Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrid propulsion systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W tradycyjnym procesie hamowania cała energia kinetyczna lub potencjalna pociągu napędzanego lokomotywą z silnikiem spalinowym jest rozpraszana do otoczenia w postaci energii cieplnej. W lokomotywach hybrydowych istnieje możliwość odzyskania części tej energii przez przekazanie jej do akumulatorów i ponowne wykorzystanie do napędu pociągu. W pracy przedstawiono model układu napędowego lokomotywy hybrydowej z silnikiem spalinowym, przekładnią elektryczną i zasobnikiem energii oraz model oporów ruchu pociągu. Na podstawie przyjętych warunków pracy lokomotywy oraz składu pociągu na wybranych trasach przeprowadzono obliczenia parametrów energetycznych procesu hamowania pociągu. Wykorzystując wyniki symulacji dokonano analizy wpływu pojemności zasobnika energii na redukcję zużycia paliwa.
EN
In the traditional process of braking all the kinetic or potential energy of a train driven by locomotive with internal combustion engine is dissipated into the environment in the form of thermal energy. Using the hybrid propulsion system in locomotive is possible to recover a part of this energy by passing it to the battery and re-use in the drive train. The paper presents a model of a hybrid locomotive propulsion system with an internal combustion engine, electric transmission, energy storage and a model of train movement resistance. On the basis of the assumed working conditions, the composition of the trains and selected routes, the calculations of the energy performance of the braking process of the train have been done. Using the simulation results an analysis of the impact of energy storage capacity to reduce fuel consumption has been processed.
2
Content available remote Optimization of Hybrid Propulsion Systems
EN
Powertrain hybridization permits the benefits of more than one power source to be integrated and exploited for a beneficial effect on an objective, such as reduction of fuel consumption or emissions. Due to their operating profiles however, marine hybrid vessels do not exhibit much opportunity for free energy re-cuperation. Fuel savings can be realized by bettering component operating points, yet this requires correct siz-ing matched to the expected usage. In this paper, a multi-objective genetic algorithm is used to optimally size propulsion components in order to minimize fuel consumption as well as installation weight for a hybrid mo-toryacht operating on a day cruise scenario.
EN
The battlefield was changed during many years and the weapon was developed also. Unmanned vehicles are one of the new kinds of weapon. They have different mass, executed tasks and the scope of autonomy. Their hybrid propulsion system increase traction proprieties of these vehicles considerably. The concept of the hybrid drive for the small unmanned vehicle was the main goal of the work. It was made assumptions, that the vehicle will have the mass approximately 1 ton, running on six wheels with the speed up to 60 km/h. The vehicle will have the combustion engine power 25 kW as the basic source of energy, Energy will be accumulated in batteries the mass 48kg and specific power 2667 W/kg. The single electric engine will propel six wheels of the vehicle. Four rare and front wheel will by steered. Units of propulsion system were selected with using the computer program ADVISER2004, and traction effort versus vehicle speed was determined on the base of the movement equations of the vehicle. The drive of the vehicle in unsteady condition was simulated using the program ADVISER2004 accord to the tests of ECE, FTP and 1015. It was affirmed that the vehicle with the chosen propulsion system could move with the speed more then 60 km/h on the asphalt roadway and below 50 km/h on the sandy road. It can to surmount the slopes 60%. Fuel consumption is circa 4 l/100 km in simulated drive test with the limitation of the maximum speed up to 60 km/h. The run range was circa 12 km as the electric vehicle.
PL
Pole walki zmieniało się na przestrzeni wielu lat tak samo jak środki walki. Jednym z tych środków są pojazdy bezzałogowe. Różnią się one masą, wykonywanymi zadaniami oraz stopniem autonomii. Wyposażenie ich w hybrydowe układy napędowe znacznie zwiększa ich właściwości trakcyjne. Celem pracy było opracowanie koncepcji napędu hybrydowego do małego pojazdu bezzałogowego. Założono, że będzie to pojazd o masie ok. 1 tony, poruszający się na kołach z prędkością do 60km/h. Podstawowym źródłem napędu będzie silnika spalinowy o mocy 25 kW, a energia będzie gromadzona w akumulatorach o masie 48 kg i mocy właściwej 2667 kW/kg. Pojedynczy silnik elektryczny będzie napędzał sześć kół pojazdu za pomocą wałów napędowych, w tym cztery koła kierowane. Zespoły układu napędowego dobrano przy wykorzystaniu programu komputerowego ADVISER2004, a charakterystyki trakcyjne wyznaczono w oparciu o równania ruchu pojazdu. Za pomocą programu ADVISER2004 symulowano jazdę pojazdu w stanach nieustalonych zgodnie z testami ECE, FTP i 1015. Stwierdzono, że pojazd z dobranym układem może poruszać się z prędkością ponad 60 km/h pod drodze asfaltowej i poniżej 50km/h po drodze piaszczystej, pokonywać wzniesienia powyżej 60% przy zużyciu paliwa około 4 l/100 km podczas symulowanej jazdy wg uwzględnianych testów przy ograniczeniu maksymalnej prędkości do 60 km/h. Zasięg jazdy przy napędzie elektrycznym wynosił ok. 12km.
4
PL
W referacie przedstawiono podstawowe problemy związane z zastosowaniem dział elektromagnetycznych w wozach bojowych przyszłości. Działa takie umożliwiają uzyskiwanie dużo większej prędkości wylotowej pocisków w porównaniu z klasycznymi działami prochowymi przy mniejszej ilości materiału energetycznego (paliwa, prochu). Dlatego stosowane mogą być pociski o mniejszej masie. Można załadować także większą liczbę pocisków na pokład pojazdu. Mniejszy jest także ślad cieplny pojazdu podczas strzału. Jednak zastosowanie dział magnetycznych wymaga rozwiązania jeszcze wielu problemów technologicznych związanych z wytwarzaniem impulsów energii elektrycznej o dużej mocy, trwałości, dokładności oraz niezawodności luf, przepływu energii wewnątrz pojazdu oraz oddziaływania pola magnetycznego na ludzi i sprzęt wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Działa elektromagnetyczne są przewidywane jako główne uzbrojenie przyszłościowe wozów bojowych. Działa elektromagnetyczne będą stanowiły bardzo ważny element przyszłego, w pełni zelektryfikowanego pojazdu bojowego, znanego jako "All Electric Combat Vehicle". Problemy do rozwiązania, to zwiększenia mocy wytwarzanej energii, przesyłania energii, trwałości i stabilności parametrów luf oraz doskonalenia konstrukcji pocisków. Należy sądzić, że istotne zalety tych dział spowodują, że będą one mogły stać się podstawowym uzbrojeniem wozów bojowych przyszłości.
EN
Basic problems connected with using of electromagnetic cannons in the future fighting vehicles were introduced in the report. Such cannons make possible getting a lot of larger escape speed of bullets in the comparison with classic powder cannons using smaller quantity of the energetic material (fuel, powder). That is why applied can be bullets about the smaller mass. It is possible to load larger number of such bullets on the vehicle board also. The thermal signature of the vehicle is smaller during the shot also. However application electromagnetic guns requires still solution many technological problems connected with production of the impulses of electric energy about large power, achievement high level of durability, exactitude and the reliability of barrels, the flow of energy vehicle and the influence of the magnetic field on the staff and equipment inside and outside the vehicle. Electromagnetic guns are anticipated as main future armament of combatant vehicles. They will be all-important element of future, entirely electrified vehicle, known as "All Electric Combat Vehicle". Challenges soluble are enhancement of the power of produced energy, transmission of energy, durability and the stability of parameters of barrels and improvements of missile design. Essential advantages of these guns will cause that they will be able to become the basic armament of future combat vehicles.
5
Content available remote Future of hybrid propultion system for combat vehicles
EN
Problems of propulsion systems development for future combat vehicles were presented in this paper. This development works are realised accord the program „All Electric Combat Vehicle”. Properties of hybrid propulsion systems with military requirements were described. Nationals programs of research on hybrid propulsion were characterised. Investigation a few prototypes of armoured vehicles 4x4 and 8x8 and lightweight tracked platforms are realised in USA. Germans factories presented many system for hybrid vehicles. They are electro-mechanical system, electrical motors, energy storages systems and few prototypes tracked and wheeled vehicles. Prototype of transport vehicle 6x6 and cross terrain vehicle 4x4 was worked out in Great Britain and simulation investigations of tracked vehicle were realised. Armoured hybrid vehicle was designed in France and simulation investigations on lightweight tracked vehicle were ran. Prototypes modular and compatible tracked and wheeled vehicles were worked out in Sweden, but propulsion system for wheeled vehicle was designed in international cooperation. South Africans’ program cancers fighting vehicles 8x8 and prototype of this vehicle is investigated.
PL
W referacie przedstawiono problemy rozwoju napędów hybrydowych w wozach bojowych przyszłości. Prace te są realizowane w ramach kierunku "W pełni elektryczny wóz bojowy". Opisano właściwości napędów hybrydowych z uwzględnieniem wymagań wojskowych. Scharakteryzowano narodowe programy prac nad napędami hybrydowymi. Badania kilku prototypów opancerzonych pojazdów kołowych 4x4 oraz 8x8 oraz lekkich platform gąsienicowych są realizowane w USA. Niemieckie wytwórnie przedstawiły wiele systemów hybrydowych. Są to układy elektromechaniczne, silniki elektryczne i systemy sterowania i kilka prototypów pojazdów kołowych i gąsienicowych. W Wielkiej Brytanii opracowano prototyp pojazdu transportowego 6x6 i terenowego 4x4 oraz prowadzone są badania symulacyjne pojazdów gąsienicowych. Pojazd opancerzony 6x6 opracowano we Francji oraz prowadzone są prace nad lekkim pojazdem gąsienicowym. Prototypy modułowych, kompatybilnych pojazdów kołowych i gąsienicowych opracowano w Szwecji, przy czym napęd do pojazdu kołowego powstał w ramach współpracy międzynarodowej. Program południowoafrykański dotyczy wozu bojowego z napadem 8x8 , a prototyp jest badany
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.