Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optical scanner
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote The analysis of the gear’s geometry measurement with various measuring systems
EN
The paper presents a comparison between contact and optical measuring systems, which can be implemented to measure the shape and dimensional accuracy. The comparison included the MarSurf XC20 contact system, the iNEXIVE optical microscope and the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head as well as the ATOS II Triple Scane structured light scanner. The measurements were conducted on a part of a gear rim. The assessment of the measuring accuracy in relation to the nominal model was performed in the GOM Inspect software. The parametric model of the gear created in the NX software was adopted as the nominal model. According to the obtained reports, it results that the MarSurf XC20 is the most accurate 2D measuring system whereas the ATOS II Triple Scane is the most accurate 3D measuring system.
PL
W artykule przedstawiono porównanie pomiarowych systemów; stykowych oraz optycznych, możliwych do wykorzystania przy weryfikacji dokładności wymiarowo-kształtowej. Porównanie obejmowało system stykowy MarSurf XC20, mikroskop optyczny iNEXIVE , ramię pomiarowe MCA II z głowicą laserową MMDx100 oraz skaner światła strukturalnego ATOS II Triple Scane. Pomiary przeprowadzono na fragmencie wieńca koła zębatego. Ocenę dokładności pomiaru w odniesieniu do modelu nominalnego przeprowadzono w programie GOM Inspect. Za model nominalny przyjęto model parametryczny koła zębatego stworzonego w systemie NX. Według otrzymanych raportów wynika, że najbardziej dokładnym systemem pomiarowym 2D jest MarSurf XC20, a systemem pomiarowym 3D ATOS II Triple Scane.
EN
The subject of the article is an attempt to determine the impact of the applied measurement strategy on the accuracy of the measurement result. This problem is particularly crucial when measuring large objects. In these cases, it is not always possible to provide ideal conditions for the submission of particular scans. It is necessary to adjust the strategy to specific imposed conditions defined by the geometry of the object and to the time frame of the measurement itself. With regard to the above, an attempt was made to carry out a series of accuracy studies testing the structural light scanner while measuring elements of overall dimensions greater than the measuring capacity of the scanner. At the same time, various potential measuring strategies were simulated in practical applications. Our studies were conducted using a pre-designed test template with a defined distribution pattern of reference points and geometrical elements. Moreover, in order to make an in-depth investigation of the issue, some trials were undertaken with the use of limiting parameters. That means the scanner had both an excess and shortage of information required for a correct assembly of scans. Those scopes were taken into consideration in the study in order to use the acquired knowledge in practical measuring applications. Furthermore, conclusions from the conducted studies indicate peaks and troughs of respective measuring strategies with special care for determining relationships among the used strategies and the measuring accuracy parameters.
EN
The research related to the use of coordinate measuring methods for assessing the performance properties of polymer gears has been performed. Presented work is a continuation of work on the accuracy of geometry of gears manufactured using Rapid Prototyping Methods (RP). Deformations were assessed for research models made with 3-Dimensional Printing methods PolyJet, FDM (Fused Deposition Modeling) and SLS (Selective Laser Sintering), especially for geometric deviations and shrinkage. Geometrical accuracy verification of models was performed using the ATOS II Triple Scan touchless optical system.
PL
Właściwości użytkowe polimerowych kół zębatych badano z zastosowaniem współrzędnościowych metod pomiarowych. Opracowanie stanowi kontynuację prac nad dokładnością geometrii kół wytwarzanych metodami szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping – RP). Deformacje oceniono w odniesieniu do modeli badawczych wytwarzanych metodami przyrostowymi PolyJet, FDM (ang. Fused Deposition Modeling) oraz SLS (selektywne spiekanie laserowe, ang. Selective Laser Sintering), zwłaszcza pod względem odchyłek geometrii oraz występowania zjawiska skurczu. Weryfikację geometrii modeli wykonano z wykorzystaniem bezstykowego systemu optycznego ATOS II Triple Scan.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia oraz wyniki prac związane z określeniem dokładności geometrii powierzchni bocznej zębów walcowego koła zębatego, wytworzonego z zastosowaniem przyrostowej techniki SLS (ang. Selective Laser Sintering). Przedstawione wyniki badań dotyczą prototypu zębnika, którego geometrię zamodelowano z zastosowaniem metody symulacji obróbki w środowisku oprogramowania Autodesk Inventor. Model fizyczny poddano procesowi pomiarowemu przeprowadzonemu z użyciem optycznego skanera 3D Atos II Triple Scan. Na podstawie otrzymanych danych pomiarowych przeprowadzono analizy dokładności otrzymanej geometrii, wykonane w odniesieniu do nominalnego modelu 3D-CAD. Analizie poddane zostało koło przed procesem piaskowania.
EN
The paper presents the issues and results of the work on determining the geometry accuracy of the teeth side surface of cilindrical gear manufactured using the Selective Laser Sintering (SLS) technique. The results of this study refer to a pinion prototype whose geometry has been modeled using the machining simulation method in an Autodesk Inventor software environment. The physical model was subjected to a measuring process carried out using the Atos II Triple Scan Optical Scanner. The accuracy analysis of the obtained geometry were performed on the basis of the received measurement data in refers to the nominal 3D-CAD model. The analysis was done before the sandblasting process.
PL
Oceniano właściwości mechaniczne oraz przetwórcze kompozytów otrzymanych na osnowie żywicy epoksydowej (EP) i napełniaczy hybrydowych, zwłaszcza pod kątem ich zastosowania w metodach szybkiego prototypowania do wytwarzania modeli kół zębatych. Weryfikację dokładności odwzorowania kształtu geometrycznego modelu wykonano za pomocą bezstykowego systemu optycznego opartego na współrzędnościowym skanerze optycznym ATOS Triple Scan II Blue Light firmy GOM. Wytworzone kompozyty hybrydowe wykazywały znacznie lepsze właściwości mechaniczne niż nienapełniona żywica epoksydowa. Dzięki wprowadzeniu do osnowy EP hybrydowych napełniaczy uzyskano ograniczenie skurczu promieniowego i osiowego, co wpłynęło na radykalną poprawę dokładności odwzorcowania kształtu geometrycznego odlewanych kół zębatych.
EN
The mechanical and processing properties of composites with epoxy resin (EP) matrix and hybrid fillers, especially with regard to their use in rapid prototyping methods for the preparation of gear models, were evaluated. The accuracy assessment of geometric model shape mapping was performed using a non-contact optical system based on the coordinate optical scanner ATOS Triple Scan II Blue Light from GOM company. The produced hybrid composites show much better mechanical properties than those of unfilled epoxy resin. By introducing the hybrid fillers into EP matrix, a reduction in radial and axial shrinkage was achieved, which led to a radical improvement in the accuracy of geometric shape mapping of gear castings.
EN
Intense advancement of optical measurement techniques, which is accompanied by the development of new calibration technologies and accuracy assessment methods determine new fields of necessary research and verification tests. In the Laboratory of Coordinate Metrology of the Cracow University of Technology (LCM CUT), works have been conducted for years dedicated to optical coordinate measurements. It was observed that certain external factors have a dominating influence in the context of value of received results. As a result, a cycle of research in operational conditions was performed, and the most important of them undergo a thorough analysis for exerting influence on the measurement result.
PL
Intensywny rozwój techniki pomiarów optycznych, któremu towarzyszy opracowywanie nowych technologii wzorcowania oraz metod oceny dokładności pomiaru, wyznacza nowe obszary koniecznych badań i testów weryfikacyjnych. W Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Politechnice Krakowskiej (LMW PK) od lat trwają prace poświęcone współrzędnościowym pomiarom optycznym, podczas których zaobserwowano dominację pewnych czynników zewnętrznych w kontekście wartości otrzymanego wyniku. W następstwie przeprowadzono cykl badań w warunkach eksploatacyjnych i poddano szczegółowej analizie kluczowe z nich pod kątem wywierania wpływu na wynik pomiaru.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące określenia wielkości odkształceń prototypu szczęki chwytaka, wykonanej z zastosowaniem addytywnej metody wytwarzania, PolyJet. W tym celu zamodelowano z systemie CAD geometrię testową, którą poddano analizom MES, mającym numerycznie określić wielkości odkształceń przedmiotu podczas jego pracy. W celu weryfikacji poprawności otrzymanych wyników numerycznych, wykonano stanowisko badawcze, umożliwiające symulację rzeczywistych warunków pracy szczęki. Po zamocowaniu prototypu na stanowisku badawczym, został on obciążony analogiczne jak w analizach MES. Obciążony statycznie i odpowiednio przygotowany prototyp, poddano procesowi pomiarowemu, wykonanemu z zastosowaniem optycznego skanera 3D Atos II Triple Scan. Przeprowadzono również pomiar geometrii szczęki bez obciążenia. Na podstawie otrzymanych danych pomiarowych wykonano analizy deformacji prototypu pod obciążeniem, jak również określono dokładność wykonania jego geometrii w odniesieniu do nominalnego modelu 3D-CAD. Przeprowadzone badania umożliwiają precyzyjne określenie modyfikacji geometrii modeli fizycznych w celu zapewnienia jak największej wytrzymałości części, przy jednoczesnej minimalizacji masy. Równocześnie wykonane analizy pozwalają na weryfikacje danych materiałowych przyjętych symulacji MES oraz możliwość ich korekty, w porównaniu do warunków rzeczywistych.
PL
W artykule zaprezentowana została metodyka rekonstrukcji obiektu przestrzennego. Przedstawione zostały kolejne etapy procesu obejmujące: digitalizację kształtów obiektu, budowę jego modelu geometrycznego, ocenę dokładności utworzonego modelu geometrycznego. Dokładność modelu CAD rekonstruowanego obiektu oszacowana została na podstawie pomiarów współrzędnościowych.
EN
The article presents the method of reconstruction of the spatial object. The next stages of the process were described: digitization of the object, the construction of its geometric model, an assessment of the accuracy of the created CAD model. The accuracy of the CAD model of the reconstructed object was estimated on the basis of the coordinate measurements.
9
Content available remote Porównanie błędów optycznych metod pomiarowych
PL
Artykuł przedstawia porównanie błędów pomiarowych wybranych optycznych metod pomiarów. W badaniach wykorzystano skaner optyczny, mikroskop pomiarowy oraz metody fotogrametryczne. Dużo uwagi poświęcono narzędziu 123D, dostarczanemu przez firmę Autodesk, oraz jego przydatności przy realizowaniu zadań pomiarowych.
EN
The article shows the comparison of errors of the optical measurement methods. In research one used the optical scanner, the measuring-microscope and photogrammetric methods. The large part of the article is about „123D” software developed by Autodesk. A main objective the elaboration is the proof of the usefulness of the software 123d to measuring- challenges.
EN
Accuracy diagnostics bevel gears of aircraft gearbox has become a key component in today’s manufacturing process. Properly prepared and carried out the measurement process of bevel gears determines its accuracy, productivity and the production costs of aeronautical gearbox. In the process of assessing the accuracy of manufacturing, majority of manufacturers of bevel gears use specialized contact coordinate measuring machines. Therefore, this article depicts different perspective on measurements of bevel gears using a universal measuring device, which is an optical 3D scanners ATOS, using in the process of measuring white and blue light. Due to the use of the optical scanners ATOS in measurement process, it was necessary to develop a methodology dealing with the process of assessing and accuracy, in order to achieve the desired results of measurement. The studies take into account the economic aspects of the use of technical diagnostics in the production process. The article presents an analysis of conditions and developed rules concerning the preparation of a model for measurement. It also contains hints and a description of the measurement process. Furthermore, it depicts the rules specifying the interpretation of measurement results as well as the technical rules of their realization.
PL
Diagnostyka dokładności wykonania stożkowych kół zębatych przekładni lotniczych stała się obecnie kluczowym elementem procesu ich wytwarzania. Odpowiednio przygotowany i przeprowadzony proces pomiaru stożkowych kół zębatych determinuje jego dokładność, wydajność oraz koszty produkcji przekładni. Większość producentów stożkowych kół zębatych w procesie oceny dokładności wykonania, stosuje specjalistyczne stykowe współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Dlatego niniejszy artykuł będzie innym spojrzeniem na pomiary stożkowych kół zębatych z zastosowaniem uniwersalnego urządzenia pomiarowego, jakim są optyczne skanery 3D ATOS wykorzystujące w procesie pomiaru białe i niebieskie światło. Z uwagi na zastosowanie w procesie pomiaru optycznych skanerów Atos, w celu osiągnięcia pożądanych wyników pomiarów niezbędne było opracowanie metodologii dotyczącej przebiegu procesu pomiaru oraz oceny dokładności. Przeprowadzone badania uwzględniają ekonomiczne aspekty zastosowania diagnostyki technicznej w przebiegu procesu produkcyjnego. Artykuł przedstawiał będzie analizę warunków oraz opracowane zasady dotyczące przygotowania modelu do pomiaru. Zawarte zostaną w nim również wskazówki oraz opis samego procesu pomiaru. Ponadto przedstawiono zasady określające interpretację wyników pomiarów wraz z technicznymi zasadami ich wykonania.
PL
Prezentowana praca związana jest z wykorzystania laserowych skanerów pomiarowych w odniesieniu do struktur kompozytowych. W pracy omówiono działanie skanerów i techniki skanowania oraz przedstawiono podstawowe zastosowania skaningu w analizie deformacji struktur kompozytowych tj. szybkie prototypowanie, naprawa uszkodzeń, modelowanie MES oraz pomiar geometrii. Analiza deformacji struktur kompozytowych przy użyciu skanowania w odniesieniu do szybkiego prototypowania umożliwia optymalizację i przeprojektowanie konstrukcji. Ponadto pozwala na wydajniejsze przeprowadzenie naprawy uszkodzeń i recyklingu. Daje także możliwość tworzenia i walidacji modeli MES poprzez porównanie deformacji uzyskanych z badań eksperymentalnych i obliczeń numerycznych. Jednakże największe możliwości skaningu laserowego w analizie deformacji związane są z pomiarem wielkości geometrycznych. W pracy dokonano wstępnej analizy deformacji kompozytowej powłoki cylindrycznej przy użyciu skaningu laserowego celem zobrazowania możliwości wykorzystania danych pomiarowych.
EN
The presented paper is dedicated to the application of laser measuring scanners with reference to composite structures. The scanners and scanning techniques are discussed and their applications in composite structures deformation analysis i.e. rapid prototyping, damage repair, FEM modeling and the measurement of geometry are presented. The deformation analysis of composite structures using scanning with reference to the rapid prototyping provides the opportunities for optimization and reconstruction. Moreover, it allows for more efficient reparation of damage and recycling. It also offers a possibility for both the creation and validation of FE models by comparing the deformation from experiments with numerical calculations. However, the most important abilities of the laser scanners in the analysis of the deformation are connected with the measurement of geometry. In the presented work, the preliminary analysis of the deformation of the cylindrical composite panel with the help of the laser measuring scanner is presented in order to validate the possibility of using the measured data.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania skanera 3D Atos II do pomiaru wielkości geometrycznych przykładowych modeli bryłowych wykonanych technologią przyrostową z materiałów fotoutwardzalnych. Porównano wyniki pomiarów wielkości geometrycznych modeli posiadających powierzchnie walcowe zewnętrzne i wewnętrzne budowanych w ustawieniu poziomym i pionowym na platformie roboczej. Przeprowadzono analizę wyników w oparciu o program komputerowy GOM Inspect.
EN
The paper presents possible applications of the Atos II 3D scanner for measuring the geometric sizes of the exemplary solid models made from photocurable materials with application of the additive technology. The work also compares the results of the measurements of the geometric sizes of the models which have outer and inner cylindrical surfaces built in horizontal and vertical setting on the bild tray. The analysis of the results has been performed with the support of a computer program GOM Inspect.
EN
Designing and manufacturing of aeronautic bevel gearboxes is a complicated and time-consuming process because of complex kinematics of the machining process as well as numbers of manufacturing methods. Machine manufacturers usually provide algorithms used in manufacture process. This requires substantial financial resources and, in consequence, it increases the costs of production. Using other commonly available calculation algorithm requires a lot of studies to verify whether the proposed gearbox works correctly. In order to reduce the manufacturing costs of prototypes, it is possible to use Rapid Prototyping methods. Using both Rapid Prototyping techniques and coordinate optical measurements enables to verify the correctness of assumptions made in the initial stage of product designing. This approach reduces significantly both prototyping time and manufacturing costs. In order to ensure the effectiveness of prototyping process, it is essential to provide the accuracy of manufactured prototypes. That is the reason why it is necessary to determine manufacturing methods that will ensure the highest geometric accuracy. The study presents the modelling and manufacturing process of aeronautic bevel gear of demonstrator taking into consideration the accuracy of selected Rapid Prototyping methods. The gear modelling is based on machining simulation method conducted in Autodesk Inventor. The measurement results are shown in displacement maps obtained with an optical scanner Atos II Triple Scan and universal GOM Inspect Professional software, which determines the prototype accuracy in relation to 3D-CAD models.
EN
Properly prepared and carried out the measurement process of bevel gears determines its accuracy and productivity. This also has an influence on the final accuracy of bevel gears and the production costs of aeronautical gearbox. In the process of assessing the accuracy of manufacturing, majority of manufacturers of bevel gears use specialized contact coordinate measuring machines. The application of such machines as well as specialized programs dedicated to measuring the geometry of bevel gears are authoritative but in turns this requires substantial financial resources for the purchase of machinery. Thereby, this causes the limitation only of the gear assortment. Therefore, this article depicts different perspective on measurements of bevel gears using a universal measuring device, which is an optical 3D scanner ATOSII Triple Scan. Due to the use of the optical scanner ATOS II Triple Scan in measurement process, it was necessary to develop a methodology dealing with the process of assessing and accuracy, in order to achieve the desired results of measurement. This need arises from the fact that the optical scanner ATOS is not dedicated, specialized device for measuring gears. Despite of this fact, maintaining the appropriate measurement procedures and a proper preparation of the measured model allows for rapid and accurate assessment of the accuracy ofproduction. The article presents the analysis of conditions and developed rules concerning the preparation of a model for measurement. It also contains hints and a description of the measurement process. Furthermore, it depicts the rules specifying the interpretation of measurement results as well as the technical rules of their realization.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu niesymetrycznego rozmieszczenia prętów zbrojeniowych w przekroju belki żelbetowej na deformacje w kierunku prostopadłym do powierzchni bocznej badanych elementów, którą przeprowadzono na podstawie wyników badań uzyskanych ze skanera optycznego 3D oraz inwentaryzacji zbrojenia. Uzyskane wyniki przemieszczeń i zarysowania środkowego odcinka belek żelbetowych, obciążanych do zniszczenia dwoma siłami skupionymi, potwierdzają duży wpływ niesymetrycznego rozmieszczenia prętów zbrojeniowych w przekroju belek na ich deformację i zarysowanie podczas obciążania. W pracy przedstawiono, iż przemieszczenia prostopadłe do powierzchni bocznej są wynikiem nieprawidłowości w rozmieszczeniu zbrojenia głównego, spowodowanego błędami na etapie wykonywania belek w zakładzie prefabrykacji.
EN
The article presents the analysis of the influence of the rebars distribution, in reinforced concrete beam section, on the perpendicular (to the side surface) deformation of the tested element. The beams were tested under the load of two forces. Displacements and crack formation in middle part of reinforced concrete beams were measured by using 3D optical scanner. Test results confirm the large influence of the asymmetry of the reinforcing bars distribution, within beams cross-sections, on their deformation and crack formation during loading. It is shown that the displacements perpendicular to the side surface are consequent upon irregularities in the distribution of the main reinforcement due to errors in the stage of beams manufacturing in the precast factory.
EN
The article presents the method that is used to educate students pursuing a course in Machine Design Technology. The implementation of contactless measurement technology, which is becoming increasingly popular in industrial product control, was described. The sample part subjected to dimensional control was the fastening block of a 3R system electrode. Dimensional control in order to map some geometrical features of the part was conducted on a station equipped with a coordinate measuring arm and included contact-free verification of exterior dimensions.
EN
The paper presents the topic of measurements of simple and complex shaped ob¬jects. Optical measurement method with the use of laser scanner was presented, as well as the issues of geometry measurements and shape assessment by the use of the strategy of fitting to standard elements. The construction of a reference model for given elements by measuring of malformed elements was shown. The given examples confirmed the usefulness of presented optical method in the assessment of shape com¬patibility of real element with nominal one, as well as in the assessment of objects’ deformation.
PL
W publikacji przedstawiono sposób oceny dokładności wykonania korpusów odlewanych z wykorzystaniem bezdotykowego skanera optycznego, a także metodę minimalizacji naddatków obróbkowych dzięki możliwości porównania zeskanowanego odlewu z zaprojektowanym modelem referencyjnym korpusu.
EN
Method of evaluation of the accuracy of making the casting of machine frames with the use of non-contact optical scanner was presented. The method of minimalization of machining allowances thanks to possibility of comparison of scanned casting with designed reference model of the frame was presented as well.
19
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie robotyzacji w automatyzacji pomiarów przeprowadzanych za pomocą skanerów optycznych. Umożliwia ona obniżenie kosztów wykonywania pomiarów dzięki skróceniu czasu ich wykonywania. Zbierane informacje o kształcie powierzchni badanych przedmiotów pozwalają na ich późniejsze wykorzystywanie do analizy jakości produkowanych elementów. Automatyzacja procesu pomiaru z wykorzystaniem robota przemysłowego umożliwia wyeliminowanie błędów przypadkowych popełnianych przez obsługujących go pracowników. Sposób przeprowadzania pomiarów jest niewrażliwy na błędy pozycjonowania manipulatora, co wynika z lokalizowania poszczególnych pomiarów za pomocą punktów referencyjnych, a nie pozycji skanera względem badanej części.
EN
In the paper use of robotization in the automation of measurements with optical scanners has been presented. It makes reduction of costs possible thanks to shortening of the time needed to perform the measurements. Captured data of the shape of examined surfaces may later be used for evaluating the quality of manufactured components. The automation of the measuring process employing an industrial robot makes it possible to eliminate random errors caused by the operators. The method of performing the measurements is insensitive to positioning errors of the manipulator because all individual measurements (scans) are located by the reference points and not by the position of the scanner in relation to the examined part.
20
Content available remote Badanie dokładności odwzorowania geometrii skanerów optycznych
PL
W referacie opisano metodykę badania dokładności odwzorowania skanerów optycznych. Do tego celu zbudowano specjalny wzorzec. Zbadano dokładność odwzorowania powierzchni sferycznych, dokładności odwzorowania kątów nachylenia między powierzchniami.
EN
The paper describes the research methodology of mapping accuracy of optical scanners. For this purpose a special model were built. It was examined the accuracy of mapping of the spherical surfaces, the accuracy angles between the surfaces.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.