Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  antioxidant properties
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The tradition of wine production and consumption has been known since ancient times. Consumption of wine is particularly widespread in the Mediterranean countries. Wine is composed mainly of water, ethanol, carbohydrates, organic acids, minerals and phenols that shape the taste, aroma and colour of the final product. Phenolic compounds contained in wine also determine its beneficial effect on health. The aim of this article is to characterize the phenolic compounds of wine, as well as presenting the impact of the raw material and wine production process on phenolic content, as well as its healthy properties.
PL
Tradycja produkcji i konsumpcji wina sięga czasów starożytnych. Spożycie wina jest szczególnie rozpowszechnione w krajach basenu Morza Śródziemnego. Wino składa się głównie z wody, etanolu, węglowodanów, kwasów organicznych, składników mineralnych oraz związków fenolowych, które kształtują smak, aromat i barwę produktu finalnego. Obecność związków fenolowych w winie decyduje także o jego korzystnym wpływie na zdrowie. Celem artykułu jest charakterystyka zawartych w winie związków fenolowych, a także przedstawienie wpływu zastosowanego do produkcji wina surowca oraz procesów produkcji wina na zawartość fenoli, jak również ich prozdrowotne właściwości.
EN
Beer is one of the most consumed types of alcoholic beverage in the world.Beer is brewed using the following ingredients: water, barley, hops and yeast, but the selection of the raw materials and brewing processes determines the nutritional value and content of phenolic compounds in the final product. The aim of this article is to characterize the phenolic compounds of beer, as well as presenting the impact of the beer production process on its antioxidant properties.
PL
Piwo jest jednym z najpowszechniej spożywanych napojów alkoholowych na świecie. Podstawowymi składnikami wyko-rzystywanymi do produkcji piwa jest woda, jęczmień, chmiel i drożdże, a dobór surowców i procesów warzenia determinuje wartość odżywczą i zawartość związków fenolowych w final-nym produkcie. Celem artykułu jest charakterystyka obecnych w piwie związków fenolowych, a także przedstawienie wpływu poszczególnych procesów produkcji piwa na zawartość fenoli, jak również na jego właściwości antyoksydacyjne.
PL
Kofeina jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji psychoaktywnych na świecie. Jest zawarta nie tylko w takich surowcach roślinnych, jak kawa i herbata, ale również w ziarnach kakaowca i guarany. Pierwotnie swoje zastosowanie znalazła głównie w przemyśle spożywczym jako substancję pobudzająca ośrodkowy układ nerwowy. Kofeina jest obecnie uważana za substancję kontrowersyjną, dlatego jest przedmiotem wielu badań i dyskusji na temat jej pozytywnego i negatywnego wpływu na zdrowie człowieka. W ostatnim czasie kofeina jest wykorzystywana nie tylko w produkcji żywności, lecz także w innych branżach przemysłowych, takich jak farmacja i kosmetologia. Celem pracy jest ukazanie aktualnych informacji na temat wykorzystania kofeiny w różnych gałęziach przemysłu.
EN
Caffeine is one of the most common psychoactive substances in the world. lt is contained not only in plant materials such as coffee and tea, but also in cocoa and guarana beans. Originally, it was used mainly in the food industry as a central nervous system stimulant. Caffeine is currently considered a controversial substance, which is why it is the subject of many studies and discussions about its positive and negative impact on human health. Recently, caffeine has been used not only in the food industry, but has also found application in other fields, e.g. in pharmacy or cosmetology. The purpose of the paper is to present current information on the use of caffeine in various industries.
EN
Dried fruits are available to consumers all year round. Their regular consumption may contribute to the improvement of health and reduce the development of many diet-related diseases. The aim of the study was to determine the content of total polyphenols, the ability to scavenge the DPPH radical, ABTS cation radical and the ability to chelate iron (II) ions in selected dried fruits available and consumed in Poland. It was found that dried fruit shows the ability to inactivate the DPPH radical and the ABTS cation, and also have chelating properties. It was shown that the content of polyphenols in the tested dried fruits was varied, however, the highest content of phenolic compounds and anti-radical activity were characteristic of dried strawberries. The obtained results indicate that, thanks to the anti-free radical properties, the consumption of dried fruit may play an important role in the nutrition of health-conscious people.
PL
Owoce suszone są dostępne dla konsumentów przez cały rok. Ich regularne spożywanie może wpłynąć na poprawę zdrowia człowieka oraz na ograniczenie rozwoju wielu chorób dietozależnych. Celem pracy było oznaczenie zawartości polifenoli ogółem, zdolności do zmiatania rodnika DPPH, kationorodnika ABTS oraz zdolności do chelatowania jonów żelaza (II) w wybranych suszonych owocach dostępnych i spożywanych w Polsce. Stwierdzono, że suszone owoce wykazują zdolność do dezaktywacji rodnika DPPH oraz kationorodnika ABTS, a także mają właściwości chelatujące. Wykazano, że zawartość polifenoli w badanych owocach suszonych była na zróżnicowanym poziomie, jednak najwyższą zawartością związków fenolowych i aktywnością antyrodnikową charakteryzowały się suszone truskawki. Uzyskane wyniki wskazują, że dzięki właściwościom antyrodnikowym spożywanie suszonych owoców może odgrywać istotną rolę w żywieniu osób dbających o zdrowie.
PL
Ta publikacja opisuje coś, z czym stykamy się w codziennym życiu, a z drugiej strony pokazuje, że temat tak mocno opracowany jak pomiar zdolności antyutleniających kryje czasami nie do końca zbadane zagadnienia.
EN
This article describes the in-vivo methods of studying the antioxidant properties of complex compounds. The reduced glutathione (GSH) method, which uses the reactivity of the reduced form of GSH with free radicals, is among the described methods. Further the in-vivo methods are based on the use of antioxidant enzymes such as glutathione peroxidase, glutathione S-transferase, superoxide dismutase, catalase. These types of enzymes occur naturally in the human body and they are responsible for the inactivation of free radicals, e. g. superoxide dismutase catalyzes the reaction of disproportionation of superoxide anion radical to water and oxygen. The next in-vivo methods described in this article use y-glutamyl transpeptidase and glutathione reductase, which are components of the antioxidant mechanism occurring in an organism. The last method described in this work relates to the lipid peroxidation, which is determined by the concentration of dimalonic aldehyde.
PL
Oceniono wpływ polifenoli zawartych w wytłokach jabłkowych na aktywność przeciwutleniającą oraz wybrane cechy jakościowe olejów lnianego i rybnego podczas ich przechowywania przez 12 tygodni. Oznaczono całkowitą zawartość polifenoli, aktywność antyoksydacyjną (DPPH, ABTS˙⁺, FRAP) oraz liczbę kwasową (LK) i liczbę nadtlenkową (LN). Największe zmiany aktywności antyoksydacyjnej DPPH i ABTS˙⁺ stwierdzono po upływie 7 dni, bez względu na rodzaj oleju i jego zawartość w preparatach. Istotną zdolność wygaszania rodnika DPPH stwierdzono w wytłokach z olejem lnianym oraz rybnym, bez względu na ilość oleju w preparacie. Największą zdolność redukowania jonów Fe³⁺ wykazano dla próbek zawierających 30% oleju rybnego. Zastosowanie wytłoków z jabłek ograniczyło wzrost LK i LN w przechowywanych próbkach. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość wykorzystania wytłoków z jabłek w przemyśle paszowym do poprawy stabilności olejów roślinnych i zwierzęcych.
EN
Apple pomace was added to linseed and fish oils stored for 12 weeks to study the antioxidant activity of polyphenols contained. The ability to blanking the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals was found in case of apple pomace regardless of the oil content in the formulation. The highest ability to reduce Fe³⁺ ions was demonstrated in the samples containing 30% of the fish oil. The addn. of apple pomace resulted in limiting the acid and peroxide values of the samples during storage.
PL
W wyniku klasycznej kondensacji von Pechmanna otrzymano nowe pochodne 1,3,4-tiadiazolu w postaci hybryd tiadiazolo-kumarynowych. Produkty w postaci czystej otrzymano z zadowalającą wydajnością, a struktury nowo otrzymanych substancji potwierdzono z zastosowaniem metod spektroskopowych i instrumentalnych (UV-Vis, fluorescencja, IR, NMR, MS i analiza elementarna). Wszystkie związki poddano badaniom pod kątem ich aktywności antyoksydacyjnej z zastosowaniem standardowego protokołu z wykorzystaniem rodników difenylopikrylohydrazylowych. Otrzymane wyniki wykazały zdolność badanych związków do stopniowego usuwania reaktywnych form tlenu z roztworów, a także na wyższą aktywność przeciwutleniającą substratów w porównaniu z produktami. Udokumentowane właściwości nowo otrzymanych substancji wskazują na potencjalną możliwość ich praktycznego zastosowania jako nowych antyoksydantów oraz nowych chelatorów metali.
EN
Two novel substituted thiadiazoles I (R = nonyl or 1-naphthylmethyl) were synthesized by Pechman condensation, converted to resp. II by reaction with AcCH₂COOEt in H₂SO₄/EtOH, purified by recryst. from EtOH (yield about 65%), identified by spectroscopy and studied for antioxidative activity by using the assay of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals. The thiadiazoles II showed a lower ability to remove the reactive O species than the thiadiazoles I.
10
Content available Rutyna : budowa, właściwości
EN
Flavonoids commonly can be found in plants. They protect them against various microorganisms or insects [1]. Flavonoids demonstrate not only antioxidant properties, but also prevent the development of cancer [2]. This is attributed to their ability to induce apoptosis of tumor cells. The structure of this type of compound is based mainly on the flavone skeleton with the keto group in position 4 (Fig. 2). The difference in structure of flavonoids consists mainly in the number and nature of the substituents. Flavonoid compounds have a 15-carbon atoms skeleton, consisting of two aromatic rings (A and B) connected to 3 carbon atoms, by oxygen contained within the heterocyclic ring C (Fig. 2) [5]. Structural difference of the pyranose ring C and position of the phenyl ring B are the basis for the division flavonoids into seven groups (Fig. 3) [6]. In recent years a number of work focused on the study of flavonoids complexes with ions of copper(II) or iron(II) were published [20–22]. One of the most important flavonoids is rutoside, which has a number of important biological activities. One of the most important function of this compound is inhibition hyaluronidase activity by reducing the permeation and improveing the flexibility of blood vessels. It is used to treat diseases such as diabetic retinopathy, inflammation of the mucous membranes of the nose, atherosclerotic diseases or disorders of the venous circulation. Rutoside forms a relatively stable complex with ions of iron(II) or calcium(II) as well as nickel(II) and especially with copper(II). This type of complex protect from rapid degradation/oxidation of L-ascorbic acid [14, 15]. In 2011, Sak-Bosnar and colleagues proposed the structure of rutoside complex with ions of copper (II) (Fig. 9) [20]. In the same year was published work suggesting that a key role in this type of mechanism play hydroxyl group at the 3 ‚carbon atom, which becomes a „carrier” of the electron/radical (Fig. 5) [19].
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych i termooksydacyjnych dwu i trójskładnikowych kompozycji smarowych na bazie syntetycznego oleju estrowego, uzupełnionych dodatkami o charakterze smarnym (PE) oraz przeciwutleniającym (naturalne tokoferole i komercyjny dodatek RC 9308). Oceny dokonanona podstawie granicznego obciążenia zużycia jako miary właściwości przeciwzużyciowych i czasu oksydacji jako miary stabilności oksydacyjnej. Stwierdzono, że pomiędzy badanymi dodatkami zachodzą oddziaływania zmieniające określone właściwości kompozycji smarowej. Pomiędzy dodatkiem smarnym (PE) i dodatkami przeciwutleniającymi występuje antagonizm działania przeciwzużyciowego (spadek wartości Goz) i synergizm niecałkowity działania przeciwutleniającego (wzrost czasu utleniania).
EN
The paper presents the results of the research concerning the lubricant properties and thermooxidation stability of synthetic polyester lubricant containing additive lubricant (PE) and antioxidants (tocopherols and commercial additive RC 9308). The evaluation was based on the limiting load of wear as a measure of antiwear properties and oxidation time as a measure of oxidative stability. It was concluded that additives occur between the two effects, changing specific properties of the lubricant composition. Between PE and the antioxidant additive set, antiwear action antagonism (decrease Goz) and antioxidant incomplete synergism (increase oxidation time) occurred.
EN
Trans-p-coumaric and trans-sinapinic acids are cinnamic acid's derivatives which show strong antioxidant properties. In this work full optimization of both chemical structures and their radical, cation radical and anionic forms in vacuum and water medium has been performed, and antioxidant descriptors: Bond Dissociation Enthalpy, Adiabatic Ionization Potential, Proton Dissociation Enthalpy, Proton Affinity, Electron Transfer Enthalpy, Gas Phase Acidity, Free Gibbs Energy have been calculated. The Highest Occupied and Lowest Unoccupied Molecular Orbital energies have been employed to determine groups in compounds studied with the highest electron density. All calculations were performed using Gaussian 03W software package at the DFT level of theory (B3LYP hybrid functional) together with 6-311+G(2d,2p) basis set. Strong antioxidant properties of both investigated compounds were determined in this study. Based on the results it may be suggested that trans-p-coumaric and transsinapinic acids react according to the Hydrogen Atom Transfer mechanism in vacuum and according to SingleElectron Transfer followed by the Proton Transfer mechanism in water medium. Moreover, in both compounds studied the O-H bond is a preferred place of free radical attack.
PL
Superowoce to termin marketingowy, użyty po raz pierwszy w przemyśle żywnościowym w 2005 r. - oznacza owoce wyróżniające się szczególną wartością odżywczą, właściwościami antyoksydacyjnymi i interesującym smakiem. W artykule podano charakterystyki jedenastu owoców z rankingu superowoców w 2008 r.: acai, borówki amerykańskiej, żurawiny, goji, czerwonych winogron, ciernioplątu, mango, mangustanu, noni, granatu i rokitnika.
EN
"Superfruits", a marketing term, first used in the food and beverage industry in 2005, refers to fruits which combine exceptional nutrient richness and antioxidant quality with appealing taste. Top eleven "superfruits" 2008 are characterized: acai, blueberry, cranberry, wolfberry, red grapes, guarana, mango, mangosteen, noni, pomergranate, sea buckthorn.
EN
The aim of this research was an attempt to obtain radish plants enriched with iodine by means of foliar application and soil fertilization with two forms of iodine – KI and KIO3. The effect of iodine on radish yielding and its antioxidant characteristic was determined. It was demonstrated that the form of applied iodine and the way of its application had a meaningful effect on the quantity of biological yield and leaf mass. Although all plants accumulated greater amounts of iodine in comparison with the control, it was best manifested in case of foliar application, as well as combined foliar application and soil fertilization of radish with KI form as 34.17 and 29.30 mg I kg–1 f.m., respectively. Although, the effect of the form of applied iodine as well as the way of its application on antioxidant characteristics of radish was not revealed, the content of phenolic compounds turned out to be significantly higher than in case of foliar application combined with soil fertilization with both forms of iodine.
PL
Celem podjętych badań była próba uzyskania roślin rzodkiewki wzbogaconych w jod poprzez zastosowanie dokarmiania dolistnego oraz nawożenia doglebowego dwoma formami jodu - KI oraz KIO3. Określono również wpływ jodu na plonowanie rzodkiewki oraz jej właściwości antyoksydacyjne. Wykazano, że forma użytego jodu oraz sposób jego aplikacji miały statystycznie istotny wpływ na ilość plonu biologicznego i masę liści. Chociaż wszystkie rośliny akumulowały większe ilości jodu w porównaniu z kontrolą to jednak najbardziej uwidoczniło się to przy dolistnym dokarmianiu, jak również przy łącznym dokarmianiu dolistnym i nawożeniu doglebowym rzodkiewki formą KI odpowiednio 34,17 oraz 29,30 mgI kg -1 ś.m. Pomimo, iż nie wykazano statystycznie istotnego wpływu zarówno formy użytego jodu oraz sposobu aplikacji tego pierwiastka na właściwości antyoksydacyjne rzodkiewki, to zawartość sumy związków fenolowych okazała się istotnie większa w przypadku łącznego dokarmiania dolistnego jak i nawożenia doglebowego roślin rzodkiewki obiema formami jodu.
PL
Artykuł prezentuje wyniki ostatnich badań na temat pojemności przeciwutleniającej soków i napojów owocowych i warzywnych. Spośród czterech najpopularniejszych rodzajów soków najwyższą pojemność przeciwutleniającą wykazują soki: z owoców jagodowych (czarna porzeczka, aronia, malina)>cytrusowe>winogronowe>jabłkowy. Związkami odpowiedzialnymi za właściwości antyoksydacyjne soków są: witamina C (65-100% ogólnej pojemności p/utl. soków cytrusowych i z czarnej porzeczki), antocyjany (50% ogólnej pojemności p/utl. soków z owoców jagodowych), inne polifenole (katechiny, kwasy fenolowe, procyjanidyny) (80% pojemności p/utl. soku jabłkowego). Badania in vivo wykazują, że spożywanie od 350 do 700 ml dziennie soków bogatych w polifenole powoduje wzrost pojemności przeciwutleniajacej plazmy krwi (o 30 do 50%) i jednoczesny spadek stężenia toksycznego metabolitu oksydacyjnych przemian lipidów komórkowych - MDA (o ok. 20%). Jednocześnie zwrócono uwagę, że ekstrapolacja wyników badań in vitro do oceny skuteczności działania tych samych czynników in vivo wymaga dużej ostrożności, z uwagi na złożony i szybki metabolizm naturalnych przeciwutleniaczy zawartych w żywności.
EN
Some of the recent advances in antioxidant properties of fruit and vegetable juices are presented. According to the results of a research done, among four most popular juices blackberry juice had the highest antioxidant capacity followed cirrus juice, grape juice, and apple juice. Vitamin C was found to account for 65-100% of the antioxidant potential of cirrus juices and 75% of blackberry juice. The bulk of the total antioxidant capacity (TAC) of berry juices (blackberry, aronia, strawberry) could be accounted for by anthocyanins (50% of TAC), and TAC of apple juice by other phenolic compounds: phenolic acids, catechin, procyjanidins. In vivo experiments have shown that a consumption of 350 to 700 ml/day of juices rich in polyphenols causes an 30 to 50% increase of plasma antioxidant capacity with parallel 20% decrease in plasma MDA. It was highlighted at the same time that there should be greater caution in extrapolating the in vitro data: to in vivo situations due to a complex and not fully understood metabolism and bioavailability of natural antioxidants present in food.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.