Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  senses
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zaobserwowanych procesów, zjawisk i zależności związanych z doświadczeniem przestrzeni architektonicznej poprzez zmysły, oraz próba analizy i odpowiedzi na pytania dotyczące języka, treści i znaczeń jakie architektura wnosi do przestrzeni egzystencjalnej, a tym samym komunikuje się z jej użytkownikiem.
EN
The aim of the article is to approximate the observed processes, phenomena and relationships related to the experience of architectural space through the senses. It is an attempt to analyze and answer questions about the language, content and meaning that architecture brings to existential space, thus communicating with its users.
2
Content available Architektura inkaska a natura – Machu Picchu
PL
Żyjemy w czasach ciągłych zmian i poszukiwań człowieka dotyczących miejsca zamieszkania, architektury, stylów życia. Architektura kształtowana jest pod presją zmieniających się potrzeb ludzi, przepełnionych frustracjami, w pogoni za innością, przywiązaniem do dóbr materialnych. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla człowieka? Pędzący świat ustawicznie wymyka się nam spod kontroli, a człowiek desperacko w nim walczy o osiągnięcie szczęścia. Poszukiwanie przykładów rozwiązań projektowych, które powstały w harmonii między dziełem człowieka a dziełem natury, jest celem samym w sobie ważnym. Bycie z Naturą w każdej wolnej chwili uczy i pozwala nam się ustawicznie rozwijać. Inkaskie miasto Machu Picchu oraz wszystkie miasta inkaskie były świetnie zintegrowane z naturą. Inkowie wierzyli, że człowiek jest powiązany magicznie i duchowo z silą natury w mistycznej przestrzeni. Nie jest przesadą opisywanie Machu Picchu jako miejsca, w którym następuje zjednoczenie ekstremalnego piękna równowagi pomiędzy pracą człowieka a naturą. To jest kombinacja atrakcyjnej wizji, unikatowego spektaklu, który toczy się w czystym powietrzu i na dużej wysokości, łącząc spokój, ciszę kamieni, płynącej naturalnej wody. Poprzez taką magię będące tworem tradycji i kultury inkaskiej Macchu Picchu oferuje wizytującym nowe wymiary odczuć, które mogą być najlepszym wyrazem poruszającego duchowego aktu.
EN
We are living in the times of continuous change and man’s search for a place to live, architecture, style of living. Architecture is shaped under pressure of changing needs of frustrated people, in pursuit of individuality, attachment to material goods. Where is the space for man in all that? The rushing world is constantly getting out of our control, while men struggle desperately to attain happiness. Searching for examples of design solutions that were created in harmony between the work of man and the work of nature is an important goal by itself. Being with Nature during every free moment teaches us and allows us to develop. Machu Picchu and all Inca cities were well integrated with nature. The Incas believed that man is magically and spiritually connected to the force of nature in mystical space. It is not an exaggeration to describe Machu Picchu as a place where one can see the extreme beauty of balance between the work of man and nature. It is a mixture of an attractive vision and a unique spectacle performed in clear air and at high altitude, combining tranquillity, the silence of stones, and running water. Throughout such magic, resulting from the traditions and Inca culture, Machu Picchu offers visitors new dimensions of emotions which can best reflect a moving spiritual act.
EN
We study general lattices with normal unary operators for which we prove relational representation and duality results. Similar results have appeared in print, using Urquhart’s lattice representation, by the second author with Vakarelov, Radzikowska and Rewitzky. We base our approach in this article on the Hartonas and Dunn lattice duality, proven by Gehrke and Harding to deliver a canonical lattice extension, and on recent results by the first author on the relational representation of normal lattice operators. We verify that the operators at the representation level (appropriately generated by relations) are the canonical extensions of the lattice operators, in Gehrke and Harding’s sense.
PL
Architektura historyczna oddziałuje na wszystkie zmysły, a więc ma wymiar multisensoryczny. Jest odwiedzana przez osoby niewidome i słabo widzące, których percepcja formy oraz przestrzeni jest ograniczona. W momencie utraty wzroku następuje kompensacja innymi zmysłami, a w kontekście poznania rzeczywistości dominującą rolę odgrywa wówczas dotyk. Percepcja haptyczna wiąże się z koniecznością bezpośredniego kontaktu z obiektem. W przypadku poznania architektury często bywa niemożliwa lub znacząco ograniczona z powodu rozmiaru budynku, niedostępnego położenia ornamentu lub odgórnego zakazu dotykania obiektu. Artykuł prezentuje proces tworzenia makiety sali jadalnej Pałacu Poznańskiego w Łodzi oraz jej zastosowanie jako próby przybliżenia architektury osobom niewidomym i słabowidzącym.
EN
Historical architecture can be perceived with all senses, which means that it has a multi-sensory dimension. Blind and partially sighted people, whose perception of form and space is limited and mainly dependent on the sense of touch, often visit historical architecture. In the case of vision loss, it is compensated with the other senses, however, in terms of the reality recognition the role of touch plays a crucial role. The haptic perception depends on direct contact with an object. Recognition of architecture, is often impossible or extremely limited because of the size of the objects, the position of an ornament or a ban. It is impossible to embrace the entire building, touch the detail on the ceiling or learn items forbidden to tactile perception. The article presents the process of creating a model of the dining room at the Poznanski Palace in Lodz and its application as an attempt to show architecture to blind and partially sighted.
5
Content available Psychoaktywni użytkownicy dróg
PL
W artykule przedstawiono informacje nt. podstawowych elementów składających się na sprawność uczestników ruchu drogowego (m in. zdolność widzenia przestrzennego, widzenie w nocy, czas reakcji) z punktu widzenia psychologii transportu a zwłaszcza bezpieczeństwa pracy w transporcie). Celem tych rozważań jest zwrócenie uwagi na wpływ środków psychoaktywnych na tę sprawność. Omówiono zatem działanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków w kontekście funkcjonowania człowieka w ruchu drogowym.
EN
This article presents basic elements that add up to traffic users' capableness (e.g., spatial vision, night vision, reaction time) from the point of view of transport psychology (with additional weight laid in work safety in transport). We stress the impact of psychoactive substances on that capability and, to do so, we discuss impact of alcohol and drugs in the context of a driver's performance.
EN
Perception of landscape is associated with the perception of space first of all by the sense of sight. Visual perception is supplemented by sensations collected by the other senses. The aim of the conducted investigations was to identify landscapes in the city of Poznań perceived both positively and negatively, using the senses of hearing, smell and touch. The questionnaire method was applied in this study. It was determined that for most respondents a decisive role in the per-ception of landscape, apart from sight, was played by the sense of smell and hearing.
PL
Postrzeganie krajobrazu związane jest przede wszystkim z percepcją przestrzeni zmysłem wzroku. Percepcja wizualna wspomagana jest poprzez inne zmysły. Celem badań była identyfikacja krajobrazu miasta Poznań, postrzeganego zarówno pozytywnie, jak i negatywnie przy użyciu słuchu, węchu i dotyku. W tym celu przygotowano kwestionariusz. Dla największej liczby respondentów decydującą rolę w percepcji krajobrazu, oprócz wzroku, stanowił zmysł słuchu i węchu.
7
Content available Dom przyszłości - świat emocji
PL
Idea „architektury świata emocji” polega na wywoływaniu interakcji pomiędzy architekturą a jej odbiorcą. W domu przyszłości człowiek będzie podmiotem, natomiast funkcją architektury, jako środowiska życia człowieka, oprócz podstawowych zadań (tj. ochrona przed warunkami atmosferycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa), będzie wywoływanie u ludzi pozytywnych emocji. Zakładając, że otoczenie oddziałuje na naszą podświadomość i w ten sposób wywołuje określone stany emocjonalne, możliwe jest projektowanie przestrzeni ukierunkowane na wywoływanie reakcji emocjonalnych. Architektura będzie funkcjonowała, jako interaktywna scenografia, wykorzystująca najnowsze multimedialne urządzenia, interaktywne technologie oraz Internet w celu funkcjonalnego i psychicznego wspomagania ludzi na „scenie teatru życia”. Zaprojektowana zgodnie z tymi kryteriami przestrzeń będzie zdolna do pozytywnej zmiany nastroju, motywacji i aktywacji docelowych użytkowników w różnych sferach ich życia.
EN
The idea of “the architectural world of emotions” is the effect of interaction between architecture and its user. Man will be the subject in the house of the future, and the function of architecture as a human environment apart from the basic tasks (ie weather protection, security) will evoke people’s positive emotions. Assuming that the environment affects our subconscious and in this way evokes certain emotional states, it is possible to design space aimed at invoking emotional responses. Architecture will function as an interactive set design, using the latest multimedia devices, interactive technologies and the Internet to support people on functionally and psychologically “the theater’s stage of life”. The space designed in accordance with these criteria, will be able to make a positive change in mood, motivation and activation of target users in various areas of their lives.
PL
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę pełni detal architektoniczny w tworzeniu wielozmysłowych doświadczeń. Detal zmieniał się na przestrzeni wieków, a razem z nim style architektoniczne i metody projektowe, co miało silny wpływ na zmysłowe oddziaływanie architektury. Praca jest próbą zdefiniowania cech współczesnego detalu, które wpływają na poszerzanie zakresów percepcji architektury przez zmysły.
EN
The article examines the role of architectural details in creating multi-sensory experiences. Ornaments have been changing in time together with architectural styles and design methods, which had a strong influence on sensuality of architecture. The paper is an attempt to define the features of the contemporary architectural detail, that influences and supports the perception of architecture with senses.
9
Content available remote At the senses' edge. Multisensual architecture
EN
Designing buildings at the beginning of the 21st century became a field in which the development of technology and design support software resulted in a clearly visible trend to move the barriers which until recently were considered ultimate architectural limits. This is in line with the expectations of both investors and end users who are accustomed to the swift exchange of information and to the performance in virtual reality. Contemporary society which is oriented to consumption driven by the media and accustomed to quickly satisfy their needs, naturally impose similar requirements on architecture. At the same time this is only the first level of expectations. Advanced users of modern architecture, apart from a high level of complexity and functionality, want to use it to experience the contact with art in its broad sense and recently more and more often also with nature.
PL
W dobie błyskawicznego rozwoju technologii granice możliwości architektonicznych stają się coraz bardziej umowne. Odbiorcy, przyzwyczajeni do szybkiej wymiany informacji oraz funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości, oczekują od obiektów architektury wysokiego poziomu funkcjonalności i złożoności, pozwalającego zaspokoić ich potrzeby. Projektanci nie wahają się również wprowadzać elementy zaskoczenia. Starają się włączyć końcowego użytkownika w proces kreowania architektury tworząc rozwiązania interaktywne. Wielu twórców dąży do umożliwienia odbiorcy jak najpełniejszego przeżywania kontaktu z architekturą. W tym celu obiekty architektoniczne mają oddziaływać na kilka zmysłów jednocześnie. Zjawisko architektury multisensualnej dotyczy w coraz większym zakresie obiektów kultury (muzea, powierzchnie wystawowe, teatry czy sale koncertowe), przestrzeni rekreacyjnych (obiekty SPA), komercyjnych (strefy handlowo-usługowe), a także prywatnych domów.
10
Content available remote Komunikacja niewerbalna
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć zakres zagadnień koniecznych do zrozumienia tego, czym jest komunikacja niewerbalna. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość stosowania tych samych kryteriów opisu w odniesieniu do werbalnych i niewerbalnych elementów komunikacji.
EN
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the nonverbal communication is. The main reason demonstrates these analysis is a ąuestion - ifs is possible using the same category of describing to verbal and nonverbal communication.
11
Content available remote Rytm "serca miasta" : Cykl życia centrum Katowic
PL
W niniejszym artykule przedstawiono opis projektu badawczego, którego celem jest odtworzenie rytmu życia centrum Katowic. Obszar ten, co potwierdzają liczne badania, pełni rolę węzła komunikacyjnego. Pojawia się więc pytanie, czy sytuacja ta jest determinantem specyficznych cykli funkcjonowania centrum? Czy może występują inne czynniki wpływające na cykliczne zdarzenia miejskie? Współczesne wskazania dotyczące socjologicznych obserwacji przestrzeni każą badać strukturę tkanki miejskiej, opierając się nie tylko na doznaniach wzrokowych, ale również na pozostałych zmysłach. Analiza bodźców generowanych przez miasto, zmiennych zależnie od pór roku, dni tygodnia, godzin dnia, umożliwi przedstawienie schematu cyklicznych zdarzeń wewnątrz opisywanej przestrzeni. Artykuł zawiera wytyczne badania oraz wstępne spostrzeżenia obserwacji pilotażowej.
EN
The article describes a research project whose aim is to recreate the rhythm of life of the centre of Katowice. Research has shown that the area functions as the hub of communication. A question arises, therefore, whether this situation determines the specific cycles in which the centre of the city functions, or whether there are other factors that would influence cyclical urban events. Modern guidelines for sociological observations of space advise to approach the urban structure not only on the basis of visual stimuli, but of other senses as well. An analysis of the stimuli generated by the city, changing depending on the seasons, days of the week and hours of the day will make possible a representation of a scheme of cyclical events within a described space. The article contains guidelines for research and initial observations made during pilot study.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.