Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono przykładowe defekty w wirnikach silników indukcyjnych dużych mocy oraz termograficznej (termowizyjnej) metody ich wykrywania, opisano także nowatorskie sposoby wymuszania przepływu prądu w klatce wirnika. Referat jest ilustrowany kilkoma przykładami.
EN
The paper presents examples of defects in rotor induction motors and high-power infrared detection methods are also described innovative ways of forcing the flow of current in the cage rotor. The paper is illustrated with a few examples.
PL
W pracy przeanalizowano kilka przypadków negatywnych zjawisk towarzyszących eksploatacji silników indukcyjnych z asymetrią elektromagnetyczną. Zjawiska te, rozmaitego pochodzenia, nieraz nakładają się na siebie, utrudniając diagnozę. Rozpatrzono pracę silnika niskoobrotowego dużej mocy, emitującego specyficzny hałas, którego intensywność wzrastała w miarę zwiększania obciążenia. Wyniki badań wskazywały na defekt klatki z możliwym jednoczesnym zwarciem blach pakietu wirnika. Z kolei na stacji prób poddano badaniom dwa jednakowe silniki 6 kV, których praca sugerowała także symptomy wewnętrznej asymetrii elektromagnetycznej poprzez specyficzny dźwięk. Specyficzne zmiany sygnałów diagnostycznych mogą wskazywać na poważniejsze problemy w wirnikach, np. degradację pakietu spowodowaną zwarciami o szerokim zasięgu. Następnie w 3 części pracy przedstawiono wykorzystanie oryginalnej metody diagnostyki termograficznej wirnika dużej mocy i bardzo dużych gabarytów, opartej na nagrzewaniu wirnika przez wymuszony przepływ prądu przez wał, w celu weryfikacji wcześ­niejszej diagnozy stanu wirnika postawionej w oparciu o pomiar i analizę prądów fazowych silnika i strumienia poosiowego. Kamera termowizyjna rejestruje lokalne wzrosty temperatury w określonych miejscach wirnika i tym sposobem potwierdza zagrożone miejsca w klatce, a także w blachach i konstrukcji mechanicznej wirnika. Osobnym wyzwaniem jest tu zapewnienie wymuszenia prądu o natężeniu kilku kiloamperów, aby tym sposobem nagrzać wirnik.
EN
The study analyzed several cases of adverse events associated with the operation of induction motors with electromagnetic asymmetry. These phenomena, of various origin, often overlap, making it difficult to diagnose. A high power low speed motor, emitting a specific noise which intensity increased with increasing load, was considered. The test results indicated a defect in the rotor cage with a possible simultaneous short circuit inside the rotor sheet package. At the testing station two identical 6 kV motors which operation suggested symptoms of internal electromagnetic asymmetry by a specific sound, were subjected to the tests. Specific diagnostic signal changes may indicate more serious rotor problems, such as packet degradation caused by wide range short circuits. The 3rd part of the paper presents the use of the original thermographic method of diagnostics of high power and very large dimensions rotor, based on heating the rotor by forcing the current flow through the shaft, to verify the prior diagnosis based on the measurement and analysis of phase currents of the motor and its axial flux. The infrared camera records the local temperature increases in specific areas of the rotor and thus confirms the presence of exact endangered points of the cage, inside the core and the mechanical structure of the rotor as well. An extra challenge is to provide a forcing of several thousands of amps of the current intensity to thereby heat the rotor.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie oryginalnej metody diagnostyki termograficznej wirnika dużej mocy i bardzo dużych gabarytów, opartej na nagrzewaniu wirnika przez wymuszony przepływ prądu przez wał, w celu weryfikacji wcześniejszej diagnozy stanu wirnika postawionej w oparciu o pomiar i analizę prądów fazowych silnika i strumienia poosiowego. Kamera termowizyjna rejestruje lokalne wzrosty temperatury w określonych miejscach wirnika i tym sposobem potwierdza zagrożone miejsca w klatce, a także w blachach i konstrukcji mechanicznej wirnika. Osobnym wyzwaniem jest tu zapewnienie wymuszenia prądu o natężeniu wielu kiloamperów, aby tym sposobem nagrzać wirnik.
EN
The article presents the use of the original thermographic method of diagnostics of high power and very large dimensions rotor, based on heating the rotor by forcing the current flow through the shaft, to verify the prior diagnosis based on the measurement and analysis of phase currents of the motor and its axial flux. The infrared camera records the local temperature increases in specific areas of the rotor and thus confirms the presence of exact endangered points of the cage, inside the core and the mechanical structure of the rotor as well. An extra separate challenge is to provide a forcing of several thousands of amps of the current intensity to thereby heat the rotor.
PL
W artykule opisano powstawanie stacji prób w Elektrowni Opole. Następnie pokazano jak wyodrębniono ją w samodzielne przedsiębiorstwo pomiarowe. Przedstawiono krótko zakres prac jakie wykonuje to przedsiębiorstwo.
EN
This paper describes the creation of a testing station at Opole Power Plant. Then it is shown its transformation into a separated measurement enterprise. The paper presents briefly the scope of work to be performed by this company.
PL
Praca przedstawia sposób wykorzystania sygnału strumienia z cewki pomiarowej, przyłożonej do silnika indukcyjnego, do oszacowania momentu obciążenia w stanie ustalonym. W tym celu na stacji prób, wyposażonej w układ do dokładnego pomiaru momentu obciążenia, wykonano kilka sesji pomiarowych silników klatkowych o różnych liczbach par biegunów: p = 1, 2, 3. Silniki te były obciążane odpowiednio w granicach od 10% do 110% swojego momentu znamionowego. Rejestrowano prądy stojana, moment na wale i strumień poosiowy dla każdej nastawianej wartości obciążenia. Strumień poosiowy był poddawany analizie widmowej. Z widma strumienia były wyznaczane aktualne obroty oraz odczytywane amplitudy strumienia, proporcjonalne do aktualnego momentu na wale. Wykonano charakterystyki odpowiednich amplitud strumienia w funkcji przyłożonego momentu obciążenia. Niezależnie, dla porównania, w oparciu o dokładnie odczytane z widma strumienia obroty oraz parametry silników, wyznaczono charakterystyki momentu metodą Klossa. Wniosek z przeprowadzonych badań jest taki, że dla indywidualnych silników jest możliwe dokładne wyznaczanie momentu obciążenia w oparciu o pomiar strumienia poosiowego.
EN
The paper presents the way how to use the axial flux signal from the measuring coil applied to the induction motor in order to estimate the load torque in a steady state. For this purpose, in the testing station equipped with a system for accurate measurement of the load torque, there were made several measurement sessions of squirrel-cage motors with different numbers of pole pairs p = 1, 2, 3. These motors were loaded respectively in the range of 10% to 110% of its rated torque. Recorded were the stator currents, the output torque and the axial flux for each load value set. The axial flux was subjected to spectral analysis. On the basis of the flux spectrum the actual speed and flux amplitudes proportional to the actual shaft torque were copied. The characteristics of suitable amplitudes of the flux as a function of the applied torque load were obtained. Regardless, for comparison, based on a precise readout of the speed and motor parameters from the flux spectrum, the torque characteristics were calculated by the Kloss method. The conclusion from the study is so that for the particular motor it is possible to determine accurately the load torque based on the measurement of the axial flux.
PL
W referacie przedstawiono przykładowe defekty w wirnikach silników indukcyjnych dużych mocy oraz termograficznej (termowizyjnej) metody ich wykrywania, opisano także nowatorskie sposoby wymuszania przepływu prądu w klatce wirnika. Referat jest ilustrowany kilkoma przykładami.
EN
The paper presents examples of defects in rotor induction motors and high-power infrared detection methods are also described innovative ways of forcing the flow of current in the cage rotor. The paper is illustrated with a few examples.
PL
W artykule opisano powstawanie stacji prób w Elektrowni Opole. Następnie pokazano jak wyodrębniono ją w samodzielne przedsiębiorstwo pomiarowe. Przedstawiono krótko zakres prac jakie wykonuje to przedsiębiorstwo.
EN
This paper describes the creation of a testing station at Opole Power Plant. Then it is shown its transformation into a separated measurement enterprise. The paper presents briefly the scope of work to be performed by this company.
PL
W artykule zostaną przedstawione wyniki badań niszczących izolacji silników indukcyjnych dużych mocy z wykorzystaniem rożnych metod diagnostycznych na tym samym obiekcie. Celem tych badań jest poszukiwanie wzajemnych korelacji, których skutkiem jest otrzymanie trafnej diagnozy.
EN
The paper will be presented the results of destructive isolation of high-power induction motors using different diagnostic methods on the same object. The purpose of these tests is to look for correlations that result in getting a good diagnosis.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania technologii badań termograficznych do diagnostyki maszyn elektrycznych stosowanej w praktyce energetyki zawodowej. Szczegółowo omówiono przypadek diagnostyki aparatu szczotkowego turbogeneratora w elektrowni oraz wirnika silnika indukcyjnego dużej mocy.
EN
This paper presents the diagnostic methods used in power stations to evaluate the technical conditions of electric machines which have been used for years in the Energotest-Diagnostyka firm. The thermovision technics used to diagnose rotor cages in induction motors are described in detail.
PL
W artykule przedstawiono sposób monitorowania stanu technicznego izolacji silników indukcyjnych przez firmę Energotest- Diagnostyka eksploatowanych przez wiele lat w energetyce zawodowej. Przedstawiono metodę diagnostyki izolacji stojanów silników indukcyjnych przy pomocy wskaźnika kondycji izolacji wraz z przykładem.
EN
This paper presents the diagnostic method used in power stations to evaluate the technical conditions of electric machines which have been used for years in the Energotest-diagnostyka firm. A method to evaluate insulation windings conditions through the introduction of diagnostic factor for them is presented. Examples of such an evaluation and its practical application are included.
EN
The paper pointed out the mechanism of partial discharges in insulating systems of electrical machines, which are the cause of deterioration of insulation strenght. Against this background, demonstrating the new equipment using the latest technology measuring using the method of WMPS and Ramp Test
PL
Przedstawiono możliwości porównywania różnych metod badań maszyn indukcyjnych na przykładzie analizy wyników pomiarów silnika indukcyjnego pobudzanego do drgań różnymi sposobami.
EN
The paper presents possibilities of comparison of different methods used to test induction machines — on an example of analysis of results of measurement of induction motor vibration when different methods activated.
EN
The study paper describes dynamic mathematical model of an induction motor. This model has been applied to simulate investigations and to calculate a peak value of electromagnetic torque during short circuit shock. Also presented are results of experiment investigations of a high power induction motor vibration, which has been initiated by a short circuit shock method. The measurement results of vibration when using two other methods are included. Consistence of measurement results proves suitability of a short circuit shock method to be applied to vibration testing of an induction motor.
PL
Artykuł przedstawia problematykę badań okresowych i częstości ich przeprowadzania w odniesieniu do urządzeń i układów elektroenergetycznej autoamtyki zabezpieczenowej. Ukazuje również złożoność układówautomatyki, odpowiadając na pytanie, co tak naprawdę wchodzi w jej skład. W dalszej części określono zmieniającą się problematykę układów EAZ wraz z postępem technologicznym zastosowanych urządzeń. W ostatniej części opisano mozliwość prowadzenia diagnostyki, przeglądów i badań okresowych powiązań elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej z chronionym obiektem w oparciu o wykorzystanie techniki termograficznej.
EN
The article presents a problem of periodical tests and the frequency of performing it, regarding to electrical power protection engineering devices and systems. It describes also the complexity of such systems and answers the question what such systems include. Next part of the article presents the problem of electrical power protection engineering systems in relation to technological progress of applied devices. In final paragraph is described the usability of thermographic technique during diagnostic tests, inspections, and perodical tests of electrical power protection engineering devices and systems applied on particular objects.
EN
This paper presents an attempt of the economic assessment of high voltage squirrel-cage induction motors diagnosis. Costs of diagnostic measurement of stator winding insulation have been estimated. These costs have been compared to the costs of possible repairs. Diagnosis costs have been also compared to the costs of energy used by these machines. Costs of diagnosis which has been done internally are compared to the costs of an external service, taking into account the amount of machines in the plant.
EN
This paper presents the diagnostic methods used in power stations to evaluate the technical conditions of electric machines which have been used for years in the Opole Power Station. The thermovision technics used to diagnose rotor cages in induction motors are described in detail. A method to evaluate insulation windings conditions through the introduction of diagnostic factor for them is presented. Examples of such an evaluation and its practical application are included.
PL
Scharakteryzowano badane wyposażenie techniczne EAZ: obwody powiązania automatyki z obiektem chronionym oraz urządzenia automatyki - w szczególności wykonane techniką mikroprocesorową. Omówiono zagadnienia ich badań okresowych, podano przykłady wykrywanych nieprawidłowości i uszkodzeń w urządzeniach. Przedstawiono także badania wykonywane metodą termograficzną oraz zaprezentowano wybrane wyniki z takich badań.
EN
Characterised are tested equipment of the electronic relay protection system: circuits of connection of the relay protection system with the protected object and the equipment of the relay protection system, especially the microprocessor-based one. Discussed are problems of the equipment periodical tests, given are examples of detected irregularities and defects of the equipment. Presented are also tests made with the thermographic method and chosen results of such tests.
PL
Omówiono badania diagnostyczne obwodów stojanów silników indukcyjnych nn, WNJ oraz stojanów generatorów synchronicznych. Przedstawiono metody śledzenia procesu starzenia izolacji oraz przewidywania momentu jej uszkodzenia. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów opracowano syntetyczny współczynnik jakości izolacji, przydatny do oceny stanu izolacji maszyn elektrycznych.
EN
Diagnostic examinations of the circuits of stators of low-voltage and high-voltage induction motors and also stators of synchronous generators. Methods of observing the process of ageing of insuiation and determining the time of its getting damaged. Basing on the measurements made there has been worked out a synthetic factor of quality of insuiation, useful for assessment of the statc of insuiation of electric machines.
PL
Przegrzewanie się silnika elektrycznego może być powodowane m.in. niskim napięciem zasilania, przeciążeniem momentem, niedostatecznym chłodzeniem i nadmierną liczbą rozruchów. Drgania są zwykle skutkiem niewspółosiowości oraz niewłaściwego posadowienia. Artykuł zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. smarowania łożysk i montażu sprzęgieł.
EN
Overheating of electric motor could be caused by low input voltage, torque overload, insufficient cooling and excessive frequency of starting. Vibrations are usually a result of misalignment and incorrect fixing.
PL
Rozpatrzono diagnozowanie izolacji uzwojeń stojanów WN. Omówiono związki pomiędzy przebiegami U[odb] = f (t) a I p(t) w zależności od zużycia izolacji. Przedstawiono wizualizację drgań jako metodę diagnostyczną całej konstrukcji mechanicznej stojana.
EN
Discussion of the relations between the waveforms U[odb] = f(t) and Ip(t) depending on the wear of insulation. Visualization of vibrations as a diagnostic method relative to the whole mechanical construction of the stator.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.