Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przedstawiono badania nowego modelu numerycznego służącego do przewidywania właściwości mechanicznych struktur wytwarzanych w technologii fused deposition modeling (FDM). Model zaimplementowany w metodzie elementów skończonych odwzorowuje strukturę wewnętrzną badanego materiału na podstawie zadanych parametrów wytwarzania, takich jak: wysokość warstwy, odstęp między ścieżkami, orientacja kolejnych warstw. Oprócz analiz numerycznych przeprowadzono badania doświadczalne kształtek wytworzonych z ABS-M30 (Stratasys Ltd.), na ich podstawie wyznaczono moduły sprężystości podłużnej w trzech kierunkach i porównano je z wynikami uzyskanymi z modelu numerycznego. Różnice w wartościach modułów wyznaczonych na podstawie analiz numerycznych i badań doświadczalnych mieściły się w przedziale 0,79–6,19 %, w zależności od kierunku obciążenia. Tak niewielkie wartości błędów pozwalają na stwierdzenie, że przedstawiony model nadaje się do szacowania sztywności elementów wytwarzanych z wykorzystaniem technologii FDM.
EN
This article presents a new numerical model for predicting the mechanical properties of the structures produced using Fused Deposition Modeling (FDM) technology. The model implemented in the finite element method represents internal structure of the investigated material, generated based on manufacturing parameters such as layer height, raster spacing or orientation of subsequent layers. In addition to numerical analysis, the experimental investigation of the samples made of ABS-M30 (Stratasys Ltd.) were performed and longitudinal elasticity modules in three directions were determined and compared with the results obtained from the numerical model. Differences in experimental and numerical values of longitudinal modules ranged from 0.79 % to 6.19 % depending on the load direction. Such low error values allow to state that the presented model is suitable for estimating the stiffness of the components manufactured by Fused Deposition Modeling.
EN
The aim of the paper is to validate the use of measurement methods in the study of GFRP joints. A number of tests were carried out by means of a tensile machine. The studies were concerned with rivet connection of composite materials. One performed two series of tests for two different forces and two fibre orientations. Using Finite Element Method (FEM) and Digital Image Correlation (DIC), strain maps in the test samples were defined. The results obtained with both methods were analysed and compared. The destructive force was analysed and, with the use of a strain gauge, the clamping force in a plane parallel to the annihilated sample was estimated. Destruction processes were evaluated and models of destruction were made for this type of materials taking into account their connections, such as riveting.
3
Content available remote On problems of heat and mass transfer in concrete structures
EN
A stochastic finite difference approach based on stochastic finite elements is proposed for heat and mass transfer modeling. Porous structure with random material properties is investigated. The theoretical formulation of the problem is described. A system of partial differential equations is obtained and solved for first two probabilistic moments of the random temperature field. Example of stochastic thermal analysis in concrete structure with random material parameters are given.
PL
W artykule zastosowano metodę stochastycznych różnic skończonych do analizy problemów przepływu ciepła i ruchu wilgoci. Przedstawiono sformułowanie teoretyczne problemu. Badano porowatą strukturę z losowymi parametrami materiałowymi. Do rozwiązania zagadnienia zastosowano metodę perturbacyjną.
4
Content available remote Środki ochrony zbiorowej w kontekście aktywnego podejścia do budowy
PL
Artykuł porusza problematykę bezpieczeństwa pracy na etapie projektowania budowy, z uwzględnieniem modelowania BIM. Opisuje standardy Organizacji Building SMART dotyczące komunikacji międzybranżowej uczestników procesu budowlanego oraz wytyczne dotyczące spójności danych przy wymianie między programami komputerowymi BIM. Jako przykład pokazuje zastosowanie środków ochrony zbiorowej w postaci siatek ochronnych.
EN
The article addresses the issue of safety at the construction site. It presents examples of determining the safety of conducting works, including 3D modelling, and describes standards for the exchange of information between applications. The principles of preparing BIM models including collective protection measures have been also discussed.
5
Content available remote Wykorzystanie BIM do zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie
PL
W artykule zaprezentowano i obszernie przedyskutowano wybrane zagadnienia, odnoszące się do bezpieczeństwa pracy na terenie budowy. Autorzy rekomendują BIM – nowe podejście analityczne, uwzględniające identyfikację wszystkich możliwych rodzajów zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy (dzięki wykorzystaniu modelowania 3D już na etapie planowania przedsięwzięcia budowlanego). BIM może być użyte zarówno do wskazania podstawowych zagrożeń, które mogą wystąpić w miejscu pracy, jak również do stworzenia odpowiednich systemów bezpieczeństwa. W artykule wymieniono narzędzia numeryczne stosowane do tego celu, a także dostępne sposoby prezentacji zaproponowanych rozwiązań.
EN
In this paper the selected issues relating to the health and safety on the construction site are presented and widely discussed. The new design concept is recommended by the Authors including the identification of all potentially possible threats to health and safety at work through the use of the 3D modelling in the planning stage of the building project. This modern approach to the analysis may be used both to identify the basic hazards that may occur on site and to create the appropriate security systems protecting against these threats. The numerical tools that can be applied for this purpose as well as the available ways of presenting the proposed solutions are indicated and described in detail.
EN
This paper investigates the strength and reliability of the wooden composites reinforced with glass fiber for the skateboard application. Three different methods of glass-fiber reinforcement have been used to prepare totally 94 samples, including control trial. Two lamination methods have been utilized: vacuum and HPL (High Pressure Lamination). Conducted analysis allowed to determine preferred production technique.
PL
Tematem tej pracy jest badanie wytrzymałości i niezawodności kompozytu drewnianego wzmocnionego włóknem szklanym na potrzeby produkcji deskorolek. Zastosowano 3 różne metody zbrojenia włóknem szklanym oraz przygotowano próbę kontrolną, bez zbrojenia. Wykorzystano dwie metody przygotowania kompozytu: próżniową oraz prasowania pod wysokim ciśnieniem –HPL (High Pressure Lamination). Łącznie przebadano 94 próbki na trzy punktowe zginanie. Przeprowadzone badania pozwoliły wytypować preferowaną metodę produkcji.
PL
W artykule omówiono możliwości zastosowania w układach elektrowni cieplnych pomp ciepła przenoszących energię pozyskaną w niskiej temperaturze (np. wnętrze lodówki) do wydalenia jej przy wyższej temperaturze (np. ogrzewanie kuchni). Zastosowanie pompy ciepła do wody chłodzącej skraplacz w elektrowni i zastępującej częściowo lub całkowicie chłodnię kominową (lub wentylatorową) pozwala na pozyskiwanie stabilnej temperatury wody chłodzącej na poziomie umożliwiającym najlepsze funkcjonowanie skraplacza.
EN
Discussed are possibilities of application in thermal power plant systems of heat pumps transferring the energy collected in a low temperature (e.g. in a refrigerator inside) to the place where it can be given back at a higher temperature (e.g. kitchen heating). Application of a heat pump for a power plant condenser cooling water and using it as a replacement (partially or wholly) to an atmospheric/fan cooling tower, enables achieving of the cooling water stable temperature on a level ensuring the best possible functioning of the condenser.
PL
W artykule przypomniano krótką historię ratownictwa w górnictwie węglowym. Nawiązując do niej, przedstawiono rozwój ratownictwa w górnictwie miedziowym Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Specyfiką powstałej w 1997 roku Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH) jest obecność w jej strukturze organizacyjnej również ratownictwa powierzchniowego. Dzięki temu JRGH niesie niezbędną pomoc nie tylko zagrożonym załogom górniczym, ale również włącza się w likwidację skutków pożarów, klęsk żywiołowych i innych naruszeń bezpieczeństwa powszechnego na obszarze LGOM. Opisano trzy wybrane „niegórnicze” akcje ratownicze, potwierdzające wszechstronność i duży potencjał ratownictwa górniczego LGOM.
EN
A brief history of mine rescue in coal mining was recalled. That was the base for the introduction of the development of mine rescue in copper mining (in Legnicko-Głogowskie Copper Basin – LGOM). In 1997 special Mining and Metallurgic Rescue Unit (abbrev. from Polish JRGH) was created and its engagement in the structure of surface rescue organizations is considered in the article as an unique feature. According to this, JRGH provides necessary help not only to the miners but also deals with surface fires, natural disasters and other disturbances of public safety within LGOM area. Three “non-mining” operations were described. It proves comprehensiveness and great potential of mine rescue in LGOM.
9
Content available remote Techniki wysokoenergetyczne cięcia – stan obecny i kierunki rozwoju
PL
W artykule przedstawiono zachodzące zmiany w obrabiarkach wykorzystywanych w technologii cięcia oraz ich oprzyrządowaniu. Omówiono trendy rozwojowe w budowie maszyn do cięcia blach z uwzględnieniem laserowych i plazmowych wycinarek sterowanych numerycznie. Wskazano trendy doskonalenia głowic do cięcia plazmowego m.in. w kierunku możliwości wycinania złożonych profili bez przerywania obróbki oraz automatycznej kompensacji odchylenie rzeczywistego kąta uzyskanego w ciętym materiale od kąta zadanego. Omówiono sposoby zwiększenia szybkości oraz jakości cięcia wychodzące naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów. Przedstawiono również tendencje w zakresie zwiększania produktywności przez wprowadzanie nowych technologii oraz modernizację obecnie stosowanych.
EN
The article presents the changes in machines used in cutting technology and their instrumentation. The development trends in the construction of machines for sheet metal cutting with regard to laser and plasma cutting CNC machines are discussed. Trends of improvement for plasma cutting heads include towards the possibility of cutting complex profiles without process interrupt and automatic compensation of the deviation of actual angle obtained in the cut material from the specified angle are indicated. The ways to improve the speed and quality of cut that meet the growing expectations of customers are discussed. The tendencies in increasing productivity by introducing new technologies and the modernization of currently used is also presented.
EN
The article presents the results of experimental and finite element analyses of springback prediction of DC04 deep-drawing steel sheets. The amount of springback in sheets at different bending angles has been obtained by “V” shaped bending die. Furthermore, the possibility to predict the springback of anisotropic sheets we studied numerically. The numerical models built in ABAQUS FE-package have taken into consideration material anisotropy, friction conditions and strain hardening phenomenon of sheet material. The FEM results were verified by experimental investigations in which we studied effect of sample orientation and punch stroke on the springback amount. Furthermore, the optimal mesh density of FE model has been found. The anisotropic properties of sheets implicate the change of the springback coefficient value, but this effect is less visible in FE results than ones determined experimentally. The increase of punch stroke, during testing anisotropic sheets, causes the increase of the plastic zone through the sheet thickness in middle part of the sample which implies the decrease of springback coefficient.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz analiz metoda elementów skończonych przewidywania sprężynowania blach stalowych głębokotłocznych DC04. Wartość sprężynowania blach dla różnych promieni gięcia otrzymano podczas gięcia blachy w matrycy o kształcie „V”. Możliwość przywidywania sprężynowania blach anizotropowych zbadano numerycznie. W modelu numerycznym zbudowanym w programie ABAQUS uwzględniono anizotropię materiałową, warunki tarcia oraz zjawisko umocnienia odkształceniowego materiału blachy. Wyniki MES zweryfikowano na podstawie badań eksperymentalnych, w których analizowano wpływ orientacji próbki i zagłębienia stempla na wartość sprężynowania. Ponadto, określono optymalną gęstość siatki w modelu MES. Anizotropowe właściwości badanych blach powodują zmianę wartości współczynnika sprężynowania, z tym, że efekt ten jest w mniejszym stopniu widoczny w wynikach MES, aniżeli w wynikach otrzymanych eksperymentalnie. Wzrost zagłębienia stempla, podczas badania blach anizotropowych, powoduje niejednorodny na szerokości próbki wzrost obszaru uplastycznionego implikując zmniejszenie wartości współczynnika sprężynowania.
PL
W pracy podjęto próbę rekonstrukcji testu zderzeniowego samochodu Ford Explorer (rocznik 2000) poprzez dwuetapową symulację komputerową. Głównym celem było sprawdzenie na ile wiernie model numeryczny zderzenia odwzorowuje rzeczywiste zjawisko oraz zidentyfikowanie możliwości jego poprawy z punktu widzenia zgodności wyników doświadczenia i symulacji. Wykorzystano przy tym częściowo zmodyfikowane i poprawione, dostępne modele samochodu i odkształcalnej bariery (modele MES) oraz model kierowcy w kabinie (połączenie MES i Metody Układów Wieloczłonowych). Pierwszy etap symulacji, czyli zderzenie samochodu z odkształcalną barierą, przeprowadzono przy użyciu pakietu LS-DYNA. Drugi etap symulacji, czyli wystawienie manekina na wymuszenia działające w trakcie zderzenia, przeprowadzono przy użyciu pakietu MADYMO. Uzyskane wyniki zweryfikowano w oparciu o dane testowe. Opisano wynikające z porównania wnioski. Zaproponowano możliwości rozszerzenia zakresu weryfikacji. Wskazano kilka możliwych dróg rozwoju modelu.
EN
In the work presented in this paper, efforts have been made to reconstruct the Ford Explorer (year 2000 model) crash-test by using a two-step computer simulation. The main purpose was to verify the simulation’s accuracy by comparing the simulation results with experimental data. The study was also intended to give some ideas about possible model modifications that could improve simulation accuracy. Existing models of the car, the deformable barrier (FEM model) and the driver (combined FEM and MB model) were used after applying some adjustments. The first step was the simulation of the car’s impact into the deformable barrier. This was conducted using the LS-DYNA finite element program. The second step was the simulation of the driver’s behaviour during the crash and was conducted using MADYMO software. The simulation results were verified based on experimental data. Ways of expanding the range of verification methods were proposed and possible model improvements were presented.
PL
W pracy przedstawiono metody optymalizacji liczby zmiennych wejściowych sieci neuronowej na podstawie wyników badania tarcia metodą przeciągania pasa blachy ze zginaniem, która służy do modelowania zjawiska tarcia na progu ciągowym podczas wytłaczania blach. Badaniom poddano po trzy gatunki blach mosiężnych, stalowych oraz ze stopu aluminium. Optymalizację liczby zmiennych wejściowych dokonano za pomocą metod selekcji krokowej wstecznej oraz postępującej a także za pomocą algorytmów genetycznych. Na podstawie określonej w każdej z zastosowanych technik optymalizacyjnych liczby zmiennych zbudowano modele regresyjne sieci wielowarstwowej. W zakresie wprowadzanych wartości kary jednostkowej dla każdego z testowanych algorytmów zaobserwowano lokalne minimum wartości błędu sieci dla zbioru uczącego. Wysoką wartość błędu sieci przy dużej liczbie zmiennych można wytłumaczyć szumem wprowadzanym przez zmienne, które mogą być w pewnych zakresach ich wartości ze sobą skorelowane. Wysoka wartość miernika korelacji przy niskiej wartości S. D. Ratio dla zbioru uczącego świadczy o dobrych własnościach aproksymacyjnych zbudowanych sieci neuronowych.
EN
The paper presents a method to optimize the number of input variables of the neural network on the basis of the results of draw bead simulator test. This test is used to model the friction phenomenon on the draw bead in sheet metal forming. The study involved three kinds of brass, steel and aluminum alloy sheets. Optimization of the number of input variables was performed using three methods: backward stepwise selection, forward stepwise selection and genetic algorithms. On the basis of each number of input variables determined using optimization techniques the multilayer regression models of multilayer networks were built. In the range of unit penalty value input for all tested algorithms the local minima of network error for training set were observed. The high network error value including the big number of variables can be explained by noise caused by the variables which can be correlated in the certain ranges of their values. The high value of correlation coefficient at low value of S.D. ratio for training set denote the good approximate properties of built neural networks.
13
Content available Preliminary studies of riveted joints at feed force
EN
The aim of the study was to determine the feasibility of riveted joints in composites materials. Static tensile test method was used. In the test one type of glass fabric was used (Interglas 92140) from which two types of composite samples were prepared. In each sample the same type of fiber with the same fiber orientation – 3 layers - was used. The samples had dimensions of 100×100 mm and thickness of approximately 1 mm. The composite probes were located in a metal frame with a screw connection which was made of screws with nominal thread pitch M5. Screws were tightened with constant torque. It was to provide an axial force to the sample during the tensile test. The frame was placed between cross-bars of tensile machine INSTRON 8516. The samples were stretched at a speed of 0.05 mm/s at a distance up to 15 mm. During the tensile test displacement of the samples and pull force were registered. Depending on the fibre orientations and the value of feed force, damage models were described. On the basis of the results the possibility of usage of aluminium rivet nuts connections in composite materials was determined.
14
Content available Współczesne posadzki przemysłowe
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z posadzkami przemysłowymi. Podjęto w nim próbę techniczno-kosztowego porównania trzech rodzajów posadzek z grupy: betonowych i żywicznych. Wybrane posadzki poddano ocenie, porównując materiały stosowane na polskim rynku budowlanym. Do kalkulacji przyjęto powierzchnię 1m2. Prezentowane zagadnienia zostały przedstawione z uwagi na znikomą ilość publikacji, które opisywałyby podjętą tematykę.
EN
This article addresses issues relating to industrial flooring. It presents a technical and cost comparison of three types of concrete and resin floors. The selected floors were evaluated by comparing materials used in the Polish construction industry, with calculations based on an area of 1 m2. These issues are presented here in view of the negligible number of previous publications concerning this subject matter.
15
Content available remote Estymacja wytrzymałości części tworzonych z wykorzystaniem technologii FDM
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań materiałów niemetalowych przeznaczonych do zastosowania w technologii przyrostowego wytwarzania elementów konstrukcji maszyn. Opisano metodologię przygotowania wybranych parametrów numerycznych – macierzy sztywności, materiałów wymaganych do przeprowadzenia analizy MES. Praca dotyczy estymacji wytrzymałości części tworzonych z materiału ABS-M30, dedykowanego do zastosowania w zaawansowanych centrach wytwórczych.
EN
The article presents the results of diagnose of non-metallic materials using in Additive Manufacturing of high strength machines parts. This paper describes the methodology of preparation of selected numerical parameters − stiffness matrix, for the material required to carry out FEM analysis. This paper concerns the estimation of the strength of formed part of ABS-M30, dedicated for use in advanced manufacturing centers.
16
Content available remote Analiza wytrzymałościowa tłoka do silnika o minimalnym zużyciu paliwa
PL
Omówiono zagadnienia związane z procesem projektowania tłoka do małego silnika spalinowego o minimalnym zużyciu paliwa. Celem analiz było wyznaczenie najbardziej wytężonych miejsc, w których może nastąpić wczesne zużycie materiału. Obliczenia wytrzymałości, przeprowadzone metodą elementów skończonych (MES), umożliwiły poprawę kształtu wstępnego modelu.
EN
Descrlbed in the paper are problems related to design work on a piston ofa smali internat combustion engine to meet the minimum fuel consumption requirement. The procedure was intended to identify the areas most exposed to premature wear and damage due to unfavorable stress distribution. It is shown how the FEM strength analysis credited in improvement ofthe initial shape ofthe piston.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie symulacji metodą Monte Carlo do wyboru metody sterowania zapasami w przedsiębiorstwie działającym w branży armatury łazienkowej i ceramiki sanitarnej. Porównanie wyników symulacji różnych metod zaopatrzenia w zapasy pozwoliło na wskazanie optymalnego sposobu zarządzania zapasami pod względem poziomu obsługi klienta, rotacji zapasów i kosztów zapasów.
EN
The main goal of this article was to select the best inventory management model for a company acting in the field of bathroom fittings and sanity ware based on the Monte Carlo method. Comparison of simulation results of various methods of inventory management allowed indicating the optimal inventory management method in terms of customer service level, stock rotation and inventory costs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem nagniatania do wykonywania połączeń cienkich blach aluminiowych z płytami o większej grubości. Technologia polega na wykonaniu w płycie kanału i umieszczeniu w niej blachy. Następnie poprzez nagniatanie obszaru krawędzi kanału otrzymujemy połączenie nierozłączne. Wynikiem odkształcenia krawędzi płyty i przewężenia blachy jest połączenie kształtowe, które charakteryzuje się szczelnością, wysoką przewodnością cieplną i elektryczną oraz wysoką wytrzymałością. W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej połączenia płyty z blachą wykonanej w celu określenia wpływu parametrów nagniatania i geometrii narzędzi na jakość przylegania łączonych elementów i wytrzymałość połączenia. Wyniki symulacji numerycznej zweryfikowano badaniami metalograficznymi i wytrzymałościowymi połączenia.
EN
The paper presents technology of fastening of elements made of sheet metal with machine elements of much greater thicknesses (i.e. metal plates) by cold plastic press-joining. The fastening technology consists in inserting the thinner element into a channel on the surface of the plate and pressing by two punches arranged symmetrically along the channel edges. In the effect of cold plastic strain in the plate, the sheet-metal element is thinned, and one obtains the so-called dovetail joint characterized by good tightness and high electric and thermal conductivity. In the paper, the authors present the results of numerical simulation of a plate – sheet metal joint. The investigation was performed in order to determine the influence of technological parameters of the press-joining process on the quality of contact between the joined elements. The joint between the elements and its characteristics were modeled numerically by FEM method. The correctness of numerical simulation was verified by metallographic examination and strength tests. FEM simulation proved fully consistent with experimental results.
PL
W pracy przedstawiono pomiary in-situ i analizy MES czterech mostów dla pieszych. Analizowano konstrukcje różnego typu i wykonane z różnych materiałów. Przeprowadzono pomiary przebiegów przyspieszeń na konstrukcjach rzeczywistych, a następnie wyznaczono gęstości widmowe przyspieszeń, co pozwoliło na identyfikację częstotliwości drgań własnych. Dokonano także oceny parametrów tłumienia konstrukcji w oparciu o badania in-situ. Następnie wykonano modele metody elementów skończonych analizowanych konstrukcji, a następnie przeprowadzono analizy modalne. Wyznaczone częstotliwości drgań własnych zostały porównane z otrzymanymi na podstawie gęstości widmowych mocy wyznaczonych z pomiarów. Uzyskana została duża zgodność potwierdzająca prawidłowość modelowania konstrukcji. Wykonano analizy dynamiczne mostów dla pieszych poddanych oddziaływaniu zmiennemu w czasie i odpowiadającemu wymuszeniom zastosowanym na rzeczywistych obiektach. Uzyskano zadowalającą zbieżność wyników otrzymanych z pomiarów, jak i z komputerowej analizy dynamicznej.
EN
In-situ measurements as well as FEM analyses of the four footbridges have been presented in the paper. There have been analysed structures of various types and made of various materials. The in-situ measurements of series of accelerations have been made, and then functions of power spectral density of accelerations have been calculated. This allowed identification of natural frequencies of vibrations. Estimation of parameters of structural damping has been made on the basis of the in-situ measurements, as well. FEM models of each structure have been used in modal and dynamic analyses. The calculated values of natural frequencies have been compared with the ones obtained on the basis of PSD functions from the measurements.There has been good agreement obtained, which leads to the conclusion of proper modelling of the real structure. Further on, dynamic analysis of the footbridges subjected to the varying in time excitation has been made. The excitation function has been assumed in the shape following the ones used in the measurements. There has been good agreement achieved in both, experimental measurements and computational simulation.
EN
This paper presents the experimental and numerical results of rectangular cup drawing of deep drawing quality steel sheet. The aim of the experimental study was to analyze material behavior under deformation. The received results were further used to verify the results from numerical simulation by taking friction and material anisotropy into consideration. A 3D parametric finite element (FE) model was built using the commercial FE-package Abaqus/Standard. Frictional properties of the deep drawing quality steel sheet were determined by using the pin-on-disc tribometer. It shows that the friction coefficient value depends on the measured angle from the rolling direction and corresponds to the surface topography. The sensitivity of constitutive laws to the initial data characterizing material behavior is also presented. It is found that if the material and friction anisotropy are taken into account in the finite element analysis, this approach undoubtedly gives the most approximate numerical results to real processes.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych procesu tłoczenia wytłoczek prostokątnych z blachy stalowej głębokotłocznej. Celem badań eksperymentalnych była analiza odkształceń materiału podczas jego odkształcania. Wyniki badań użyto do weryfikacji symulacji modelu numerycznego uwzględniającego anizotropię materiału oraz anizotropię tarcia. Model przestrzenny procesu zbudowano w programie Abaqus/Standard do symulacji metodą elementów skończonych. Właściwości tarciowe blach stalowej głębokotłocznej wyznaczono za pomocą tribotestera typu trzpień na tarczy. Kierunkowość topografii powierzchni blachy sprawia, że wartość współczynnika tarcia zależy od orientacji jego pomiaru względem kierunku walcowania blachy. Przedstawiono również analizę wrażliwości zastosowanego modelu materiałowego. Stwierdzono, że uwzględnienie w modelu elementów skończonych anizotropii tarcia i anizotropii materiałowej przekłada się na mniejsze wartości błędów modelu numerycznego w odniesieniu do procesu rzeczywistego.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.