Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic indicators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the past, the assessment of the level of socio-economic growth in the form of indicators was focused only on the economic indicators that did not reflect environmental, social, safety and other aspects and the related comprehensive quality of life in society. These shortcomings have become increasingly stronger in relation to the development of the concept of sustainable development and the principles of globalized markets. The paper analysed the development of indicators of economic growth in conjunction with the level of consumption of natural resources and energy, social well-being and the comprehensive quality of social life. The comparison of indicators was realised in relation to their overlap with the economic, social and environmental indicators of sustainable development and the possibilities of use for growth assessment under specific conditions of globalization and within standardized indicators from the OECD and UNEP level and in organizational practice in Slovakia.
2
Content available remote Economic indicators of a heating system of a building in Ukraine and Poland
EN
In this article the economic indicators of a two-pipe water heating system of a residential building in Ukraine and Poland are identified. It was established that the requirements for the premises in which the heating system is designed in Poland are stricter than the requirements in Ukraine. Most notably, in Poland, the maximum heat transfer coefficient of enclosing structures and the value of indoor air temperatures in residential premises, which should be maintained by the heating system, is lower. This allows the design of heating systems for residential buildings in Poland with a lower heating capacity. However, due to the higher cost of heating equipment and workers' salaries, the economic indicators of a water heating system in Poland is higher than in Ukraine.
EN
The problem of sustainable development of production is directly related to the three components of the "green economy" - economic, social, and environmental. Their harmonious combination makes it possible to obtain results that improve the social relations of both producers and consumers of goods and services. The implementation of the components of the "green economy" is carried out by various projects. The projects are carried out by irregular end-to-end business processes that compete for common resources in the process of their implementation. The impact on the components of the "green economy" is realized by the proposed model and technology. For this purpose, the software tool was developed. The use of this tool by the decision-maker employee allows them to find the best solutions for process management. The solution is represented as priorities to access to shared resources by each process. This ensures their fulfillment within the deadlines established by the contracts. The level of innovations, economic indicators, production stability and competitive ability of products in a dynamically changing market is thereby improved. The results of such commercialization of scientific research have an impact on all components of the "green economy".
EN
Comparative analyses in the national scale were carried out in 300 individual farms from Małopolskie and Świętokrzyskie Voivodeship in order to search for relations between the production intensity level, work performance and land efficiency and factors which shape them. The analyses concerned the use of Bayesian modelling algorithms for forecasting development of various economic and agricultural indicators which decide on the intensity and competitiveness of agriculture. The paper constitutes the second stage of research, which was preceded with previous preparation of data for modelling with the use of an exploratory overview of available data and TwoStep Cluster Analysis (Grotkiewicz et al., 2016). Based on the analyses, which were carried out, networks were built which present the relations between the analyzed variables, and conditional similarities were verified.
PL
Poszukując zależności między poziomem intensywności produkcji a wydajnością pracy i ziemi oraz czynnikami je kształtującymi, przeprowadzono analizy porównawcze w skali krajowej na tle 300 gospodarstw indywidualnych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Analiza dotyczyła zastosowania algorytmów modelowania bayesowskiego do przewidywania rozwoju różnych wskaźników ekonomiczno-rolniczych decydujących o intensywności i konkurencyjności rolnictwa. Praca stanowi drugi etap badań, który poprzedzony był wcześniejszym przygotowaniem danych do modelowania wykorzystując do tego eksploracyjny przegląd dostępnych danych, oraz technikę TwoStep Cluster Analysis (Grotkiewicz i in., 2016). W oparciu o przeprowadzone analizy zbudowano sieci obrazujące związki pomiędzy analizowanymi zmiennymi oraz sprawdzono prawdopodobieństwa warunkowe.
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2015 r. w podstawowych strefach działalności. Prezentowane wyniki obejmują sektor górnictwa węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2015 r., w porównaniu do 2014 r., wystąpiły istotne dla sektora górnictwa węgla kamiennego tendencje, zwłaszcza działania restrukturyzacyjne, które przełożyły się na poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych sektora. W 2015 r. poprawie uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy ograniczeniu zatrudnienia i skorzystania pracowników z instrumentów górniczego pakietu socjalnego.
EN
The article presents the results of hard coal mining by 2015, in the core areas of activity. The results presented include the coal mining sector excluding the data of private companies engaged in mining operations. In 2015, as compared to 2014, important tends for the hard coal mining industry occurred, particularly the restructuring activities, which resulted in the improvement of basic economic indicators of the sector. In 2015, most of all, the basic elements of the financial result of the mining industry improved, while reducing employment due to taking advantage by the employees from the benefits of the instruments of the social mining package.
6
Content available remote Analiza energetyczno-ekonomiczna wykorzystania energii słonecznej
PL
Celem analizy energetyczno-ekonomicznej jest ocena efektywności wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania ciepłej wody w instalacji z kolektorami cieczowymi. Polega ona, między innymi, na wyznaczaniu energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni kolektora o określonej lokalizacji i pochyleniu oraz zapotrzebowania na ciepło. W dłuższych okresach czasu (miesiąc, rok) potrzeby cieplne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej są stałe, w odróżnieniu od zmiennego promieniowania słonecznego. Powoduje to pewną trudność w oszacowaniu efektów działania instalacji słonecznej, z uwagi na szereg parametrów określających pozycją Słońca pozwalających na wyznaczenie składowych promieniowania słonecznego. W artykule wykonano ocenę energetyczną działania instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym z wykorzystaniem metody f-chart. Metoda ta pozwala na ocenę efektów działania instalacji na podstawie ogólnej charakterystyki kolektorów słonecznych i uśrednionych danych meteorologicznych. Wykonano analizę porównawczą dwóch instalacji, z kolektorami cieczowymi płaskimi i próżniowymi. Wyznaczono dla okresów miesięcznych, na podstawie oszacowanego udziału energii słonecznej w pokryciu potrzeb cieplnych podgrzania wody, średnią sprawności instalacji. W tym celu wykorzystano korelacje pomiędzy dwoma bezwymiarowymi zmiennymi X i Y. Analiza ekonomiczna instalacji słonecznej, po uwzględnieniu kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, daje pełny obraz oszczędności z tytułu wykorzystania promieniowania słonecznego. Wnioski z analizy wskazują czynniki, które mogą być brane pod uwagę przy wyborze rodzaju kolektorów słonecznych oraz w praktycznych rozwiązaniach instalacji słonecznych charakteryzujących się wysoką sprawnością cieplną.
EN
The purpose of this analysis is to evaluation of the efficiency of utilization solar energy to heat hot water in the solar thermal collectors installation. It involves, among other things, determining the energy volume of solar irradiation reaching to the solar collector surface and identify heat demand. In the longer periods of time (month, year) the heat consumption for heating hot water is constants, in contrary to changes of solar irradiance. This causes some difficulty in estimating the effects of the solar installation. The position of the Sun determines the number of parameters used to calculate the components solar radiation. In the study was made an energy evaluation of the solar installation in residential building using the method f-chart. It is based on a general characteristics of solar collectors and an averaged meteorological data. Comparative analysis of two installations with flat-plate solar collectors and evacuated tube collector has been made. Economic analysis of the solar system provides a complete picture of savings from utilization solar energy and indicates a solution, taking into account investment and operating costs. Conclusions of this analysis indicate the factors which may be taken into account when choosing the type of solar collectors and practical design solutions, solar installations with high thermal efficiency.
EN
The paper describes basic methodology assumptions related to construction of Bayesian networks. The paper aims at preparation of data for modeling to obtain fresh knowledge on economic and agricultural database and will constitute the first stage of research. Variables (economic and agricultural indicators) with discreet values were used for analysis with the use of two step grouping technique and previous non-typical data were explored. The research was carried out on the group of three hundred individual fanns from Malopolskie and Swiętokrzyskie Voiovedship. The knowledge obtained from analyses will be used in practice in agricultural engineering in order to support agricultural activity.
PL
W pracy omówiono podstawowe założenia metodyczne związane z budową sieci bayesowskich. Zadaniem opracowania jest przygotowanie danych do modelowania w celu pozyskiwania nowej wiedzy z ekonomiczno-rolniczej bazy danych i będzie ono stanowiło jednocześnie pierwszy etap badań. Do analiz wykorzystano zmienne (wskaźniki ekonomiczno-rolnicze) o wartościach dyskretnych posługując się techniką dwustopniowego grupowania oraz dokonano wcześniejszej eksploracji danych nietypowych. Badania przeprowadzono na grupie trzystu gospodarstw indywidualnych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Uzyskaną wiedzę z przeprowadzonych analiz będzie można wykorzystać w bezpośredniej praktyce w inżynierii rolniczej mając na celu wspomaga-nie działalności rolniczej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2014 r. w podstawowych strefach jego działalności. Prezentowane wyniki obejmują sektor górnictwa węgla kamiennego za wyjątkiem danych przedsiębiorstw prywatnych prowadzących działalność wydobywczą. W 2014 r., w porównaniu do 2013 r., wystąpiły niekorzystne dla sektora górnictwa węgla kamiennego tendencje, które przełożyły się na pogorszenie podstawowych wskaźników ekonomicznych sektora. W 2014 r. znaczącemu pogorszeniu uległy przede wszystkim podstawowe elementy wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym wzroście stanu zobowiązań sektora.
EN
The article presents the results of hard coal mining in 2014 in key areas of its activity. The presented results include hard coal mining sector excluding the data of private companies engaged in mining operations. In 2014, compared to 2013, there are adverse trends for the coal mining industry that resulted in a deterioration of basic economic indicators of the sector. In 2014 most of all the basic elements of financial results of coal mining deteriorated significantly with a simultaneous increase in liabilities of the sector.
PL
Opracowanie dotyczy problemów związanych z ekonomiką eksploatacji pojazdów i logistyką działalności w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej. Charakterystyka przedsiębiorstwa oparta została na wielkości oraz strukturze nakładów i kosztów ponoszonych w procesie realizacji zadań przewozowych. Analiza danych rzeczywistych dotyczących ekonomiki eksploatacji pojazdów szynowych komunikacji miejskiej jest podstawą do opracowania zestawień i wskaźników techniczno-ekonomicznych. Wskaźniki ponoszonych kosztów i charakterystyki rentowności są wskazywane jako parametry systemu logistycznego dla działalności przedsiębiorstwa. Przykłady możliwości interpretacji przebiegu analizowanych charakterystyk pokazują możliwości wykorzystania tych wskaźników w systemach logistycznych.
EN
This paper relates to economics of vehicles operation and logistic activity in Cracow public transportation system. Characteristics of the company was based on the amount and structure of expenditures and costs incurred in the process of transport tasks. Analysis of real data deals with the economics of light rails vehicles operated in Cracow public transportation system is the basis for the development of statement and technical-economic indicators. These are cost and profitability characteristics, identified as the parameters of the company logistics system. Presented characteristic show the possibility of application of these indicators in logistic system.
EN
Transport as cargo movement supports and co-operations the economy. Its resources and transport capacities should correlate with objectively and reasonably assessed needs of the economy of the country or region. Subject to verification and analysis of numerical values describing the functioning of transportation for over decades indicate an increase in demand for services in the field of displacements and thereby determine the increase in demand for fuel energy resources increased at the same time an undoubted impact on the environment. The impact of the increasing performance of transport work in proportion to the economic indicators requires analysis and decision.
PL
W artykule przedstawiono wyniki górnictwa węgla kamiennego za 2011 rok w jego podstawowych strefach działalności. Wyniki obejmują całe górnictwo węgla kamiennego za wyjątkiem przedsiębiorstw prywatnych wydobywających węgiel kamienny. W 2011 roku, w porównaniu do 2010 r, wystąpiły korzystne tendencje, które przełożyły się na wzrost podstawowych wskaźników ekonomicznych tego sektora gospodarki. Przede wszystkim, w 2011 r., odnotowano znaczącą poprawę w podstawowych elementach wyniku finansowego górnictwa, przy jednoczesnym obniżeniu stanu zobowiązań.
EN
The article presents the results of the hard coal mining for 2011 in its core areas of activity. The results cover the entire hard coal mining industry with the exception of private companies extracting coal. In 2011, as compared to 2010, there were positive trends, which resulted in an increase of basic economic indicators of the sector of economy. First of all, in 2011, there were significant improvements in the basic elements of the financial result of the mining sector, with a simultaneous reduction in liabilities.
EN
The practice has indicated that there is a particularly sensitive relationship that exists between ecological and economic subsystem of sustainable development. Therefore this research suggests to compare the states of these two subsystems as a new conceptual frame which is essential for strategic conceptualization of development of countries, by the use of weight (importance) coefficients method. The research pointed out at a rather visible gap between the achieved degree of economic and ecological development in the countries of South Eastern Europe in respect to Germany and France – which were taken into consideration as two of the most developed countries in the European Union and in the entire world. The usage of statistic method of weight (importance) coefficients requires assigning a certain degree (of individual value) to each and every indicator. In order to have a better overview and to get more precise results the weight coefficients in range from 0 to 100 were used. The results obtained by using the scale with lower values showed less qualitative final outcome. Used statistical technique for indicated research has shown excellent results and requires additional improvements
PL
Praktyka wskazuje na istnienie szczególnego powiązania pomiędzy ekologicznym i ekonomicznym subsytemem rozwoju zrównoważonego. Dlatego w prezentowanych badaniach dokonaliśmy porównania stanów tych dwóch subsystemów używając metody współczynników ważności – to nowa perspektywa niezbędna dla strategicznej konceptualizacji rozwoju poszczególnych krajów. Badania wskazały na istnienie poważnych rozbieżności pomiędzy osiągniętym poziomem ekonomicznego i ekologicznego rozwoju krajów Europy Południowo-Wschodniej a najbardziej rozwiniętymi krajami, tak w Unii Europejskiej, jak i z perspektywy ogólnoświatowej, którymi są Niemcy i Francja. Użycie metod statystycznych wymaga przypisania określonego stopnia (wartości indywidualnej) dla każdego wskaźnika. Aby uzyskać bardziej trafne wyniki użyto współczynników ważności z zakresu 1 – 100.
EN
Economic indicators provide much information concerning the functioning of an enterprise. Their usefulness depends also on decision-makers' comprehension of structural and semantic connections existing between indicators. Visualization of a semantic network in the topic map allows users to more swiftly notice and understand various relations. The main goal of this paper is to discuss the research on heuristic evaluation of visualization in the semantic searching for economic information. This study consists of three experiments with the participants. We used the two author’s applications of the ontologies for return on investment indicator and for early warning system. In this paper we analyze and compare the results of these experiments.
PL
Celem pracy była ocena opłacalności inwestycyjnej budowy oraz eksploatacji iogazowni rolniczych w Polsce. Zakres pracy obejmował analizę opłacalności wytwarzania biogazu w biogazowniach rolniczych oraz jego energetycznego wykorzystania w agregacie kogeneracyjnym. Budowa biogazowni rolnicznej w warunkach komercyjnych nie wykazała się wystarczającą efektywnością ekonomiczną. Najbardziej opłacalna jest obecnie budowa dużych (powyżej 500 kW mocy), scentralizowanych biogazowni rolniczych z udziałem co najmniej 75% dotacji w skali całej inwestycji.
EN
The purpose of the work was to evaluate investment cost-effectiveness for construction and operation of agricultural biogas works in Poland. Work scope included cost-effectiveness analysis for biogas production in agricultural biogas-works, and its use as power source in a co-generating unit. In commercial conditions, construction of agricultural biogas works did not prove to be sufficiently cost-effective from economic point of view. Currently, it is most profitable to build large (over 500 kW of power), centralised agricultural biogas works with minimum 75% subsidy share on the scale of the whole investment.
EN
In this paper, we try to throw light on the information content of base rates announcements released by the National Bank of Poland (NBP). Focusing our attention on the rediscount rate changes over the period from 1995 to 2003, we examine whether the abnormal behavior of stock returns and trading volume of the most liquid firms listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) can be identified in the surroundings of the NBP announcements. The statistical test used here is based on the excess returns (volume) defined as the difference between actual rate of return (volume) and expected rale of return (volume). To generate the expected returns (volume), we employ the ARMA(1,1)-GARCH(1,1) specification with additional represser, that is, return of the market portfolio (approximated by the market-capitalization weighted stock index called WIG) in the mean equation. The main finding is that the reversal of rediscount rate course has a significant impact on stock returns but not on trading volume.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej wybranych wskaźników ekonomicznych tradycyjnych źródeł ciepła (kotłownie olejowe, kotłownie gazowe, węzeł cieplny) z układem biwalentnym z pompą ciepła (wymiennik gruntowy pionowy albo poziomy, z kotłem szczytowym olejowym lub gazowym). Analizę przeprowadzono dla wybranego obiektu o charakterze biurowo-magazynowym.
EN
In this paper economic indicators of traditional heating sources such as: oil heating system, steam heating system and heating centre were compared to bivalent system with the heat pump (vertical or horizontal ground heat exchanger with oil or gas peak load boiler). The analysis was carried out for a selected office-store building.
17
Content available remote Metoda oceny stopnia zrównoważenia ekonomicznego gospodarstw rolniczych
PL
W badaniach nad koncepcją tzw. trwałego i zrównoważonego rozwoju konieczne staje się wypracowanie narzędzi oraz modeli służących ocenie stopnia zrówoważenia gospodarstw rolniczych. W artykule przedstawiono metodyczną próbę określenia parametrów ekonomicznych służących tego typu ocenie.
EN
A lot of modifications in Common Agricultural Policy tend to the extensification of agricultural production and to the construction of economical system stimulating the technologies non-destructive for the environment. Detailed directives on this subject must be based on a large systematical conception of environmental protection and social development; the conception of durable and sustainable development. In the research concerning this problem, construction of the tools and models for estimating sustainable development level of the farms will be necessary. The methodological attempt to systematization of the principal economic indicators for such estimation was presented in this paper.
18
Content available remote Analiza stopnia zrównoważenia ekonomicznego rozwojowych gospodarstw rolniczych
PL
Dokonano weryfikacji 9 wskaźników ekonomicznych zaproponowanych do oceny gospodarstw rolniczych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. W wyniku badania na zbiorowości 58 gospodarstw przeprowadzono analizę, która wykazała, że najbardziej trwałe i zrównoważone ekonomicznie są gospodarstwa mleczne oraz o mieszanym profilu produkcji.
EN
Paper includes the second part of investigations - the application of economic parameters for estimation of farm sustainability level. The objective of this study was a verification of 9 selected economic indicators. The results of surveying 58 farms which participated in the KBN project No 5PO6F01216 showed that two types of farms: dairy and mixed one, were most preferred to be sustainable in economic terms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.