Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mapy akustyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Application of acoustic model to traffic noise mapping – a case study
EN
Nowadays traffic noise in large urban areas became serious problem, especially for inhabitants and their life comfort. It is well founded to accurately identify the sound sources and their impact to environment. Therefore plenty of acoustic models allow to calculate the distribution and prediction of sound pressure levels. Unfortunately many of them do not have the required calculation accuracy in different conditions. In the article is presented the comparison of the traffic noise modelling and measurement on the selected area of Poznan City (Poland). The LimA software was used to elaborate several acoustic maps, with different input parameters of model. The traffic noise measurement was performed during day time. Differences are shown and analyzed. Also one of the solution to reduce traffic noise was proposed.
PL
W artykule przedstawiono porównanie opracowanego modelu propagacji hałasu generowanego przez miejski transport drogowy oraz szynowy na wybranym obszarze śródmiejskim z rzeczywistym ciągłym pomiarem równoważnego poziomu dźwięku skorygowanego na podstawie charakterystyki częstotliwościowej A w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00– 22.00. Mapy akustyczne opracowano za pośrednictwem programu Lima firmy Brüel & Kjær. Celem badań była walidacja modelu akustycznego w określonym miejscu. Ponadto opracowano kolejne modele akustyczne w celu zaproponowania obniżenia poziomu hałasu na wskazanym obszarze przez umieszczenie wzdłuż drogi ekranów akustycznych.
PL
Systemy geoinformacyjne GIS wspomagają procesy decyzyjne w zakresie zrównoważonego zarządzania m.in. ochroną środowiska i infrastrukturą drogową. Ich stosowanie wiąże się z badaniami oddziaływań czynników środowiskowych oraz analizą informacji dotyczącej infrastruktury przestrzennej. W artykule przedstawiono budowę systemu geoinformacyjnego służącego do tworzenia map akustycznych. Podano przykład oceny klimatu akustycznego w sąsiedztwie dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko.
EN
Geographic Information Systems (GIS) support decision-making processes of sustainable development, including environment protection and road infrastructure. Their use is related to investigating the effects of environmental factors and the analysis of infrastructure. The article presents the construction of GIS system fused for the development of acoustic maps. Moreover, it also gives an example of acoustic climate evaluation in the vicinity of roads whose exploitation may have a negative influence on the environment.
3
Content available Aspekty ekonomiczne wykorzystania map akustycznych
PL
Główną domeną akustyki środowiskowej, uprawianą w ostatniej dekadzie, jest problematyka powstawania strategicznych map akustycznych miast, których populacja przekracza 100 tys. osób., a także głównych dróg i połączeń kolejowych. Prace związane z miastami o populacji ponad 250 tys. mieszkańców oraz połączeniami kolejowymi o znaczeniu międzynarodowym zostały ukończone, podczas gdy mapy opisujące miasta zamieszkałe przez nie mniej niż 100 tys. i nie więcej niż 250 tys. ludzi są ciągle przygotowywane. Dokumenty te są stopniowo dosyłane do Głównej Siedziby UE w Brukseli. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z powstaniem pierwszej partii map osiągnęły 24 mln złotych, a szacuje się, ze koszt całego projektu, będącego konsekwencją postanowień dyrektywy europejskiej nr 49 i polskiego prawa środowiskowego, wyniesie co najmniej 100 mln złotych Mapy akustyczne mają się stać podstawą do przygotowań do implementacji programu ochrony przed hałasem środowiskowym, ale czy faktycznie będą w stanie spełnić to zadanie? Artykuł przedstawia pogląd autora na ten temat w kontekście ekonomicznych skutków dla polskiej gospodarki, a także w porównaniu z podobnymi działaniami prowadzonymi w innych krajach Unii Europejskiej.
EN
The main project in the domain of environmental acoustics, executed over the last decade, were activities related to working out strategic acoustic maps for cities with population exceeding 100 thousand, as well as those for main roads and railways. Work on maps for cities with population exceeding 250 thousand, and roads and railways of international importance have been completed, while acoustic maps for cities with population of 100-250 thousand are still under preparation. These documents are gradually sent to the EU Central Office in Brussels. Developing the first maps has cost about 24 million PLN. II is estimated that the total cost of the project, which results from the provisions of EU Directive No. 49 and Polish Environmental Act, will be exceed 100 million PLN. Acoustic maps are to provide a basis for preparing programmes of protection against excessive environmental noise. Do they really do that? Are they able to? This paper presents the author's reflections on the economic consequences of programming actions to reduce the environmental noise in the context of such actions in other EU countries.
PL
Artykuł stanowi uaktualnioną wersję referatu przedstawionego 21 kwietnia 2005 r. podczas II Konferencji Naukowej Hałas w Środowisku, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Autor omawia znowelizowaną w maju 2005 r. ustawę: Prawo ochrony środowiska pod kątem ochrony przed hałasem.
EN
The article is an updated version of a paper presented on 21 April 2005 at the 2nd Scientific Conference Noise in the Environment, organized by the University of Work Safety Management in Katowice. The author discusses the act, amended in May 2005, on environment protection law, from the point of view of noise protection.
PL
Materiał przedstawia podstawowe problemy związane ze sporządzaniem map akustycznych i planów działań dla aglomeracji. Przedstawia również projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku, a także przepisy polskiego prawa ochrony środowiska w tym zakresie.
EN
The paper presents fundamental problems connected with preparing noise maps and action plans for urbanized areas. It also presents a Proposal for a European Parliament and Council Directive on the assessment and management of environmental noise and Polish environmental law concerning this issue.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.