To determine the uncertainty, a matrix equation for the propagation of variances of indirectly measured multivariable measurand, was used. This is an extension of the scope of application of Supplement 2 to the GUM guide. The relative and absolute uncertainties of values of linear function are interpolated by both methods and their sum and difference were compared. Interpolations in the whole range of the examined function were proposed and the procedure of minimizing the number of measuring points was presented. Both methods can be useful in all areas of modern metrology applications.
EN
Background: Big data and predictive analytics could improve the ability to help with the sustainability of sourcing decisions. Sustainability has become a necessary goal for businesses and a powerful strategy for competitive advantage. There's a need for sustainable innovations along the supply chain to enable companies to have a strong market presence. Developing absorptive capacity both in firms and in supply chains are also integral to responding to dynamic markets and customer needs. The main objective of this paper is to identify the features of big data and predictive analytics applied to sustainable supply chain innovation, and to analyze the role of absorptive capacity. Methods: A literature review investigates how absorptive capacity affects the impact of the utilization of big data and predictive analytics on sustainable supply chain innovation. Results: This paper proposes a conceptual framework linking the different elements. It also proposes a synthesis of the existing definitions of the used concepts. In particular, the role of absorptive capacity as enabler on Big Data and Predictive Analytics on sustainable supply chain innovation is stressed. Conclusions: The paper investigates the emerging paradigm of big data and predictive analytics. The conceptual framework use theoretical foundation of absorptive capacity, and the extant literature on Big Data and predictive analytics. This framework will help us to build a research model for sustainable supply chain innovation applications. Further work is required to develop an action research methodology for validating the framework in depth within a company.
PL
Wstęp: Zastosowanie analizy big data oraz estymacji umożliwiają lepsze zrównoważenie decyzji wykorzystania zasobów. Rozwój zrównoważony stał się niezbędnym celem biznesowym i potężną strategią uzyskania przewagi konkurencyjnej. Można zaobserwować rosnące zapotrzebowania na zrównoważone innowacje w obrębie łańcucha dostaw, umożliwiające przedsiębiorstwom silny wpływ na rynek. Rozwój zdolności absorpcyjnej zarówno w firmach jak i w łańcuchach dostaw jest zintegrowane z potrzebami konsumentów oraz dynamicznych rynków. Głównym celem tej pracy było zidentyfikowanie cech analizy big data oraz estymacji istotnych dla zrównoważonych innowacji w obrębie łańcucha dostaw oraz analiza roli zdolności absorpcyjnej. Metody: Podstawą pracy był przegląd literatury, umożliwiający analizę wpływu zdolności absorpcyjnych na zastosowanie analizy big data oraz estymacji dla osiągnięcia zrównoważonej innowacyjności w obrębie łańcucha dostaw. Wyniki: Zaproponowano koncepcję rozwiązania łączącą różne elementy. Zaproponowano również syntezę istniejących definicji stosowanych koncepcji. W szczególności, rolę zdolności absorpcyjnych jako elementu umożliwiającego stosowanie analizy big data oraz estymacji dla zrównoważonej innowacyjności w obrębie łańcucha dostaw. Wnioski: W pracy badano pojawiający się paradygmat analizy big data oraz estymacji. Koncepcja oparta jest na zastosowaniu zdolności absorpcyjnej oraz istniejących danych literaturowych i ich wpływu na analizę big data. Praca pomaga zbudować model badawczy dla zrównoważonych innowacji w obrębie łańcucha dostaw. Zwrócono uwagę na potrzebę kontynuowania badań w tym zakresie.
PL
Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem przemysłowym. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Z procesem tym związana jest respiracja, czyli szybkość zużywania tlenu przez bakterie oczyszczające ścieki. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, decydujący o efektywności oczyszczania ścieków. Niestety koszt zakupu urządzeń do pomiaru respiracji - respirometrów jest bardzo wysoki i w oczyszczalniach ścieków nie są one instalowane. W artykule dokonano estymacji respiracji, w oparciu o pomiar stężenia tlenu w biologicznej oczyszczalni typu wsadowego. W tym celu wykorzystano rozszerzony filtr Kalmana. W badaniach symulacyjnych przedstawiono wyniki estymacji respiracji dla biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR.
EN
Biological wastewater treatment plant is a complex, nonlinear, industrial system. One of the significant and costly process taking place there is aeration of wastewater. This process involves the respiration - the rate of oxygen consumption by the bacteria. It is one of the most important parameter deciding on the efficiency of wastewater treatment. Unfortunately, the cost of buying respiratory equipment - respirometers is very high and in wastewater treatment plants they are not installed. The paper presents estimation of respiration based on the measurement of dissolved oxygen. For this purpose, the extended Kalman filter is used. Simulation results for the biological wastewater treatment plant type SBR are presented.
EN
The article presents a method of a crossroad traffic load estimation based on the registered noise level. Data on the current noise level and the equivalent traffic intensity for the selected crossroad was recorded as part of the test installation of the road traffic impact assessment system for the acoustic climate. The measurement was carried out continuously over a fewmonth period. Based on the collected data, the analysis of variability of registered noise levels was carried out in relations to changes of equivalent traffic load and selected environmental parameters: temperature and relative air humidity. The use of artificial neural network has been proposed for estimating traffic load. On the basis of the equivalent noise level for the fifteen-minute interval and the values of environmental parameters averaged over the same period of time, the equivalent traffic load within the crossroad shall be determined.
11
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiej estymacji początkowego położenia wału wirnika silnika z magnesami trwałymi IPMSM. Wykorzystano do tego celu efekt anizotropii magnetycznej obwodu wirnika, wynikającej z zainstalowania magnesów trwałych. Wymagany do prawidłowej pracy ciągły pomiar położenia i prędkości obrotowej wału silnika wykonywany jest za pomocą enkodera przyrostowego (ang. incremental encoder). Wyznaczone położenie początkowe wirnika jest uwzględniane w trakcie pierwszego obrotu wału silnika jako ustalone przesunięcie początkowe. Pozwala to na uzyskanie pełnego momentu elektromagnetycznego silnika już po jednym obrocie wału, w którego trakcie występuje pierwszy impuls indeksu z enkodera. Umożliwia to pewny start układu napędowego bez początkowego przypadkowego ruchu wstecznego silnika.
EN
The article presents the method and results of experimental research on an algorithm of the instant estimation of an initial position of the rotor of the permanent magnet motor. It is part of the design of highly dynamic controlled AC drive. Estimation and drive control algorithm has been implemented in the driver of the new generation signal microcontroller TMS320F28335 of Texas Instrument. It was written in C. The algorithm has proved itself in a model system of the drive. The estimation of the initial position of the shaft of the permanent magnet motor helped to reduce the cost and complexity of the drive system. Thanks to it, a cheaper and more convenient to use incremental encoder could be used. Without the estimation, however, it did not ensure the initial position of the rotor, required to proper start and work of the motor.
12
Content available remote Real-time measurement of signal to noise ratio for harmonic signals
EN
The paper presents a new real time measuring method of the ratio of sinusoidal signal power to noise power. The recursive estimation procedure was developed on the basis of maximum-likelihood (ML) method with use of the stochastic approximation technique. The performance of the algorithm was checked by means of numerical simulations, which revealed its high efficiency and low numerical load, what enables to use it in real time systems.
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę wyznaczania w czasie rzeczywistym stosunku sygnału do szumu w przypadku sygnałów harmonicznych. Rekursywna procedura estymacji została opracowana przy wykorzystaniu estymatora największej wiarygodności oraz metody aproksymacji stochastycznej. Wyniki badań symulacyjnych potwierdziły wysoką efektywność algorytmu i niewielkie obciążenie obliczeniowe.
EN
MP estimation is a method which concerns estimating of the location parameters when the probabilistic models of observations differ from the normal distributions in the kurtosis or asymmetry. The system of Pearson’s distributions is the probabilistic basis for the method. So far, such a method was applied and analyzed mostly for leptokurtic or mesokurtic distributions (Pearson’s distributions of types IV or VII), which predominate practical cases. The analyses of geodetic or astronomical observations show that we may also deal with sets which have moderate asymmetry or small negative excess kurtosis. Asymmetry might result from the influence of many small systematic errors, which were not eliminated during preprocessing of data. The excess kurtosis can be related with bigger or smaller (in relations to the Hagen hypothesis) frequency of occurrence of the elementary errors which are close to zero. Considering that fact, this paper focuses on the estimation with application of the Pearson platykurtic distributions of types I or II. The paper presents the solution of the corresponding optimization problem and its basic properties. Although platykurtic distributions are rare in practice, it was an interesting issue to find out what results can be provided by MP estimation in the case of such observation distributions. The numerical tests which are presented in the paper are rather limited; however, they allow us to draw some general conclusions.
PL
Artykuł stanowi 3 część publikacji na temat estymacji sum promieniowania słonecznego. Dwa poprzedzające artykuły miały charakter przeglądowy. W tej części zawarto wyniki estymacji sum promieniowania za pomocą modelu Mahmooda-Hubbarda w warunkach klimatycznych Warszawy. Do lokalnej kalibracji modelu wykorzystano 6-cio letnią bazę danych ze stanowiska meteorologicznego Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w dzielnicy Ursynów. Wskaźniki jakości modelu określono w dwóch porach roku - wiosna i lato. Dokładność estymacji sum dobowych promieniowania modelem Mahmooda-Hubbarda nie jest wysoka. Precyzja estymacji zdecydowanie wzrasta, gdy dotyczy sum dekadowych i miesięcznych. Wtedy względne błędy MAPE i NRSME są niższe niż 10%, a korelacja między sumami estymowanymi i zmierzonymi jest praktycznie pełna.
EN
The paper is third part of publication on the estimation of daily solar irradiance. Two earlier papers has been review. In this paper results of estimation solar irradiance using Mahmood-Hubbard model for Warsaw climate conditions were presented. For local calibration of model used measured by six years data from meteorological station located in Faculty of Production Engineering. Quality coefficients were calculated for two periods of year - spring and summer. Accuracy of estimation of daily solar irradiance using Mahmood-Hubbard model is not high. Precision of estimation increase when it applies monthly or decade sum of solar radiation. Then estimation errors MAPE i NRSME are lower than 10%, and correlation between estimated and measured sums of solar radiations are on the very high level.
PL
Publikacja składa się z trzech integralnie powiązanych artykułów. Dotyczy estymacji, czyli szacowania, sum dobowych promieniowania słonecznego, przy braku pomiarów samego natężenia promieniowania. Wówczas estymacja może opierać się na znajomości przebiegu innych powszechnie mierzonych wielkości meteorologicznych. W artykule omówiono strukturę i mechanizm kalibracji modeli estymacyjnych opartych na identyfikacji stanu nieboskłonu, czyli znajomości usłonecznienia lub stopnia zachmurzenia. Przedstawiono parametry jakościowe klasycznych modeli Ångströma-Prescotta oraz Supita-Kappela dla warunków klimatycznych Europy.
EN
Publication consist of three connected between each other articles. Subject of all publications is estimation daily sum of solar radiations without solar radiation measurement. In that case estimation can be base on the others typical weather measurement parameters. In article described structure and calibration mechanism of estimated models based on the identification of sky state-knowing radiation or clouds level. Quality parameters of classical models Ångströma-Prescotta and Supita-Kappela were showed for the European climate conditions.
PL
Artykuł stanowi drugą część publikacji na temat estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Omówiono strukturę i przykłady kalibracji modeli temperaturowych, czyli opartych na przebiegu temperatury powietrza atmosferycznego. Przedstawiono wskaźniki jakości modeli Bristowa-Campbella, Hargreavesa, Campbella-Donatellego oraz Donatellego-Bellocchiego osiągane w różnych regionach Europy.
EN
The paper is second part of publication on the estimating of sum of daily solar radiation. Structure and examples of calibration temperature models based on the measurement daily ambient temperature were described. Quality coefficients of Bristow-Campbell, Hargreaves, Campbell-Donatelli and Donatelli-Bellocchi models reach in different Europe regions were presented.
EN
We compared the method of least squares (LS), Pope’s iterative data snooping (IDS) and Huber’s M-estimator (HU) in realistic leveling networks, for which the heights or the vertical displacements of points are known. The study was conducted using the Monte Carlo simulation, in which one repeatedly generates sets of observations related to the measurement data, then calculates values of the estimators and, finally, assesses it with respect to the real coordinates. To simulate outliers we used popular mixture models with two or more normal distributions. It is shown that for small, strong networks robust methods IDS and HU are more accurate than LS, but for large, weak networks occurring in practice there is no significant difference between the considered methods in the accuracy of the solution.
EN
The article presents the general trends of application of artificial neural networks. It presents some examples of applications of artificial neural networks in the textile industry, including forecasts of selected mechanical properties of filament yarns spun from the melt, the classification of damage of card web, the control of regularity of linear mass of draw sliver, assessment the quality of yarn packages textured by false twist and predict the physical properties of unknot-ted spliced ends of wool worsted yarns.
EN
This article attempts to systematize some scientific problems of classification, recognition, prediction, estimation, optimization, control, approximation of research object via artificial neural networks. There were presented different methods of classifying artificial neural networks (due to the flow of information, types of tasks, way of learning networks, as well as the transition function and topology). Due to the types of tasks artificial neural networks are divided into networks intended to solve regression problems, classification tasks, clustering analysis and time series analysis. The article mentions the industrial fields of applications of artificial neural networks, with particular consideration on areas of the textile industry.
EN
The paper presents various directions of applications of artificial neural networks. They included their use in science, industry, agriculture and economy.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.