Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  resource management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie zasobami chemicznymi poprzez zastosowanie metod statystycznych
PL
Dokonano oceny systemu gospodarowania zasobami surowców chemicznych w firmie produkującej puszki aluminiowe w celu optymalizacji zarządzania tymi zasobami. Dane statystyczne dotyczące przechowywania i zużycia trzech (z czternastu) surowców chemicznych podczas 5-letniego okresu działalności firmy uznano za statystycznie przydatne bez jakichkolwiek zgrupowań nielosowych. Po usunięciu wartości skrajnych za pomocą parametrycznego testu Grubbsa, włączono do badań dodatkowe 4 substancje chemiczne i zaproponowano środki naprawcze. Na przykładzie jednej z tych substancji opisano szczegółowo całą procedurę i zalecono ją do praktycznego wykorzystania.
EN
The system of chem. raw materials inventory in an Al can-producing company was assessed to optimize its management. The statistical data on storing and consumption of 3 (from 14) chem. raw materials during a 5-years period of the company operation were considered statistically managed without any non-random groupings. After removal of the extreme values by the Grubbs parametric test, the addnl. 4 chemicals were included into the study. Corrective measures were proposed. The procedure was explained on example of one of the chemicals in detail and recommended for practical use.
EN
Efficient resource management is a challenging task in distributed systems, such as the Internet of Things, fog, edge, and cloud computing. In this work, we present a broad overview of the Internet of Things ecosystem and of the challenges related to managing its resources. We also investigate the need for efficient resource management and the guidelines given/suggested by Standard Development Organizations. Additionally, this paper contains a comprehensive survey of the individual phases of resource management processes, focusing on resource modeling, resource discovery, resource estimation, and resource allocation approaches based on performance parameters or metrics, as well as on architecture types. This paper presents also the architecture of a generic resource management enabler. Furthermore, we present open issues concerning resource management, pointing out the directions of future research related to the Internet of Things.
EN
The effectiveness and efficiency of production system is a guarantee of the company’s success, especially in times of dynamic growth of trade (including online trade), as well as increasing customers’ requirements, who want to have goods always available and delivered, preferably on the day of order. A modern customer of services raises the bar high not only for production systems, but also for transport systems. Therefore, IT tools supporting the management process of all areas of its activity are implemented in enterprises. This article describes selected of them, focusing primarily on the support of production planning process. As the use of IT systems should be preceded by deepening the knowledge of algorithms applied in them, first of all a calculation example of the use of material requirements planning procedure for complex products with a modular structure was presented, and then the characteristics of selected IT tools supporting the processes of material requirements planning and enterprise resource planning have been made.
PL
Skuteczność i sprawność systemu produkcyjnego są gwarancją powodzenia przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dynamicznego rozwoju handlu (w tym internetowego) i coraz wyższych wymagań klientów, którzy chcą mieć towar zawsze dostępny i dostarczony najlepiej w dniu zamówienia. Nowoczesny odbiorca usług podnosi wysoko poprzeczkę nie tylko systemom produkcyjnym,ale takżetransportowym. Dlatego w firmach wdrażane są narzędzia informatyczne wspierające proces zarządzania wszystkimi obszarami ich działalności. Wartykule scharakteryzowano wybrane sfery, skupiając się przede wszystkim na wsparciu procesu planowania produkcji.Korzystanie z systemów informatycznych warto poprzedzić zgłębieniem wiedzy dotyczącej zastosowanych w nich algorytmów. Wartykule przedstawiono więc przykład obliczeniowy wykorzystania procedury planowania zapotrzebowania materiałowego MRP dla złożonych wyrobów o strukturze modułowej, której celem jest wsparcie procesów planowania zapotrzebowania materiałowego i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
5
Content available remote Technika CNC w prefabrykacji dachowych konstrukcji drewnianych
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne podejście przy projektowaniu i wykonywaniu prefabrykacji konstrukcji drewnianych z zastosowaniem tzw. podejścia mechatronicznego oraz techniki CNC w ujęciu optymalnych metod gospodarowania zasobami ludzkimi, materiałowymi i sprzętowymi. Dokonano analizy dotychczasowych metod wytwarzania konstrukcji drewnianych stanowiących szkielet nośny dla przekryć dachowych. Wykazano, że stosowanie zaawansowanych technik wytwarzania dachowych konstrukcji drewnianych przekłada się na większą trwałość obiektu w trakcie eksploatacji. Ponadto wydatnie wpływa na kosztochłonność realizacji inwestycji oraz ma decydujący wpływ na jakość prowadzonych procesów budowlano-materiałowych. W sposób jednoznaczny przekłada się to na trwałość i niezawodność dachowej konstrukcji drewnianej wznoszonych obiektów oraz ich żywotność i sprawność techniczną, bowiem eliminacja na tym etapie pierwotnych wad w późniejszym okresie obniża ewentualne koszty remontów oraz zabezpiecza inwestora przed nadmiernym spadkiem wartości nieruchomości.
EN
The article presents a modern approach in the design and implementation of prefabrication of wooden structures with the use of the so–called mechatronic approach and CNC techniques taking into account the optimal methods of managing human, material and hardware resources. An analysis of the existing methods of wooden structures manufacturing which are a support framework for roofs has been made. It has been shown that the use of advanced techniques for the production of wooden roofs translates into greater durability of the facility during exploitation. In addition, it greatly affects the cost of the investment and has a decisive impact on the quality of construction and material processes. This clearly translates into the durability and reliability of the wooden roof structure of the erected objects and its lifespan and technical efficiency, because the elimination of the original defects at this stage, later reduces the possible costs of repairs and protects the investor from excessive property value decrease.
PL
W artykule omawiana jest możliwość wykorzystania metod programowania liniowego w sytuacji, gdy w danym przedsiębiorstwie jest wdrożony kaskadowy model cenowy. Dzięki strukturze liniowej kaskadowego modelu pojawia się możliwość wprowadzenia metod programowania liniowego w optymalizacje procesów decyzyjnych dotyczących wyznaczania odpowiedniej ceny kontraktów. Optymalizowane są te elementy proces decyzyjnego, dla których jest możliwe zdefiniowanie poziomu ograniczeń zasobów. Funkcja celu jest zbudowana w oparciu o wartość parametru Pocket Margin zdefiniowanego w kaskadowym modelu cenowym, jako wartość wyliczająca wynik ekonomiczny dla danej transakcji. Przygotowane i wyliczone rozwiązanie programu liniowego jest wyłącznie propozycją dla kadry menadżerskiej, mająca na celu wspieranie procesu decyzyjnego dodatkowymi informacjami.
EN
The article discusses the possibility of using linear programming methods in a situation where a cascaded pricing model is implemented in a given company. Thanks to the linear structure of the cascading model, there is the possibility of introducing linear programming methods into optimization of decision-making processes concerning determining the appropriate price of contracts. These elements of the decision process are optimized for which it is possible to define the level of resource constraints. The goal function is built based on the value of the Pocket Margin parameter defined in the cascaded pricing model, as the value calculating the economic result for a given transaction. The prepared and calculated solution of the linear program is only a proposal for the managerial staff, aimed at supporting the decision-making process with additional information.
7
PL
Skuteczność i sprawność systemu produkcyjnego są gwarancją powodzenia przedsiębiorstwa, szczególnie w czasach dynamicznego rozwoju handlu (w tym internetowego) i coraz wyższych wymagań klientów, którzy chcą mieć towar zawsze dostępny i dostarczony najlepiej w dniu zamówienia. Nowoczesny odbiorca usług podnosi zatem wysoko poprzeczkę nie tylko systemom produkcyjnym, ale również transportowym. Dlatego w firmach wdrażane są narzędzia informatyczne wspierające proces zarządzania wszystkimi obszarami ich działalności. W artykule scharakteryzowano wybrane z nich, skupiając się przede wszystkim na wsparciu procesu planowania produkcji. Ponieważ korzystanie z systemów informatycznych warto poprzedzić zgłębieniem wiedzy dotyczącej zastosowanych w nich algorytmów w artykule przedstawiono przykład obliczeniowy wykorzystania procedury planowania zapotrzebowania materiałowego MRP dla złożonych wyrobów o strukturze modułowej, której celem jest wsparcie procesów planowania zapotrzebowania materiałowego i wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa.
EN
The effectiveness and efficiency of production system is a guarantee of the company’s success, especially in times of dynamic growth of trade (including online trade), as well as increasing customers’ requirements, who want to have goods always available and delivered, preferably on the day of order. A modern customer of services raises the bar high not only for production systems, but also for transport systems. Therefore, IT tools supporting the management process of all areas of its activity are implemented in enterprises. This article describes selected of them, focusing primarily on the support of production planning process. As the use of IT systems should be preceded by deepening the knowledge of algorithms applied in them, first of all a calculation example of the use of material requirements planning procedure for complex products with a modular structure was presented, and then the characteristics of selected IT tools supporting the processes of material requirements planning and enterprise resource planning have been made.
EN
Many fields of modern science rely more and more on the immense computing power of supercomputers. Modern, multi-thousand node systems can consume megawatts of electrical energy in highly uneven manner, challenging the data center infrastructure, both power and cooling coils. The traditional way of managing the infrastructure makes each subsystem of a data center (e.g. cooling) independent from all other in the way it relies only on local sensors to manage the infrastructure. The erratic nature of computing in a large data center makes this approach suboptimal. In the paper we show that by challenging the traditional split between the infrastructure and the computing equipment, one can gain significant boost in energy efficiency of the entire ecosystem. A solution that predicts cooling power demand basing on the information from a supercomputer resource manager, and then sets up the parameters of the cooling loop, is presented along with potential benefits in terms of reduction of the power draw.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję algorytmu dobierania wag dla Wagowego Algorytmu Wyboru węzłów funkcyjnych (WAW) na przykładzie węzłów pośredniczących (GW, ang. GateWay) w sieci klastrowej. Zaprezentowano propozycję przyporządkowania priorytetów i progów do poszczególnych składników wagi w postaci parametrów związanych ze stopniem mobilności węzłów, poziomu baterii i stosunku mocy sygnału do mocy szumu. Wynikiem działania algorytmu dla sieci podzielonej na klastry jest zestaw GW zapewniający minimalizację energii zużytej na retranslację z jednoczesnym maksymalizowaniem przeżywalności sieci i prawdopodobieństwa dostarczenia wiadomości.
EN
The concept of Weighted Algorithm for Functional Node in MANET is presented in this article. The solution uses priorities and level limits for taken weight components related with mobility, battery level and received signal to noise power ratio for each node. Moreover, possible restrictions related with chosen policy and objective functions were taken into account. As a result of this algorithm we can have a clustered network with e.g. GateWay set minimizing energy consumed for transmission while maximizing network life time as well as probability of information delivery.
PL
W referacie zaproponowano nową metodę ponownego wykorzystania pasma częstotliwościowego SPFR (Soft-Partial Frequency Reuse) oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiają jej porównanie ze znanymi metodami SFR (Soft Frequency Reuse) i PFR (Partial Frequency Reuse). Metoda SPFR może być użyta do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów fizycznych w systemie LTE-A oraz systemach B4G. Zastosowanie metody SPFR umożliwia znaczące zwiększenie pojemności komórek w ich obszarach granicznych.
EN
In the paper a novel SPFR (Soft-Partial Frequency Reuse) frequency reuse method is proposed. Simulation results for comparative study of this method and known SFR (Soft Frequency Reuse) and PFR (Partial Frequency Reuse) methods are presented. SPFR can be used for improvement of physical resources utilization efficiency in LTE-A and B4G systems. The application of SPFR allows significant increasing the capacity at cell edge.
11
EN
In many distributed computing systems, aspects related to security are getting more and more relevant. Security is ubiquitous and could not be treated as a separated problem or a challenge. In our opinion it should be considered in the context of resource management in distributed computing environments like Grids and Clouds, e.g. scheduled computations can be much delayed because of cyber-attacks, inefficient infrastructure or users valuable and sensitive data can be stolen even in the process of correct computation. To prevent such cases there is a need to introduce new evaluation metrics for resource management that will represent the level of security of computing resources and more broadly distributed computing infrastructures. In our approach, we have introduced a new metric called reputation, which simply determines the level of reliability of computing resources from the security perspective and could be taken into account during scheduling procedures. The new reputation metric is based on various relevant parameters regarding cyber-attacks (also energy attacks), administrative activities such as security updates, bug fixes and security patches. Moreover, we have conducted various computational experiments within the Grid Scheduling Simulator environment (GSSIM) inspired by real application scenarios. Finally, our experimental studies of new resource management approaches taking into account critical security aspects are also discussed in this paper.
EN
In the article, cradle to cradle approach, as the desired direction of changes in the management of resources in production processes, is discussed. The study based on the analysis of literature, action programs, and case studies. Attention has been focused on the development of cradle to cradle approach around the world. The research aimed to raise awareness of the importance of resource management so that waste generation would be eliminated from the manufacturing processes. Residues of consumption and production should be re-integrated into biological or technological circulation. Cradle to cradle approach means a revolutionary change in the approach to the organization of following processes: products and services design, production and distribution. It also extends the scope of responsibility of manufacturers and users, but at the same time gives a chance to reduce the negative impact on the environment and to create new job opportunities.
PL
Unia Europejska chce wspierać trwały i zrównoważony (sustainable) wzrost gospodarczy i dlatego w grudniu 2015 r. przyjęła pakiet na temat gospodarki o obiegu zamkniętym. Daje to szanse na uspójnienie już funkcjonujących przez lata teorii i praktyki – zarówno w działaniach infrastrukturalnych, jak i w edukacji.
PL
Realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego wojsk jest nierozerwalnie związana z wykorzystywaniem różnego rodzaju zasobów. Ich tworzenie i utrzymywanie na wymaganym poziomie, stanowi jeden z kluczowych celów wojskowego systemu logistycznego. Dynamika zmian zachodzących w sektorze wojskowym oraz złożoność zadań logistycznych zaspokajających szerokie spektrum potrzeb żołnierzy, skutkuje koniecznością racjonalnego, nieustannego doskonalenia procesów zarządzania zasobami logistycznymi sił zbrojnych. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych dylematów towarzyszących współcześnie zarządzaniu zasobami logistycznymi w Silach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
Implementation of tasks logistical troops is inextricably linked to the use of different kinds of resources. Their creation and maintenance at the required level is one of the key objectives of the military logistics system. The dynamics of changes in the military and the complexity of the logistical tasks that meet the needs of a broad spectrum of men, implies a rational, continuous process improvement management logistics of the armed forces. The aim of this article is to identification of key dilemmas associated with contemporary resource management logistics in the Polish Armed Forces.
EN
The Pomorzany mine, currently the only one Zn-Pb mine in Poland and one of the largest underground mines of this type worldwide (output 2.5 Mt/y) exceeded 40 years of operation on the MV-type deposit. In 1960, the first geological report on its resources based on drillings was issued. Data from this long period were used to analyse the resource management and evolution of reserve tonnage and quality due to changes in the economic and technical viability as well as to qualify different categories of mine reserves and losses due to the ongoing operation. The mine project was based on geological resource of 97.6 Mt ore averaging 4.12% Zn and 1.42% Pb. Resources extracted with documented low losses and those remaining in situ amount to 92.7 Mt averaging 4.18% Zn and 1.27% Pb. These figures indicate the high accuracy of the exploration results and cost-effective management of resources. The observed trend of ore reserve increase over the last decade gives hope of delimiting at least 3 Mt over the next three years. The mine, which was planned for a 30-year life cycle, has sufficient reserves until 2016, and under favourable market conditions, may extend its life up to 2018.
PL
W artykule podjęto problem rozdziału i bilansowania hierarchicznej struktury zasobów w planowaniu realizacji przedsięwzięć inżynieryjno-budowlanych. W sposób syntetyczny opisano istotę hierarchicznej struktury zasobów oraz planowania robót inżynieryjno-budowlanych z wykorzystaniem zasobów złożonych. Przedstawiono matematyczny model: realizatora, struktury i zakresu przedsięwzięcia oraz model zagadnienia wspomagania decyzji alokacji złożonej struktury zasobów do realizacji robót inżynieryjno-budowlanych. Przedstawiona w pracy analiza jest częścią szerszych studiów nad problemem harmonogramowania pracy jednostek organizacyjnych zorganizowanych w struktury zhierarchizowane.
EN
In the article, a problem of balancing of composite resources in engineering task planning is undertaken. Essence of resources structure hierarchy and engineering tasks planning with using composite resources is described. Mathematical model of a performer, tasks structure and of chosen topic connected with composite resources allocation is presented. Analysis which is presented in this article is a part of extensive studies connected with a problem of composite resources management.
PL
W publikacji przedstawiono podstawy teoretyczne oraz elementy zintegrowanego zarządzania złożem węglowodorów, z uwzględnieniem stosowanych technologii, źródeł danych, narzędzi badawczych oraz składu zespołu zarządzającego. Na podstawie analizy danych przemysłowych oraz doświadczeń własnych autorów, sformułowano zakresy problemowe odpowiednio dowiercania i opróbowania złóż węglowodorów. Dowiercanie, opróbowanie i udostępnianie skał zbiornikowych realizowane na etapie poszukiwania i rozpoznania złoża węglowodorów cechują się dużym stopniem ryzyka wystąpienia awarii i komplikacji. Odpowiednie zarządzanie tymi pracami jest kluczowe z punktu widzenia decyzyjnego pod kątem realizacji kolejnych etapów działalności górnictwa naftowego. W postaci opracowanego schematu blokowego, w problematyce procesu dowiercania złoża węglowodorów, rozróżniono aspekt bezpieczeństwa dla załogi, środowiska naturalnego i dla zasobów, w nawiązaniu do odpowiednich regulacji prawnych oraz aspekt źródłowego i bieżącego pozyskiwania w tym procesie danych geologiczno-złożowych stanowiących podstawę zintegrowanego zarządzania złożem. W postaci drugiego schematu blokowego przedstawiono problematykę dotyczącą techniki i technologii udostępniania złoża węglowodorów oraz elementy decyzyjne zalecane podczas analizy produktywności poziomów roponośnych i gazonośnych, a także wyznaczania tych poziomów do zabiegów stymulacji wydobycia, albo też do likwidacji udostępnionego poziomu lub całego odwiertu poszukiwawczego. Schemat ten, mimo koniecznych uogólnień, opracowano na podstawie analizy szczegółowych rozwiązań przemysłowych stosowanych w kraju i zagranicą.
EN
This paper presents the theoretical basis and elements of the integrated hydrocarbons resource management, taking into account the applied technologies, data sources, research tools and the executive management team. Basing on the analysis of the industrial data and own experience of the authors, the scope of matters concerning well completion and drill-stem test was determined. Well completion, drill-stem test and first working of reservoir rocks implemented in the stage of prospecting and recognition of hydrocarbons resource are characterized by substantial degree of risk of any emergency occurrence. Proper management of these tasks is crucial from the decision-making point of view to implement next stages concerning oil mining activities. The problem of well completion of hydrocarbons resource was illustrated with a block diagram which presents separately the aspect of safety of, among others, the crew, natural environment and resources – with attention to relevant provisions of the law, and the aspect of source and current acquisition of the resource and geological data as the fundamental element for integrated resource management. The second block diagram presents the problem of technique and technology of hydrocarbons resource first working and decision-making factors advisable for the analysis of productivity of oil and gas horizons as well as the determination of these horizons for mining stimulation or the liquidation of the available horizon or the complete exploratory borehole. Despite necessary generalizations, this diagram was developed on the basis of the analysis of detailed industrial solutions applied in Poland and abroad.
18
Content available remote Unification of Quality Systems ISO 9000 and Regulation 2042
EN
The scientific paper deals with the quality system requirements given by the standard CSN EN ISO 9001:2010 Regulation (EC) No 2042/2003. Quality control is one of the most important processes in the organization, as it includes a number of sub-activities such as quality policy, customer focus, human resources, etc. By identifying the demands this work includes design of the structure of the quality manual and a possible form of manuals for the organization dealing with the training of maintenance personnel.
PL
Ten artykuł naukowy związany jest z wymaganiami systemem jakości określonymi w normie europejskiej CSN EN ISO 9001:2010 oraz Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej (WE) nr 2042/2003. Kontrola jakości jest jednym z najistotniejszych procesów w danej jednostce (organizacji), ponieważ zawiera wiele poddziałań odnoszących się do zagadnień takich jak polityka jakości, ukierunkowanie na klienta, zasoby ludzkie itp. W wyniku identyfikacji wymagań w niniejszej pracy zawarto strukturę księgi jakości oraz możliwą postać księgi dla jednostek (organizacji) związanych ze szkoleniem personelu zajmującego się utrzymaniem.
PL
W pracy naukowej zaproponowano podejście topologiczne zarządzania projektami i programami, które jest wykorzystywane w celu zwiększeni. efektywności eliminacji pożarów lasów przy pomocy samolotów i ogólnie lotnictwa. Scharakteryzowano uwarunkowania formalne oraz czynniki wewnętrznego i zewnętrznego środowiska projektu, które wpływają na skuteczność realizacji projektów i programów.
EN
In the scientific paper is proposed a topological approach of managing the projects and programs to improve the efficiency of elimination of forest fires using aircraft and aviation in general. Reasons of external and internal project environment that affect the successful implementation of projects and programs, are described taking into account the regional constituent of Ukraine.
EN
In this scientific article is shown and systematized the basic resources that characterize the organizational and technical components of emergency call S System 112 for the conditions of successful implementation in dimension of Ukraine taking into account the regional character through the use of project-oriented management of projects and programs and d the characteristics of complexity. Proposed the model of resource management in the project of System 112 and is identified the key factors that influence into the project.
PL
W artykule przedstawiono i usystematyzowano podstawowe zasoby, które charakteryzują organizacyjno-techniczne elementy systemu awaryjnego o wezwania za jednym numerem alarmowym 112, oraz warunki udanej realizacji w ramach Ukrainy poprzez wykorzystanie zarządzania projektowo-orientowanego projektów i programów. Zaproponowano model zarządzania zasobami w projektach wprowadzenia Systemu 112 oraz określono kluczowe czynniki wpływające na sam projekt.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.