Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 455

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
EN
This paper presents a method of lowering the processor’s voltage and temperature in which the computer operates by performing an operation called undervolting. By using undervolting it is possible to reduce electricity consumption and the amount of heat generated by computer workstations by up to 30%. This problem is particularly relevant for institutions that use a large number of computers. The more the computers are subjected to the higher computational load, the more effective the mechanism of undervolting is. Undervolting the processor does not reduce its performance, but lowers its operating temperature, has a positive impact on its life span and power consumption. Maintaining a low temperature of operation for computer hardware is essential to reduce operating and repair costs. The paper also presents the results of environmental research aimed at assessing the validity and effectiveness of undervolting.
PL
W pracy przedstawiono metodę obniżania napięcia procesora i temperatury pracy komputera poprzez wykonanie operacji zwanej undervoltingiem. Przez zastosowanie undervoltingu można obniżyć nawet o 30% zużycie energii elektrycznej i ilość wydzielanego ciepła przez stanowiska komputerowe. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku instytucji, które korzystają z dużej liczby komputerów. Skuteczność mechanizmu jest tym większa im komputery poddane undervoltingowi są bardziej obciążone obliczeniowo. Wykorzystywanie undervoltingu w konfiguracji procesora nie zmniejsza jego wydajności, a obniża jego temperaturę pracy, wpływa pozytywnie na jego żywotność i zużycie energii elektrycznej. Utrzymanie dobrej kultury pracy sprzętu komputerowego jest kluczowe, by obniżyć koszty eksploatacji oraz napraw. W pracy przedstawiono również wyniki badań środowiskowych, których celem była ocena zasadność i efektywności stosowania undervoltingu.
PL
Dotychczasowy brak możliwości magazynowania dużych ilości energii elektrycznej jest podstawową przyczyną ukształtowania sektora elektroenergetycznego w obecnej, scentralizowanej formie. W artykule przedstawiono dostępne obecnie technologie i konieczne do podjęcia działania, aby magazynowana w systemie energia mogła wzrosnąć, przedstawiono również szacunkowe koszty takich inwestycji.
EN
Selected energy storage methods and their application in the power system The current inability of electricity store in large amounts is the basic reason for shaping the electricity sector in its centralized current form. This article presents the currently available technologies and actions necessary to be taken in the near future to increase the energy stored in the system, as well as the estimated costs of such investments.
EN
The paper deals with the possibilities of the improvement of the accuracy and the information value of the assessment of the quality of electric energy, based on separate components of instantaneous power. We proved the efficiency of the use of the singled-out component of the distortion power and the coefficients for the identification of the consumers causing nonlinear distortions in the supply network, calculated with the use of the introduced value of the effective power. The obtained results can be used as a part of the systems of technical accounting of electric energy for the creation of the efficient systems of the compensation for nonlinear distortions.
PL
W artykule przedstawiono możliwości poprawy dokładności i wartości informatywnej oceny jakości energii elektrycznej, bazując na składnikach mocy chwilowej. Udowodniono skuteczność użycia pojedynczych składników mocy zniekształceń oraz współczynników do identyfikacji odbiorców, powodujących nieliniowe zniekształcenia w sieci zasilającej obliczane przy użyciu wartości wejściowej mocy skuteczne. Otrzymane wyniki mogą być u żyte jako część systemów technicznej ewaluacji energii elektrycznej dla stworzenia efektywnych systemów kompensacji zniekształceń nieliniowych.
4
Content available remote Fuel and electric energy consumption measurement of vehicles
EN
The article presents methods for measuring fuel consumption and electricity used in tests of rolling stock, buses, trolleybuses and trams. Based on the results of the performed experiments, the limitations of currently used research methods have been described and possible solutions have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru zużycia paliwa i energii elektrycznej stosowane w badaniach taboru kolejowego, autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Na podstawie zebranych doświadczeń opisano ograniczenia stosowanych obecnie metod badawczych i wskazano możliwe rozwiązania.
5
Content available remote Doświadczenia w zakresie użytkowania domowej instalacji fotowoltaicznej
PL
W pracy przedstawiono doświadczenia z rocznej pracy instalacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci energetycznej. Instalacja zbudowana została z 27 paneli o mocy 270 W każdy i sprawności około 17% oraz z inwertera o mocy 8 kW. Stwierdzono, że instalacja pokrywa w 79% potrzeby na energię elektryczną w domu. Dotychczasowe zapotrzebowanie na energią elektryczną w domu o powierzchni użytkowej około 270 m2, w której mieszkają cztery osoby dorosłe oraz troje dzieci, wynosiło rocznie około 9000 kWh. Jest to średnia z ostatnich 3 lat z rachunków za zakupioną energię elektryczną.
EN
In paper was presented experiences after one year exploitation of photovoltaic micro-installation in grid. Installation was composed of 27 panels with 270 W power and efficiency about 17% and power optimizer and converter 8 kW. Near 79% of electrical power was from photovoltaic installation. In haus with 270 m2 living area, where live 4 person and 4 child was in the last three year before near 9000 kWh per year.
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane ze stosowaniem źródeł zasilania w warunkach normalnych oraz ich adaptacją do zasilania budynku w warunkach pożaru. Poruszona została również problematyka ochrony przeciwporażeniowej dopuszczonej do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych oraz zagrożeń stwarzanych przez akumulatory stosowane jako źródła zasilania rezerwowego z uwagi na ważność tych zagadnień w ogólnym rozumieniu bezpieczeństwa. Zwrócona została również uwaga na skutki wywoływane przez temperaturę pożaru w zakresie wzrostu rezystancji przewodów zasilających, która przekłada się na niepoprawną pracę zasilanych odbiorników oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej.
PL
W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagrożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.
PL
Artykuł przedstawia propozycję rozwiązania – słupy hybrydowe – charakteryzując ich ideę, następnie opisuje uwarunkowania prawne, zalety i korzyści z zastosowania, a na koniec omawia warunki zaistnienia.
EN
The article proposes hybrid pylon: a combination of electricity pylon, vertical-axis wind turbine and energy storage. Beyond characterizing the idea, the article discusses legal regulations, advantages and benefits of the application, and concludes with implementation conditions.
PL
W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń przeciwpożarowych jest wymogiem obligatoryjnym.
PL
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej w ostatnim okresie spowodowane przez ekstremalne warunki atmosferyczne. Przedstawiono problematykę bezpieczeństwa pracy krajowej sieci dystrybucyjnej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej związane z tą siecią. Przedstawiono rozwiązania dla operatorów systemów dystrybucyjnych w zakresie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, które pozwolą na uniknięcie lub co najmniej na ograniczenie skali awarii sieciowych w przypadku wystąpienia nagłych zjawisk atmosferycznych o dużym nasileniu w przyszłości.
EN
In this paper, subject matter connected with operation security of national distribution grid is performed. Profile of national distribution grid is described. Network accidents in national distribution grid caused by extreme atmospheric conditions are discussed. Issue of operation security of national distribution grid and threats for operation security and electric energy supply security connected with this grid are performed. Solutions for distribution system operators in range of investment and operational activities which let on avoidance or at least on scale limitation of network accidents in case of occurrence of violent atmospheric phenomena with significant intensification in future are performed.
PL
W artykule omówiono kwestie ograniczenia strat mocy w transformatorach rozdzielczych.
EN
The article discusses the problem about reducing the power losses in distribution transformers.
PL
Niniejszy artykuł jest oparty na wystąpieniu Autora w dniu 18 października br. na Seminarium Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Spotkanie to było również okazją do świętowania jubileuszu 80-lecia Autora. W swoim referacie Autor mówi o dwóch czynnikach: cenie i podaży energii elektrycznej, które rozstrzygają o potencjalnych możliwościach wykorzystania energii elektrycznej jako źródła ciepła o charakterze uniwersalnym.
EN
This article is base upon the author's speech on October 18th this year at the Seminar of the Electrical Faculity of the Warsaw University of Technology. The meeting was also an opportunity to celebrate the author's 80th anniversary. In his paper, the author talks about two factors:the price and supply of electricity, which determine the potential possibilities of using electricity as a source of heat of a universal nature.
PL
Ciągłość procesów przemysłowych jest ważnym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Poważnym zagrożeniem dla prawidłowej pracy urządzeń przemysłowych są zakłócenia elektryczne oraz obecność wyższych harmonicznych w napięciu i prądzie. W artykule omówiono diagnostykę parametrów energii elektrycznej obiektów przemysłowych w oparciu o normę PN EN-50160.
EN
One of the most important aspects of the company's operations is the continuity of industrial processes. A serious threat to the correct operation of industrial equipment is electric noise and the presence of voltage and current with higher harmonics. In the article we discuss diagnostics of electric energy parameters of industrial facilities based on PN EN-50160 standard.
EN
Modern programs of studies, in particular for technical majors, include classes which take place in computer rooms. Such subjects are numerous in particular at technical schools / universities and the major which is leading one is the IT. In the paper authors presented factors which have a significant impact on consumption of the electric energy in a computer room. The analysis in question shows that change of habits of students using computer rooms is important because of relatively large savings in consumption of the electric energy and lower costs of maintenance of computer rooms. Survey was carried out in order to learn habits of users of computer rooms. Then software was demonstrated enabling remote and effective management of computer platforms. The system was based on equipment technology "Intel Active Management Technology" which also is characterized in the paper. The system functionality was developed on the basis of experience and administrators’ requirements of the computer network and IT class teachers. The most important functionalities of the system comprise collection of information on power supply of the platforms, as well as changing this state, collection of information on sub assemblies of a computer, scanning of machines IPs and archiving them. Elaborated software was equipped with two types of interfaces. In relation to known commercial solutions, developed interfaces improved efficiency of the system and enhanced ergonomics of platforms management. As a conclusion the analysis of the electric energy consumption in a computer room has been presented the consumption without application of the system and after it has been implemented. Also the environment protection is part of this paper since it is a part of made analysis of the electric energy consumption in teaching centers.
PL
Nowoczesne programy studiów prowadzone w szczególności na kierunkach technicznych, obejmują przedmioty, które w części praktycznej realizowane są w pracowniach komputerowych. Takich przedmiotów jest szczególnie dużo na uczelniach technicznych, a kierunkiem, który wiedzie prym w tym zakresie jest informatyka. W pracy przedstawiono czynniki, które mają istotny wpływ na zużycie energii eklektycznej w pracowni komputerowej. Analiza ta pokazuje, że zmiana nawyków zachowania studentów korzystających z pracowni komputerowych jest istotna ze względu na relatywnie duże oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i w obniżeniu kosztów utrzymania pracowni. Przeprowadzono badanie ankietowe, w którym rozpoznano nawyki użytkowników pracowni komputerowych. Następnie przedstawiono oprogramowanie, które umożliwia zdalne i efektywne zarządzanie stanem platform komputerowych. System ten oparty został na technologii sprzętowej "Intel Active Management Technology", która również została scharakteryzowana w pracy. Funkcjonalność systemu opracowano na podstawienie doświadczenia i wymagań zespołu administratorów sieci komputerowej i prowadzących zajęcia informatyczne. Do najważniejszych funkcjonalności systemu należy pobieranie informacji o stanie zasilania platform i zmienianie go, pobieranie informacji o podzespołach komputera, skanowanie adresów IP maszyn i archiwizowanie ich. Powstałe oprogramowanie wyposażone zostało w dwa typy interfejsów. W stosunku do znanych rozwiązań komercyjnych stworzone interfejsy wpłynęły na poprawienie wydajności systemu oraz zwiększyły jego ergonomię w zarządzaniu platformami. Jako podsumowanie przedstawiono analizę zużycia energii elektrycznej w pracowni komputerowej bez zastosowania systemu i po jego implementacji. W artykule pokazano występującą problematykę ochrony środowiska, którą obejmuje przeprowadzona analiza zużycia energii elektrycznej w ośrodkach dydaktycznych.
PL
W 2017 r. na rynku hurtowym wytwórcy energetyki zawodowej sprzedali ogółem ok. 140 TWh energii, czyli o 3,5% mniej niż w 2016 r. Zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. podstawową formą handlu hurtowego energią elektryczną w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych, była sprzedaż w ramach rynków regulowanych, gdzie dominujące znaczenie miała giełda energii oraz sprzedaż do przedsiębiorstw obrotu.
PL
Obecne trendy w projektowaniu nowych bloków węglowych stawiają na wysokie moce i maksymalne sprawności ważone.
PL
Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie pod względem zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca. Jej zużycie per capita wynosi zaledwie ok. 3 900 kWh, podczas gdy na przykład w Niemczech i Holandii sięga odpowiednio ok. 7 000 i 6 800 kWh. Statystycznie jeden Norweg, Fin i Szwed, którzy są pod tym względem europejskimi rekordzistami zużywają odpowiednio ponad 23, 15 i 14 tysięcy kWh. Zużycie zatem w Polsce energii elektrycznej na jednego mieszkańca jest ponad dwu-, a nawet trzykrotnie mniejsze.
18
Content available Efektywność energetyczna w Polsce
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące efektywności energetycznej w Polsce, wynikające z wdrażania Dyrektywy PE i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Implementację tej dyrektywy stanowi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski (KPDEE), opisujący wyniki działań podejmowanych przez rząd Polski w zakresie dążenia do osiągnięcia celów poprawy efektywności energetycznej przyjętych na 2020 rok.
PL
Premier Mateusz Morawiecki w grudniu 2017 roku ogłosił wprowadzenie w życie od stycznia 2018 roku nowej taryfy na energię elektryczną, dedykowanej dla celów grzewczych. Uruchomiony mechanizm ma służyć do walki ze smogiem i jest krokiem w dobrym kierunku, lecz jednak daleko niewystarczającym w stosunku do potrzeb. Takie stanowisko dwie organizacje działające w branży instalacyjno-grzewczej – PORT PC i SPIUG – przedstawiły w ramach wcześniejszych konsultacji społecznych związanych z projektem nowego rozporządzenia taryfowego. Nowa ogólnopolska taryfa pozwoli na obniżenie rachunków za ogrzewanie o 20-25% w porównaniu do standardowej taryfy elektrycznej G11. Jednak w porównaniu do już istniejących i dostępnych taryf elektrycznych G12 i G12w jest to propozycja mocno niekonkurencyjna w wypadku odbiorców korzystających już z możliwości rozliczania się za energię elektryczną według tego typu taryf.
PL
Systematyczny spadek cen paneli krzemowych niepodzielnie królujących na rynku fotowoltaiki, niezależnie od klasycznych i alternatywnych źródeł energii, ciągle przy braku ustawy regulującej zasady zakupu energii, stanowią zaporę przed rozwojem rynku fotowoltaiki, podobnie jak to miało miejsce w Niemczech czy Czechach. Jakie są realne uzyski energetyczne z PV i na co mogą liczyć inwestorzy, nawet przy braku dotacji?
EN
Systematic drop in prices of silicon solar panels that reign indivisibly in the photovoltaics market and independently on classical and aletrnative energy sources accompanied by constant lack of an act governing the rules for purchase of energy, provides a barrier to the photovoltaics market development just as it happened in Germany or Czech Republic. What is the real energy output of solar PV systems and what the investors can count on even in the absence of any subsidy?
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.