Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano analizy wartości śladu węglowego dla obuwia dziecięcego, czyli takiego, które charakteryzuje się niewielką masą, ale różni się pod względem materiałów konstrukcyjnych. Ślad węglowy jest to ekologiczny wskaźnik, który stosowany jest do pomiaru sumy emisji gazów cieplarnianych (GHG) do atmosfery, wynikającej z wytworzenia obuwia. Złożoność metodyki jego obliczania implikowana jest faktem, że produkcja obuwia jest procesem wieloetapowym i na każdym z nich istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo stosowanie szerokiej gamy materiałów zarówno sztucznych, jak i naturalnych do wytwarzania półproduktów obuwniczych powoduje, że w cyklu życia mogą pojawiać się duże ilości odpadów stałych, ścieków, a także emisja szkodliwych gazów cieplarnianych, mogących mieć negatywny wpływ na środowisko. Różnorodność materiałów wiąże się z powstawaniem problemów, związanych z precyzją określenia źródła ich pochodzenia, co utrudnia oszacowanie śladu węglowego związanego z produkcją surowców, zwłaszcza w przypadku, gdy istnieje skomplikowany łańcuch dostaw. W niniejszej pracy na podstawie dostępnej metodyki obliczono ślad węglowy dla czterech modeli obuwia dziecięcego (jeden o cholewce w postaci otwartej (obuwie typu sandał) oraz trzy o cholewce pełnej) z uwzględnieniem poszczególnych cykli jego życia obejmujących: nabycie surowców (etap 1), produkcję materiałów wejściowych (etap 2), produkcję komponentów obuwia (etap 3), montaż, wykańczanie, pakowanie (etap 4), produkcję opakowań (etap 5), dystrybucję do klientów (etap 6) oraz koniec cyklu życia produktu (etap 8), poprzedzony okresem użytkowania ustalonym na 6 miesięcy (etap 7). Na tej podstawie wskazano te obszary cyklu życia obuwia, w których możliwa jest implementacja opcji zmniejszających ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla. Potencjalne działania naprawcze powinny być w szczególności skierowane na etapy: 3 (najbardziej emisyjny), 4 oraz 8.
EN
In this paper, the analysis of carbon footprint values for children’s footwear was conducted. This group of products is characterized by similar small mass and diversity in the used materials. The carbon footprint is an environmental indicator, which is used to measure the total sets of greenhouse gas (GHG) emissions into the atmosphere caused by a product throughout its entire lifecycle. The complexity of carbon footprint calculation methodology is caused by multistage production process. The probability of emission greenhouse gases exists at each of these stages. Moreover, a large variety of footwear materials – both synthetic and natural, give the possibility of the emission of a lot of waste, sewage and gases, which can be dangerous to the environment. The diversity of materials could be the source of problems with the description of their origins, which make carbon footprint calculations difficult, especially in cases of complex supply chains. In this paper, with use of life cycle assessment, the carbon footprint was calculated for 4 children’s footwear types (one with an open upper and three with full uppers). The life cycles of the product were divided into 8 stages: raw materials extraction (stage 1), production of input materials (stage 2), footwear components manufacture (stage 3), footwear manufacture (stage 4), primary packaging manufacture (stage 5), footwear distribution to customers (stage 6), use phase (stage 7) and product’s end of life (stage 8). On these grounds, it was possible to point out the life cycle stages, where the optimization activities can be implemented in order to reduce greenhouse gases emissions. The obtained results showed that the most intensive corrective actions should be focused on the following stages: 3 (the higher emissivity), 4 and 8.
PL
Niniejsza praca dotyczy wytycznych wydanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyznaczających standard odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej w odniesieniu do sektora tekstylno – odzieżowego i obuwniczego. Ponadto autorzy wskazują rolę Instytut Przemysłu Skórzanego w rozpowszechnianiu informacji w ramach wdrażania rekomendacji dotyczących należytej staranności, zawartych w Wytycznych OECD, uwzględniając szeroki zakres oddziaływań na środowisko naturalne wskazanych sektorów. Ponadto przedstawiono kierunki wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom wzmacniającego ich wiarygodność rynkową oraz zwiększającego konkurencyjność ich wyrobów i technologii.
EN
This paper concerns the OECD due diligence guidance for responsible supply chains in the garment and footwear sector. Moreover, authors indicate the role of the Institute of Leather Industry in knowledge dissemination in a field of responsible supply chains. It is very important to implementing recommendations in a field of due diligence in garment and footwear sector. It is closely related to environmental impact of these sectors. In this paper, authors presented the possibilities of obtaining support for introducing innovations by manufacturers in order to improve their competitiveness.
PL
W pracy zbadano zawartość metali ciężkich zawartych w płaskich wyrobach włókienniczych zawierających włókna bambusowe. Oznaczenia wykonano dla tkanin oraz dzianin bambusowych, pozyskanych z rynku krajowego, przeznaczonych na elementy wierzchnie, wyściółkowe oraz podszewkowe dziecięcego obuwia tekstylnego oraz skórzano-tekstylnego. W artykule opisano szczegółowo metodę badawczą (AAS) oraz metody oznaczania metali ciężkich (Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg), których dopuszczalne wartości stężeń w określonych częściach obuwia dziecięcego stanowią jedną z wytycznych, determinujących nadanie znaku „Zdrowa Stopa”, będącego wyróżnikiem dobrego obuwia zapewniającego prawidłowy rozwój i funkcjonowanie stóp dzieci w wieku do 15 lat. Wszystkie badane materiały spełniły wymagania określone znakiem „Zdrowa stopa”, w kontekście zawartości metali ciężkich. Oznacza to, że mogą zostać dopuszczone do zastosowania ich w obuwiu.
EN
The study examined the content of heavy metals contained in flat textile products containing bamboo fibers. The markings were made for bamboo fabrics and knitwear, obtained from the domestic market, for surface elements, lining and lining of children's textile and leather-textile footwear. The article describes in detail the test method (AAS) and methods for the determination of heavy metals (Sb, As, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg) whose permissible concentration values in specific parts of children's footwear constitute one of the guidelines determining the the “Healthy Foot” sign, which is a distinguishing feature of good footwear that ensures the proper development and functioning of the feet of children under 15 years of age. All tested materials met the requirements of the “Healthy Foot” sign, in the context of heavy metal content. This means that they can be approved for use in children's footwear.
PL
Głównym założeniem przeprowadzonych badań była ocena jakościowa właściwości higienicznych różnych układów materiałów stosowanych powszechnie do wytwarzania obuwia. W celu zapewnienia użytkownikowi optymalnej wentylacji i maksymalnej oddychalności zastosowano różne kombinacje układów materiałowych. Wyznaczono dla nich wskaźnik dyskomfortu bazujący na ilości wydzielanego potu oraz wartościach temperatury wewnątrz obuwia w czasie symulowanego wysiłku fizycznego. Wskazano hierarchię układów materiałowych, które w warunkach użytkowania obuwia w największym stopniu odprowadzają wilgoć oraz minimalizują uczucie dyskomfortu. Badania użytkowe potwierdziły istnienie istotnych zależności między zastosowanymi układami a ich własnościami przewodzenia ciepła i wilgoci, przekładającymi się na poprawienie komfortu fizjologicznego dla użytkowników obuwia. Wykazano, że najwyższy poziom komfortu otoczenia stopy w obuwiu uzyskano poprzez zastosowanie poliamidowej ażurowej dzianiny dystansowej ułożonej w warstwę z dzianiną typu mikrowłókno syntetyczne PE w układzie z anilinową cielęcą skórą wierzchnią.
EN
The main objective of performed research was analysis of hygenic properties of different combinations of leather and textile materials, used as a shoe linings. Hygiene properties have important influence on comfort of users, connected water vapor permeability, or hygroscopicity. The impression of comfort or discomfort depends on environmental conditions and individual preferences of users, but the dominant is sweating body process. To provide optimal ventilation and air permeability, combined with raising of flexibility properties, the various types of combinations of upper and lining materials were used. The water permeability and heat transfer coefficient for tested shoes was obtained. Moreover, the hierarchy of the best materials in the context of measured hygiene properties related to heat and vapour transfer was created. The human subject tests confirmed, that the suitable combination of materials improves of hygiene properties, and showed, which sets of materials are better for everyday activities. Thus, based on this analysis, it is possible of forecast the comfort properties of other sets of linings materials for chosen type of leather shoes. Furthermore, the research results give a possibility for examination linings or upper materials in terms of their hygienic properties, which is crucial factor for footwear manufacturers.
PL
Tematem pracy jest ocena izolacyjności cieplnej materiałów przeznaczonych na cholewki obuwia. Omówiono wyniki dla tekstylnych oraz skórzanych wierzchów komponowanych z tekstylnymi lub skórzanymi podszewkami. Na mocy oceny porównawczej przeprowadzonej dla poszczególnych układów sporządzono jakościową charakterystykę dostępnych konfiguracji materiałów obuwniczych w obrębie cholewki.
EN
The aim of this study is evaluation of insulation properties of upper materials and compositions. The experimental results were discussed according to textile and leather uppers mixed with textile or leather linings. With regard to the comparative analysis, the characteristics of optimal configurations of footwear materials was drawn up.
EN
Article is devoted to sieve holes blocking and describes the impact of the content of blocking grains in the feed on this phenomenon. The process of screen blocking involves grains of varying size being blocked in sieve holes. This is a phenomenon that significantly decreases the screening process capacity. The screen blocking coefficient f is applied for a description of screen blocking. Blocking grains are the ones which is equal to or slightly larger than the sieve holes. Those grains do not pass through the sieve holes, remain over the sieve and may clog (block) the sieve holes, thus reducing the screen clearance coefficient. The tests were done using a laboratory vibrator and control sieves, by subsequently screening mixtures of particulate materials with a different content of blocking grains and different percentage share of the upper- and lower-size fractions. Particulate materials of three model grain shapes were used for the tests: spherical, sharp-edged and irregular. The paper also includes a statistical analysis of the results obtained through experiments and an innovative method for describing sieve holes blocking. The new blocking coefficient specifies the percentage number of blocked sieve holes in relation to the total number of sieve holes. Grain size is a parameter that determines the value of the screen blocking coefficient in time. An increase in the content of blocking grains in the mixtures results in an increase in the percentage number of blocked sieve holes. The content of individual fractions in the mixture also has a significant impact on the course of sieve holes blocking. Screening is a very common industrial practice, and various designs of screens and types of sieves are available. That is why the subject of this paper is so important.
PL
Artykuł dotyczy analizy zjawiska blokowania otworów sitowych przesiewaczy oraz określa wpływ zawartości ziaren blokujących w nadawie na to zjawisko. Proces blokowania polega na grzęźnięciu ziaren różnych wielkości w otworach sitowych. Jest to zjawisko znacznie obniżające wydajność procesu przesiewania. Mechanizm blokowania otworów sitowych jest w dużym stopniu przypadkowy. Do opisu blokowania oczek w sicie stosowany jest współczynnik zablokowania otworów sitowych. Ziarna blokujące to klasa ziaren równych, bądź nieco większych od wymiaru otworu sitowego. Ziarna te nie przejdą przez oczka w sicie, pozostając w produkcie nadsitowym mogą zatykać (blokować) otwory sitowe zmniejszając współczynnik prześwitu tego sita. Badania przeprowadzono na wstrząsarce laboratoryjnej i sitach kontrolnych, przesiewając kolejno mieszaniny materiałów ziarnistych o różnej zawartości ziaren blokujących oraz różnych procentowych udziałach klasy dolnej i górnej. Użyto materiałów ziarnistych o trzech modelowych kształtach ziaren: agalit (kształt kulisty), kruszywo (kształt ostrokrawędziowy) i piasek kwarcowy (nieregularny kształt ziaren). W ramach niniejszej pracy przeprowadzono również statystyczną analizę wyników uzyskanych na drodze doświadczalnej oraz przedstawiono nowy sposób opisu zjawiska blokowania otworów sitowych. Proponowany współczynnik zablokowania określa procentową ilość zablokowanych otworów w sicie w odniesieniu do liczby jego wszystkich otworów. Wymiar ziarna jest parametrem, który determinuje wartość współczynnika zablokowania otworów sita w czasie. Wzrost zawartości ziaren blokujących w nadawie skutkuje wzrostem procentowej ilości otworów zablokowanych. Zawartość poszczególnych frakcji w mieszaninie ma znaczący wpływ na przebieg procesu blokowania. Przesiewanie jest bardzo rozpowszechnionym procesem przemysłowym, a na rynku dostępne są różne warianty konstrukcyjne przesiewaczy i rodzaje sit. Fakt ten tłumaczy celowość podjęcia tej tematyki w prezentowanej pracy.
EN
The research presented in this paper focuses on determination of the physical and mechanical properties of composites made on the basis of natural polymer, i.e., crushed collagen fibres which are waste from the leather industry. Mineral supplements such as dolomite, bentonite and kaolin were the filling of the composite produced. Their application was dictated by increasing the application range, and we strove to optimise the composition of the composite in terms of physical and mechanical properties determined in static tensile tests. An analysis of the water absorption capacity was also carried out in order to select optimal compositions which have the best properties. The test results indicate extensive application possibilities of the composites produced, one of which is in footwear insoles, whose quality is an important element determining the hygienic qualities of shoes due to the high density of sweat glands in the plantar part of the foot. This research indicates the possibility of individual development of the composite properties of collagen fibres and mineral supplements in terms of their application, taking into account the medical aspect.
PL
Prezentowane w pracy badania koncentrowały się wokół określenia właściwości fizyko-mechanicznych kompozytów wytwarzanych na bazie naturalnego polimeru jaki stanowią rozdrobnione włókna kolagenowe stanowiące odpad przemysłu skórzanego. Wypełnienie wytwarzanego kompozytu stanowiły dodatki mineralne, takie jak: dolomit, bentonit i kaolin. Ich zastosowanie podyktowane zostało zwiększeniem wachlarza aplikacyjnego oraz dążeniem do optymalizacji składu kompozyty pod kątem właściwości fizyko-mechanicznych określanych w próbach rozciągania statycznego. Przeprowadzono również analizę zdolności chłonięcia wody, w celu wytypowania optymalnych składów, które charakteryzują się najlepszymi właściwościami. Uzyskane wyniki badań wskazują na szerokie możliwości aplikacyjne wytworzonych kompozytów. Jedną z nich stanowią podpodeszwy obuwnicze, których jakość jest istotnym elementem określających walory higieniczne obuwia wobec faktu dużego zagęszczenia gruczołów potowych w podeszwowej części stopy. Przedstawione badania wskazują na możliwość indywidualnego kształtowania cech kompozyty włókien kolagenowych i dodatków mineralnych pod kątem ich aplikacji z uwzględnieniem aspektu medycznego.
EN
The aim of this study was the analysis of the thermal resistance of upper textile materials combined with leather or textile linings. Following a comparative analysis of the combinations of materials tested, the best insulators werre recommended. Footwear material packages were created on the basis of the analysis of hygienic properties of textile and leather materials,which were available on the market. Hygienic properties like water vapour permeability and water vapour absorption gave information about the possibility to apply these materials from a microclimate point of view.
PL
Tematem pracy była ocena izolacyjności termicznej materiałów przeznaczonych na cholewki obuwia. Omówiono wyniki dla tekstylnych wierzchów komponowanych z tekstylnymi lub skórzanymi podszewkami. Na mocy oceny porównawczej przeprowadzonej dla poszczególnych układów wytypowano te najlepsze pod względem ich oporu cieplnego. Ich efektywną ocenę z punktu widzenia użyteczności obuwia, uzyskano poprzez skonfrontowanie jej z wynikami higieniczności układów opisanych za pomocą przepuszczalności pary wodnej.
EN
The development of textile finishing techniques and technologies outside of reports in world-wide publications is also very visible at subsequent fairs. At international fairs, such as ITMA, ATMA and FESPA, machine, equipment and dye manufacturers present new techniques and technologies. The development of chemical fibre processing nowadays goes mainly towards the “ecological optimisation” of technological processes as well as theeconomics of processes. In this article, the main development directions of the chemicaltreatment of textiles in the field of the pre-treatment, bleaching, dyeing, printing and finishing of textile products are discussed.
PL
Rozwój technik i technologii wykańczalniczych we włókiennictwie poza doniesieniami w publikacjach o światowym zasięgu również bardzo widoczny jest na targach takich jak np. ITMA czy ATMA. Producenci maszyn i urządzeń oraz barwników prezentują nowe techniki i technologie. Rozwój chemicznej obróbki włókien w obecnych czasach idzie głównie w kierunku „ekologicznej optymalizacji” procesów technologicznych i ekonomii. W artykule przedstawiono główne kierunki rozwoju technologii chemicznych w zakresie obróbki wstępnej włókien, bielenia, barwienia, drukowania oraz wykańczania wyrobów włókienniczych.
EN
As part of the work, preliminary tests were made of textile materials with bamboo fibres for elements of children’s footwear. The need to expand the range of materials which can be used in children’s footwear is dictated by the specific anatomic structure of the child’s foot during the first years of life. The research was focused on the area related to the mechanical and hygienic properties of the bamboo materials used. In order to make a qualitative analysis of the possibility of using bamboo materials in footwear elements, commonly used material like cotton was examined. The studies performed clearly indicate that the application of bamboo textiles as footwear materials is possible and show that they can be better than cotton materials as control samples. It is important to creating appropriate conditions conducive to the proper development of the foot.
PL
W ramach pracy wykonano wstępne badania materiałów tekstylnych z dodatkiem włókien bambusowych przeznaczonych na elementy obuwia dziecięcego z uwzględnieniem aspektu profilaktycznego. Potrzeba rozszerzenia asortymentu materiałów możliwych do stosowania w obuwiu dziecięcym podyktowana jest specyficzną budową anatomiczną stopy dziecięcej w okresie pierwszych lat życia oraz zapotrzebowaniem rynku konsumentów. Przeprowadzone badania ukierunkowane zostały z jednej strony na obszar związany z właściwości higienicznymi zastosowanych materiałów bambusowych. Ma to istotne znaczenie w kreowaniu odpowiednich warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi warstwy epidermalnej powierzchni stopy, pociągającej ze sobą stymulowanie rozwoju jej barierowości oraz prawidłowego funkcjonowania. Z drugiej strony przeprowadzenie badań wytrzymałościowych wytypowanych materiałów pozwala orzekać o możliwości kreowania układów tekstylnych o strukturze warstwowej z przeznaczeniem na wierzchy, optymalnych pod kątem wytrzymałościowym. Oznacza to, że tak utworzone materiały zapewniają możliwie wysoką elastyczność stymulującą osiąganie prawidłowych wielkości kątów zgięcia grzbietowego i podeszwowego, niezbędnych w kształtowaniu prawidłowych łuków stopy dziecka.
EN
Insole material is an important factor determining the hygienic properties of shoes. It has a significant impact on health and comfort while wearing them. In this paper, the authors describe a scenario of three insole materials: flank leather, cellulose material and composite leather. Quantitative research was done using five upper materials: calfskin full and top grain leather, “buffalo” bovine leather, a soft type of grain leather, and aniline veal skin type “cool”. Qualitative analysis was performed using 3D knitted fabrics as lining. The statistical significance of the differences obtained within the groups analysed is that they prove the impact of insole material on comfort.
PL
Materiały wykorzystywane na podpodeszwy w sposób znaczący wpływają na walory higieniczne obuwia. Przekłada się to jednocześnie na komfort jego użytkowania, a tym samym uwydatniają się jego aspekty zdrowotne. W pracy przedstawiono studium trzech rodzajów materiałów podpodeszwowych, stanowiących elementy składowe obuwia skórzanego: materiał celulozowy, skórę naturalną – bok blankowy oraz wtórną skórę podpodeszwową. Do badań wykorzystano materiały wierzchnie wykonane z pięciu rodzajów skór bydlęcych, takich jak: boks, nubuk, buffalo, bukat oraz skóra naturalna cielęca. Porównania jakościowego w zakresie wpływu zastosowanej podeszwy na odczucie komfortu użytkowania gotowego obuwia dokonano w obrębie podszewek wykonanych z dzianin dystansowych. Istotność statystyczna uzyskanych wyników potwierdziła wpływ rodzaju zastosowanej podeszwy na wartości współczynnika dyskomfortu uzyskanego z badań symulacyjnych na uczestnikach.
PL
Artykuł opisuje analizę zmian szybkości procesów starzenia skórzanych materiałów obuwiowych wierzchnich poprzez zmianę ich barwy. Badania przeprowadzono w symulatorze przyśpieszonego procesu starzenia Q-SUN Xenon Test Chamber. Do oceny trwałości barwy na światło dzienne zastosowano międzynarodową skalę niebieską według PN – EN ISO105-B02: 2014, a do oceny zmiany barwy – skalę szarą według normy PN – EN ISO 105 – A02. Ocenę instrumentalną wykonano z wykorzystaniem zaleceń normy PN – EN ISO 105-A05 oraz własne doświadczenia. Efektem badań było uszeregowanie skórzanych materiałów wierzchnich pod względem odporności ich barwy na światło.
EN
The aim of research was analysis of ageing of upper leather materials connected with colour changes. The research was done with use of ageing chamber – XENOTEST. To the determine of colour resistance of leather materials, the Blue Wool Standard was applied (according to PN – EN ISO105-B02:2014). The changes of colour were registered by grey scale according to ISO 105 – A02. Instrumental measurements of colour changes were taken according to PN – EN ISO 105 – A05. The result of this study was the arrangement of the upper leather materials in terms of their colour resistance to light.
PL
Zagadnienie ergonomii obuwia wiąże się z oceną efektu, jaki wywołuje elastyczność i jego masa na określone parametry kinematyczne i kinetyczne procesu lokomocji. Okazuje się bowiem, że zarówno masa, jak i sztywność obuwia wpływają na wielość wydatku energetycznego organizmu podczas chodu. Zjawisko to związane jest pośrednio ze zdolnością pochłaniania energii przez spód obuwia. Dodatkowo relacja między ilością energii dostarczonej i rozproszonej podczas cykli obciążania i odciążania przekłada się na poziom wysiłku fizycznego. Zmiany kontrolnych parametrów mechanicznych i metabolicznych, takich jak: długość fazy kontaktu stopy z podłożem, czas i częstość kroków, wartości składowych reakcji podłoża (w szczególności ich maksimów), wielkość pracy mechanicznej organizmu, poziom zużycia tlenu, czy też poziom sprawności organizmu są bezpośrednim następstwem tego zjawiska. W przeprowadzonych badaniach potwierdzono wpływ rodzaju obuwia, czyli takich jego parametrów, jak masa i elastyczność spodu na wielkość wydatku energetycznego.
EN
The matter of shoe ergonomics is rigidly connected with the effect of shoe mass and flexibility. These variabilities cause influence the value of energy cost of locomotion process. Moreover this phenomenon is associated with an absorptivity of shoe sole. It has been shown, that the relationship between the volume of absorbed and dissipated energy during the loading and unloading cycles is translated into the level of human exertion. This fact may lead to changes in mechanical and metabolic data i.e. contact time, stride duration, stride frequency, ground reaction patterns (specifically the maximum magnitudes of vertical, anterior posterior and medial lateral components), total work, oxygen consumption or net efficiency. In performed studies the influence of shoe mass and elasticity has been confirmed.
14
Content available remote Rynek obuwniczy w Polsce na przestrzeni lat 2010-2015
PL
W pracy omówiono wybrane statystyki branży obuwniczej w Polsce na przestrzeni lat 2010-2015. Obserwacja dynamiki zmian, jakie nastąpiły w sektorze obuwnictwa pozwoliła na zobrazowanie współczesnych trendów i ocenę uwarunkowań bieżących całego sektora w odniesieniu do sytuacji gospodarczej kraju.
EN
In this paper the selected indicators of footwear industry over 2010 – 2015 were discussed. The rate of changes in this area gives a possibility to estimate current trends and determinants of whole sector with reference to economic situation in Poland.
15
Content available remote Aspekt obuwia minimalistycznego w kontekście zmian parametrów mechaniki chodu
PL
W pracy przedstawiono wstępne zagadnienia, dotyczące użytkowania obuwia minimalistycznego. Na podstawie ogólnodostępnych wyników badań naukowych, zobrazowano wpływ używania tego typu obuwia na wybrane parametry mechaniki chodu.
EN
In this paper some preliminary problems in the field of minimalistic footwear were evolved. On the base of available research results, the influence of minimalistic trend on mechanic's variables of the foot - ground interaction was illustrated.
EN
Footwear is an important element of an attirement, which protects the human foot from injuries and negative effects of extraneous environmental conditions. Moreover shoes are necessary component of locomotor apparatus, cause human sole is not adapted to long - distances walking without protection. Modern shoe is equipped with stiffened midsole, hightened heel or arch supports, which has been changed the foot strike. Today a typically strike of human gait is rearfoot - which the point of the first contact the ground is heel. The specific rigid construction of shoes follows that natural barefoot strike has been changed on rearfoot. On the other side, set of materials which is used for shoe production like leather, woven or unwoven textiles or synthetics materials are an important factor to influence the quality of footwear and affects the comfort of use. Therefore innovative textiles and polymer materials are desirable to create new protective and functional properties of shoes.
EN
This study has been investigated influence of type of footwear and foot strike on selected kinematics and dynamics parameters of human gait. The flagged problem has been focused on energy costs of walking. Significant differences in biomechanics and energy cost of gait, could be caused by specific modifications of structure of shoes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.