Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sad jabłoniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na plonowanie jabłoni Fuji Kiku, w trzecim roku owocowania w okresie wegetacyjnym 2014 roku. W okresie wegetacyjnym 2014 roku, charakteryzującym się sumą opadów wyższą od średniej z wielolecia o 90 mm, wystąpiły dłuższe okresy bezopadowe, które spowodowały zastosowanie uzupełniającego nawadniania, dawką sumaryczną w ilości 80 mm. Spowodowała ona przyrost plonu jabłoni o 1,8·t ha-1 w stosunku do plonu uzyskanego z sadu nienawadnianego (kontrolnego).
EN
The paper presents an assessment of the effect of under-crown irrigation on the yield of Fuji Kiki apple trees, in the third year of fruiting in the vegetation period of 2014. Sum of rainfalls during the vegetation period of 2014 was higher than mean rainfalls in the period of 90 mm. Dry spells in the analyzed vegetation period were longer, it was necessary to use a supplementary irrigation (total dose of water - 80 mm). On the basic of obtained results it was found that increase in apple trees yield was higher by 1,8 t·ha-1 in comparison with the yield unirrigated plants.
PL
Celem prowadzonych badań było określenie wydajności oraz zapotrzebowania na moc sadowniczych kosiarek i urządzeń odchwaszczających wykorzystywanych do pielęgnacji powierzchni ekologicznego sadu jabłoniowego. Wyznaczono wydajności godzinowe maszyn oraz nakłady ponoszone na pielęgnację międzyrzędzi. Ilość zabiegów wykonanych w sezonie wegetacyjnym zależała od warunków atmosferycznych, rocznie przeprowadzano 5-8 zabiegów odchwaszczania i 7-9 zabiegów koszenia. Prędkości robocze oraz wydajności godzinowe maszyn zależały od intensywności zachwaszczenia oraz wysokości murawy, np. prędkość jazdy ciągnika z kosiarkami sadowniczymi wynosiła od 4,4 do 7,8 kmh-1. Wydajność robocza sadowniczych urządzeń odchwaszczających zależała od stopnia zachwaszczenia pasów ugoru i wynosiła od 0,4 do 1,2 hah-1. Wydajność robocza kosiarek 1,0-1,8 hah-1. Zapotrzebowanie na moc dla kosiarki bijakowej wynosiło ok. 8,5 kW na 1 m szerokości koszonej murawy i przewyższało moc potrzebną do pracy kosiarki nożycowej. Maksymalne zapotrzebowanie na moc dla glebogryzarki sadowniczej o szerokości roboczej 0,7 m wynosiło ponad 9 kW i było wyższe od zapotrzebowania na moc maszyny z uchylnym zespołem roboczym.
EN
The goal of researches was to evaluate the efficiency and power requirements of mowers and weeding equipment in organic orchard. It has been determined a hourly productivity of machines and expenditures on inter-row cultivation. During the season 5-8 weeding and 7-9 mowing treatments were made. Working speed and efficiency of machines depended on the weed infestation and the grow stage of turf, ex. the speed of the tractor with mower was from 4.4 to 7.8 kmh-1. Working efficiency of weeding machines depended on the degree of weed infestation, and it amounted from 0.4 to 1.2 hah-1. Working efficiency of mowers was 1.0 to 1.5 hah-1. Power consumption of flail mower was 8.5 kW for 1 m wide on mowing turf and exceeded the power needed to operate the drum mower. The maximum power demanded for orchard rotoculivator was higher than for the machine with tilting working unit.
PL
Celem badań była analiza wpływu powierzchni plantacji sadu jabłoniowego na energochłonność skumulowaną w produkcji jabłek. Badania obejmowały 30 plantacji. Określono energię w strumieniach bezpośrednich nośników (olej napędowy, energia elektryczna), surowców i materiałów, pracy żywej i nakładów inwestycyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na nakłady energii skumulowanej w jabłkach jest nie tylko powierzchnia plantacji, ale także obsada drzew na 1 ha. Również nie bez znaczenia na badane zależności ma plon, który jest zależny od odmiany i wieku plantacji. Zaobserwowano, że na strumień: mechanicznej pielęgnacji ugoru i drzew, nawożenia i opryskiwania, nakłady energii skumulowanej w produkcji jabłek są mniejsze na plantacjach powyżej 2 ha, w porównaniu z plantacjami mniejszymi - od 1ha.
EN
The purpose of the research was to analyse the impact of apple tree orchard plantation area on cumulated energy consumption in apple production sector. The research covered 30 plantations. Energy was determined in streams of direct carriers (diesel oil, electric energy), raw materials and materials, live labour and capital investment. Completed research allows to state that not only plantation area is an important factor affecting expenditure of energy cumulated in apples, but stock of trees per 1 ha as well. Crop has also significant impact on the examined relations, which is dependent on plantation variety and age. It has been observed that cumulated energy expenditure for apple production for the stream of: mechanical maintenance of idle land and trees, fertilisation and spraying, is smaller in case of large plantations, compared to small plantations with area under 1ha.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stosowanej techniki opryskiwania oraz fazy rozwojowej drzew na pokrycie liści drzew jabłoni cieczą opryskową. Zakres badań obejmował pomiary pokrycia w koronach drzew opryskiwanych oraz w rzędzie sąsiednim, na który ciecz jest znoszona. Najwyższe pokrycie uzyskano dla kierowanego systemu emisji w okresie kwitnienia przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1. Istotne większe pokrycie w okresie kwitnienia niż w pełni ulistnienia wykazano jedynie w pokryciu dolnych powierzchni liści dla kierowanego i radialnego systemu emisji przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1.
EN
The objective of the research was to determine the effect of the applied spraying technique and the development phase of trees on the coverage of apple tree leaves with the spray liquid. The measurements concerned the coverage of crowns of the sprayed tree and those in the adjacent row onto which the liquid drifted. The greatest coverage was found for the directed emission system at the flowering stage, at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1. The significantly greater coverage at the flowering stage compared with the full-leaf stage was shown only for lower surfaces of the leaves in the case of directed and radial emission systems at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1.
PL
Celem pracy była ocena masowego rozkładu cieczy użytkowej w drzewach podczas opryskiwania sadu jabłoniowego. W badaniach użyto trzy opryskiwacze reprezentujące odmienne systemy emisji powietrza: kierowany (Sepia), poziomy (Holder QU16) i radialny (Storm 1001). Wszystkie opryskiwacze wyposażone były w tradycyjne rozpylacze wirowe. Opryskiwania wykonywano w okresie kwitnienia (maj) i w pełni ulistnienia drzew (lipiec) przy trzech prędkościach roboczych (4,0; 6,0 i 8,0 km h–1). Ocenę naniesienia cieczy użytkowej wykonano metodą fluorescencyjną przy użyciu sztucznych próbników wykonanych z bibuły filtracyjnej. Największe naniesienie uzyskano z opryskiwacza z kierowanym systemem emisji. W pełni ulistnienia naniesienie było średnio o 30% mniejsze niż dla okresu kwitnienia. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę zmian w zaleceniach formułowanych w etykietach środków ochrony roślin.
EN
The objective of the study was to measure the spray deposition on the treated apple trees during the applications made with different sprayers and working parameters. The treatments were made with three sprayers with different air-flow systems: directed air-jet, cross-flow and a radial-flow. All the sprayers were equipped with traditional hollow cone nozzles. The treatments were made during blossom and at full leaf stages. The sprayers were working at travel velocities 4.0; 6.0 and 8.0 km h-1. Deposit of fluorescent tracer was measured on the artificial collectors (filter paper) located in the tree canopies. During the full leaf stage deposition was decreased on average by 30% compared to blossom time. The highest deposition in both stages was observed for directed air-jet sprayer. The obtained data points on the need of changes in recommendations concerning the use of plant protection products.
6
Content available remote Funkcja maszyny rolniczej w kreowaniu postępu naukowo-technicznego w rolnictwie
EN
Machines, allowing the application of relevant technologies or restricting the erroneous activities of the farmer, bring knowledge to farms. These machines reduce the effort of work and meet the requirements formulated by Professor R. Michalek and Professor J. Kowalski in the research into the scientific and technical progress in the agricultural industry. The cognitive objective has been associated with the evaluation of the machines in the context of the problems of knowledge distribution. The observations of orchards in the Nowy Sącz District have provided some assistance, based upon the example of which, the following matters have been considered, notably: - the issues of farms modelling, as the overall grounds for further analyzes; - the possibilities of attaining the cognitive objective, as the detailed subject. The conceptual modelling has been proposed, in accordance with principles used in the IT science and corresponding to the UML language philosophy. The difficulties seen in farms modelling arise from the dissipation of knowledge, its size, and the necessity of specifying numerous, related structures. The ontology issues have created the necessity of establishing the base, acting as the prime, universal cognitive backbone. Some proprietary solutions have also been proposed. The following notions have been introduced to facilitate the realization of the detailed subject: - The declarative knowledge, related to the implementation of a specific technology by the machine; - The procedural knowledge, allowing the machine to respond depending on the situation it has recognized; - The declarative or procedural knowledge, describing the machine capabilities of interacting with other systems, in particular, with its operator. This has been called the potential for interaction. The types of declarative and procedural machines, as well as combined types and finely machines with potential for interaction have been relevantly recognized. The focus has chiefly been on the declarative type, the most popular in the solutions currently applied. The hypothesis about the possibility of determining the amount of knowledge that characterizes these machines in a formal way has been confirmed. The proprietary methods of evaluating this amount of knowledge based upon cognitive modelling, symbolic models of physics and qualitative interpretation of phenomena have been presented. The assumptions adopted have set out the relevant perspective, physical situation and the original space with the specific inception entropy. The method has been illustrated with the examples from the orchards sector. The problem of the "amount" of knowledge, the carrier of which machines are, was not considered in the agricultural industry, and the results are part of the cognitive model of the farm. The procedural knowledge features different and diversified character, mostly corresponding to the algorithmic issues with a certain computation complexity. The behavioural models assisted assessments of information processing by individuals are problematic and difficult. The arguments and examples documenting the necessity of further works have been presented. It is doubtless that the designers and researchers should aim at incorporating the aspects of shaping and distribution of knowledge between the farmer and the farming machine in a way that is less intuitive and more formal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.