Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  swimming pool
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Projekt konstrukcji przekrycia pływalni miejskiej
PL
Opracowano koncepcję architektoniczną obiektu pływalni miejskiej z dwoma wariantami konstrukcji przekrycia w postaci powłoki walcowej. Przeprowadzono analizę porównawczą sił wewnętrznych w powłoce uzyskanych metodą numeryczną i analityczną. Zwymiarowano żelbetową konstrukcję przekrycia powłokowego zgodnie z obowiązującymi eurokodami.
EN
The architectural and construction concept of the swimming pool with two types of cylindrical shell roof was designed. A comparative analysis of internal forces using a numerical and analytical method has been carried out. The reinforced structure of cylindrical shell roof has been designed according to required eurocodes.
EN
One of the main problems in the scope of public health is poor identification of the waterborne diseases and their etiology. One of the aims of the new directive concerning the quality of water intended for human consumption is to implement the principles of hazard assessment in water supply systems (WSS) in the member states, on the basis of water quality monitoring and analyses of the system functioning conditions. The implementation of risk management procedures in WSSs is to ensure an increase in the water supply safety and, in turn, protect the consumer’s health against the harmful effects of any potable water contamination. At present, the secondary legislation to the Polish acts implementing the Directive of the Council of Europe is the Regulation of the Minister of Health on the quality of water intended for human consumption, which also sets forth the scope of monitoring the quality of hot water for Legionella spp., which can be an etiological factor of legionellosis. Another act regulating the water quality in terms of Legionella spp. is the Regulation of the Minister of Health on water quality in swimming pools. These acts, referring to the parameter of Legionella spp., are complementary. This paper presents the results of evaluating the change in the sanitary status of hot water quality in terms of contamination with Legionella spp. bacteria in the selected swimming pool facilities in southern Poland (Silesian Voivodship). On the basis of the available water quality test from state inspections (Chief Sanitary Inspectorate), an analysis of the microbiological quality of hot water in swimming pools was conducted. The analyses included a spatial distribution of those facilities, which results from the regionalisation subject to the territorially competent public health authority exercising supervision over the water quality in the Silesian Voivodship. The methods were presented for determination of the health risk of swimming pool users as a result of contamination of swimming pool water with Legionella spp. in relation to the availability of a given recreation facility. The final result of these studies is the use of GIS (Geographic Information System) tools in spatial risk interpretation.
EN
At the stage of designing a ventilation system for a swimming pool, it is difficult to predict with full conviction what thermal and humidity conditions will prevail in the actual facility and what will be the impact of ventilation on its real energy performance. Often it is only during the operation of the swimming pool that a full assessment of its proper functioning takes place. Various research methods can be helpful in this regard: experimental, analytical and simulation methods, using engineering computer software or numerical calculations CFD. This paper presents thermal imaging research carried out in a real swimming pool, which is a part of experimental research carried out in this facility to evaluate the thermal, humidity and flow conditions and provide data for numerical simulations CFD and their validation. The results of research carried out with other measurement methods were presented in the paper [3].
PL
Na etapie projektowania systemu wentylacji hali pływalni trudno jest z pełnym przekonaniem przewidzieć, jakie warunki cieplno-wilgotnościowe będą panowały w zrealizowanym obiekcie oraz jaki będzie wpływ wentylacji na jego rzeczywistą charakterystykę energetyczną. Często dopiero w trakcie eksploatacji hal pływalni następuje pełna ocena poprawności ich działania. Pomocne w tym mogą być różne metody badawcze: eksperymentalne, analityczne i symulacyjne, z wykorzystaniem inżynierskich programów komputerowych lub obliczeń numerycznych CFD. W niniejszym artykule przedstawiono badania termowizyjne przeprowadzone w rzeczywistej hali pływalni, które stanowią część badań eksperymentalnych wykonanych w tym obiekcie na potrzeby oceny warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych oraz dostarczających danych do przeprowadzenia analiz i symulacji numerycznych CFD i ich walidacji. Wyniki badań wykonanych innymi metodami pomiarowymi przedstawiono w artykule [3].
4
Content available remote Analityczne metody wyznaczania rocznego zużycia energii w pływalni
PL
Pływalnia w ujęciu inwestycyjnym może być zadaniem o charakterze społecznym, realizowanym dla zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności, albo komercyjnym, realizowanym w celu generowania zysku. W obu przypadkach realizacja zadania inwestycyjnego wymaga zaangażowania środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycyjnych, związanych z budową pływalni, oraz eksploatacyjnych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem pływalni w planowanym przez inwestora okresie użytkowania. Oba te składniki należy traktować w sposób komplementarny. Ich znajomość w przypadku zadania społecznego pozwala zaplanować wieloletnie wydatki budżetowe, a w przypadku inwestycji komercyjnej pozwala oszacować jej rentowność i czas zwrotu. Elementem niezbędnym przy planowaniu inwestycji jest więc prognoza obu tych składników kosztów.
EN
In terms of investment, a swimming pool can be a social task carried out to meet the needs of the local community, or a commercial task implemented to generate profit. In both cases, the implementation of the investment task requires the involvement of financial resources to cover investment costs related to the construction of the swimming pool, and operational costs related to the current functioning of the swimming pool in the investor's planned period of use. Both components should be treated in a complementary way. Their knowledge in the case of a social task allows you to plan long-term budget expenses, and in the case of commercial investment allows you to estimate its profitability and payback time. Therefore, the forecasting of both cost components is an essential element when planning investments.
5
Content available remote Wady przeszklonych przekryć dachowych
6
Content available remote Stropodachy nad halami basenowymi
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and the possibility of reuse of washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of washings drainage into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of washings from the analysed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. Washings were subjected to sedimentation and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
PL
W artykule przedstawiono analizę zapotrzebowania na energię szpitali oraz basenów w Polsce. Celem pracy było oszacowanie zużycia energii elektrycznej oraz ciepła w tych obiektach oraz oszacowanie wartości tego rynku dla potencjalnych dostawców urządzeń do indywidualnej produkcji energii w tych obiektach. Obecnie nie istnieje baza danych statystycznych, która obrazowałaby potrzeby energetyczne szpitali i basenów w Polsce. Obiekty te są szczególnie atrakcyjne dla jednostek kogeneracji, ponieważ charakteryzują się one stosunkowo dużym i stabilnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oraz ciepło, a w przypadku szpitali często również na parę technologiczną. W artykule przedstawiono przyjętą metodologię oszacowania zapotrzebowania na energię tych obiektów oraz zestawiono dane o zużyciu energii w wybranych szpitalach i basenach w Polsce. Dane te posłużyły do wyznaczenia jednostkowych wskaźników, wykorzystanych do oszacowania zapotrzebowania na energię szpitali i basenów w kraju.
EN
In the article analysis of the energy demand of hospitals and swimming pools in Poland was presented. The purpose of the work was to estimate at the country level the consumption of electricity and heat in these facilities and to estimate the value of this market for potential suppliers of cogeneration units to these facilities. Currently, there is no statistical database that would indicate the energy needs of hospitals and swimming pools in Poland. These facilities are attractive especially for cogeneration units, because they are characterized by a relatively large and stable demand for two forms of energy: electricity and heat, in the case of hospitals also for process steam. The article presents the adopted methodology for calculating the energy demand of these facilities and real data from selected hospitals and swimming pools in Poland, which were used to calculate the energy demand of all hospitals and pools in the country.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy zadania badawczego zrealizowanego w ramach projektu „OHT Inteligentny Optymalizator HVAC w funkcji potencjału tworzenia THM na basenach krytych – nowa metoda zarządzania energią elektryczną i ciepłem dopasowująca na bieżąco sterowanie wentylacją, ogrzewaniem, chłodzeniem (HVAC) do stężeń rakotwórczych chlorowcopochodnych metanu takich jak trihalometany (THM) oraz ich usuwania z basenów krytych. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”. Autorzy skupili się na przedstawieniu projektu naczynia analitycznego do odwzorowania w małej skali obiegu wody basenowej z wyłączeniem układu filtracji i dezynfekcji.
EN
The article presents selected elements of the research task realized within the project „OHT Intelligent HVAC Optimizer as a function of the THM potential for indoor swimming pools – a new method of electricity and heat management that adjusts ventilation, heating and cooling control (HVAC) to carcinogenic chlorogenic hydrocarbon concentrations such as like THMs and their removal from indoor pools. Operational Program Intelligent Development 2014 – 2020”. The authors focused on presenting the design of an analytical system for reproduction of the pool water circulation in a small scale, excluding the filtration and disinfection system.
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and possibility of reusing the washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of drainage of washings into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of the washings from the analyzed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. The washings were sedimented and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
PL
Przedstawiono wpływ rodzaju złóż filtracyjnych, stanowiących wypełnienie filtrów w układach oczyszczania wody basenowej, na jakość i możliwość zagospodarowania popłuczyn. Badaniami objęto 4 obiegi basenowe, w których zastosowano złoża: piaskowe, piaskowo-antracytowe, szklane oraz okrzemkowe. Stopień zanieczyszczenia popłuczyn oceniono na podstawie badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych próbek popłuczyn. Rozważono możliwość odprowadzania popłuczyn do środowiska naturalnego, a wyniki badań porównano z dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych do wód lub ziemi. Bezpośrednie zagospodarowanie popłuczyn z analizowanych filtrów okazało się niemożliwe przede wszystkim ze względu na duże zawartości zawiesin ogólnych oraz chloru wolnego. Z tego względu popłuczyny poddano sedymentacji, a wodę nadosadową intensywnemu mieszaniu. W wyniku tych procesów jakość popłuczyn uległa znacznej poprawie. Pozwoliło to planować uzupełnianie instalacji wody basenowej o układy zagospodarowania popłuczyn.
EN
The main purpose of the research is to show the possibility of using washings after applying simple processes and devices. It is being considered whether they may be drained to watercourses, to the ground, used for watering plants, sprinkling tennis courts and playing fields, flushing toilets or recycled into pool systems. The research concept consisted of comparing the results of physico-chemical analysis of washings samples with the limit values for pollutants in wastewater discharged to water and ground. The research was carried out for 20 pool water treatment plants. It has been shown that the concentration of TSS (total suspended solids) and free chlorine in washings are the main parameters preventing their drainage to the natural environment. The processes of sedimentation or sedimentation assisted by coagulation allow to reduce the TSS concentration below the limit value and leaving the washings to stand for up to several hours or subjecting them to a few minutes of aeration decreases the concentration of free chlorine to an acceptable level. The obtained research results allow to assume that the management of washings in all tested swimming pools would be possible after applying a settler or a settling tank with a coagulant chamber and then a chamber for aeration.
EN
The operation of swimming pools requires a constant monitoring of water quality parameters and protection of water against pathogens. This is implemented by various disinfection methods, among which the most commonly used are based on chlorine action supported by ozone or UV irradiation. The paper presents the comparison of the effectives of organic micropollutants decomposition occurring in swimming pool water during UV irradiation emitted by a 15 and 150 W UV lamp. The tests were conducted on real swimming pool water collected from a sport basin. The identification and the determination of micropollutants concentration were performed by the use of gas chromatography GC-MS (EI) preceded by solid-phase extraction SPE. It was shown that the concentration of micropollutants decreases with the increase in the irradiation time of pool water. The 150 W UV lamp allowed for an over 33% removal of micropollutants from the group of pharmaceuticals compounds (except for caffeine) and more than 76% decrease of other compounds, which belong to the group of personal care products additives, food additives and phthalates. In addition, it has been demonstrated that during the irradiation of such complex water matrixes as swimming pool water, a significant number of micropollutants degradation by-products were formed, which are not found in water before UV irradiation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań, na podstawie których określono możliwość odprowadzenia popłuczyn, powstałych w wyniku płukania złóż filtracyjnych w systemie oczyszczania wody basenowej, do pobliskiej rzeki. Na podstawie analiz fizyczno-chemicznych próbek popłuczyn określono stopień ich zanieczyszczenia. Wyniki badań porównano z zaleceniami dotyczącymi dopuszczalnego stopnia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód lub ziemi (DzU 2014, poz. 1800) i wymaganiami pozwolenia wodnoprawnego wydanymi dla analizowanego obiektu basenowego. Analiza wyników badań popłuczyn surowych (niepoddanych obróbce) wykazała, że bezpośrednie ich odprowadzenie do rzeki jest niemożliwe przede wszystkim ze względu na duże stężenie chloru wolnego oraz ilość zawiesin ogólnych. Analiza wyników badań popłuczyn poddanych procesowi sedymentacji lub koagulacji objętościowej w warunkach laboratoryjnych pozwoliła zaprojektować system odprowadzenia wody nadosadowej do rzeki. Warunkiem „zrzutu” wody nadosadowej do rzeki będzie konieczność zastosowania zbiornika buforowego, osadnika lub systemu wspomagającego sedymentację zawiesin w popłuczynach np. poprzez zastosowanie koagulacji objętościowej, a następnie odprowadzanie zagęszczonych ścieków do kanalizacji sanitarnej.
EN
The paper presents the results of studies on determining of the possibility of discharge washings, as a result of rinse filter beds in the swimming pool water treatment system, to the river. Based on the physical and chemical analysis of washings samples the degree of their contamination was determined. The results were compared with the recommended acceptable level of pollutants in wastewater discharged to water or soil (OJ 2014, item 1800) and with the requirements of the water permit issued for the analyzed swimming pool. The obtained results for raw washings (untreated) showed that direct discharge of washings into the near located river is impossible, especially due to the high concentration of free chlorine and the amount of total suspended solids (TSS). Analysis of the results of washings subjected to the process of sedimentation or coagulation in the laboratory helped design the system supernatant water drain into the river. The condition of such management would be to use a buffer tank, settling tank or supporting system to sedimentation of suspended solids, e.g. the use of coagulation and then the draining of concentrated sewage into the sanitary sewage system.
EN
Results of research on physico-chemical and bacteriological quality of effluents from backwashing of filter beds were presented for water treatment system of a selected swimming pool (waterpark). The aim of these studies was to evaluate potential to discharge the backwash water from rapid filter beds to a river or to drain them into the ground. Based on the physico-chemical and microbiological analysis of backwash water samples, degree of their contamination was determined with regard to the current quality requirements for wastewater discharged into surface water or soil as well as the requirements under the Water Law Act that defined water quality to be discharged from the analyzed pool. It was demonstrated that direct routing of the eluate from backwashing into the river or soil was impossible due to a high amount of total suspended solids and chlorine content. The concurrent efficacy testing of sedimentation and alum coagulation of backwash water performed under laboratory conditions demonstrated that the obtained supernatant water complied with the requirements and might be discharged into the river or drained into the ground.
PL
Przedstawiono wyniki badań jakości fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej popłuczyn powstających w wyniku płukania złóż filtracyjnych w układzie oczyszczania wody w wybranym obiekcie basenowym (park wodny). Celem badań było określenie możliwości odprowadzania popłuczyn z filtrów pospiesznych do rzeki lub ich rozsączania w gruncie. Na podstawie wyników analiz fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych próbek popłuczyn określono stopień ich zanieczyszczenia w odniesieniu do wymagań dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi obowiązujących w Polsce oraz wymagań zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym, które określa wymaganą jakość wód odprowadzanych z analizowanego obiektu basenowego. Wykazano, że bezpośrednie odprowadzanie popłuczyn z płukania filtrów do rzeki lub ziemi jest niemożliwe, ze względu na dużą ilość zawiesin ogólnych oraz zawartość chloru w popłuczynach. Jednocześnie przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych badania skuteczności procesów sedymentacji i koagulacji objętościowej popłuczyn koagulantem glinowym wykazały, że uzyskane w ten sposób wody nadosadowe spełniają warunki odprowadzania ich do rzeki lub rozsączania w gruncie.
15
Content available remote Pompy ciepła w hybrydowych układach ogrzewania obiektów basenowych
PL
Obecnie pompy ciepła są szeroko wykorzystywane do zasilania w ciepło obiektów basenowych, jako ekologiczne i tanie w eksploatacji źródła ciepła. Ze względu na charakterystykę pracy pomp ciepła i charakterystykę zapotrzebowania na ciepło w obiekcie basenowym stosuje się pompy ciepła współpracujące w układach bi‑ i multiwalentnych z innymi konwencjonalnymi lub odnawialnymi źródłami ciepła. Dostępność paliw i mediów energetycznych oraz układ technologiczny i parametry instalacji cieplnych określają możliwość, udział i sposób wykorzystania pomp ciepła do ich zasilania. Odpowiedni wybór rozwiązania i konfiguracji wpływa na wynik energetyczny i ekonomiczny pracy systemu zaopatrzenia w ciepło obiektu basenowego.
EN
Currently, heat pumps are widely used to supply heat swimming pool facilities, as ecological and cheap to operate heat source. Due to the performance characteristics of heat pumps and the characteristics of heat demand in swimming pools, bi – and multivalent heat sources are used – usually heat pump cooperating with other conventional or renewable heat sources. Availability of fuels, energy sources, building technological equipment and thermal parameters of the installation determine the possibility of heat pumps usage and their share in overall heat production. The appropriate choice of heat source configuration results in economical and energy savings.
16
Content available remote Bilans wody i ścieków dla wybranego obiektu basenowego
PL
W artykule przedstawiono bilans zapotrzebowania na wodę oraz odprowadzanych ścieków dla wybranej krytej pływalni. Bilans został sporządzony na podstawie rocznych rejestrów wskazań wodomierza głównego. Wykazane duże zużycie wody stanowi dla obiektu basenowego istotny problem z punktu widzenia kosztów jego eksploatacji. Na podstawie analizy kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków oraz zasad racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej przedstawiono możliwości obniżenia tych kosztów.
EN
The article presents balance of water demand and discharged wastewater for the selected indoor swimming pool. The balance was drawn up on basis of annual records of the main water meter. Shown high water consumption for swimming pool is a significant problem in terms of the cost of its exploitation. Based on the analysis of the cost of water and wastewater, and principles of rational use of water and wastewater opportunities to reduce these costs were presented.
PL
W pracy na wybranych przykładach omówiono geotechniczne uwarunkowania posadowienia obiektów budowlanych w kontekście wymagań PN-EN-1997–1. Pokazano istotny udział geotechnika w trakcie całego procesu budowlanego. Zamieszczone przykłady mogą stanowić podstawę do dalszej dyskusji nad uwarunkowaniami posadowienia obiektów budowlanych współpracujących z podłożem, niezależnie od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektów.
EN
Within the present work, geotechnical conditions for foundation of building structures is discussed, within the framework of the requirements concerning the PN-EN-1997–1 norm. The important contribution the geotechnician may make to the building erection process has also been highlighted. The presented examples may form a base for further discussion of conditioning the foundation of building structures which act in cooperation with the ground, regardless of the ground conditions and geotechnical category for the structure.
18
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z remontami żelbetowych, prostokątnych zbiorników na ciecze na tle cyklu ich życia. Podano przykłady remontów takich zbiorników, które były konieczne z powodu istotnych błędów w fazie projektowania, realizacji i eksploatacji oraz sformułowano postulaty dotyczące poprawy jakości i trwałości zbiorników.
EN
The paper presents the problem of repairs of reinforced concrete, rectangular reservoirs for liquids on the background their life cycle. The examples of reservoirs repairs caused by significant errors in the phases of design, construction and operation are presented. There are formulated proposals for improving the quality and durability of reservoirs.
19
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
20
Content available remote Błędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji na przykładzie niecki basenowej
PL
Artykuł dotyczy projektowania i wykonywania hydroizolacji. W pierwszej części przedstawiono informacje teoretyczne zebrane w dostępnej literaturze technicznej dotyczące zagadnień projektowania i wykonywania izolacji w pomieszczeniach mokrych i nieckach basenowych. Natomiast w drugiej części zaprezentowano wyniki podstawowych badań potrzebnych do ustalenia przyczyn odpadania płytek ceramicznych z dna i ścian niecki basenowej. W podsumowaniu podkreślono wagę prawidłowego projektowania i wykonywania hydroizolacji w obiektach narażonych na intensywne oddziaływanie wody.
EN
The article concerns designing and making hydro-insulation. The first part presents theoretical information collected from the available publications on insulation design and fixing in wet rooms as well as swimming-pool basins, where as the second part shows the basic test results needed to determine the reasons why ceramic tiles fall off the bottom and the side-walls of the swimming-pool basin. In conclusion, the article focuses on the significance of the correctness in design and fixing of hydroinsulation in structures intensely exposed to water.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.